[Crédit Anversoisl Zekerheid voordeelige VOORWAARDEN FOIISSENBAÜII HANDELSBANK HANDELSBANK BANK - UNIE MEXICO. CDeet ge cuat In 't Buitenland waarvan de Kap. Res. 100.000.000 ip. overtreilen. SNIPPERINGEN KASBONS 5 ERNSTIGE. DEGELIJKE LEIDING AANLEIDING HANDELSBANK is aangesloten bij de 52e Jaar. - Nummer 10. 30 Centiemen. Zaterdag 8 Maart 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Handelaars "HET YPERSCHE VOLK,, Hond de K&raers N V Dixmudestraat, 18, YPER bank beurs wissel GEMEENTEKREDIET Handelsbank Christophel Columbus met Erfelijkheid. Het is van het De Vrije Gedachte De DOOR zijn versmolten onder de benaming t)d i)pct'0cl)c ilolk ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3' Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2" Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Daar is er geen bloedige kerkvervol ging meerde priesters mogen wederom dienst doen in de kerken maar moeten zich totaal onthouden van politiek Intusschen woedt de strijd voort tegen het goede, wat klaarblijkelijk uitschijnt in het onderwijs gegeven in de staats scholen. De officieele leerboek der lagere scho len werd opgemaakt door helleveeg Es- peranza Velasquez Bringas. Op den omslag ziet men eene vrouw verbeeld, die aan kinderen een zeisen en een hamer toereikt d.i. de kenschetsende eeretee- kens de bolchevisten. In den boek ont waart men veel zeisens en hamers, als ook werklieden met krampachtig-in-een- getrokkene wezens, die rijken uitdagen of ze aanvallen met schuppen, zeisens, houweelen en bijlen Als lezing Levensbeschrijving van Karl Marx (Duitscher), Nicolaas Lenine (Rus), Gandhi (Indiër) Louise Michel (Fransche), Rosa Luxembourg, enz. Daarbij een hutsepot van uittreksels uit een zestigtal extremitische schrijvers; als opvoedkunde is het aartsdom en als oefening voor het verstand is het boos aardig. Eenige voorbeelden De kinders op school moeten het omwentelend ideaal Ieeren kennen... Overdraagzaamheid is van den vervlogenen tijd... God heeft zich nooit, op geener wijze veropen- baard. Heeft Hij zijnen Zoon verhoord in den hof van Olieven... Hem bijge- staan in zijne laatste stonden 't Is on- noozel Hem nog om hulpe vragen. (Iets voor de landlieden). Alle eigenaars zijn uitzuigers;De om- wenteling vernietigt den eigendom ;Gij zijt verloren, indien gij vergeet dat de vruchten der aarde aan eenieder toebe- hooren en den grond aan niemand. Met zulke stelsels hebben de regeer ders van dit land 5 miljoen landlieden doen vluchten naar de Vereenigde Staten, wilden ze niet sterven hongersnood. N. D R.— (Na iets voor de boavvwerklieden Van op uwe stelling beziet het ge- bouw dat ge optrekt en zegt Dit gebouw is het mijne. Mijne handen hebben het gemaakt en mijne handen mogen het afbreken. (En als bouquetvan een vuurwerk.) Wanneer Lenine stierf, geheel de wereld groette hem als de grootste staatsman van de tegenwoordige tijden, als de redder van 150.000.000 men- schen. Al de verknechte landen, al de onderdrukte menschen hebben den jiaam van Lenine als een standaard Aangenomen. Ziet daar een staaltje van wat men aan leert in de staatslagere scholen van een land waar 65 per noch lezen noch schrijven kunnen en zeggen dat wij geen uittreksels hier willen neerpennen, van de deelen waar het schoolboek open lijk zedeloos is, in woorden en in prenten. Een gevolg van dit laatste is o. m. dat erin December 1.1. in'thospitaal Morelos van Mexico-city alleen, meer dan 50 meisjes, min dan 15 jaar oud, ter verzor ging lagen voor schandelijke ziekten En wat doen de hooge bestuurders van dat land, hier opgehemeld door de socialen, zoo als Galles, Adalherto Fejeda, Roberto