Crédit Anversois Handelsbank BANK - UNIE 19N MAART De verviaamsching Gemsche Hoogaschooi. In 't Buitenland 100.000.000 franken. KASBONS 5 °lo CDeet ge cuat N. V. Kalanderberg, 1GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52e Jaar. - Nummer 11, 30 Centiemen. Zaterdag 15 Maart 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper GEMEENTEKREDIET Handelsbank Dixmudestraat, 18, YPER i)Ct t)|JlTöcl|C ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- keliik voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1" en 3° Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Opdien dag viert de Kerk den H. Jo seph, voedstervader van Christus, pa- I troon der H. Kerk, patroon van België en patroon des goeden doods. Op dien dag, zal Paus Pius XI in St Pieters-Kerk te Rome eene mis van eerherstel celebreeren voor de gruwelen der godsdienstvervolging in Rusland en Hij begeert dat hetzelve geschieden zou in a! de Kerken van de wereld. De Paus vraagt dus een gebed voor die menigvuldige verdrukten, waarvan ve?het grootste getal schismatieken zijn, dus geen leden der Kerk en Zijne Heilig heid begeert dat men ook bidden zou, opdat die verdoolde schapen zouden we- derkeeren tot de Eenheid, tot de Moeder- Kerk van Rome. De eeredienst van den H. Joseph werd bijzonderlijk verspreid, doorde H.The- resiavan Avila, in de XVI eeuw en de H. Theresia beweert dat zij nooit iets gevraagd heeft, door de tusschenkomst van den H. Joseph, zonder het te beko men. Pius XI was ook groote voorstaander van dezen eeredienst. De verklaring van de waarheid der Onbevlekte Ontvangenis had plaats gehad den 8 December 1854 en voor al de buitengewone feiten, die zich te Rome voordoen, richt men een gedenkteeken op of doet men eene schil derij maken, om de gedachtenis van 't feit te vereeuwigen. Een schilder werd door den Paus belast eene muurschilderij temaken, van geheel groote afmetingen, en dewelke moest voorstellen Pius XI, die op aarde de verklaring uitsprak en de Godheid, Die in den Hemel, die uitspraak bekrachtigde. Als wanneer nu de kunste naar zijn ontwerp den Paus kwam voor leggen, Pius IX bestatigde aanstonds, dat de H. Joseph niet verbeeld stond, onder de Heiligen des hemels. Waar is de H. Joseph vroeg zonder dralen de Paus aan den schilder. Deze antwoordde wat bedeesd. Ik heb Hem vergeten, maar ik zoude Hem kunnen hier plaat senen hij wees naar een wit wolkjen, dat in een der hoeken te zien was. «Neen, Neen wedervoer de Paus Hier moet gij Hem schilderen en hij wees de plaats aan dichtst van den troon, want daar is zijne plaats in den Hemel Die schilderij bekleedt nu de groote wand van de zaal genoemd der Onbevlekte Ontvangenis en men ontwaart er in het onderste deel Pius IX, in pauslijk ge waad, staande op zijne troon en de ver klaring uitsprekende voor Kardinalen, Bisschoppen, Prelaten en geloovigen, die den troon omringen. In het bovenste deel van 't Kunstwerk ziet men den He mel Tusschen God den Vader en God den Zoon, zittende op hunne tronen, staat de H. Maagd en er boven ontwaart men den H. Geest. Aan den voet van den troon Rechts staat de' H. Joseph en er nevens St Pieter en aan den voet van den troon links staat de H. Joannes Bap- tista en er nevens Pauwel. Verders zijn afgemaald Heiligen uit het oud en uit het nieuw testament en talrijke enge- lenrijen. Tusschen de wereldberoemde schilde rijen telt men een groot getal Madonas, d.i. verbeeldingen der H. Maagd en wei nige voorstellingen van de i H. Joseph. De reden van die leemte moet gevonden worden in dit feit, dat ten tijde der Ma- donas-schilders de eeredienst van den H. Joseph nog weinig of niet in voege was. De zinnebeeldige persoon, die leefde in het oud verbond en den H. Joseph voor- 