#W# (Isen ha a k - - Hatwlelsha POLITIEK 4=20 fall» netto CDeet ge u?at Veertiendaagsche Rekeningen 4.75 t.h. BEURS - BANK - WiSSEL 52r Jaar. - Nummer 3. 30 Centiemen. Zaterdag 18 Januari 1930, Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Nog een Brugsche E isschop Mgr. Edw. Leys. In 't Buitenland CHINA DUITSCHLAND uitgesierkie Pairs of pares wil zeggen gelijkige en les 12 Pairs du roi de Erance wa ren edellieden die aanzien werden als ge lijkstaande met den Koning, zoo de Graaf van Vlaandren, de Hertog van Burgon- die. Aan hunne lans droegen zij een ken schetsend vlagsje en daarom werden ze ook edellieden bannerets genoemd. Zij mieken het hooge tribunaal uit, dat de Koning in geheel bijzondere gevallen samenriep. Ypersche Kroniek, Sterfgeval. Jean=Lonis=Aimé=Marie=Joseph PETIT Het avondfeest der Handelskamer. Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in voile vertrouwen tot de Kapitaal-Concentraties 300 Miliicen. Bijbank YPER, Groote Markt, 9. - Tel. 304-334 POPERIIVGÖE, Yperstraat, 5. - Tel. 62. Alle dagen beschikbaar. 0BLI3ATIEN op 5 JAAR aan drager 6 0 0 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 CASIKR) waar op alle vrekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3" Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in Het Kapitei HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» Dinsdag laatst hebben de Kamers ver gadenl. Te dier gelegenheid voorzeker heeft de Ypersche Bode een art. gerisschierd voor de verhooging van de wedde der Kamerheeren die hunne vergoeding ge tracht hebben van 24.000 fr.op 42.000 fr. 't En is niet om die vergoeding af te keuren. Zoo ver brengt hij het nog nietmaar 't is om aan de Kamerleden te verwijten dat zij het coifficient genomen hebben van 10,5 voor hun zeiven... en ion vee! niet voor die tienduizenden (ge moogt niet peizen op de kiezing van Yper) die ze naar de Kamers gezonden hebben... Goed Maar daar zijn menschen die rechtuit daarop twee bemerkingen maken VooreerstDe Ypersche Bode en de Ypersche delegatie peizen wat late opdat Staatspersoneel en die 10.000. 't Is (vóór Kerstdag dat die vergoeding gestemd wierd. Men had beter dan die ongerijmd heid opgeworpen... maar nu drie, vier weken na date... 't Moet zijn dat de zaak niet opperst ligt... Daarbij... Zij brengen die zake voor 'tpubliek waar er toch niets aan te doen is. in plaats van die klein burgerlijke egoïsme en dat klein-menschenlijk eigen belang, in de Kamers aan de kaak te stellen waar dat zij door het voorbeeld van hunne belangloosheid voorzeker wel dat wetsontwerp hadden kunnen doen kelderen en den diepen ingaan. Zij heb ben gedaan gelijk die tafelgast die, na smakelijk geëten en gedronken te hebben, aan zijn kamerknecht zei waarom waart gij daar niet bij Nu vergeten is niet verloren... Dinsdag toekomende is men een protestatie en eene interpellatie verwachtende van de Ypersche delegatie tegen die verhooging! Men zegt dat de drie heeren van de streek reeds hun zeg gereed hebben. Wat alles zins zeker schijnt 't is dat zij hunne ver- hooging zullen storten in de compensatie kasse voor de mindere bedienden zij willen het in hunne eigen kassen van de streek niet storten om dieswille dat het ieschijn zou hebben van eigen belang'. I Eens dat de geest van belangloosheid ia iemand zit, men kan niet zeggen waartoe men al bekwaam is. Ondertusschen, terwijl dat de Yper sche Bode die gewoonlijk vuur en vlam spuwt als het haar overtuiging geldt, nu eenige kalme en korte woorden schrijft van die hatelijke vergoeding, ziehier wat een katholieke democraat, Minister Van Caeneghem.in den Ministerraad wildoen doorgaan en zal in wetsontwerp brengen. Een der beginselen waarop de bereke ning der loonen van de kleine bedienden zou steunen ware dees voor die bedien den die min dan 30.000 fr. krijgen zou de loon moeten aangepast zijn aan de le vensduurte en