Cruz, enz. Ze zenden hunnen kinderen naar Katholieke vrije scholen, die op verdoken manier werken moeten of gecamoufleerd onder een dek mantel. vraagt eene aankondiging in OVER DE HOPCRISIS. Dr Brutsaert ondervroeg Dinsdag den Minister van Landbouw over de maatregelen die hij voornemens is te nemen om de hopcrisis te bestrijden. De belangrijke rede van onzen katholieken Volksvertegenwoordiger over deze belangrijke kwestie zullen we in haar geheel aanstaande week hier overdrukken. WETSONTWERP. Door de Heeren Brutsaert en Destrée werd namens de Com missie verslag uitgebracht nopens het wets ontwerp op de Behandeling der Geestes zieken. En de deurwaarder riep met luidere I stemme dat het lunderde in de groote, ledige verhoorzaalOption de patrie... Schellevisch En een klein, mager, piepjong ventje kwam met aarzelende stappen voor. Symbool van 'nen ver drukten martelaarMet 'nen grooten zwaren bril op z'n tjo'epneusje. Hoeveel leeuwenjongskes loopen er niet met flauwe oogen. Hunne leiders zelf zijn op politiek gebied ook niet scherpziende. En er werd aan dien bewusten marte laar gevraagd waarom hij, die de Bra- banyonne op een nationaal feest uitge floten had, wenschte Belg te worden, 't Was om in Belgie soldaat te mogen spelen, 't Was om van de voordeelen (te genieten) van eene nationaliteit waarvan hij, de princiep weigerde te erkennen. En, och Heere, 't manneke mag in Belgie geen soldaat spelen 't Moet naar Vrankrijk zijn krijgsdienst doen... en voor Meester Butaye zal het nooit... nooit... nooit... mogen stemmen. En zeer ongelukkig, bedrukt en wan hopig trok het ventje er van onder. En diegene die aan hare leerlingen de beleefdheid aanleeren moet werd voor smaad aan de Politie veroordeeld. Dat is een zeer aanbevelingswaardig iets. Advokaat Leuridan moest in het Parlement over enkele dagen Eerste Minister Jaspar interpelleeren over eepe zaak... laat ons maar zeggen... van het hoogste belang. f y Wij hebben te vergeefs in de dagL uoteji, naar deze interpellatie gezocht. 't Schijnt dat VólksvertegenwpdFrfiger Leuridan op het Parlement op'Dinsdag 25 Februari niet tegenwoo*dig was omdat hij als advokaat een verkeeirongwal te Yper te pleiten had. O, mijn Vlaanische Volk Voor Vlaan deren 1 (welgekend lred vooral gedurcff- den kiesstrijd). •i' Vlaanderen wordt bestolen. Dat lezen wij in De Ypersche Bode van 1 Maart. (Vindtgij niet, beste lezers, dat deze Ypersche Bode» zoo weinig Ypersch wordt En het slaande argument daarvan is dat in Luxemburg er 16 postkantoren meer zijn dan in Limburg en dat er in de, provincie Namen 24 postkantoren meer zijn dan in de provincie Antwerpen. 'Ne slaande argument niet waar, béste lezers Alsof het getal postkantoren in evenredigheid moet wezen met de cijfers der bevolking. Maar als men iederen dag nieuwe redenen moet vinden om de verdrukking van Vlaanderen vast te stellen dan komt een dag waarop men met drogredenen voor den dag moet komen. De inbeeldjhg der menschen is immers zeer beperkt... en iederen dag iets nieuws uitvinden dat kan en vermag niemand zelfs indien hij van de zuivere nationalistische geest be zeten is. t De Cinema Vooruit (vooruit, den weg van het zedelijk verderf op, wel te verstaan) heeft weeral een puik; deftig en eerbaar film voorgesteld. Na De Derde rechts en de fifhi van den... wereldberoemden en vermaarden romanschrijver Zola ging het over Ge meubelde Kamers of Liefde... rond de Lanteern Waarschijnlijk een film van goede, ge zonde en flinke opvoedkunde ter zedelijke opbeuring van de Socialen van Yper ten beste gegeven. Wij gingen er niet gaan zien. De prospectus voldeed ons meer dan genoeg. Men ziet