'spelde, was de patriark Joseph, onderko ning van Egypte 't was hij die de droo- men van Pharao uitlegde en het volk van Egypte vrijwaarde van den hongerdood. En als het volk van Pharao ging om hulpe en graan te vragen in de magere jaren der oogstenloosheid Ite ad Jo seph... Gaat naar Joseph werd er hem geantwoord. Hedendaags als ge iets bij zonders begeert te verkrijgen van den Almogenden, u mag ook gezegd worden «Ite ad Joseph... Gaat naar Joseph en vraag Hem, dat Hij het voor u van God bekome Nawoord. In zitting van S Maart is het regee- ringsontwerp y'aii Ue algemeene ve:- vlaamsching 4t*'r Gentsche Hooge- school en aangehechte scholen in zijn geheel goedgekeurd met 127 stemmen tegen 24 en 7 onthoudingen. Vroeger was reeds de verviaam sching der Universiteit alleen goedge keurd geweest met 154 stemmen te gen 10 en 6 onthoudingen. De bespreking van dit ontwerp heeft geduurd vanaf 12 Februari. Wekelijks werden twee achternoenzittingen daaraan besteed, drie weken achtereen en in de 7' zitting op 5 Maart is liet ■mtwerp op zijn geheel aangenomen Daardoor is de Gentsche Kooge- -chool gansch en geheel vervlaamseht. Alleenlijk daar wordt tijd gelaten aan de speciale om naar I.uik over te zei len. Die verhuizing zal beginnen ra dat de laatste studenten die m 't fransch aangeleid hebben, hun eind examen gedaan hebben ia 1935. zij zal vijf jaar duren en geleidelijk alle jaren zullen een hoeveelheid studen ten tot Luik aanveerd zijn naarmate plaats en Laboratoria gereed zijn. In Gent zelf beginnen de vlaamsche leergangen vanaf dit jaar na het academisch jaar 1929-30. De verviaamsching van de Univer siteit is de volkomene oplossing niet van het vlaamsch vraagstuk in Belgie. noch de eindbereiking van de vlaam- sche beweging. Op wetgevend gebied is er nog veel te verkrijgeneene gan- sche reeks van wetten over lager en middelbaar onderwijs, over Rechts wezen. over Bestuur en over I.eger. Vooral in het Volksleven is er nog machtig veel te veranderen en te be komen. Doch de stemming van dit wetsont werp is reeds een groote stap en waar lijk een groote en heugsche gebeur tenis in de geschiedenis van Belgie. Die dag is een historische dag! Het is de moeite weerd de dracht van die gebeurtenis te doen uitkomen zoowel wat de beteekenis ervan be treft als de stemming zelf. De verviaamsching, van welkdanige school, in zijne eigen genomen is eene kleinigheid, maar de verviaamsching van de Gentsche Hoogeschool is eene daadzaak van machtige bediedenis, en 't en is niet te bewonderen dat de eerste pionniers ervan, zulk een prijs eraan hechtten en dat aanschouwden als de grootste zaak van gansch hun leven. Die verviaamsching is vooreerst eene officieele en wettelijke herstelling van een honderdjarig schreeuwend onrecht. De vlaamsche taal was niets in Bel gie, zij was van geen aanzien in Bel- gie's stichting; zij was noch gekend noch erkend. 't Was een onverdiende en verach telijk smaad en die nog bovendien erge gevolgen had. Niet alleenlijk dat verdeelde een volk in twee standen waarvan de eene de andere misprees, maar dat viel noodlottiglijk op de vlaamschsprekende bevolking. Deze was van niet meer geen tel dan de taal zelf en onbekwaam gehouden tot eeni- ge staatsche of ambtelijke bediening. Zoo wierd het vlaamsche volk aan zien als een minderachtig volk, verste ken en verwaarloosd, wel genoeg om zoo en zoo bestierd te worden maar onbekwaam om eenig bestuur te voe ren. Daar sproot een dobbel kwaad uit: het vlaamsche volk wierd buiten alle macht en eer gehouden als een minder- slachtig volk, en 't wierd beheerscht door een schare franschsprekende mannen die geheel dikwijls zelf de taal van de onderhoorigen niet verstond of toch niet behoorlijk kon aanspreken. Door