dan zouden die bedienden eene ruimere verhooging moeten krijgen De loonen worden dus aan de basis verhoogd en tezelvertijd wordt eene da- lendeloonschaal ingevoerd naar hooger. )e gemiddelde verhooging zou 15 t. h. zijn. Maar die verhooging zou schomme len van 12 1/2 te honderd tot 37 1/2 te honderd van hoog tot laag. Dat is wat anders dan ivoorden na ontvangsten. Van eenen anderen kant, het hoofdbe stuur van het Kristen-Vlaamsch Syndi- I kaat dringt aan bij M. Jaspar om eene onverwijlde, degelijke on bepaalde oplos sing van het loonvraagstuk, waarin de perequatie voor de werklieden minstens Uoogoed zou zijn als deze der Kamerhee- I ren en Senators. En trekt meteenen de aandacht op de noodzakelijkheid eene vermeerdering van den kindertoeslag en op de uitbreiding der woonstvergoedingen 't Is jammer dat onze Ypersche Kamer heeren daar niet opgepeisd hebben I 'k Durve wedden dat zij er over zullen schrijvenin de Ypersche Bode Heel den oorlogstijd waren ze op post eerst als brancardier, later als almoeze- nier. De oorlog voorbij, zag Pater Leys verlangend uit naar het duurbare zende- lingsland. Maar de Oversten hadden hem hier nog noodig en hij wierd leeraar in het zendelingenhuis iler Witte Paters te Bouchout (Antwerpen). Eindelijk in 1927 zou aan het grootsch verlangen van zooveel jaar voldaan worden 29 September scheeple hij in te Marseille voor 't zwarte Midden Afrika. Den 27 October kwam hij met zijne gezellen toe te Bukonga, in Urundi. streek zijner bestemming en 3 November daarop trok hij naar Mugera (Kiheta), de missie waar hij benoemd was. In Kiheta zou Pater Leys eindelijk vrijen teugel mogen laten aan zijne zen- delingenziel. Doch niet zonder veel krachtinspanning, want lijk hij het zelf schreef na eenige maanden verblijf al daar Mijn oude kop wil de taal maar niet meester geraken En toch zullen zijne geestesgaven samen met zijn weer- galooze wilskracht alle moeilijkheden overwinmen zelfs zal hij zich niet laten afschrikken eene voorloopige kerk op te trekken en de definitieve te beginnen, terwijl hij immer maar door op zijn moto de omliggende posten bezocht Nog geen twee jaar is hij op het mis- sieveld. En daar nevens hem, zonder dat hij aan iets denkt, is iets aan 't worden. De Kivu, een deel van het vicariaat van Mgr. Roelens in Belgisch Congo, is in de laatste tijden fei aangegroeid. Overal betracht men koffieplanterijen, wat de economische toestanden wijzigt en ge vaar medebrengt voor de zwarten. Om dat gevaar te bestrijden en het missie werk te beter te kunnen vooruithelpen, heeft Mgr. Roelens het gedacht opge worpen Kivu als afzonderlijk vicariaat op te richten. Rome heeft het gedacht goedgekeurd en ais eerste apostolische vicaris met de waardigheid van Bis schop wordt door Christus stedehouder Pater Leys aangeduid Ad muitos annos En a propos van kindertoeslag. Ziehier wat vastgesteld is en veralgemeend door Minister Heynian die ook geen Vlaamsch Nationalist is 15 fr. voor 't eerste kind 20 fr. voor 'i tweede 40 fr. voor 't derde 60 fr. voor 't vierde 80 fr. voor 't vijfde 100 fr. te beginnen met het zesde kind. Missie-actie. Mgr. Leys de nieuwe Bisschop, werd geboren te Brugge op 5 Juli 1889. Na Zijne humaniorastudiën in St-Lodewijks- college zijner stede, beantwoordde hij edelmoedig aan de stem Gods die hem had geroepen en hij trok naar de Witte Paters van Afrika. Hij werd priester gewijd te Carthago, 27 Juni 1914. toen hij op het punt was naar Rome 'v vertrek1 en om zijne studiën voort te **tten, brak de oorlog uit en Pater Leys, e'"vnais zijn broeder Désirér nu onder- P^tor te Wervick, moesten in 't leger. Vergadering van dei Volkenbond! in DEN HAAG. Men weet dat eene eerste regeling van den oorlog gedaan wierd te Versailles. Dat wierd dan hergaan vecrr 't geen de oorlogsschulden betreft door het Young- plan Nu in den Haag ging de toepassing en uitvoering van