0. L. Vrouw Zekerheid voordeel ige VOORWAARDEN FIIUSEItlAïK S llliELSSlU HANDELSBM BANK UNIE P In en om de Kamers huee malen en iwee Geuiichieit (Deet ge cuat Voordracht met Lichtbeelden JVHJNE REIS fiRRR ROME f i v uiaaruan de Kap. Ras. 100.000.000 lp. WIJ HERHALEN Ypersche Kroniek. ERNSTIGF, DEGELIJKE LEIDING AANLEIDING HANDELSBANK is aangesloten bij de 52e Jaar. - Nummer 5. 30 Centiemen. Zaterdag 1 Februari 1930 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper KWIBUSSERI JEN KATHOLIEKE KRING f{et Vpeps^he C?ol^ Uitte voeren Vaartwerken Goddelijke Diensten. zijn versmolten onder de benaming ts S fid iloll; ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- CASIER) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3" Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 x/i tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK De 2 Februari herinnert ons dat Maria, 40 dagen na degeboorte des Heeren, den Zaligmaker ten tempel droeg, om Hem God zijn Vader op te offeren. Dit doende vervulde ze een plicht, door de Wet van Moses voorgeschreven. De ouderling Simeon propheteerde ter dier gelegenheid en voorspelde dat de Zaligmaker een Licht wezen zou voor alle volkeren alsook een Standaard, tegen en ten voordeele van denwelken er zoude gestreden worden... En het be strijden van den Heiland zoude door Maria ook te verduren wezen,, zoodanig dat een zweerd van droefheid haar hert doorbooren zou. De 6 Februari is het St Amands dag. St Amand was van fransche afkomst, zoon van hertog Serenus, en van Aman- tia. Hij wierd geboren den 6 Februari 571 niet verre van Nantes. Als hij 20 jaar oud was, vertrok hij naar 't klooster van Oye. Later ging Amandus in bedevaart naar 't graf van St-Maarten te Tours. Vandaar trok hij naar Bourges en leefde daar 15 jaar in de strengste boetveerdig- heid. Rond het jaar 628 wierd Amandus bis schop-missionaris gewijd, en trok van land tot land om overal het waar geloove te prediken. Hij bekeerde een groot deel van Frankrijk, Duitschland, Nederland en ook van Vlaanderen. Te Wynendaele, verbleef hij eenigen tijd en ging preeken in het omliggende tegen den afgod Thor, voor wie te Thor- hout een offerplaatse bestond. Hij be keerde een groot deel der bevolking en trok dan naar Gent, waar hij slecht ge komen was. De Gentsche heidenmans aanbaden Woen en wierpen Amandus menigmaal in de Schelde, zonder dat hij echter verdronk. Een mirakel, waarbij hij een dief, die te Doornijk opgehangen was, van de dood verwekte, brak de ver volging en deed veel bekeeringen ont staan. Op St-Amandsberg ging bij we kelijks de passie preeken van L. Heere. Later nog ging hij het volk onder wijzen te Ruysselede, Thielt, Meulebeke, Ingelmunster, Oostroosebeke, Bavicho- ve, Harelbeke, Deerlijk, Kortrijk, Rous- selaere en Brugge. St-Amand had vele te lijden in zijne missiën en hij wierd ook in ballingschap gezonden door koning Dagobert, dien hij om zijn slecht leven berispt had. Stok oud stierf hij in de abdij van Elnon ten ja re 668. God verheerlijkte zijn graf met menigvuldige mirakelen en eeuwen lang bleven de wonderen voortduren. In Vlaanderen zijn er 44 kerken toege wijd aan St-Amand, waaronder 18 in West-Vlaanderen. De heilige staat ge woonlijk afgebeeld in bisschoppelijk ge waad, dragende op de eene hand een kerke, houdende in de andere zijnen her derlijken staf, welke eene drake, die aan zijn voeten ligt, hem wilt ontrukken. De rechterzijde der Kamers heeft op haar eigen eene vergadering gehouden om te spreken over het verplichtend veral- gemeene der kindertoeslagen in de nijverheid. Zooals men weet In dat wetsontwerp van Minister Heyman wordt de kinder toeslag vastgesteld