ü'ÏVERUD SEfJAAT Zekerheid voordeelige VOORWAARDEN FOlillEWff IliELSMÜK mmuLLsmmm ni BAH IC - il '(Worms in de Vlaamsen? Qeera os kroonprins en onze laai en ciü'iüir CDeet ge wat Roem van dsn Slaat Voordracht met Lichtbeelden waarvan de Kan. Res. 100.000.000 ip. «vermallen. 52? Jaar. - Nummer 30 Centiemen. Zaterdag: i5 Februari 1930 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper IIJN GEDACHT KATHOLIEKE KRING od de scnoien Een Gewettigd Protest Op i INSDiG 25 FEBRUARI 1930, om 8 uur 's avonds DOOK ERNSTIGE. DEGELIJKE LEIDING AANLEIDING zijn versmolten onder de benaming HANDELSBANK, is aa^" otsn bij de ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £f Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, s morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK kis van in 't begin der Fransche be- reinde XVI11 eeuw, dat de strijd L kerk, priesters en kloosterlingen fes. fit! was de heiligschennende eeredienst [(jodin Rede, die te Kortrijk gehouden tri in St Michielskerk, waar eene lich- biop't altaar verheven wierd en waar [beeld van den aartsengel herdoopt j als "De Vrijheidsgod het monster Tyranij bedwingend». Het warende ■ji -feesten, die den Zondag moesten engen en waar, midden slemppartij- je revolutionaire leer gepredikt werd. ras de inbezitneming van kerken toosters. In Augustus 1794 moesten iarmelieten in hun klooster van den onderkomen verschaffen aan 40 feien. Zij behandelden ze met zooveel jsdighekl, dat zij erin lukten een hun- ongenoode gasten terug te brengen het naleven zijner christelijke plichten, «aren de aanhouding en de verban- i naar Guyana van heele scharen iters die weigerden den eed aan de tmatieke kerkinrichtingswet af te enen de verplichting voor diegenen tiin geslaagd hadden aan de opzoe- ;ente ontsnappen zich schuil te hou- en slechts in 't geheim hun heilig st uit te oefenen. De pastoor van 'en vond een onderdak te Kortrijk woning der familie Bethune. Hij las mis voor de geburen. Opeen nacht jctiij de H. Eerste Kommunie toedie- aanden zoon zijner weldoeners, toen larmen het huis binnenvielen en tot eminste hoekjes doorsnuffelden. De ster kon hun maar met moeite ont wen zich elders gaan verbergen, tisdus niet te verwonderen dat het vs van 't sluiten van het Konkoor- door Paus Pius VII en den Eersten al Bonaparte met uitbundigen geest- begroet werd. Overal werden de iten kerken plechtig heropend. Te tijk gebeurde dit op Pinksteren. 6 2. Een besluit van de maire had feloopder feestelijkheden geregeld, bit, waaraan de bestuurlijke over- pt.de troepen en de maatschappijen sad deelnamen, trok naar St-Maar- l waar de sporen der aangerichte ver dingen zoo goed het kon bedekt n met vaandels, bloemen en groen, hoogmis werd gelezen, waarna een vierend Te Deum de gevoelens der Iking verkondigde, 's Avonds waren wijken prachtig verlicht. elke nieuwe perekwatie of aanpas- der wedden en loonen van de Staats- nis er zagerij, voor en tegen. Die len trekken, zijn niet voldaan, en de "staanders vinden dat het te veel is. anneer geraakt dat eindelijk in orde? ie Regeering eens tot de grondige 'iming van gansch het bestuurlijk 'werk zal overgaan, eerst en vooral moet men beginnen de manier van werken te veranderen fzelveaande huidige noodwendig- iaan te passen. gebrekkige inrichting van een groot bestuurlijke diensten op materieel 'd belemmeren reeds op haar eigen noodzakelijke hervorming. Welk thil bij de moderne inrichting onzer «n n tweeden, het stelsel der bevorde- deugt niet. Niet het getal dienst- mag recht geven op het bekomen sn hoogeren graad, maar de weerde verdienste, 't Is al jaren geleden e Commissie Halleux dezen inaat- voorstelde 't is ook alzoo dat men bijzondere ondernemingen te werke en we weten dat zij het vee! beter dan de Staat. de hervorming der wedden zal van tilgen. Men zal de mannen van ver- Se beter kunnen betalen wanneer de zullen uitgeschakeld zijn, en tote wedden zullen natuurlijk aan r*ezen diensten en niet aan de jaren «end worden. Aldus ook