de wet der verviaamsching is dat vernederend en hatelijk onrecht hersteld De vlaamsche taal is als eene deug delijke taal erkend, gadig om al de levensomstandigheden en betrekkind gen weder te geven, in eer en waar deering genomen en bekwaam gevon den tot alle vak en tot alle bediening, 't zij vrij, 't zij voor staat en wet. Het vlaamsche volk en de vlaamsche taal zijn dus in gelijkheid gebracht met de Walen en de franschspreken- den, gelijken treed met hen houdende en gelijke waardeering weerdig. Dat is een zaak van breeden dracht. Daarbij, door die verviaamsching is aan het vlaamsche volk de weg geo pend tot een rijke en blijde toekomst. De hinderpalen die den weg ver sperden, zijn geruimd en de zware hand die cms nederdrukte is af... geen letsel meer tot ontwikke ling en ontplooiing! En voor die 't vlaamsche volk kent met zijnen on dernemingsgeest, met zijn taaie wils kracht en zijne onwrikbare aanhou- denheid en strange duurzaamheid, dat 'spreekt van eene groote toekomst. Wat heeft Vlaanderen niet vermo gen vroeger tijd. in kunst en letter kunde, in nijverheid en handel. Het verleden spreekt voor 't heden. Wat heeft Vlaanderen niet uitge wrocht terwijl het onder dwang en verachting was. al die Congressen van allen aard, al die kunstgewrochten, al die vereenigingen van beroep en nij verheid, die letterkundige werken, enz. enz. In het nu, ligt wat worden zal. 'k Zie die schare van hooger vlaam sche mannen: Rechtsgeleerden, ge- neesheeren, ingenieurs, advokaten, vakmannen van allen aard en bedrij vigheid. hnaiitïemannen. bestuurders en bedienden... eens met hun volk, toegenegen aan hun volkWelke macht tot werkzaamheid en tot op beuring en uit de gezamenlijke gees ten en herten, welke kracht tot bloei en toekomst .Eindelijk die verviaamsching is de verheffing van het werkende volk. De burgerij en de rijkdom konden hun zeiven grootendeels verhelpen, zij konden kosten doen. fransch leeren en alzoo de slechte uitwerksels van de versmading verminderen. Maar daar was een klas die verste ken bleefons werkende volkDa^ was machteloos en in de onmogelijk heid hem o]) te heffen. Vóór hen stond een ijzeren hekken met opschrift: ver boden ingang. De weg van hooger leven was voor hen versperd en ge sloten Het ijzeren hekken is verdwenen eg de weg staat open. God weet wat al kunst en kennis, wat al geest en ver nuft er verdoken ligt in dat breede veld van ons vlaamsche volk. God weet wat al begaafdheden en talenten ver borgen liggen in die onontginde grond, wat al schatten van werkdadigheid en ondernemingsgeest hegraven zijn Zij ook, zij kunnen rijzen Zij ook. zij kunnen hen opeffende opbeuring is geen droom meer, zij kan een wezent- lijkheid worden. Door 't Fonds der Meestbegaafden, door liefdadige en maatschappelijke inrichtingen, ja. door gewonnen penningen van voorzienige ouders, kunnen zij de poorten der hoogere studiën binnengaan, en eens wedergekeerd, in hunne familiën waar van zij de kroon en de eer zijn, wat kunnen zij niet door woord en voor beeld, door werk en dadigheid tot op beuring, verheffing en welstand. Groot is dus de bediedenis van die verviaamsching en vol hoop en ver wachting voor de toekomst voor Vlaanderen en voor het vlaamsche volk De eindstemming heeft het getoond: 68 Katholieken zonder eene uitzon dering, 43 Socialisten met 8 ertegen, 6 ont houdingen, 16 Liberalen met 7 ertegen en Vlaamsche Nationalisteneen ont houding en NEGEN ERTEGEN, GEEN EEN ervoren. Vlaamsche Nationalistische Kttezers. beziet uwe mannen Ge zult zeggen: 't en kan niet zijn! Dat is: Butaye en Vanden Bulcke ertegen... Leuridan ertegen. Allen ertegen uitgenomen Vos die hem onthield. De eerste stemming had ons hoop gegeven, zij is in rook vergaan Voor de uitwisseling der van het vervallende met 1 Oktober 1930 (voorheen Fondsenbank). Wendt U tot de Ypar, 9, Groote Markt. Poperinghe. 