op 15 fr. voor het eerste kind 20 fr. tweede 40 fr. derde 60 fr. vierde 80 fr. vijfde 100 fr. zesde en dan zoo voort voor grooter getal. Volgens Minister Heyman zouden de uitgaven diensaangaande beloopen tot 320 millioen fr. waarvan 30 millioen door den Staat zou gestort zijn. Volgens Volksvertegenwoordiger R. De Bruyne zou die kindertoeslag aan 525.000 belanghebbenden toekomen en ce uitgaven gaan tot 120 millioenen. Van beide kanten zijn het maar voor- loopige gistingen die dan nader zouden moeten onderzocht zijn. Wat er van zij Dat wetsontwerp wierd door geheel de vergadering goed gekeurd. Men kan niets anders dan lof geven ean dat wetsontwerp die van den eenen kanteen machtige aansporing zal zijn tot de zedelijkheid der huisgezinnen en bovendien evenwicht brengt tusschen !asten en vergoedingen en alzoo meer keur geeft tot degelijke opvoeding. In de Kamers wierd het verslag neder- •L-.iid van Graaf Poullet, namens de 'd-.nfdafdeeling, over het wetsontwerp tf't vervlaamsching der Universiteit van Gent. Die Hoofdafdeeling bestond uit de HH. Tibbaut, Voorzitter der Kamers, 'JMllet, Masson, Vandievoet, Blavier, Doms en Sap, en wierd daar goedgekeurd door zes leden en één onthouding deze V M. Doms, Socialist, die hem ont- r"--.d om de zelfde reden als de Socialisten de Kamers. Volgens dat verslag 1) Wierd het wetsontwerp tot ver vlaamsching van de Universiteit van Gent in de Kamers aangenomen met S3 stemmen tegen 5 79 leden onthielden zich t.t.z. de Socialisten, maar het mee- rendeel daarvan hadden verklaard dat die onthouding niet mocht beschouwd zijn als een vijandig opzet tegen het wets ontwerp maar enkel als een protest tegen de gedeeltelijke oplossing van het vlaamsche vraagstuk. Volgens hen had de kwestie van Gent moeten deel uitmaken van een geheel ontwerp waarin de Vlaamsche Kwestie onder al haar zijden zou opgelost geweest zijn. Alzoo, schrijft Verslaggever, mag men verheugd zijn over den uitslag. Het komt voort uit een edel gevoel van Rechtveer- dighe d en strekt ertoe aan de Neder- landsche taal, in het hooger onderwijs van den Staat, eene plaats te geven in alles gelijk aan hetFransch 2) Dat wetsontwerp wierd meer dan sedert dertig jaar onveranderlijkgevraagd door de verdedigers van de Vlaamsche Zaak tot welke partij zij ook behooren, zonder onderscheid van geloofsbelijders of van wijsgerige overtuigers. 3) Met zich aan te sluiten bij het initiatief van den Koning en de Regeering, zal de Kamer der Volksverte genwoordigers uiting geven aan de wil van het heele Belgische Volk om aan de Vlaamsche kuituur in Belgie de plaats terug te schenken die haar natuurlijke wijze toekomt in een land zoo als het onze samengesteld. 4) De kennis van andere talen dan de Nederlandsche taal wordt door de gezag hebbende leiders der Vlaamsche bewe ging erkend als eene noodzakelijke aan vulling van de opvoeding van elk ontwik keld Vlaming en zij aarzelen nooit te erkennen dat, wat het aanleeren van andere talen betreft, het Fransch zich in de eerste plaats opdringt in 't belang der Vlamingen zelf en om reden van de be trekkingen met het tweede landsgedeelte tot gemeenschappelijke arbeid op gods dienstig, politiek, economisch gebied. Wij mogen dus rekenen dat de kwestie van de Vervlaamsching dier Universiteit voorzeker opgelost zal zijn. In de Kamers wierd ook eene interpel- atie gedaan door Ward Hermans over de documenten van Utrecht die over eenige maanden zooveel gerucht gemaakt heeft. Dat is eene gelegenheid geweest om nog eens over het Fransch-Belgisch Ver bond de klare verklaring uit te lokken van den Eersten Minister Jaspar, die er duidelijk op antwoordde «ik bevestig,wat diensaangaande