zullen on- e';jke toestanden ophouden, die voor 'ge agenten ontmoedigend zijn en Serving van goede elementen be ren. berinrichting van dien aard, verge- van strenge verordeningen, wordt, wij, door alle Belgen gewenscht. "athet raderwerk goed draaie, moet teaiout worden. Niemand zal eriets bebben en iedereen zal geern de "helpen dragen... als het machien werkt zooals het zijn moet. Uit Leiewacht bezoek van HH. K. H. Prins ■t en Prinses Astrid waarmede onze _yhe Opera vereerd werd, heeft ^jwprekelijk in Vlaamsch opzicht /heugende beteekenis gansch het j -be land kan er zich over verblij dde troonopvolger op innige wijze ?'ch in te leven h het kultuur- van hei Vlaamsche volk waar over hij eenmaal regeeren moet, en in dat kuituurleven speelt dan toch de Vlaamsche Opera een rol van belang. Het bezoek vereerde mede Antwerpen. Het is ten andere voor gansch het land opvallend op welke heel Bijzondere wijze Prins Leopold in de sfeer der Antwerp- sche belangstelling wil doordringen. Ver der is het een bekend feit dat bij gelegen heden als deze de jonge prins er telkens op aandringt te mogen in voeling komen met allerlei figuren uit de Vlaamsche wereld met het uitgesproken doel om zich nauwkeurig in het Vlaamsche geesterle ven te kunnen inleven. Enkele jongeren uit den Vlaamsch-na- tionalistische wereld te Antwerpen heb ben gemeend de gelegenheid te moeten aangrijpen om te manifesteeren in mee tingstijl. Een jeugdige vergissing, maar met slechte uitkomst. Krachtige manifes taties voor onverminkt en allerspoedigst Vlaamsch rechtsherstel zijn naar ons hart. Maar dan hadden zelfs de jeugdige recruten van het Antwerpsch nationalisme hun manifestatie moeten opvatten als hulde en een volksaanmoediging tot de daad van den Vorst der toekomst die nu reeds vertrouwelijk wil omgaan met het Vlaamsche volk en verwijlen onder het kultuurleven van dat volk. Liever dan te fluiten, te roepen, dan spandoeken uit te hangen met teksten als: «Geen recht, geen land, geen vor sten hadden de jonge nationalistische wachters voor deze goede Vlaamsche daad van den Kroonprins moeten in de handen klappen. Het tijdschrift Le Flambeau brengt een aantal inlichtingen omtrent de opvoe ding van prins Leopold, onder andere over z'in taaiopleiding en zijn contact met het Vlaamsche volk Bij zijn terugkeer uit Engeland bezat prins Leopold eenige grammaticale ken nis van de Vlaamsche taal, die hij sprak met den zoo eigenaardigen tongval van West-Vlaanderen. Voorzeker hij had geenszins de wijze lessen vergeten van den goeden on derwijzer Noterdaeme, die hem nietalleen de beginselen der taal had ingeprent, maar ook de scrupulen van iemand, die de schoorrschrijfkunstletterlijk aanbad. -> Maar dit was natuurlijk niet voldoen- voor 'n prins, bestemd om eenmaal te heerschen over een staat, waar het Vlaamsch evengoed een nationale taal moet zijn als 't Fransch. De hertog van Brabant toog vastberaden aan 't werk. Om hem de klankleer, dat voornaam punt, te onderwijzen, nam de nieuwe leeraar Herman Teirlinck. Red.), zijn toevlucht tot de rechtstreeksche metho de» gesprekken, voordrachten en andere oefeningen van dien aard, zoo kwam bij deze gelegenheid de oude methode van Demosthenes weer boven. En eens te meer leverde zij goede vruchten op. De prins spreekt het Vlaamsch zóó gemak kelijk en zuiver, dat hij degenen, die op dit punt de hoogste eischen stellen, in verrukking brengt. De burgemeester van Antwerpen, Dr Van Cauwelaert, heeft zelf ons zijn blijde verwondering erover uitgedrukt. De uit spraak van de a en van de e in 't Nederlandsch het criterium van de goe de uitspraak, is bij onzen Kroonprins onberispelijk. Bevoegde personen bewe ren zelfs, dat de leerling zijn leermeester overtroffen heeft jMaar de prins heeft zijn weetgierigheid niet beperkt tot de Vlaamsche taal. Hij wilde zelfs de ken- merdende eigenschappen leeren kennen van de ziel, den geest van Moeder- Vlaanderen verbasterd door de zottere nij en den mangel aan begrip van onver standige