het Young-plan vast gesteld en geregeld worden. Het was een volledig plan dat alle landen betreft. De vergadering bevatte twee groote afdeelingen de 1ste bestond uit de zes Mogendheden Engeland, Frankrijk, Duitschland, Japan, Italië en Belgie. Onze eerste Minister M. Jaspar is er de Voorzitter van die de gesprekken moet leiden. De 2e afdeeling bestond uit Oostenrijk- Hongarië, Polen, Rpumanië, Bulgarië, Tjecho-Slovakie, Yougo-Slavie. De Voorzitter ervan is M. Loucheur, Fransche Minister. Het doe der dubbele vergadering was de regeling voor goed effen te maken en die rekening door de verschillige landen te doen onderteekenen en waarborgen. Dat is dus een groot werk. Nog is niet alles elfen doch schoon werk wierd geleverd. Zoo zijn de Mogendheden overeen ge komen 1' van in deze zitting de zaken voorgoed te regelen 2/over de date van betalingen tlz. den ln of de 15" of de 30" der maand, trouwens dat kan in de som van den intrest op een verschil brengen van 100 millioen mark 3/ over Geweer de van de mark 4/ over het Moratorium. Daar is beslist dat Duitschland geen nieuw Moratorium kan vragen of eene nieuwe leening aangaan vooraleer het eerste effen is 5/ over de Sanctiers of regelingen in geval er niet volkomen is aan de regeling 6/ over het bijzonder akkoord met Amerika 7/ over de kwes tie van het negatieve pandrecht 8/ over den duur van aanslag op de Duitsche ijzerenwegen. Wat de andere landen betreft, Oosten rijk, enz., de zaken die er besproken worden, zijn de wederzijdsche oorlogs schulden, het handslaan op de eigendom men der burgers van vijandsche landen en ook op het betaalvermogen der ver schillige landendat al moet geregeld worden met de kleine Entente, door de groote Mogendheden gesteund. De Vlooi-Gonfe entiA Den 21" Januari wordt te Londen, in het St James palace, de Vloot-Conferentie geopend onder de vijf groote Zee-Mo- gendheden Engeland, Amerika, Frank rijk, Italië en Japan. Die Conferentie zal geopend zijn door Koning George van Engeland. Het doel der Conferentie is vast te stellen welke de vlootsterkie van eik land mag zijn. Zij zal waarschijnlijk twee maanden duren. SULGARIE door vijf revolverschoten gedood. De twee daders hebben kunnen vluchten. ENGELAND In 1928 hebben er 12.C00 bekeeringen geweest waaronder veel geleerden naar het katholicisme. Daar is zake de invoerrechten af te schaffen op Kant- en Borduurwerk, op lederen handschoenen en op gaskousjes, met 1" JanuariJ Later op piano's, gramophonen, lucht banden voor automobielen. In Engelsch-lndië poert het voort, die landen willen van Engeland of en de hoofden der bewegingen werken op lijde lijk verzet tegen de belastingen... Het Indisch Congres zal vaststellen op welk tijdstip en op welke manier dat weigeren van lasten te betalen zal geregeld zijn. Twaalf Indiërs zijn aangehouden. Generaal Taigg-Tsjeng-Tsje het hoofd der opstandelingen heeft hem overgege ven. Hij krijgt 59.000 dollars, magonge- hinderd naar den vreemde gaan en levert zijne troepen uit aan Yen-Lei-San. 15.000 chineezen zijn van de koude gestorven in 't Noord-Westen van China, bij eene koudegolf, Pater Sande een Missionaris, door roovers aangehouden is losgelaten. wijjnie majori I bovengemeld klooster, dat bij het aanko men van den stoet dicht gesloten bleef. De Majordomus klopte op de deur en er werd nem van binnen toe geroepen Wie daar Keizer Koning Frans Jo seph, die bij u eene rustplaats vraagt antwoordde de majordomus en van uit het klopster riep men tegen Dien kennen iet».Een tweede maal klopte de rdomus, een tweede maal weer klonk Wie daar en op de antwoor- de Frans Joseph, der familie van de Habsburgers, die bij u eene rustplaats vrahgt riep men een tweede maal te gen Dien kennen wij niet Een derde maal klopte de majordomus, een derde maal weerklonk Wie daar en de hofbeambte antwoordde Een arm zon daar, die ootmoedig bij u eene