herhaaldelijk door drie opeenvolgende Ministers van Buitenland- sche Zaken bevestigd wierd namelijk dat dit akkoord er een is van bloot defen sieven aard en dat Belgie zijne volledige souvereiniteit op militair gebied bewaard. Dit akkoord is in overeenstemming met het akkoord van Locarno. Een onzer lezers schrijft ons Ik had altijd hooren zeggen dat men niet vrijgevig mag zijn met het geld van een ander. En wie zware schulden heeft aangegaan, moet, vooraleer rechts of links milde geschenken uit te deelen, zijn eigene schulden betalen. Is het zoo dat de Staat handelt En is het zoo dat de volksvertegenwoordi gers, die, zich op Staatskosten een rijk geschenk van 42.000 fr. 's jaars toeken nen, hunne plichten van eerlijke recht schapenheid hebben verstaan Heeft de Staat zijne schulden betaald? Wij hoeven het slechts te vragen aan de weldadigheidsbureelen, de kerkfabrieken, de godshuizen, en aan tallooze spaarders en rentehouders, die aan den Staat hon derden en honderden miljoenen geleend hadden. En het waren goudfranken van 100 centiemen in een frank. Wat blijft er hun over De Staat had hun beloofd ten minste 3 frank goudfranken als interest te betalen voor 100 fr. Wat krijgen zij Driemaal 14 centiemen: te zamen 42 centiemen. Dat is eene mate. Ziehier nu de an dere. Volksvertegenwoordigers en senators die deze plundering hebben goedgekeurd, en niemendalle aan den Staat leenden, nemen, voor hun eigen gebruik en tegen de voorschriften der grondwet, op het geld dat de honderden miljoenen der spaarders hebben gebracht, een jaarlijk- schejaarwedde van 42.000 fr. Aan de schuldeischers van den Staat heeft men de zes zevenden van hun kapitaal afge nomen en als interest betaalt men jaar lijks 42 centiemen voor 100goudfranken. Aan de heeren der Kamer, die niets ver loren hebben, betaalt men 42 duizend frank Twee maten en twee gewichten waar is de rechtvaardigheid UitNieuws van den dag Onder die titel laat De Werkman zich in zijn laatste nummer nog eens uit over de schandalige uitdrijving van de kloosterzusters uit het hospitaal van Moeskroen, heldendaad waaraan de socialistische meerderheid zich plichtig miek (over enkele weken). Ons inziens, is de Werkman be wust geworden dat dit feitje, dat wij aangehaald hebben om eens te meer de verdraagzaamheid van de Socialisten-te kenschetsen, grooten indruk op otize door en door katholieke bevolking ge maakt heeften dat die uitdrijving, waar van de Werkman -> tot nu toe geen het minste gewag durfde maken, eene heer lijken troef in onze kaarten tegen Mis- siaen en zijne bende is. Om de indruk van deze... ontmaske ringwat te lenigen (van deze pijnlijke ontmaskering, zullen we maar zeggen) wijdt de Werkman eene gansche kolom aan eene pijnlijke en weinig af doende weerlegging van de feiten die wij aangehaald hebben. En 't gaat er van zij liegen, zij die beweren zij liegen, zij die zeggen dat...», zij iiegen, zij die houden staan dat... in een woord een gansche kolom hoogdravende zinsneden en holklinkende woorden waarin, waaronder en waarach ter men te vergeefs naar redeneering, waarheid en feitelijkheid zoekt. Wij zul len onzen tijd niet verliezen al deze on waarheden te weerleggen... met mannen die ter kwade trouwe op zulke manier met de waarheid omspringen is dat al boter aan de galg. Is er geen spreekwoord dat zegt «Een slecht proces vergt een lang pleidooi. De Werkman had ons verleden week beloofd op ons artikel In geval Kwibus gemeenteraadslid ware... te antwoorden. Wij hebben met groot belang dit ant woordje verwacht en waren zeer nieuws gierig te vernemen hoe de litteraire op- stelraad van de Werkman de nuchtere beschouwingen van Kwibus zou aan vaard hebben en weerleggen. 