ationa a fan Zekerheid voordeelige VOORWAARDEN FSiilEliill HAÜGELBliiiH eMlSELSSJIEM U! BAIKLI - HKIE De Vervlaamsching Ggineentekrediet CDeet ge toot uiaaruan de nap. Res. 100.000.000 ir. ouertreifen. 1830 HERDACHT Het ypeps^he KASBONS 5° 3 KASBONS 5 ERNSTIGE. DEGELIJKE LEIDING AANLEID! NG HANDELSBANK is aangesloten bij de 2r Jaar. - Nummer 9. 30 Centiemen. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: HANDELAARS Mgr. de Haerne. Les van Gischiedenis voor de Ypsrsche God? Handelaars "HET YPERSCHE VOLK,, Handelsbank Proven, bij Emiel Delava. Belgen in Frankrijk. De OOOit zijn versmolten onder de benaming C.Of Zaterdag 1 iVaart 13G0. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in bet Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 23 frank. Op bet Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 O- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zjjn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Te POPERINGHE, in zijn HuU, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1" en 3® Zaterdag der maand; van 9 l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand; van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» n De Sterrestraat te Yper wordt nu de Haernestraat genoemd, ter herdenking van Mgr. de Haerne, in Yper geboren •en jare 1804 en die lid was van het Wonaal Congres van Belgie. Hij deed zijne priesterlijke studiën in h Seminarie van Gent, 't bisdom Brugge was nog niet heringericht, 't bis dom Yper voor goed verdwenen en Yper rjek deel van 't bisdom Gent. Op het :Me zijner studiejaren wrocht hij reeds sedeaan een strijdblad en openbaarde, lender vaar of vrees, de gevoelens, die in beni te weeg gebracht werden, door de ,srzinnigeen ongodsdienstige politiek ;an Willem, Koning der Nederlanden. Hij werd onderpaster genoemd te joorslede, knoopte nauwe betrekkingen an met de patriotten Rodenbach van touselare en verwekte hier op de streek ten waar brandpunt van tegenkanting egenover het gouvernement. Eerst hield iijzich onledig met inzamelen van hand- teekens voor een verzoekschrift, dat ge- iee! het land door aangeboden werd en lij bemachtigde duizende handteekens H Moorslede waren er maar vijf die peigerden te teekenen. Iri 1829, de Ko- iing Willem deed eene omreis in de uiderlijke provinciën der Nederlanden een oponthoud te Hooglede was oorzien. De burgemeesters van 't omlig- ende waren er samengekomen en als de erste ervan zijne toespraak aan den [onirig begon, naderde een ruiter, hoog an gestalte en met vastberaden tred. (iemand dorst hem terug houden en hij Irang tot bij den Koning toe, overhan- ijde Hem een verzoekschrift, groette en erdweenzoo hij gekomen was. 't Was teer Rodenbach en zijn papier was een (oiest opgemaakt door zijn vader Con- ntin en paster de Haerne en schand- kkend de strenge veroordeeling der :erschrijvers De Rotter, Ducpetiaux en irand' De Koning, die eéiT zegepralenden Ét-verhoopt had en die bestatigde dat kijferal slecht gekomen was, zegde isjjj na het lezen van dien Placet f Is eene schande. -> In de 16 eeuw de oproerige edellieden te Brussel bij de landvoogdes als Bedelaars betiteld werden, stichtten :ne genootschap met als leur: Getrouw den bedelstaf en de Haerne stichtte Vlaanderen een genootschap, waarvan leden eene inedallie droegen met als schriftGetrouw tot de schande. 