5, Yperstraat. Proven, bij Emiel Delava. Wytschaete, Plaats, bij G. Alleman. W—Nieuwkerke,Plaats, bij L. Lamaire. Alveringhem Dorp,bij G.Vandenweghe. En bij al onze plaatselijke agenten. In 1830 waren er twee omwente lingen, waarin godsdienstgevoelens eene rol speelden. In Frankrijk was er strijd tusschen Liberalen en Katholieken en de strijd werd met woede gevoerd tegen de kerk. In België, Katholieken en Liberalen kwamen overeen op het standpunt der vrijheid tegenover de Hol- landsche dwinglandij, dewelke zich bij zonder gevoelen deed in godsdienstige aangelegenheden. Dan behaalden de Bel gische Katholieken vrijheden, die de Fransche slechts 40 jaar later en dat nog maar gedeeltelijk zouden bekomen. Uit den voordracht van Mgr Bau- drillart te Brussel gegeven. Te Oschats (DuitsChland), om geld te slaan,heeft de stad belastingen gelegd op de katten. Voor ééne kat betaalt men drie mark (ongeveer 25 fr.) en wie er twee houdt, betaalt voor de tweede dertig mark, (ongeveer 250 fr.)-. Vóór veel jaren, een Prussische Koning deed pre- mië betalen voor ieder musschenkop, dien men inbracht en de schoolsnaken brachten er zooveel binnen, dat eene uitroeiing van 't musschengeslacht voor handen was. Maar daarmede ging ge paard eenoverweldige vermenigvuldiging van ongedierte, zoodanig dat de Koning, die de premië voorgeschreven had voor het bewaren zijner krieken, gedwongen was verbod uit te veerdigen van nog musschen te dooden.Zal het verme nigvuldigen van ratten en muizen nu ook niet den duitsch brengen tot verandering van gedacht 't Is niet uitgesloten. Overal in de wereld, na het voorbeeld van den Paus, zijn- er protest-uitin gen tegen de Russische Kerkvervolgin-1 gen, o. m. In Keulen de Kardinaal Aartsbisschop in zijnen vastenbrief en in 't protestantsche Zweden.de predikanten. Onder dezen, predikant Kallander ver- klaardde In Rusland geheel een volk wordt gekruisigd en de landsbesturen bezien onverschillig dit schouwspel In Parijs de schismatieke gazet «Borba za Russia drukte dezer dagen Het plechtig protest van Paus Pius XI heeft de wereld-door groote opschudding ver wekt... De Katholieke Kerk, eeuwen oud en merkweerdig éénsgezind, zet zijn bewonderensweerdig beschavingswerk voort in alle hoeken van de wereld en zijne kudde vermeerdert met miljoental len... Geheel wijs, klampt de Katholieke Kerk zich niet vast aan ééne soort lands bestuur Ook ziet men dat hare christene leering verdedigd wordt door Republi keinen en Koningsgezinden, door demo craten en edellieden. In Katholieke par tijen b. v. het Duitsch centrum, ziet men sedert jaren samenwerken, grondeige naars en landfiouwwerkers, bazen en werklieden. In Polen, Letland, Spanje is de Katholieke invloed overheerschend, niettegenstaande de politieke partijen die besturen. Het uitroepen van den Vati- caanschen Staat heeft het zijne bijge bracht om nog den invloed des Pauzen te vermeerderen over geheel de wereld... en wat ook allerbelangrijkst is 't is 't vooruitgaan van de Katholieke gedachten in Oe Vereenigde Staten van Amerika... enz. In Mexico is de bloedige kerkvervol ging ten einde, maar de omwenteling niet Verleden week gaven wij een staal tje te lezen nopens het bolchevistisch onderwijs in de Staatsscholen, en zie hier eenige bijzonderheden nopens de stemmi gen in dat land van «Leve de Vrijheid In dat land zijn de inwo ners 96 per Katholiek en in de laatste verkiezingen voor de Kamers der Volks vertegenwoordigers hebben ze niet éénen gekozenen. In de verkiezing voor den laatsten president, namelijk Ortiz Rabio, de partijgangers van zijnen tegenstrever