rustplaats vraagt De groote poort ging ge ruchtloos open en de Keizer werd in zijne laatste rustplaats binnen gedregen. verschillige hon- Honderd duizend werklieden zijn op- gezeid in het tabaksbedrijf, dat breti liet getal werkloozen op meer dan I 750 000. In Duitschland is de papegaaiziekte uitgebroken, voortgebracht door een beete en een klauw van een papegaai, dat brengt een griep of een soort pneu monie te weeg die veel koortsen geeft. Vele papegaaien worden gedood. De plaag breidt uit. Bij Dresden wierden 9 leden van een huisgezin naar het hospitaal gebracht tot onderzoek. 244 Communisten zijn aangehouden waaronder 20 vrouwen, eene groote hoe veelheid vuurwapens, dolken en knot- stokken en schietvoorraad werden in beslaggenomen. De Commissie voor praalgebou- wen en merkweerdige landschappen gaat haar bezig houden met de windmolens, niet om er tegen te vechten zooals Don Quichotte, maar om te bewaren degenen, die nog bestaan. Vóór den oorlog waren er in 't vlaam- sche land geen hoogten zonder molens. ln 't volkspark te Kortrijk heeft men er een gezet als sieraad, en dit vóór den oorlog. Te Brugge op de vesien, kant van St Kruis, stonden er twee ei; iugeiijks vóór den oorlog, een der twee, die omge waaid was, werd als sieraad voor 't uit zicht wederom opgetimmerd. In 1914, tijdens den grooten slag gele verd ten westen van Moorslede, de molen van den Keiberg werd in brande gescho ten, en brandendedraaidehij steeds voort, tot dat hij in puinen viel. De windmolens werden hier in 't land ingevoerd met de kruisvaarten. Zij, even als de reisduiven, die eerst als post boden gebruikt werden, komen van het Oosten. Zijne H. de Paus ontvong in de klei ne troonzaal H.H. M.M. den Ko ning en de Koningin van Belgie en 's an derdaags Prins Humberto en Prinses Marie-José, gelijk Hij het deed, vóór eenige weken, met de vorsten van Italië. De reden, waarom de ontvangst niet ge schiedde in de groote troonzaal, moet hier in te vinden zijn. De groote troon staat op een verhoog van verschillige trappen en de tronetto of kleine troon staat op de platte vloer, zoo danig dat in de zaal van dezen laatsten de zetels van Paus en Ontvangenen zich op de zelfste hoogte bevinden. Wanneer de Paus ontvangt in de groo te troonzaal, buiten de Kardinalen die. beneden den troon, mogen zitten op stoe len zonder leuningen, dus op tabou rets, al de aanwezigen blijven recht staan, 't zij op het verhoog van den troon, 't zij op de trappen er van of er nevens en er vóór. Eigenaardige en Kleerkas. Wanneer derden mijnwerkers het werk gaan aan vangen, vóór zij in den put dalen, gaan zij zich ontkleeden en hun werkpakje aannemen, in de zaal waar zij, bij het eindigen van 'twerk, een stortbad nemen. De kleederen, die z'jafleggen, worden niet in kassen gesloten, want zooveel honderden kaskens zouden veel plaatse benemen, maar, hangende opeen houten kruis, worden zij hoog onder het gewelf opgetrokken. De koorden van al die hou ten kruisen worden, bij het optrekken, opgerold, elk op zijn wind-asje, hetwelk vast is aan den muur en vastligt met een maalslot. Ieder mijnwerker doet het sleu teltje mede van zijn maalslot en daar al de sloten verschilligzijneen ander zoude de koorde niet kunnen lossen en kleede ren stelen. Voor wien lijdt aan rhumatiek Vermijd de specerijen en het alcohol-mis bruik. Eet weinig vleesch en geen konij nen- noch duivenvleesch ook niet kal- vérlever. Neem veel groene groensels en melk, geroosterd brood en gestoofde vruchten. Vermijd zuiver wijn en straffen café of thee, ook nog kampernoeliën, zurkel, rhubarbe. Eet traagzaam, slaap veel. Verders geen nachtwaken en geen gejogen werk. Verleden week, in de huweiijksplechtig- hcif, eene kleine maar treffende cere monie was, dat prins Humbert, vóór hij het jawoord uitsprak, zich wende p.aar zijn vader en van den Koning goedkeu ring bekwam en dat Prinses Marie-José