bewindvoerders. Hij wilde de cultureele positie van de beweging kennen. Dikwijls ging hij met zijn leeraar een poosje slenteren in de Vlaamsche wijken der hoofdstad, en dan spande hij zich in. opdat niets van de houding, de manier- van-doen, de denkwijze van een in 't werk en de beslommering van 't gewone leven gedompeld ras hem zoude ontsnappen. En de neiging is hem bijgebleven. Van het cultureel terrein is hij overgestapt op het politek terrein. Steeds nog doet hij zijn best om zich een juist begrip te vor men van den omvang en de affiniteiten van die beweging, welke in het nationale leven geen onbekende grootheid brengt, zooals sommigen beweren, maar een miskende grootheid. De visie, die hij zich van 't probleem heeft gevormd, is zuiver zijfïe meening laat zich niet_ door boemanswoorden van streek bren-" gen zijn beoordeeling van menschen berust op stevigen gronslag De Kapitein van de Minekanda in New-York aangekomen, beweert dat ge durende het tempeest, dat hij te verduren had op den atlantischen oceaan, de ba ren 30 meters hoog sloegen. Hoe kan men zulks vast stellen De Commandobrug, met zijne cabine, staat een 25 meters boven de vlotlijn en als deze door de baren soms overspoeld wordt, kan men redelijk besluiten, dat de baren 25a 30 meters hoog opslaan. Melk-Stat ons. Despoorhallen van Au"4erlitz, Montparnasse en St La- zart te Pa ijs worden speciaal ingericht voor melkve voer. Citerne-wagens be vattende bOOO liters melk, en gemaakt om na uren rijden in de brandende zon de melk steeds koel te bewaren, zullen er aankomen en bij middel van hevels, door geperste lucht in werking gebracht, zul len zij hunne lading laten overloopen in tanks van 1.200.000 liters omvang. Serpenten nemen geern melk. In een gasthuis der Keerkringstreken de bazin, aan tafel met de klanten, voelde een serpent, dat onbemerkt de zaal bin nengeslopen was, zich rond haar been draaien. Koelbloedig zegde zij aan den dienerRap, rap, me k op den grond Fn na eenige seconden, de diener, die alles verstond en even koelbloedig bleef, had op den vloer een teiloor geplaatst, met melk er in- Op het zelfde oogenblik glijdde het serpent van het been weg naar den melk toe en terwijl het gretig den melk opslorpte, gaf het de diener met een stokje een korte slag op de rug. De rug graat was erdoor gebroken, het monster bleef dood liggen en de bazin viel in be zwijming. Te Szathmaremeti in Hongarie is een leertouwer razande gestorven. De ziekte moet hij betrapt hebben, bij het looien van een honden vel en vóór hij stieri heeft hij twee personen gebeten. Tegen de razernij hadden wij hier in Belgie, sedert eeuwen, het wonderbaar middel van St Hubrechts-bedevaart, dat nooit faalt en sedert eenige jaren, het natuurlijke middel der Pasteurs-behande- ling, dat gewoonlijk om niet te zeggen alfijdTukt. In eene stad, na een geval van razenden hond, deed de burgemeester uitplakken Artikel één Geen hond mag op straat gezien zijn zonder vergezeld te worden van zijn meester. Artikel twee Steeds zullen zij gemui- leband wezen. Gedurende 1929 werden in Duitschland uitgevoerd Carmen, van fransche afkomst, meer dan 600 maal en Lohen grin, uuitsch, 500 maöl. Uit de Daily Express Kerensky beweert dat Rusland dicht bij economischen warboel staat, 't Is niet waar, dat de bevolking de bolchevische regeering goed vindt. Er is bestendige burgeroorlog tusschen het bestuur en de boeren, die 90 per honderd van het volk uitmaken. Welhaast zal er algemeene óp- stand wezen daar men zal moeten afreke nen met een hongersnood, nog geweldi ger dan deze der laatste jaren. In Constant!nopel zijn er vier kwartieren: STAMBOUL, waarde Mahometanen wonenen waar de vermaar de tempel Agia Sophia te bewonderen is met het KWARTIER der ARMEN1A- NEN ligt op een der oevers van den Gulden Hoorn. Deze is een breed kanaal, dienende voorhaven, een uur lang en ge bogen als een hoorn hij is verbeeld op de turksche roode vaan en ten onrecht heeft men hem op die vaan als halve maan betiteld. Op den ander