er, zoo luidt deze roode prospectus, levende schilderijen, Gemeu- beleerde Kamerverrassingen, nachtbal letten... Moet er geen zand zijn Maar wat baat den rooden Bazen de zedelijkheid van hunne aanhangers, als ze maar rood stemmen. Roode Baas Ganzendonk, de ver waande sleppendrager van Capitalist Anseele zit in De Werkman Kwibus duchtig op de kap. De eene week na de andere volgen de meest belachelijke uitdagingen, zooals de kwade jongens doen als ze twisten willen. Waarom spreekt Kwibus niet van dit en van dat Waarom koopt deze pastoor melk en eieren Waarom werd de be grooting van stad niet gestemd Wat denkt Kwibus van de doenwijze van het... «klerikaal minderheidsschepencol lege (ouf en sic Wie is de eigenaar van het Volkshuis En al wat ge kunt uitvinden en uitdenken. Daarop ant woord Kwibus zonder de minste aarzeling dat hij geen inlichtingsbureel is, dat hij spreekt en schrijft als het hem lust en over hetgeen hem belieft, dat hij als amateur en niet uit politieke drijverij aan dagbladschrijver! meedoet, en dat het verre, zeer verre gekomen is te moeten bestatigen dat een gewezen Volksverte genwoordiger, een candidaat Burge meester Schepen en redéputé, om zulke eenvoudige vraagstukken op ie lossen, zijn toevlucht moe! nemen tot eenen eenvoudigen Kwibus, voor dewel- ken hij zelf de groote, verstandig, eenige man van Yper en Meenen zeo beleefd en zoo dikwijls z'n hoedje af neemt. 10 Voor de uitwisseling der van het vervallende met 1 Oktober 1930 (voorheen Fondsenbank). Wendt U tot de Ypar, 9, Groote Markt. Poperinghe. 5, Yperstraat. Provan bij Etniel Delava. Wytschaete, "Plaats, bij G. Alleman. W—Nieuwkerke,Plaats, bij L. Lamafife. Alveringhem Dorp,t»ij G.Vandenweghe. En bij al onze plaatselijke agenten, Het werk der arme kerken werd in Belgie gesticht door eene de Meëus kloosterzuster van het orde der gedurige Aanbidding, en heeft vertakkin gen in veel landen. Met het pauslijk ju beljaar, hebben alle afdeelingen haar Rome gewrochten en geschenken gezon den, dewelke de Paus uitdeelen zal vol- fgens de behoeften der arme kerken Hem aanbevolen. Dit alles is nu ten toonge steld in de groote zaal der zegeningen, d. i. de zaal waarin de twee bcHcons ko men één op Pietersplein en één in St Pieterskerk en van waar de Paus zijne plechtige Zegeningen geeft. Die zaal is een 70 mèterS lang en gelegen boven St Pieters portaal. De Paus, bij de ope ning der tentoonstelling heeft eeg bijzon der woordeken gehad vooj- ons land om dat wij de eerste plaats voor'getal en weerde bemachtigen onderdejféelnemers, zeggende al glimlachen 't fs niet \gaar dat het het KLEIN Belgie is*>. behulp van Spa.au'sche ondersteuning kon zijn verkennipgsreisjiaar 't westen inzet/ ten en hij, djémeênae langs daar te kun nen gerakep aan de Asiatische Indiën, stoot tegen' het amerikaansch vastland. Alzoo \yerd <fe nieuwe wereld niet ontdek) ma'ar'op nieuw door de Europea nen gekend en bij voorkeur noemden ze hém de \Yestersche Indiën. Gênualn Italië beweert dat Christo phel in hare muren gehorends; men toont er zijn geboortehuis en ter. zijner eer richtte men een standbeeld op, bij de havenkaai. Van een anderen kant be weren de Spanjaarden dat Christophel of beter hunne Chrjgrfobal geboren is in Spanje, namelijk te Tortosa, stad gelegen bij de mondffig van den Eberstroom. Recht over de' stad, op den overkant van den stroojn is 'een kwartier genoemd eiland der Gettuanen In dat kwartier, waar ^ertijds, misschien zeelieden uit Genua#Zich vestigden,gelijk zij het deden rrfde Galata-wijk van Constantino- pel'en eldérs nog, zoude Christobal geboren zijn. Is het zoo, dan is Christo- pWel geboortig niet