het zelfde deed tegenover onzen Vorst. Den 13" Januari om 6 uur werd Ma- xiem Strezoff, voormalig hoofd van de i revolutionaire partij in een koffiehuis Dieptreifer.de ceremonie, maar van ge heel anderen aard De Keizerlijke be graafplaatsen van Oostenrijk zijn aange bracht in breede en diepliggende gangen van het CapucynenklooSter te Weenen. Als onder den oorlog, Keizer Frans-Jozef stierf, na de lijk plechtigheden in St Ste- Gazetten die eertijds spotten met den kerkelijken vasten, raden nu aan wekelijks één dag te vasten en dit om de lichaamsvergiftiging intoxicatie door hét nemen van veelvuldig en onge past voedsel teweeggebracht, te vernie len. En wat ze aanraden is geen klein bier 's morgens wat engelsch zout en daarna gedurende geheel den dag klaar water en fruitniets anders... en daarbij geheel den dag uw gewoon werk ver richten. De boek meest verspreid en gelezen in de wereld, is de Bijbel Tot op den dag van lieden is Hij vertaald in 622 ta len. De laatste vertaling is in Kwese, taal gesproken in het Zuid-Westen onzer Congo. De gestigmatiseerde van Kon- nersreuth, waarvan in een voorgaande numero, heeft noch geëten, noch gedron ken sedert twee jaar en half. Gerlich, prolestansche bestuurder der Laatste Nieuwstijdingen van Munich en protestansche geneesheeren aanvaar den het feit. Eén nogtans van kwaden wil redeneert op volgende manier Die vasten is een mirakel of een fopperij. Nu een mirakel is onmogelijk. Dus het is een fopperij De gestigmatiseerde is eenvoudig, lui mig, verstandig, genietende eene gewone gezondheid en behoudende haar gewoon gewicht van 55 kilogrammen. Dus zou men mogen zeggen dat dit bestendigd leven even wonderbaar is als eene verrij zenis van den dood. Wat denkt Rome er over Rome onder zoekt, heeft geen oerdeel geveld en zal waarschijnlijk nooit oordeel er over vel len. Rome vergt nooit dat men zulke fei ten geloove, daar zij buiten de openbaring geschieden. Daar over Iaat Ze vrijheid en als Rome tusschenkomt 't is niet om eene bepaling te doen maar om, gelijk te Lour- des, de godsvrucht aan te moedigen. Het wonder der vijf bloedige wonden, waarmede de heilige ziel van Konners- reuth be oordeeligd is, maakt veel indruk op den gemeenen man. Mrar wat de ge- j leerden meer beiangstelligt is, buiten dien aanhoudenden vasten, dat zij ara- mesnsch spreekt. De arameensche taal is die der Joden ten tijde van Chris-1 ius O. H- En als Theresia Neumann! vertelt wat zij ie aanschouwen krijgt van de bittere passie, ze haalt woorden aan. i gesproken door den Zaligmaker of door- 't voik. Duitsche geleerden, kenners \anj Oostersche talen, waren er over verstomd i spraakleer gemaakt heeft, heeft verschil lige twijfelachtige uitdrukkingen van zijn werk verbeterd, volgens de gezegden van Theresia. De Paus aanveerdt nooit geen eere- merken of decoraties. Wie er eene begeert te geven aan zijne Heiligheid, hij schenkt ze aan den Kardinaal staatsse- kretaris. Alzoo werd, met het huwelijk van Prinses Marie-José, aan Kardinaal Gaspirri het groot-lint van 't orde Leo pold II en het eereteeken van 't orde der Annonciade geschonken. De leden van dit laatste orde, het roemrijkste van Italië, zijn weinig in getal en worden de neven des Konings Zijn ook met ge heel beperkt getal en even roemrijk het Spaansch Orde van 't Gulden Vlies, het Oostenrijksch Orde van 't Gulden Vlies en het Orde van der. Kousenband in England. In Spanje heeft men de Grooten les Grands d'Espagne. Deze edellieden mogen blijven zitten en met gedekten hoofde in tegenwoordigheid van den Ko ning. Zulkdanig was Franciscus de Bor gia, die aan Keizer Karei den troonafstand aanraadde en zelve de wereld verliet om Jesuit te worden. Hedendaags ook nog, als Koning en Grooten van Spanje toe stemmen deel te nemen aan een feestelij ken stoet, zij zenden hun prachtrijtuig met zes peerden bespannen, maar gaan zeiven