oever liggen de christene kwartieren van PERA en GALATA. In dit laatste, op een heuvel, prijkt de ver maarde Christus' toren, aangelegd door uitwijkelingen van Genua (Italië), die daai als koophandelaars zich neergestre ken hadden. Op alle photo's van Constan- tinopel is hij te zien en door alle reizigers gekend als de Toren van Galata Ne vens dien toren gaat de maatschappij der Suiker-handelaars een zeer hoog gebouw plaatsen, op zijn amerikaansch en alzoo dat prachtig gezicht, eenig in de wereld, naar de mane helpen. In Canada heerscht er werkeloos heid zooals overal doch men durft daar radicale maatregels toepassen om de werkverdeeling te bevoordeeligen. Zoo bijvoorbeeld heeft het Staatsbestuur van Manitoba beslist al de vrouwelijke be dienden af te danken, waarvan de man een vaste plaats heeft. Gedurende de tien eerste maanden van 1929 werden er 236 miilioen eieren uit Belgie naar Engeland verzonden. In Frankrijk spreekt men van veel stre ken, die ontboscht werden wederom te bebosschen en daar toe zoude men Liba- no-cedersgebruiken. De ceder is eene prachtige spar, wel bestand tegen verslin dende insekten enkampernoelien en onder dewelke geen struikgewas gedijt, dat zoo gemakkelijk brand overzet. Een voordrachtgever sprak over de slechte gevolgen van het alcoholisme en staafde zijn gezegde met voorbeelden. Voor een muilezel plaats een emmer vol besten Schiedam riep hij uit. Het dier zal er zelfs zijne lippen niet aanleggen..., waarom En van ten einden de zaal riep men hem tegen Omdat hij nen ezel is De Staat moet de rechten der ouders, kinderen en meesters beschermen en vooruithelpen... alle omwentelende en onzedige leeringen, schadende voor enke lingen en voor de maatschappij, verbie den. De Staat mag het naleven eischen van gezondheids-maatregels, alsook eeni ge kennis van burgerlijke plichten bij de kinder?, verders waarborg van geleerd heid en zedelijkheid bij de meesters Hij mag het verplichtend onderwijs invoeren het stichten van nieuwe en noodigt scholen bevoordeeligen, bijzondere scho len oprichten ten bate van de openbare diensten, schoolbelastingen opleggen en ze naar alle goede scholen uitdeelen. De Ontsnapten der Fusiljaden, de Oorlogsweduwen en Weezen en de Oud- Gevangenen van Dinant, hebben aan de Regeering, de Kamer en het Stedelijk Bestuur, en ook aan den beruchten Ward Hermans een zoo krachtdadig als .y^ontvvaardjgd protest gezonden, tegen de hatelijke beweringen, den 27 Januari, ter Kamer, door genoemden Vlaamschen Nationalist uitgebracht betreffend de Franc-Tireursoorlog in België, Ward Hermans wordt uitgedaagd te Dinant een openbaar debat te komen houden. Zijne gebeurlijke weigering zal beschouwd worden als eene bekentenis van leugen en lafheid. Rede door M. Mullie, Senator voor Kortrijk- Yper, uitgesproken in het Senaat, op de Vergadering van 29-30 Januari II. De heer Mullie. De smaak der verbrui kers verschilt. In Belgie wil men een bepaal de broodsoort; trouwens is het broodver- bruik in Belgie met 17 t. h. verminderd. In Frankrijk en in Duitschland regelt men de hoeveelheid inlandsche tarwe die in het brood moet gemengd worden, ten einde de daling der prijzen te voorkomen. Wat de rogge betreft heeft men niet den vooruitgang bereikt die wel zou mogen ge wenscht worden. In sommige streken is er vooruitgang', voor de rogge'zal een teelkens moeten gedaan worden, zoodat men tot een voortbrengst van 5.000 kil. per Ha. zal ko men, waar men thans slechts 2.500 kil. be komt. Een woord over wintergerst. De crisis is cnbetwistbaar.