van Genua in Italië, maar van Genua bij Tortosa, in Spanje. Tortosa, bruggenhoofd van den Eberstroom, werd gedurig betwist tus- schen Christenen en Mooren. In 1148 werden de Mooren opnieuw verjaagd door den christen prins Raymond, gehol pen door Templiersen krijgers van Pisa en van Genua. Alswanneer de Mooren opnieuw verschenen, werd de stad maar gered door een heldhaftig optreden der vrouwen. Daarom stond Prins Raymond aan de vrouwen toe Het dragen des rooden sluiers van 't orde der Happe, vrijstelling van inkombelastingen op hun ne kleederen en 't voorrecht van in huwe lijksplechtigheden den stap te hebben op de mannen. allergrootste belang dat kinderen, waar van de ouders drinkers zijn, zich geheet van alle alcoholische dranken onthouden omwille 1") van de ERFELIJKHEID, waarbij -te neigingen der ouders aan de kinderen worden overgezet 2°) het slechte VOORBEELD der ouders, reeds gevaarlijk op zichzelf, is hier nog veel grooter kwaad juist om wille van de erfe lijke belasting, die, wat alcohol betreft, veel sterker is dan men denkt. Dr. E. Cattini. Franschedagbladschrij ver Gustave Hervé, gewezen socialist, teekent als volgt de Vrije Gedachte af 't Is een draak die alles vernielt, de tucht, de zedelijk heid, het persoonlijk geluk, tot zelfs het ras, en die de naties, welke er den invloed van ondergaan, doemt tot het verval en tot de dood zonder glorie De lichtschu- wers van de Libre Pensée kunnen het er mede stellen. Gustave Hervé, die vroeger tot hunne droeve kliek behoorde, kent die lekkere gasten op zijn duimken, weet wat zij in het schild voeren en wijst dan ook op het noodlottig werk dat zij verrichten. Eenige specialisten in vrouwelijke schoonheid hebben, zooals men weet, wedstrijden ingericht en een zeker getal merkweerdige vrouwentypen, bijna schreef ik zottemutsen, uit ver- schillige landen bijeen gekregen, die wil den meedoen. Eene dezer BUITENGE WONE vrouwen is in een gevang van Londen terecht gekomen voor diefte. Aan een engelsch blad schreef haar vader een aandoenlijken brief, om te vragen dat zijne dochter zou in vrijheid gesteld worden want verklaarde hij, de ware plichtigen zijn de personen die mijn kind als eene vermaarde schoonheid hebben doen doorgaan, het aldus den hoogmoed ingeblazen en den afkeer voor nederigen en regelmatigen arbeid aangeleerd heb ben. Centrale verwarming vcor de hoven. Een zweedsche ingenieur heeft een nieuw stelsel ingevoerd om den grond der hovingen te verwarmen. Wor den begraven in de groenselbedden buizen gemaakt uit poreusachtig porcelein, waar door stoom gevoerd wordt gemengeld met lucht. Ditverwarmt en verlncht den grond én droogt hem niet uit, zooals de electrie- ke stelsels daarbij is dit stelsel 'véél goedkooper. In Budapest werd Bela (d. i. Albrecht) Radics begraven, deongekroonde koning der Tziganen, 150.000 Tziganen wa ren toegestroomd uit alle streken van 't land en allen begeerden de 1 ijkplechtighe- den van nabij te zien. Van daar een on weerstaanbare drumming naar voren, die rniek dat de familieleden tot bij het graf niet konden geraken en dat 14 personen erg gekwetst werden. 't Schijnt dat er overal goud te vin den is en niet alleenlijk in de delfstoffen maar ook in levende organismen. Zoo zoude men uiteen zeevisch van middel matige grootte 3 milligrammen goud kun nen trekken en 25 milligrammen uit een kilogram ossenhersens. Wordt dat be vestigd, dan zullen de kolosale slachthui zen van Chicago eene ware goudmijn worden. In Amerika al wie een ernstige ziekte doet brengt men naar een hospitaal. Er zijn daar in de grootesteden hospitalen voor alle gezindheden en voor alle beur zen. In New-York heeft men een nieuw hospitaal geopend voor millionnairs. 