129. Natie omwenteling zonden de Kiezers a Rouselare paster de Haerne naar 't tionaal Congres. Hij was een der 13 iesfers, die daar zetelden, allen in 't aamsche land gekozen, waar godsdien- grieven, de vijandlijkschap tegen üiand verwekt hadden. Mgr. de Haerne is volksgezind en stemde het voorstel i1 Republiek. In 1831 werd hij volksyertegenwoor- Wzen voor 't arrondissement Rouse- maar zijn priesterwerk was voor een hinderpaal, om het openbaar te bezorgen, zoo als het behoort. Voor de kiezing van 1834 stelde hij - niet meer op rang. m 1829, samen met Pastoor Verhelst, flute hij te Moorslede eene school voor "'stommen, dewelke school hij nadien 'Taatste naar Brugge, waar ze heden 'dagemeer dan ooit bloeiend is. Ygr. Boussen, eerste bisschop van het ingericht Bisdom Brugge, belaste Roor de Haerne met het stichten van •Vniands College in Kortrijk. In deze werd de Haerne even volksvriend in Moorslede en Rouselare en in 1843 Men de Kortrijksche Kiezers hem als ^vertegenwoordiger naar Brussel, ri£?en hij steeds gebleven is, tot aan Mn dood, ten jare 1890. Zangrijker en roemrijker nog dan M politieke loopbaan was al wat hij uit liefde tot den evenmer.sch en Merling ten opzichte der doofstommen Htichtte de school in Moorslede en wacht ze over naar Brugge en miek Jf'te propaganda voor een nieuw leer- 'te, ten voordeele der doofstommen, alleenlijk in Belgie., maar ook in and, England, de Vereenigde Staten, :'ana en de Indien, waar hij overal lichten verwekte, In 1883, in het in- Mtionaal congres voor doofstommen, Mgrde Haerne bij algemeen hand- voorzitter uitgeroepen. Dit feit en p den voet van zijn standbeeld in Mbjk te lezen staat getuigt van zijne tedberoemdheid. Op den voet van dit "-akteeken is er gebeiteld in 't latijn 55 verzamelde hulpgelden, is dit monu- V'w.pgericht door Belgen, Hollanders, M .-"hen, Canadeezen en inwoners der tenigde Staten BESTE en ZEKERSTE middel om matig het blad te ontvangen, is een ajeaient vragen in de post op Schinler, volksvertegenwoordiger, had' in het sociaal blad «Nos Loisiers», de loopbaan van Mgr Pottier, die in 't Luik- sche een van de eersten streed voor de christene arbeidsbeweging, geroskamd. Het artikel had veel bijval en op vraag der socialen, zoude Schinler ais geschied schrijver optreden en in «Nos Loisirs» geschiedkundige feiten, zoo vervalscht door de kapitalische geleerden, in hun waar licht wedergeven. Zie hier een uittreksel van dit «Geschie denisboek», als eersteling opgedischt door eene groot blad, dat het kon be machtigen, vóór het verscheen en dat het gaf om te bewijzen welk geloof men hechten moest aan Schiniers gezegden. In dien tijd werd de slag geleverd, zoo roemrijk in de Luiksche geschiedenis en gekend onderden naam van slag van Pevelberg. Zes honderd lieden van dit oord boden weerstand aan geheel het le ger van Karel-de/i-Stouten. 't Was een gevolg der dertiende kruis vaart, gepredikt door Peter-den-Ermijt, denzeifden die in Vlaandren gekend is onder den naam van Pieter de Coninck. Indien gij naar Brugge gaat, zult gij op den grooten markt dien Pieter de Coninck voorgesteld zien met zijnen dapperen strijdmakker Guido Gezelle. Samen wer den ze te Brussel onthoofd in de XVI eeuw, omdat zij de vrijheid van geweten voorstonden tegenover de bloeddorstige Inquisitie, waarvan de Hertog van Alba de Grootmeester was... enz. Is dat nu geloofbaar dat de lezers van «Nos Loisirs» zuike dingen inslikken De Historicus van de «Ypqcjtóhe Bode» moet opletten dat hij d{ytfw*gJttoor Schinler gebaand niet insiiqj^^Mfj^frti- kel nopens Tjeko-SlowakieJoeweeift hij dateen millioen Tjekken misschien nu meer met Rome ofgetÊgken hebben omdat Rome hunne verdruWers, d.i. de Oostenrijkers, als deze de macht langs hunnen kant hadden, steundeEn zij hebben zich een nieuwen godsdienst aan gepast En hier in Vlaandrenzoude het zelfde kannen gebeuren en dat ware een verwezenlijken van Gods plan 11 Vriend historicus, in Tjeko-Slowakie is er eene scheuring ontstaan, erg... maar niet zoo geweldig als dat gij het voor stelt... en geieid door slechte katholieken, t. w. afvallige priesters, die begeerden te leven in den huwelijken staat. Het .lands bestuur richtte een monument, en feesten op, ter eere van een anderen slechten katholiek, Jan Huss. (Deze leefde van 1373 tot 1415, was rector der universiteit van Praga, welsprekende predikant, biechtvader der koningin zijne leering werd veroordeeld