't Antwoord is gekomen. Lang, zwaar, duister en grof en gemaakt om zijne lezers fel te laten lijden. Arme lezers 't Is enkel en alleen een aanval tegen onzen Burgemeester. Maar om het ge drag en de houding van den Rooden Baas Ganzendonck te verrechtveerdigen komt geen enkel woord. In een woord de Werkman heeft ons artikel geencaisseerd en kan het niet verwerken. We verstaan dat best. En gansch de treffelijke Ypersche be volking met ons. Vóór jaren drukten de Gazetten De bolchevisten hebben een inval ge daan in de katholieke kerk van Polack. Zij braken het zegel van het graf van den gelukzaligen Andreas Bobola, rukten de gewaden van het stoffelijk overschot des gelukzaligen en gaven de relikwien prijs aan de bespotting van eene menigte die in eene bijzondere proclamatie der waarts geroepen was Naderhand heeft de H. Stoel die reli kwien uit de handen der bolchevisten kunnen ontwringen en zij berusten nu in de Jesuiten-kerk van den Jesu te Rome. Wie is die Bobola Een Jesuit, die ge marteld werd in de streek van Minks, door schismatieke Russen, eenwige vij anden der Polen. Leest en verspreidt HET YPERSCHE VOLK In 1914, met het begin van den oorlog, las ik een boek, gedrukt in 1840, bij Goe- mare, Brussel Een hoofdstuk was beti teld Voorzegging van Bobola en melde het volgende Een kloosterling, verblijvende in Po len, die dan onder de dwinglandij van Rusland zuchtte, had van het gouver nement verbod gekregen nog te prediken of biecht te hooren. Op een avond, zich in zijne cel bevindende, mijmerde hij over den netelachtigen toestand der katholieke Polen en met een diepen zucht riep hij uit Gelukzalige Bobola, wanneer dan zal uw vaderland wederom de vrijheid herwinnen, zoo gij het voorspeldet vóór uw marteldood Op het zelfde oogen- blik verscheen bij hem een kloosterling, in 't zwart gekleed, en hij hoorde hem zeggen Ik ben deze, dien gij aanriept, open het venster 't Was reeds nacht en de venster gaf op een klein binnenkoertje. Nu bij het openen van den venster, ont- waardde de pater, die geenszins ontsteld was door het wonderbare van wat er ge beurde, eene uitgestrekte woeste streek. Daar ziet ge het gewest van Minks, waar ik gemarteld werd zegde de ver schijning. En als de pater, na eenige oogenblikken aanschouwing, met veel belangstelling naar den Gelukzaligen Bo bola omzag, zegde deze verderZie nog eens En de pater ontwaardde nu ontelbare legers, tégen elkander worste lende en waaronder hij verkende Russen, Duitschers, Franschen. Turken, Italianen en een groot getal andere volkeren, tot j kleurlingen toe. Als de oorlog waarvan ge hier een afbeeldsel ziet zal ten einde zijn hernam de Gelukzalige dan zal Polen zijne vrijheid herwinnen Wat ons verwonderde in 1914, 't was de datum van het drukken van dien boek 1840 en de melding van Turken, Italia nen, kleurlingen, dewelke nog geen deel namen aan den strijd. Later kwamen zeer bij en na den oorlog was Polen vrij. Lange jaren vóór den oorlog in de duitsche kamers, een Pool zinspeelde op wat gebeuren zou.jndien Polen wederom vrij gerocht. Daarop riep Bismarck uit, Bismarck, die beweerde vrees te heb ben van God maar niet van menschen of duivelen Dat zal nimmer wezen, want, opdat Polen zoude kunnen herworden, moeten drie keizerrijken vallen Duitsch land, Oostenrijk en Rusland en dat is onmogelijk De drie keizerrijken nogthans stortten ineen en Polen werd vrij i Na 1870, als Paus Piu s IX zijne sta ten ontnomen was en gezegd had Frankrijk zal later opnieuw aangeval len worden, eerst deinzen, eindelijk zege pralen... en daarna zal de Paus wederom vrij komen Hij ontving Poolsche Ge zanten die Hem eene kaars als