't Gelijkt aan eeneerste-klas-hötel. De goed koopste .kamers zijn aan 280 fr. daags en de duurste aan 1575. 't Is vijftig jaar dat de St Godard- tunnei gebruikt wordt. De 2 Maart 1880 reed er de eerste trein door van Goeche- nen (noordeinde) naar Airoio (zuideinde) met de genoogdigden. Wat min of 7 jaren heeft men eraan gewrocht. De ingenieur Fabre, die alles uitdacht en bestuurde, stierf den 19 Juli 1879, dus weinige maan den vóór de voltooiing. De tunnel is drie uren lang en deze van den Simplon, die nog bijna één uur langer is, werd ge boord 25 jaar later; den25 Februari 1905 doorreed hem de eerste trein. De welklinkenheid (l'acoustique) van eene zaal, die men opbouwt, is eene teerlingsmete. Bouwt eene zaal, slaaflijk de afmetingen navolgende van eene an dere die reeds bestaat en die als zeer wel klinkend doorgaat, het is niet zeker dat gelukken zult. Als nu een gebouw niet welklinkend is, 't komt doorgaans uit deelen die heviger weerklank geven dan de nevensstaande. Een engelsche geleer-1 de zoude hiertegen een heilzaam middel gevonJen hebben. In 't midden der zaal wordt er een uitgehaalde spiegel ge- plaats-(miroir concave), gelijkende aan deze der autos of tramrijtuigen. Op het' brandpunt van den spiegel verwekt men kleine klaarte en klein gerucht. De spiegel zendt samen uit en in de zelfde richting lichtstraal en klankstraal. Met het licht straal doorpeilt men alle hoeken en kan ten van de zaal en alswanneer het gerucht duidelijker voorkomt, het lichtstraal be schijnt een dier plaatsen, dewelke hevi- geren weerklank geven. Daar plaatst men geruchtdoovend goed en "t is ai right In 1530, den24 Februari, werd Karei Koning van Spanje en der Nederlanden i Keizer gekroond in de San Petro-' nio Kerk te Bologne (Italië), door Paus Clemens VIL De eerste Keizer van 't Westen was Karel-de-Groote te Rome gekroond door Leo III, op Kerstdag van 't jaar 800. De Keizer was, als dusdanig, wereldlijksche beschermer van den Paus en van de H. Kerk. Vele Keizers werden aangeduid door de zeven kiezers van 't Heilig Keizerrijk, (zeven duitsche prinsen of bisschoppen) en bij het aanveerden van hunne verkiezing werden ze genoemd Koning van Rome én 't was maar bij hunne kroning door den Paus, dat zij Keizer werden. In den stoet te Bologne, Philippe, hofgraaf droeg de vergulden bal, die de wereld verbeelde. Karei III van Sa- voyen de keizerlijke kroon, markgraaf del Monserrato den schepter, hertog d'Urbin, burgmeester van Rome het zweerd en Jules Cesarini, vaandrig der Ro meinen den standaard. Bij het inkomen in de kerk werd Karei aangesteld als Kanonik Van Lateranen en in een der zij-kapellen, aan dewelke men den naam gegeven had van St Joris, als deze van St Pieters waar die ceremo nie gepleegd werd deed men den kei zer de diakonale kleedij aan. Na de kroning, de nieuwe keizer buiten de kerk gekomen, hield de stijgbeugel vast van 't pauselijk peerd en leidde het dier eenige stappen ver bij den toom daarna sprong hij ook op zijnen klepper en de twee stoeten sloegen versehillige richtingen in. Die verjaardag van Keizer Kareis kro ning werd herdacht in Bologne, met veel praal en luister en in Belgie... niks. 