en hij beriep zich op de algemeene kerkvergadering van Con stance (1414-18); hij werd er als ketter gedoemd en ingezien zijne hardnekkig heid overgeleverd aan de burgelijke macht, die, volgens de burgelijke wetten dan bestaande, hem den vuurdood ver duren deed). Met deze feesten, riep de Paus zijnen vertegenwoordiger weer uit Praga en brak af met Tjeko-Slowakie. Wat is er vervolgens gebeurd De Tjekken hebben beter manieren gekregen, het hoofd in den schoot gelegd en den Paus schoone gesproken, opdat Hij zijnen vertegenwoordiger zoude wederzenden. Dit is geschied. Verleden jaar nu heeft Tjeko-Slowakie zijnen waren nationalen Held gevierd Den Heiligen Wenceslas, eersten Hertog van 't land. Dat «millioen afvalligen» deden allen mede. De staat noodigde buiten de inlandsche geestelijk heid ook vreemden uito.m. de geestelijk heid van Frankrijk, want Frankrijk is hunne groote beschermster en Kardi naal Dubois van Parijs stierf den vóór avond van den dag voor zijn afreizen vastgesteld. Een zijner hulpbisschoppen heeft te Praga zijne plaats ingenomen. De verlichtingen in Praga waren algemeen en overheerlijk. Alles baadde in een zee van licht, uitgenomen het gedenkteeken van ketter Huss, waar geen een lichtje te bespeuren was en waar de afvallige scheen te blijven zitten in schaduw des doods. Het wetsontwerp op de vervlaam sching der Gentsche Hoogeschool is het brandend punt van de bespreking in de Kamers. Welk is de dracht en de beteekenis van dat wetsontwerp Vooreerst dat is een bewijs van de lang- en taai levendheid van een volk. Een volk en sterft niet noch en doodt men. De vlaamsche taal wierd van in 1830 aan haar lot overgelaten 't Was als een van die verlaten kruiden die men in de bosschen vindt en waar op niemand acht geeft. Van niemand kreeg zij aanzien, noch min hulp of bescherming Integendeel zij wierd stelmatig ver smaad en verdrongen. Niets dan fransch rond en boven transche wetten, fran- sche bedienden in alle vakken en dan. het lager onderwijs uitgezonderd, fransch onderwijs van top totteeën Hewel spijts, dit alles heeft dat volk stand gehouden. Vertrappeld heeft het hem gerecht, het leeft, het heft het hoofd op en vraagt zijne openluchtplaats in de heldere zon van Gods natuur. Het wetsontwerp is eene fiere en pleet tige verklaring van 't Vlaamsche Volk 1, dat het in Belgie geen volk is van tweeden rang, maar is en wil gekend zijn als een volk zoo wel en zoo veel als de Walen, op gelijke voet gesteld en behan deld 2/ dat de Vlaamsche taal eene taal is eer een waardtering weerdig, die burger recht verdient zoo voor Staat als voor bijzonderen eene deugdelijk en volle taal bekwaam om het leven van een volk in gansch zijn omvang uit te druk ken en uit te beelden in zijne handel en wandel, in zijne vakken en beroepen, ja zelfs in de wetenschappen en in de let terkunde 3/ dat het Vlaamsche Volk van eigen ras is, met eigen leven en zeden, met eigen taal en kuituur,met eigen vermogen en bekwaamheid 4j Dat het Vlaamsche Volk, op gelijken tred met de Walen, wil hand en hand gaan met hen, werkende en strevende naar het algemeen welzijn van 't land en het gemeenebest der twee rassen. Dat is de beteekenis, de ware en echte beteekenis van dat wetsontwerp 't Fn is dus geen oorlogsverklaring tegen de Walen Neen ons kristen gevoe len en ons menschelijke gemeenzaamheid spreken eens opdat zij leven en welvareh zooals wij geen wrok zelf over vroeger leed. 