niet mede van daar de spreuk Keizer Karei zond zijne kat. Onder de geschenken aan prins Humbert aangeboden eeii eigenaardig is dit van Hongarië, namelijk een rijtuig, licht en zonder kap, en getrokken door vier hard-dravers, uitgelezene peerden van het Shagga ras. Als eertijds oostersche vorsten een ge schenk ontvongen of gaven, het waren levende leeuwen. Daar hebt ge den oor sprong van den leeuwenkuil in Babylo- nie waarin Daniel twee maal geworpen werd. Keizer Karei had in geschenk twee leeuwen ontvangen, die in 't prinsenhof te Gentnu het Klooster der paters Carmelieten, te huis waren en hunne namen waren Flandria en Burgondia. Vóór eenige jaren zond de Negus van Abyssinie twee leeuwen in geschenk naar Paus Pius X en die dieren hadden hun hok in den hof van 't Vatikaan, niet ver van de grotte van Lourdes. Leest en verspreidt HET YPERSCHE VOLK De apotheek van M. Houtekier, Meenenstraat, zal alleen open zijn op Zondag 19 Januari 1930. Mevrouw Jean Petit geboren Eioïsa Aiba e,i hare kinders Maria-Antonia, Antoine, Carmen en Magdalena Mijnheer en Mevrouw Alba-Luque, hunne kinders en kleinkinders Mijnheer de Vrederechter en Mevrouw Petit-Flahault en hunne kinders Mejuffer Anna Petit hebben de diepe droefheid Ued. het zeer pijnlijk en onherstelbaar verlies aan te kondigen van hun teergeliefden echt genoot, vader, schoonzoon, broeder en onkel, Mijnheer licentiaat in handelswetenschappen handelaar te Algcciras Spanje weduwnaar van Mevrouw Maria Brenner; echtgenoot van Mevrouw Eioïsa Alba, geboren te Yper den 9 Mei 1881 en overleden te Malaga, den Vrijdag 10 Januari 1930, voorzien van de laatste gerechten onzer Moeder de Heilige Kerk. Men beveelt zijne ziel aan de gebeden van de talrijke vrienden en kennissen die, hij hier terstreek, heeft nagelaten. Er worden geene doodbrieven rondge stuurd. R. I. P. Na zijne handelsstudiën te hebben vol eindigd, vertrok hij, op drie-en-twintig jarigen leeftijd, als rekenplichtige bij de belgische tram- of treinmaatschappijen naar Spanje, alwaar hij het meerendeel zijner loopbaan doorbracht. Den oor log pas ten einde, nam hij de gunstige gelegenheid te baat om zich voor eigen rekening als exporthandelaar te stellen, eerst te Malaga en dan te Algeciras. Onvermoeibare werker, van 's morgens vroeg aan den arbeid, zes Europeesche talen machtig, als deftig huisvader en eerlijk man door inboorling en buiten lander om het even geacht, kon hij niet anders dan lukken. In vollen bloei der jaren, wanneer de toekomst hem toelachte, is hij ontrukt aan zijne duurbare echtgenoote, aan zijne lieve kindertjes, aan zijne familie. Hij zag den dood naderen met kristen moed en gelatenheid. Hij stierf den Vrijdag, om drie uur 's namiddags. Op het oogenblik zelf dat Christus zijn sacrificie op het kruis volbracht, offerde hij, den godde- 1 ij ken Meester én leven én gezin én tijdelijk welvaren. Het jaarlijksch avondfeest der Han dels- en Nijverheidskamer wierd Zater dag laatstleden, met bijzonderen luister en geestdrift, door hare leden gevierd. Gesticht in 1919, toen de eerste inwo ners in hunne vernielde stad terugkwa men en hunne krachten vereenigden om de herwording van Yper te betrachten, viert de Handelskamer haar tienjarig be staan, gepaard ir.et eene treffende hul- debetooging voor haren ieverigen Voor zitter M. Hector Vermeulen. De laatste dag van 't jaar 1929, was een roemrijke dag in Yper's geschiedenis immers Yper bekwam de aanbesteding van het volledig herstel van haren eeuwenouden waterweg, die de hoofd plaats van 't Westland verbindt, met de centrums ven handel en nijverheid van 't gansche land. En binnen kort zal de baan breed open slaan voor eene grooter uitbreiding Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen. p'nan; s Kerk, werd zijn lijk gevoerd naar en een van hen, die eene arameenschen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1