'fc Striigle for live Strijd om het leve n. Dit gebeurt ook onder de onme telijke kleinen. Meteen vergrootglas zag een geleerde een levend wezen, eene cel, min dan een honderste van een miliineter groot en voorzien van een haarken. Met dat haarken streelde de cel een zeer, zeer klein waterplantje dat daardoor naderde en eene spiraalvormige wending aanne mende binnenging in de openstaande cel; de cel overdekte aanstonds het plantje met kleefachtig vocht (protoplasma). Het plantje verdween en zoude dienen als voedsel voor de cel. De reiger is een trekvogei. Met ein de Februari verschijnt hij in den Elzas, waar de inwoners op de punten hunner daken, wielen plaatsen, op dewelke de reiger zijn nest bouwt. Die vogel is 1,15 m. lang, met korten steert en de uitge7 strekte vleugelen meten 2,25 m. Hij is niet wild noch vreesaardig en voedt hem met adders,(vipères) ratten en kerfdieren. Dus is hij geheel nuttig. Hij legt ten hoog- sten vier eieren en de broeitijd is een maand. Rekewijs blijven het mannetje en het wijfje op het nest en als de jongsjes te voeden zijn, terwijl een der twee op jacht gaat, de ander staat op een poot bij het nest, steeds de kleinen beziende. In een gebouw met veel appartementen viel eene vrouw van de trappen. Eene vriendin kwam ze bezoeken en vroeg aan de poortieres Madame, die van de trap pen gevallen is is toch zeker niet dood Gelukkiglijk neen, mevrouw, zegde de poortieres, want ik heb nog mijn nieuw jaar niet gehad. ROME-VATIK AAN. Met groote plechtigheid en in het bijzijn van 22 Kardinalen, den Verte genwoordiger van den Koning, geheel het diplomatisch Korps, vele patri archen, bisschoppen, prelaten en ver tegenwoordigers van Kloosters. Priesters en Seminaristen, alsmede van talrijke personen van alle landen werd de begraving van Kardinaal Merry del Val gedaan. Zijne drie broeders, waaronder de Spaansche Gezant te Londen en eene zuster waren afwezig. De uitvaartsgebeden wierden gezon gen door den Ouderdomsdeken der Kardinalen, Zijne Eminentie Yannu- telli... die in de 90 jaren oud is. Het lijk is bijgezet in de grotten van 't Vatikaan. Zijne Heiligheid Leeft aan Regent Horthy, President van Hongarie, eene kerkelijke gelukwensching gezonden ter gelegenheid van zijn Ambt-Jubilé waarin hij die Voorzitter looft voor de schitterende diensten die hij aan zijn Vaderland bewezen heeft en Gods milde zegen en voorspoed afsmeekt over hem en over zijn volk. SAN DOMINGO. Aardige dingen Estrelia l'rela komt in opstand te gen de Republiek en zijnen president Vasquer. Vasquer en vindt niets beter dan Urela. het hoofd der revolutionairen, tot Minister te benoemen van Binnen- landsche Zaken en hem voor te stel len om hem als President op te volgen. Dat is aanveerd! kan iets gemakke lijker afloopen. DUITSCHLAND. De toestand is er zeer bedenkelijk Het Young-plan, zoo men weet is er aanveerd Maar 't is nu zaak geld te vinden om aan de verplichtingen ervan te voldoen. Molden hauer, de minister van geldwezen heeft een financieel programma opgesteld. Maar 't komt kostelijk! Om eraan te voldoen en meteenen om de kas der werkloozen in staat te stellen van voort de werk loozen te betalen wordt een Notop- fer voren gesteld, 't Is naar 't ge dacht van President Hinderburg een belasting van 1,75 mark op de vaste wedden van. 500 mark en meer te maande, benevens de andere belastin gen. De volkspartij is er hard tegen maar daar Hindenburg er fel voren is Loopt men dat deze zal over komen én dat 't is gewonnen. ZWITSERLAND. De tolunië heeft voor doel al die versehillige douanenrechten die de versehillige land effenen wat in te kor ten en zoo veel mogelijk naar gelijk heid en overeenkomst te brengen. 'In dien zin wierd een gemeenzaam ontwerp ingediend voor Belgie, Lux emburg, Nederland en Oostenrijk. Frankrijk stemt er mee in en ver klaard dat het geneigd is tot interna tionale tarifaire waarborgen, berus tende op zekere bepalingen van het Ecansch-Belgisch handelsverdrag. Deze voorstellen zijn bij velen gun stig aanveerd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1