5 Vlaamsche Hoooescfioo Handelsbank BANK - UNIE 25" MAART QÜeet ge 100.000.000 franken. Het Vpeps^he Qoll{ CJUQt Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52e Jaar. - Nummer 12. 30 Centiemen. Zaterdag 22 Maart 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Lichtvaardig Oordeel SNIPPERINGEN Beschouwingen over de Stemming van de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Handelaars "HET YPERSCHE VOLK,, Naar Carthago met de Bonden van het H. Hart N. V. €)et ijpcvöcljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, ig5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D* BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3' Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Daar inen op geschiedkundige wijs niet slstellen kan, wanneer juist de Bood- idiap des Engels geschiedde, in den licht of in den dag, 's morgens of 's jvonds, is het gebruik ontstaan den (iigelus te kleppen met den vroegen Borgen, 's noens en met het vallen van ;en dag. Hel Angelus-gebed werd ingebracht •oor St Franciscus van Assisië, die in al sjne kloosters het klokje drie maal klep- ■ta deed, met het vallen van den avond. [)an begon immers volgens hunne tijdre- sening, de nieuwe dag. 't Was na het igelus-geklep van 3 October 1226, dat Franciscus stierf in de zieken-cel van [klooster der Portiuncula. Voor zijne tijdsgenooten was de 4 Oc- cberdan ingezet en zoo viert de H. Kerk franciscus' verscheiden op dezen laatsten jatum, terwijl De Franciscanen den ivond van onzen 3 October bijzondere lebeden bidden, om hun Vaders dood te ierdenken. Die gebeden noemt men de efening van den Transitus d. i, van set overgaan van het tijdelijke naar het suwige. Steunende op private openbaringen uarmede mystieke zielen begunstigd terden, mag men zich inbeelden dat de jankondiging van den Engel geschiedde, nden nacht tusschen 24 en 25 Maart, juist negen maanden voor de geboorte iies Heilands. Maria zoude bezig geweest :ijn met het herlezen der prophetiên, die Ze had leeren lezen gedurende haar ver blijf in den tempel en die den toekomen- ien Zaligmaker aankondigden. Vurig vroeg Ze aan God het oogenblik te be spoedigen waarop de Verlosser op aarde verschijnen zou, nooit denkende dat Zij zijne moeder wezen zou. En ziet, daar verscheen bij haar de Engel Gabriel. In iewondering voor Maria's bovennatuur de schoonheid zegde hij Wees ge roet, voi van Graiiëdit is vol van tóligmakende gratie of bovennatuurlijk even der ziel. Verder vroeg de Engei ho Maria indien ze wilde de Moeder wden van den Tweeden Persoon der ^DrievuldigheidVernemende van den ftgel dat alles zoude geschieden per Jiirakel en tegen alle natuurlijke wetten u, antwoordde zeZiet hier de Dienst maagd des Heeren, dat mij geschiedde naar zijn Woord, d. i. naar zijnen Wil. in op dat oogenblik Het Woord, d. i. de "weede Persoon, is Vleesch geworden, is Mensch geworden en al zoo heeft Hij onder ons gewoond. Als Goede Vrijdag valt op den 25 Maart, te Andria, eene stad van 60.000 zielen gelegen in Zuid-Italie, gebeurt er een uitstekend wonder. Daar bewaart men een doorn, die vier vingers lang is, dun, langs beneden aschkleurig en waar van de punt, half gebroken, scherp is als eene naald, en min duister van kleur. Op den doorn ontwaart men vier purperach tige vlekken en ééne vlek die zeer duide lijk zichtbaar is. Als nu Goede Vrijdag samenvalt met den 25 Maart, en dit sedert die H.Doorn te Andria bewaard wordt, d. i. sedert 1308, die vlekken nemen het uitzicht aan van versch vergoten bloed. (Gebeurt ook dat geheel den Doorn bebloed voorkomt. Tot 1633 bestaan er geen geschrevene verslagen van het wonder, maar wel van dan af. In 1633 't was 's morgens dat het ge schiedde, in 1644 en 1701 's achternoens; In 1837 duurde