offer aan boden. Deze kaars aanveerdde Hij zeg gende Eens daags wordt U deze kaars terug geschonken, alswanneer Polen zal vrij wezen en Pius XI heeft ze feitlijk naar Polen terug gestuurd. EVIode en vooruitgang. Eerst brillekens, daarna lorgnons of neusnijpers, verders brillen met groote ronde glazen en tramen als voor een hon denkar en welhaast halftglaser d. i. glazen wel doorschijnend, hebbende de vorm van den oogappel, geplaatst op de oog en onder de oogschelen, draaiende met het oog en niet zichtbaar, 't Schijnt dat ze bijzonder uitslag geven voor alwie lijdt aan astig-matisme astigmatisme be staat hierin, dat men den omtrek der za ken niet duidelijk ontwaart, maar ze ko men voor als waren zij omfloerst en als men een wiel draaien ziet, de stralen er van komen zwarter en duidelijker voor naarmate zij komen in ééneen dezelfde richting. Dat in de groote steden de lucht on zuiver is en ongezonder dan in den buiten, weet iedereen, maar geleerden hebben de graad van onzuiverheid willen bepalen. Vier jaar lang hebben ze lucht onderzocht, genomen in 't park Montsou- ris en in de Rivolistraat te Parijs deze straat strekt zich uit midden de stad langs de Louvres en de middelmate geeft In één kubieke meter lucht van Montsou- ris bestatigt men de aanwezigheid van 480 menigten microben en in één kubieke meter lucht van de Rivoli 3480. Eenige school waarvan nu sprake bijzonderlijk in Frankrijk, is dat men geen indeeling meer zou maken in lagere, middelbare en hoogere scholen. Er zou ééne school bestaan bevattende al de jaargangen van het huidig lager en van 't middelbaar en van 't hooger onder wijs en al de leerlingen zouden kostloos onderwijs bekomen, maar niet mogen overgaan van lagere tot mid delbare leergangen, noch van middelbare tot hoogere, zonderde noodigebekwaam heid te bezitten. In Duitschland bestaat reeds het koste loos middelbaar onderwijs, hetgeen aan de steden kost 622 goudmark per leer ling en per jaar en hetgeen voor gevolg heeft dat de Universiteiten overbevolkt zijn. In 1900 waren er daar 33.000 leerlin gen en nu 130.000. Velen dezer laatsten zullen geen plaats vinden in verhouding met hunne geleerdheid en zullen moeten iets aangaan waar eene geleerdheid van lagere school voldoende is. Warboel in Chicago Met groote moeite heeft men geld gevonden om de December-maand te betalen aan de 13.000 onderwijzers geld ontbrak om de straatvagers te betalen en vuilnissen hoo- pen op in de straten verleden jaar sloot het gemeentebudget met een te kort van 20 miilioen dollars. Bij een landbouwer van Taroussow ontdekte men, bij eene wettige huiszoe king, eene viool, dagteekenende van 1713 en erkend voor een Str divar ius. Stradivarius was een vermaarde viool maker van Cremone, in Italië, levende van 1644 tot 1737 en al de violen door hem gemaakt zijn opperbest en geheel hooggeschat in weerde. Uit een schrijven van Mgr Ras- neur, bisschop van Doornik. Een gesprek met sommige christene personen baart verwondering: Geen; «O» zal op Maandag 3 Februari, om 8 uur 's avonds in de feestzaal van den KATHOLIEKEN KRING gehouden worden over door Z. E, H, DENYS, Pastor op Bt-Niklaas. Ingang voor NIET leden 2 fr. (voor leden kosteloos.) HFT BESTUUR. geestdrift voor de godsdienstzaken, groo te toegevenheid voor de wereldsche ze den, afkeuring der bisschoplijke streng heid vergelijking tusschen aan hun gedacht houden van sommige katholie ken en het mede-gaan der onverschil ligen en als samenvatting de gewone spreuk Men moet van zijnen tijd we zen Onderzoekt van nabij en gij zult vinden dat wie zoo spreekt onzijdige gazetten leest, soms ongodsdienstige. De gevaarlijkste gazetten zijn niet al tijd