- Wij zullen zekere bebouwin gen moeten verminderen. Maar voor de wintergerst zou de cultuur daarentegen die nen uitgebreid. Men tracht eene kwantita tieve verbetering te bekomen. Er dient ook iets gedaan om een kwalitatieve verbetering te bereiken. In het buitenland heeft men merkwaardige uitslagen bekomen, die men bij ons eveneens zou kunnen verwezentlij- ken. Een woord over het vlas. Daar ook bestaat er een zeer ernstige crisis. Het schijnt dat het te duur is en dat er aan het lijnwaad mede dinging wordt aangedaan door katoen en kunstzijde. Het schijnt dat. om de voorwaar den der mededinging te verbeteren, de ver koopprijzen der producten vervaardigd uit vlas zouden moeten kunnen worden verlaagd. Toelagen werden gevraagd voor verbetering van het vlas, voor cultuur van uitgelezen soorten, voor een onderzoek van de voortge brachte producten, dit alles om vlas voort te brengen tegen lageren prijs. De vlascultuur is zeer wisselvallig, wat voor gevolg heeft dat de kostende prijzen hiervan den invloed ondergaan. Ik hoop dat de minister de gevraagde toelage van 25.000 frank zal kunnen verleenen, waarbij duizen den arbeiders uit de vlasnijverheid betrokken zijn. Ik zou moeten spreken over enkele bij- zendere en gewestelijke takken van de cul tuur: chicorei. tabak, hop. enz. Ik raad den minister aan een landbouwkundige te gelas ten dezelve grondig te bestudeeren en te j zien hoe zij in het buitenland zijn ingericht, j Vooral het vraagstuk van de hop moet onze aandacht gaande maken. De Minister. Dit vraagstuk kennen wij en de kwaal is ook gekend. De heer Mullie. Best mogelijk. Doch men zou moeten nagaan wat men in het buiten land heeft gedaan. De Minister. In Tsjecho-Siowakije heeft men zich van de booten ontmaakt. In het Pop.ringsche wil men het niet doen. omdat men vooral hecht aan de hoeveelheid op- brengc t en niet aan de hoedanigheid. De heer Mullie. Het is mogelijk dat de in de Feestzaal van den Katholieken Kring over Moderne Bloedgetuigen der Katholieke Kerk in het getoeterd Mexico door E. P. Rutten, S. J. INGANG VRIJ VOOR ALLEN. invloed van de mannelijke booten een rol speelt ten opzichte van de hoeveelheid op brengst en dat de hoedanigheid er onder lijdt. Het vraagstuk reikt echter verder. Het komt er op aan te weten of wij bij ons geen betere hop zouden kunnen voortbrengen met nieuwe soorten in te voeren, Wij zouden mannen moeten hebben die de zaak grondig kennen. Een woord over de beetenkwestie. Men klaagt er over dat er krisis heerscht. Tegen woordig is er geen enkel land dat beetwortels kan kweeken zonder bescherming. Alleen Java en Nederland maken hierop uitzonde ring. De beetwortelteelt is een oplosbaar vraag stuk geworden, omdat de prijzen lager zijn dan de kostende prjzen in de landen die suiker voortbrengen. Te huidiger ure hebben wij e.en overschot van 3 miilioen ton op de wereldmarkt. Dit jaar zal de wereldvoort- brengst suiker wat lager zijn, doch de voor raad blijft nog aanzienlijk. Er bestaat immers een nationaal vraag stuk van de beetenteelt in Belgie. Men heeft 20 frank accijnrechten afgeschaft. Ik meen dat dezelfde vermindering dit jaar zou die nen toegestaan. Men zou spoedig moeten be slissen opdat onze landbouwers hunne schik kingen kunnen nemen. Belgie komt ongeveer op de eerste plaats voor de suikervoortbrengst per hectaar. Doch op Java wordt er veel meer voortgebracht aan rietsuiker. De Minister. Men kan niet strijden tegen de zon. De heer Mullie. Daar is ook nog de ver scheidenheid. Ik wensch dat men zich met dit vraagstuk bezig houde en dat er een Instituut van beetenteelt worde opgericht. Hetzelve zou goed uitgerust en bestuurd moeten zijn. Betere uitslagen kunnen wor den bekomen door hardnekkigen arbeid, door kwalitatieve en kwantitatieve verbetering on zer producten. Spreker zal morgen voortgaan. - De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. De Voorzitter. De heer Mullie gelieve zijn redevoering voort te zetten. De heer Mullie. Ik sprak gister over de crisis in het suikerbeetenbedrijf en ik vestig er de aandacht van den minister op hoe nuttig het ware het gebruik van suiker meer te verbreiden. Daartoe zal over gansch het land een propaganda ingericht worden en ik reken op den steun van de regeering. De heer Francois. Laten wij het accijns- recht lager stellen ten einde de prijzen te doen dalen. De heer Mullie. Dat ligt voor de hand. Wat er ook van zij, het verbruik van suiker is een uitstekend middel tot verbetering