het verschijnsel één maand lang; in 1842, in plaats van bloedvlekken ontwaarde men op den doorn zeer kleine bloempjes in 1853 was t volk in de Kathedraal van af den mor gen en het wonder geschiedde maar ten uren des avonds, tijdens het gezang van den Stabat. Er ontstond zoo een gedrang onder het onverduldig geworden volk, dat het de koorafsluiting inbeukte In '864 't was ten 8 u. 35en het duurde ver- schillige uren. In 1910 werden er bijzon dere maatregels getroffen voor weten- schaplijk onderzoek. Eene commissie van 7 geestelijken en 13 wereldlijken »uden het wonder bestatigen en er van •erslag opmaken. Onder de wereldlijken *as er een soldaat, een ingenieur, vijf geneesheeren, drie apothekers-chimies- dsn,een notaris, een advokaat. Het won der geschiedde niet op Goeden Vrijdag, maar aan den Gloria van de Paaschmis, den Zaterdag ten 11 uren en daarna dage- jks, gedurende eene maand. In 1921 is ;Ges geschied den Goeden Vrijdag ten 3 men 's namiddags. De Doorn scheen op "euw te vergroenen, eene bloedvlek ♦erd zichtbaar op het benedengedeelte Teen druppeltje hoogrood bloed trilde 'Pde punt. Eene commissie bestaande meest uit geneesheeren en aangesteld '-oor de Roomsche Congregatie der Riten "eelt verslag er over opgesteld. ttet BESTE en ZEKERSTE middel om ^elmatig het blad te ontvangen, is een JV>nnement vragen in de post op Hier fopt men Fr. De Ypersche Bode (8 Maart 1930) wil aan zijne lezers wijs maken dat de Vlaamsch-Nationalistische Volksvertegen woordigers gelijk hadden toen zij stem den tegen de Vervlaamsching der Hooge- school van Gent. Over zulkanig pleidooi schrijft De Standaard (14 Maart 1930) Met een ongelooflijke lichtzinnigheid wordt in zekere weekbladen gedacht en geschreven over het in de Kamer aange nomen wetsontwerp tot algeheele vervlaam sching der Gentsche hoogeschool. Men wil mordicus den lezer wijsmaken dat het Vlaamsche volk geen Vlaamsche hooge school heeft gekregen, of dat er weer fop perij onder zit. Wat dat met eenig Vlaamsch streven, zelf met een nationalistisch Vlaamsch streven, te maken heeft, is ons tot den dag van heden niet duidelijk. De meest licht zinnige beoordeeling vonden we in het poli tiek overzicht van Jong Dietschland dat nochtans over 't algemeen zakelijk zoekt te zijn. De aanvankelijkste vereischte voor wie over een wettekst schrijft is toch, meenen we, dat hij deze zou kennen. Maar in ge noemd politiek overzichtkan men lezen dat de eerste Vlaamsche ingenieurs slechts in 1941 hun uitgangsexamen kunnen afleg gen, dat de Ecole des Hautes Etudes blijft bestaan en zulks neerkomt op een niet- ofïicieel verdubbelen der universiteit, dat er in den Senaat niets zal overblijven van den wettekst der Kamer. Tot uwe meer dan normale verbazing kunt ge ook nog verne men dat volgens de aangenomen wet de hoogleeraren facultatieve fransche cursus sen kunnen inrichten, enz. Vermits de politiek overzicht-schrijver het niet weet zullen we hem hier meedeelen: 1. dat de speciale scholen voor Burgerlijke Bouwkunde, voor Kunsten en Manufactu ren, die allen tè Geilt en niet te Luik inge richt zijn, sedert de toepassing der wet Nolf ("1923), volledig Vlaamsch bestaan naast vol ledig Fransch, dus verdubbeld; 2. dat de leergangen voor den graad van burgerlijk mijningenieur sedert 1923 te Gent alleen, en volledig in het Vlaamsch worden gegeven; 3. dat voor de niet-legale doctoraten en speciale leergangen zooals deze in de han delswetenschappen, lichamelijke opleiding, enz., te Gent sedert 1923 alleen een Vlaamsch hooger onderwijs bestaat; 4. dat de nieuwe wet voor de hoogergenoemde speciale scholen en leergangen dus niet an ders te regelen had dan overbrenging naar Luik der Fransche secties, volgens het grondbeginsel dat het hooger Staatsonder wijs in het Vlaamsche land niet anders mag zijn dan Vlaamsch; 5. dat het dus boe renbedrog is de Vlaamsche menigte te willen wijs maken dat onze studenten tot in 1941 dienen te wachten om Vlaamsche inge nieursexamens te mogen afleggen. 