deze, die openlijk Godsdienst en goede zeden aanvallen, maar deze die «onzijdig», met matigheid hunne leer stelsels voordragen, zeggende Ik zie er geen kwaad in De gazet geeft u vergift, bij kleine dosis, verdoken maar zeker werkend. De lezers zullen misschien wel eens denken Dit is wat overdreven of het zoude kunnen beleefder wezen maar langzamerhand vinden ze alles na tuurlijk en ze doen een leeken-gevoelen» op, dat noodzakelijker wijze naar ongods dienstige meening leidt. Voor 50jaar sprak men van geen alu minium, omdat dit metaal zoo duur was, ingezien de kostelijke bewerking om het uit zijnerst te trekken.®. Men vond naderhand het middel, om dit laatste op goedkoope rnanier door te voeren en alu minium werd veel gebruikt. Nu heeft men reeds vliegtuigen, die totaal uit dit me taal verveerdigd worden, alsook de kolo- sale omhulsels der bestuurbare lucht ballen. Beryllium is in optocht. Vóór eeni ge jaren kostte dat metaal 2000 fr. de gram in 1924 hebben duitsche scheikun digen het kunnen bemachtigen tegen 13 fr. de gram. Hedendaags zal het kunnen geleverd worden tegen 2 fr. 50 en wat later tegen Twee vrienden, waarvan een onthou der, brachten een bezoek aan een genees heer. Deze bood een druppeltje klaren aan de onthouder bedankte beleefd, de andere namgretigaan. Onder het gesprek zegde de onthouder aan zijn maat Uw handelwijze versta ik niet... de heer ge- neesheerzelf moet het bekennen, dat ieder druppelken, dat gij drinkt, een nagel is in uwe doodkist En de druppelman, die juist zijn druppelken uitgedronken had, stak het nog eens uit naar den heer ge neesheer, zeggende Mijnheer, a. u. b. daar gij den hamer bij de hand hebt. sla maar nog een nagel in mijne doodkist Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op ^OE2«Is»j;-rBS!Sl De Apotheek van M. Van Walle- ghem, Statiestraat, zal alleen open zijn op Zondag 2 Februari 1930. 1) Geschikt maken van het bovenpand tusschen punt 0,18680en 4.112.75, en van het tusschenpand tusschen punt 4.313.75 en 4.556.95,t. t. z. A) Al de aardwerken voor a) 't her delven der vaartgeul b) 't onder profil brengen van den trekweg B) 't Aanleggen van glooiingsverster kingen C) 't Aanleggen op den trekweg eener steenverharding van 3 m. breed D) 't Geschikt maken der uitmondin gen in de vaart van de Bellewaardebeek en van het Paddegat E) 't Maken van de afleiding der Zwaanhofbeek naar het tusschenpand F) 't Wegruimen, buiten de aan- hoorigheden der vaart, van al 't overtol lige en ongebruikbare. 2) Herstellen der bestaande kaaimuren en geschikt maken der nabijheid 1.1. z. a) 't herstellen en ophoogen der bestaan de kaaimuren b) 't ophoogen en geschikt maken van den weg langs de kaai en de Dixmude steenweg 3) 't Maken van nieuwe kaaimuren en voetpaden op de kosten der stad t. t. z. a) 't afbreken der bestaande glooiing be neden de kaaimuur van den linkeroever b) 't bouwen van een nieuwen kaaimuur van 127 m. lengte c) 't maken van voetpaden langs den Dix- mudesteenweg van aan den tramweg tot aan de kaai. St MAARTENSKERK. Zondag 2 Februari, Onze Lieve Vrouw Lichtmis te 9 1/2 uur plechtige Keerswij- ding en Processie, waarna, te 10 uur Hoogmis voor de Parochianen. Te 11 1/2 uur zielmis voor M. Maurice Dumortier, van wege de Handboogmaatschappij Yperhoekje Donderdag 6" 's avonds te 6 uur, wordt het Heilig Uur gehouden met uit stelling van het Allerheiligste meditatie, gezangen en gebeden. Vrijdag 7", eerste Vrijdag der maand te 7 uur sol. Mis ter eere van het H. Hart van Jesus, en Akte van Toewijding, 's Avonds te 7 uur, plechtig Lof met onderrichting voor de leden van den H. Hartebond. DOOH

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1