't En is ook geen oorlogsverklaring tegen het fransch. Het fransch is eenp schoone taal vol zang en welluidendheid wetenschappelijk, diep van woord en breed van bevatting, wij verachten zfc niet, wij bewonderen en geren ze te kenj- nen. Bovendien zij is ons noodig orf reden van de betrekkingen die wij mét onze broeders de Walen willen hebben en om reden van nijverheid- en handelsbe trekkingen die wij te voeren hebben. Maar wij willen niet dat het fransck ons versmaadt en het hoog en aizeggende woord voert Neen dat stuikt ons tegen de bórst Gok wij willen niet dat zij in ons volk die orikristene en vernederende tweespalt brengt van een verachtelijk snobisme dat meent boven het overige der menschen te staan dat is te laag Vooral wij vragen dat het fransch geen beletsel meer zij voor de hooger standen om naar het volk te gaan en daar in dat midden zijn deugd te doen en de taak hun door God opgelegd te volbrengen. Oh hadden de hoogerstandendiegroote zending volbracht waarvoor zij van God aan 't hoofd van de maatschappij gesteld waren Hadden zij verstaan dat hun tijd, hun geld en hunne bezittingen giften Gods waren in hunne handen geleid om ze in weldaden rondom hen te strooien Hoeveel rampen zouden vermeden ge weest zijn. Hoeveel wrok zou in de borst gedempt geweest zijn. Hoe zou de maat schappij betere wegen opgegaan zijn en hoe zou hun invloed en macht tot ver wekking gediend hebben in plaats van tot verval en dood 't Is 't geen mij nog onlangs twee groote zielen bekenden Onze opvoeding is fransch geweest niet alleenlijk van taal maar ook van gevoelen en dat heeft ons buiten den werkkring gehouden waar dat onze plaats was. En terwijl ze dat reiden voelde men eene diepe spijt die de edelheid van hun herte toonde Neen 't fransch en mag geen scheids- paal zijn of eene barricade Dat is dus de beteekenis van dat wets ontwerp het heropstaan, het verrijzen van een volk dat weerdig is te leven, dat een deugddoende en groot verleden had en ook nog meent zijne zending te hebben. Wie kan dat als euvel en kwaad aan schouwen Is dat giet al wat billijk is Is het niet al wat recht en redelijk is Daarom met een breed gebaar van hertelijkbeid had er moeten aan beant woord zijn Daarin hadden wij gezien dat er waarlijk broederlijkheid bestond en gevoelen van gerechtigheid Maar Lacy Ik zucht, bekrompen geest, laage knibbelarij, ja dweersche geest en vijandigheid spoken er rond De Libera en,laag en joodachtig zooals zij altijd zijn maken van dat onomstootbaar recht een koopwaar die zij maar willen te dieren danze afstaan 't Zal het hun ge denken De Socialisten, neetachtig en loos, weten het niet hoe aan boord leg gen om, verdoken, stokken in 't wiel te steken en daarin toonen ook hoe zij 't Vlaamsch recht niet in 't herte dragen. Gelukkiglijk de Katholieke partij, zoo een zoo al verstaat dat recht en verdedigt het kloek en rechtzinnig Vlaamsch Volk, daar zijn uwe vrienden en de steunen van uw recht vraagt eene aankondiging in Vervroegde terugbetaling der van het De dragers van Kasbons 5 van het Gemeentekrediet, terugbetaalbaar met 1 October 1930, zullen voordeel vinden, zich zonder uitstel en zoo mogelijks in de loop der week van 3 op 8 Maart aanstaande, aan te bieden ter Si Jacobstraat, 1, te Yper, voorzien van voormelde titels. Fratsen van het zetduiveiken. In voorgaande nummer voor_: Kardinaal Paulhaber... lees Faulhaber; Codex aureus, versierd door groene emerauden, witte en blauwe saphirs... lees w tte peec Isn en blauwe saphirs; Stephanus' Kroone... lees krone; In Illinois automobilisten, die door roekeloosheid ongelukken verwekken, moeten den dag door straten vermaken... 's avonds moeten ze naar huis en 's an derdaags weer aan 't werk... lees 's avonds mosters ze naar huis, om te eten op hunne kosten... De kerkelijke weiten zijn veran derlijk en veranderen volgens tijden en streken. Al wat Ge zult binden op de wereld d. i. al wat ge zult verplichtend maken, zal gebonden zijn in den Hemel, d. i. zal als dusdanigdoorGod beschouwd worden... en al wat Ge zult ontbinden, d. i. niet meer verplichtend maken op de wereld, zal ontbonden worden in den Hemel Zoo sprak Christus O. H. tot Petrus en zijne opvolgers: Pius X belastte Kardinaal Gasparri met het herzien der kerkelijke wetten en on der den oorlog verscheen het nieuw wet boek, waarin