van den bestaanden toestand. Laten wij nu den bijzonderen toestand van de aardappelteelt nagaan. Deze teelt is van bijzonder belang en vertegenwoordigt voor den landbouw een ontvangst van 1 milliard in gewone jaren. Vóór den oorlog hoefde men slechts 2 t. h. van den oogst uit te voeren; thans moet men zoowat 8 t. h. uitvoeren. Dat wil zeggen dat, van het standpunt van den voortbrenger, de mogelijkheid uit te voeren van het hoogste belang is en daarom zou de voortbrenger, door juiste statistieken, vlug moeten ingelicht worden over de vooruitzichten van den oogst. Op dit oogenblik bestaat er een zekere twijfel over de echtheid der offieieele sta tistieken. Zoo spreekt men dit jaar van een oogst van 30 miilioen zakken tegen een oogst van 36 miilioen zakken in 1928. Nochtans heeft men in de bevoegde krin gen den indruk dat beide oogsten ongeveer dezelfde zijn. De binnenlandsche markt zou zooveel mo gelijk moeten uitgebreid worden. Wij vragen dat het leger hier te lande zijn voorraad zou betrekken. Er is een groot overschot in aardappelop brengst; niettemin werden verleden jaar 12 miilioen zakken ingevoerd.. Het is waarschijnlijk dat het buitenland deze koopwaar tegen zeer lage prijzen aan biedt. Dat heeft niettemin voor gevolg dat wij om die reden een groote voorraad niet verkochte aardappelen hebben. Op het ge bied van plantaardappelen voeren wij veel uit" naar Nederland, Duitschland en Polen. De Ardennen zijn een gewest dat zeer goed geschikt is voor de teelt van plantgoed. Voor dit gewest is het mogelijk den grond een meerwaarde te geven en ik wensch den mi nister geluk er zich mede bezig te houden. Het is ook mogelijk den aardappel te be werken op industrieele wijze. Ik vraag' mij af of wij genoeg uitgestrektheid grond heb ben om tegen betrekkelijk lagen prijs voort te brengen. De vraag verdient in elk geval een onderzoek. Voor de buitenlandsche markt hebben wij niet veel keus. Duitschland en Frankrijk wij zigden onlangs hun protectionnistische rech ten, ondanks onze handelsovereenkomsten. Duitschland heeft het recht op 4 mark ge bracht en Frankrijk van 4 op 6 trank Fransch geld. Het recht op de vroege aard appelen beloopt 121 frank. Ik vestig de aan dacht van den minister op dat punt, want indien onze geburen de tolrechten meer en meer verhoogen, zal den toestand nog ver ergeren. Thans ga ik over tot den dierenkweek en vooreerst tot den paardenkweek. Verleden jaar heb ik gezegd-dat degenen die zich daaraan waagden gevaar liepen geld te verliezen. Wij staan inderdaad voor een crisis van overproductie welke te wijten is aan de uitbreiding van de autotractie. Bovendien hebben wij op de buitenland sche markt mededingers gevonden. Die kweek verkeert aldus in een tijdperk van crisis en ik zie geen gunstig vooruitzicht binnen af- zienbaren tijd. Daarom moet de kweek be perkt worden. Nochtans zou ik willen dat de minister hulp zou verleenen aan degenen die den uitvoer van kweekpaarden trachten uit te breiden. Ik zou hem verder willen vragen tot welke uitslagen de studie over het rachitisme heeft geleid. Indien men de ziekten van dien aard kon voorkomen ,zou men aan den kweek een grooten dienst bewijzen. Wat het rundvee betreft, heeft de regee ring en gedragslijn aangenomen, waardoor die kweek begunstigd wordt. Ik zou wenschen dat zij op dien weg voortga en den kweek bevordere met het oog op de melkvoort- brengst. Ik zou den minister willen vragen de kre dieten nog te verhoogen die bestemd zijn om het rund te verbeteren ten einde gunstiger economische uitslagen te bereiken. Nu een woord over de boter. Ik heb reeds de aandacht van den Senaat gevestigd op den toestand waarin deze nijverheid zich bevindt. Verleden jaar was hij gunstig, dit jaar is hij slecht geworden. Zoo Belgie vroe ger boter uitvoerde, thans zijn wij verplicht voor 3 miilioen frank in te voeren. Wij weten dat het verbruik van margarine merkelijk is toegenomen. In 1913 verbruikte mm

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1