Vasconcelos die alhoewel oude minis ter van Calles opkwam met een program van overeenkomsten gedoogzaamheid konnen moeilijk te wete geraken waar de stembureelen waren... als zij die vonden waren veel stembussen reeds opgepropt met bulletijns voor Rubio en onmogelijk voor hen hunne stem er bij te voegen... in de stembureelen waren er geen getui gen maar soldaten welgewapend en par tijgangers van Rubio... daarbij in den omtrek waren er mitraljeuzen opgesteld, en dit om de aanhangers van Vasconcelos te verdunnen, indien zij in getal opkwa men. Weinige lieden hebben durven gaan stemmen voor Vasconcelos In de ken- baarmaking der verkiezing werd Rubio gekozen uitgeroepen en 400.000 stem men toegekend aan Vasconcelos, die aanstonds de grenzen overschreed, opdat de partij van Orde en Vrijheid hem niet had kunnen zenden naar de andere wereld Men is verbaasd als men denkt, dat dwepers, zoo weinig in getal, zulk een groot land met zoo veel Katholieken zoo langen tijd kunnen onder den hiel hou den in zekere verhouding zoude men hetzelfde kunnen zeggen van Rusiand 't Is een klaar bewijs dat alles afhangt van de schikkingen der Voorzienigheid. Wat nu gebeurt, gebeurde eertijds ook Gedenk b. v. het feit dat de Phiiistijnen, een betrekkelijk zeer klein landeken, eeuwen lang het machtig volk der He- breeuwers overheerschten en onder hun ne dwinglandij bewaarden. En hier was het eene straf door den Rechtveerdigen Almogenden het volk overgezonden, uit oorzake zijner afgoderij. RUSLAND. 't Is dat land dat heden meest de aandacht trekt en dat door zijne godsdienstvervolging. Nooit van 't be staan van 't menschdom. heeft zulke vervolging gewoed. De vervolgingen van de Roomsche keizers tegen het Kristendom waren kinderspel verge leken bij deze van Rusland. Het doel van Staiine is de uitroeiing, niet al leenlijk van het katholiek geloof, van het Orthodoxe geloof, van het Protes- tantisnuis, van het Joodsche geloof, van het Mahomedanismus of Islamis- mus, maar de letterlijke vernieling van alle geloof, zelfs de vernieling van het gedacht aan God. De kinders zijn op gevoed zonder eenig gedacht van God. Alwie afhangt van den Staat moet alle gedacht van God verloochenen maatschappijen allerhande, kunst en nijverheid zijn opgericht onder de naam zonder God De kerken zijn geslotenreeds steden zijn van hon derd duidend en verschillige honderd duizenden van inwoners, waar geen één kerk meer bestaat, zoo: Lenin grad, Moscou. Orel. De klokken ervan zijn afgehaald en versmolten tot ka nonnen en ander tuig. De priesters verjagen of verbannen, de altaren va nen en 't gerief geroofd of verbrand. Rusland moet goddeloos zijn of be ter tegen God zijn, volkomen. Zoo heeft Staiine verklaard. En gelijk het aanlegt, 't gaat er raj> naartoe. Bovendiengeen boeren meer. de strijd tegen de boeren is aangeleid, en deze ook moeten tegen 1933 weg. Te gen dat jaar. moét alle «rond collectief zijn t. t. z. aan Staat toebehooren en de bewerkers ervan enkellijk dienst- of voor tbr engst knechten van Staat. Reeds meer dan de helft der boeren, zijn uit hunne boerderijen gezet, en zooals het gaat, zal alles effen zijn reeds voor 1933. Daar ook geen bijzondere eigendom of handel of nijverheid meer. Alle fa brieken aan Staat, alle handel aan Staat en gansch de bevolking etende uit de handen van Staat. Dat wordt Rusland! SPANJE. Sedert het weggaan van den Dicta tor Primo di Rivera woedt de oproers- geest die schreeuwt naar Republiek. Daarentegen wordt er ook veel ge wrocht tot behoud van Koning Alfon so die toch geëerd en geern gêzien is. Al de grooten des lands zijn aan 't stichten van een nieuwe partij ge noemd Les Camelots du Roi De vrouwen der edellieden hebben een schrijven gezonden aan al