oude wetten afgeschaft en nieuwe ingebracht werden. Nu heeft Paus Pius X! denzelfden Kar dinaal Gasparri belast met het maken van een nieuwen tekst voor den Roomschen Catechismus, die in geheel de wereld za! verplichtend wezen. In 193Ó is het 2000 jaar, dat Virga- lius geboren werd, die de legendari- schen oorsprong van 't Romeinsche Volk bezong namelijk in de Eneïde en het volk aanspoorde tot het landlijk leven in de Georgiken en het herders ambt, in de Bucoiiken. Hij werd geboren te Manfoua, verheerlijkte Ramie,het center van 't keizerrijk en stierf te Na pels. In geheel Italië, maar bijzonder lijk in voormelde steden, bereidt men grootsche feesten. De landsengte tusschen Noord' en Zuid Amerika, is, inde streek van Panama, door een machtig zeekanaal doorsneden. Reeds Philippe II dacht eraan zulk een kanaal te doen delven, even als Napoleon dacht aari het delven van 't kanaal Zee- brugge-Brugge. Van 1884 tot 1887 Fernandde Lesseps, die het kanaal van Suez, tusschen Azia en Afrika gedolven had, wrocht aan 't Panama kanaal. Men begon met 843 mil lioen frank 't was te weinig en alles eindigde met eene kolossale faïllite en een ongehoorde geschiedenis van wijn- potterij. De Vereenigde Staten namen het werk over voor 40.000.000 dollars. Zij leidden het werk tot een goed einde en den 15 Augustus 1914 het schip «Ancon van 9000 tonnenmaat, vaarde het eerste van den Atlantischen naar den Stillen Oceaan. Sovietmannen zijn tegen allen Gods dienst maar brengentalrijke vrijdagen in. Elf dagen per maand mogen de spijs huizen van Moscou en der bijzonderste j steden geen vleesch opdisschen, maar| alleenlijk groenselgerechten. waterwielen van schepen te doen draaien en steeds was de cylinder rechtstaande. Het stoomtuig van een der eerste vuur schepen, de Comeet is te zien in het Kessingtons .Museum te Londen. Stephenson vatte het gedacht op het stoomtuig te gebruiken als locomotief. De eerste stapt nu nog hedendaags op een voetstuk, even als een standbeeld, in de spoorhalle van York (England). Bo ven op den stoomketel staan twee recht staande cylinders, die c?p en neer staken een kruis in vorm van T aan de twee uiteinden van 't dwarschhout waren twee ijzeren staven, gelijk deze van eene naaimachien, die nederwaarts hongen en de wielen in beweging brachten. De maatschappij Londen-Midland- Schotland bereidt in 't park Wavertree eene tentoonstelling van vervoermiddelen, van af de oudste tijden tot nu. Voor de stoomtuigen, wordt er een cirkelvormigen ijzerenweg aangelegd, waarop men ach ter elkander zal zien rijden, alle typen van Locomotieven en wagens, van at de Stephensons tot de hedendaagsche zware compounds-machienen. In de wagens zullen reizigers plaatsnemen, met kleedij van den overeenstemmenden tijd. Vóór eenige jaren de engelsche trein Yliegenae Schot stond niet om in zekere tusschenstations reizigers af te lossen. Bij het naderen van de statie, werd de laatste wagen, waar zich boven gemelde reizigers bevonden automatisch afgehaakt... hij stond ook niet voor het bestellen van den postzak, men gooide hem op de kaai, noch voor het medene- men van den posthiervoor was er langs en boven den fourgon een lange lans, gelijk voor eene ringsteking en in de statie aan eene paai hang de postzak, voorzien van eenen ring, omhoog gehou den op de hoogte der lans... hij stond even min om water op te nemen, want op sommige plaatsen, waren er tusschen de riggels soorte grachten, een kilometer of meer lang en waarin de locomotief een opzuigenden derm liet vallen. i Voor den oorlog de prijs eener locomo tief schatte men een frank per kilo bruto gewicht en als ze verwezen werd voor oud ijzer twee centiemen per kilo. Wie de eerste wagen uitvond was zoo het schijnt een prins met een paar kromme been en dit om zijn lichaams gebrek te duiken. Denkt op den Romein- schen course-wagen. Hij steunt op twee lage wielen en op den dissel, die vóren uitkomt op de hoogte van den kop der twee of vier peerden en al achter bijna den grond genaakt. Op de wagen is er plaats voor een rechtstaanden koetsier, (in bovengemeld geval Den Prins); langs vóren is de wagen voorzien van een boogvormig en rechtstaande wand en langs achter, alwaar men optreedt, is hij totaal open. Wat men in Londen niet meer ziet, sedert de overheersching van den auto, is de eigenaardige en aangename twee wielige Cab... (d. i. eene verkorting van Cabriolet)... Dat was een lage tilbury, met twee plaatsen. De geleider zat buiten, al achter en hoog, zoodanig dat hij boven de rijtuig - kap heen zag en van daar al boven de kap, zijn Voor de uitwisseling der van het GEMEENTEKREDIET vervallende met 1 Oktober 1930 (voorheen Fondsenbank). Jj Wendt U tot de Yp3", 9, Groote Markt. Poperinghe, 5, Yperstraat. Wytschiete, Plaats, bij G. Alleman. W.-Nieuwkorke,Plaats, bij L. Lamaire- Alveringhem Dorp,bij G.Vandenweghe. En bij al onze plaatselijke agenten. peerd geleidde en met de zweep aankot- terde. Voor wien binnen zat, twee halve deurtjes, die hij toesloeg, beschutten zijne knien en beenen én een glazen raam, dat hij liet zakken en dat de opening sloot tusschen kap en 't bovenste der deurtjes, beschutte het bovenlijf. Nevens hem had hij twee smalle en hooge venstertjes. Hij kon dus vóór hem zien al boven 't peerd en links en rechts daarbij twee spiegels in de hoeken vóór hem gaven zicht op wat achter het rijtuig te zien was. Om te spreken aan den koetsier was er boven zijn hoofd een klein vierkanten valdeurtje en de koetsier had hem maar een weinig vooruit te hellen om de samenspraak te beginnen. Een Yperling, wederkeerende van England, gaf eene luimige bepaling van dien vermaarden Cab-Anglais...C'est une voiture oli ie supérieur se trouve a l'intérieur et ne voit pas ie postérieur de l'inférieur qui se trouve a l'extérieur. Ander eigenaardig voertuig is de lande lijke wagen der spaansche B-JShcn, d. i. het volk wonende op de hellingen der westerlijke pyreneën. Het is ook tweewie lig, maar de twee hooge wielen zijn zon der stralen, dus twee hooge voile cirkels. Die wielen, ten zie als zij de stad binnen rijden, wórden nïëFgëvef, mSTze piepen geweldig en daar die wagens nooit loo- pen - zij worden getrokken door ossen - is er geen gevaar van vereeten. Een boer is bijzonder preusch en fier, ais ziin wa gen schreeuwt gelijk een zwijn dat men keelt. In Spanje had men ook de berg-di ligence, /bespannen met zes ot meer muilezels. Bij de koetsier zat de postillon met zijne zakken vol keien en als een der eerste muil.^ moeste aangespoord wor den, aangezien men hem raet de zweep niet treffen kon, de postillon wierp hem een kei naar de ooren. Met de moderne auto verdwijnen al die dichterlijke eigenaardigheden 't Is gemakkelijker, sneller maar ook éénto niger heer René Deihaize, voorzitter van den Bond der Belgische vereeniging in Frank rijk, verstrekt volgende belangrijke ge gevens In Frankrijk exploiteeren 4,797 Belgi sche grondeigenaars 40,729 hectaren 20,457 Belgische pachters bebouwen 261,02 hectaren de Belgische hoeve knechten zijn ten getalle van 18,822. Inde kolenmijnen zijn 6 449 Belgen In Noordwegen in destreek Telentar- ken, heeft men een tweede onder- aardsche kapel ontdekt de eerste is St Michielskerk. Dit waren plaatsen, waar in de XVT eeuw, tijdens het protestant worden, katholieke pries ters en geloovigen samen kwamen voor het celebreeren der H.H. Geheimen. De eerste locomotief bolde in j England, ten jare 1830, tusschen Liver-j pool en Manchester... en op het vast-land j was het tusschen Brussel en Mechelen,] den 5 Mei 1835. De eerste stoomtuigen waren recht- j staande cylinders en dienden om pompen j in beweging te brengen voor deengel-] sche koolmijnen. Daarna werden ze gebruikt om de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1