de vrouwen van 't land tot behoud van 't Koning dom en de nieuwe Monarchitische of Koningsgezinde partij heeft een mani fest uitgeveerdigd waarin zij de nood zakelijkheid toont van 't gezag en dus de handhaving ervan. Maar 't beginsel is dit het koningdom is de instelling, waarvan het behoud der orde in Sjianje afhangt. ENGELAND. In de koolmijnwet was er een tekst van de Regeering die wilde de kolen- vóortbrengsf régelenten einde 'de k'd- lenverkoop te vergemakkelijken. Van conservatieven kant wierd Dij amendement vorengesteld dien tekst uit te laten en dus de kolenvoort- brengst vrij te laten. Dit amendement wierd gestemd door 282 stemmen te gen 274 en dus wierd de regeering Mac. Donald op 8 stemmen in min derheid gesteld... Een gejuich ging op, oordoovend en schreeuwen... «Ontslag zonder ein de... Mac. Donald stond recht en ver klaarde dat dit geen genoegzAme re den was, maar als de Kamer een proef wilde doen en in een algemeene be spreking 't werk van de regeering oordeelen en in minderheid stellen, dat hij dan zal voortgaan. Minister Thomas wierd heftig aan gevallen door Eoyd George omdat hij het beloofde einde van werkstaking niet had kunnen verwezenlijken, inte gendeel dat het getal werkstakers ge rezen was van 1.100.000 tot 1.539.300 noemde dat ministerie den onbe voegd FRANKRIJK. Bespreking finantieele wetten: een lid vroeg uitschrapping van artikel be treffende ouderdomsverzorging. De regeering was er tegen en wierd bij stemming in minderheid gesteld door 320 stemmen tegen 255. Ook heeft de finantieele Commissie met 14 stemmen tegen 8 het Crecliet geweigerd voor de nieuwe ministers. De Commissie vraagt dat het getal van 34 zou op 23 gelmacht zijn. ENGELSCH-INDIE. Daar begint het schurdig te gaan. Sedert Woensdag is de Martch der Martelaren begonnen. Daardoor ver staat men eene reize of propaganda- marsch. 'die Ghandi doet in eene bij zondere provincie, die hij neemt als proefveld, om het volk op te wekken, de belasting dje op het zout geleid is zelfs alle belastingen, aan Engeland te weigeren. Van den uitslag zijner reis, zal zijne verdere doening afhangen. Ghandi, zoo men weet, is de bij zónderste. aanleider van Indiën om de onafhankelijkheid van 't land te beko men. Ik maak mij sterk, komt hij te verklaren, aan Indie, bijna onmiddel lijk zelfbestuur te bezorgen, indien het volk 525.000 pond sterling (d. i. 91.875.000 belgische frank) ter mijner beschikking stelt en gehoor geeft aan mijn zeggen betreffende de burgerlij ke ongehoorzaamheid. Vooraleer zijn reis aan te vangen sprak hij eene redevoering uit, waarin hij aanduidde, hoe de Campagne tegen de belasting op het zout moest gevoerd worden en hoe het volk hem moest gedragen indien hij gevangen geno men wierd en hoe moest gehoorzamen aan de voorschriften van het uitvoe rend Komiteit. Ghandi is omringd, in zijne reis van een honderd man, zij steunen voor hun onderhoud op 't volk waar hij voorbijtrekt. Ghandi vraagt niet veel: enkel: geitenmelk, rozijnen en hoog stens drie citroenen daags. Zoo ook zijn volk zal hem vergenoegen met de eenvoudigste. yoedsels. Lekkerni j en en thee zijn tijdens den marsch verboden. Zij hopen tegen 18 Maart te Badalpur aan de golf van Cambay aan te komen. 't Getal volgelingen is reeds gerezen tot boven de 1000. 100 politiemannen volgep ben om orde te houden. Zal het engelsch Bestuur Ghandi laten begaan? Volgens de Indiesche pers zal Ghan di aangehouden zijn, zijn bijzonderste luitenant Vallabhaï Patel, is reeds aangehouden en veroordeeld tot 3 maanden gevang en blijft nog aange houden. Wat zal het gevolg zijn van die rei ze dat is af te wachten. i S£WSB3®M3K N. V. MSSBTOBH BANK BEURS WISSEL

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1