6. Ter loops willen we er nog bijvoegen dat ook het klinisch onderwijs te Gent sedert 1923 alleen Vlaamsch is. 7. De Senaat moet de wettekst in de Ka mer aangenomen ongewijzigd bekrachtigen, zooniet valt de regeering (de regeering stelt op het Hoogeschoolontwerp inderdaad de kabinetskwestie)8. in gansch den tekst van het wetsontwerp tot vervlaamsching der Gentsche hoogeschool is geen spraak van facultatieve Fransche leergangen en er komt geen enkele bepaling voor waardoor het de professoren zou mogelijk gemaakt worden facultatieve Fransche leergangen in te rich ten. Ten slotte: het in de Kamer aangenomen ontwerp bekrachtigt de algeheele, radikale vervlaamsching der Gentsche hoogeschool met al de aangehechte instituten en leer gangen. Deze vervlaamsching wordt inge voerd zoo volledig, zoo grondig, in zoo be perkt tijdsverloop, als ooit werd voorzien in den meest radikalen Vlaamschen rechts- eisch. Wanneer een zuivere Vlaamsche oplossing van een der onderdeelen van het Vlaamsche vraagstuk wordt veroverd in het Belgisch parlement, zien wij niet in welke doelstel lingen kunnen bereikt worden door het uit stallen van volkomen fopperijen Dit antwoord werd gericht tot een blad voor intellectueelen voor intellec- tueelen die niet meer bekwaam zijn om een zakelijk oordeel te strijken over de werkelijkheid. De Ypersche Bode is een volksblad, dat nu een afkooksel geworden is van De Oost-Vlaming een Vlaamsch- Nationaalweekblad is het ook Katho liek Wat bedoelen die volksbladen Haat inboezemen tegen België. Het welzijn van 't volk telt voor hen niet, als de partijbe- langers op 't spel staan. Zij willen dit welzijn niet meer, als Belgie, door de Volkvertegenwoordigers, een wet geeft die ten volle voordeelig is voor de Vla mingen, een wet die een rechtherstel is voor de Vlamingen, een wet die bewijst dat, in Belgie, voldoening kan geschon ken worden aan de rechtmatige eischen der Vlamingen. Die wet willen de Vlaam sche Nationalisten niet. Zij wiilen maar één dingen Belgie vernietigen Daarom moet er haat tegen Belgie door alle mid delen ingeboezemd worden Haat die verblindt en die tot opstand wekt on wetendheid en verbittering, ziedaar de wonde die de Vlaamsche Nationalisten trachten open te houden. De Werkman vindt dat het zeer overdreven is van onzentwege tegen de onzedelijkheid van de films die in de Cinema Vooruit gegeven worden. 't Is zoo zegt <- De Werkman een zui ver verzindsel van onze ziekelijke her senen en ons diep bedorven hart (staat er in volle letters in, beste lezers) en gij kunt niet over iets meepraten als ge het niet gezien hebt. Dat is volgens ons systematiek rond den pot draaien. Wij zijn er immers niet gaan zien. Dat bekennen wij volmondig en graag. Maar dat belet niet dat de «affiches» en strooi briefjes die deze vertooningen aanbeve len eerder op schunnige wijze opgesteld zijn en slecht voor doeleinde hebben de lage driften van de nieuwsgierigen aan te prikkelen. 't Is naar ons gedacht de manier niet om het volk op zedelijk gebied op te helpen. Maar 't is de systematieke politiek van de Rooden de zedelijkheid op alle manie ren te bekampen om de kwijnende rangen van hunne legers te trachten aan te vullen en door de uitbating van de drift- ten van den mensch te trachten enkele partijgenooten bij te winnen. 't Zijn de ware vrienden van het werk volk. Hc Art. I wierd goedgekeurd met 155 Stemmen op 171 leden tegenwoordig te gen 10 en 6 onthoudingen. Dat artikel luidt als volgtte rekenen van het academisch jaar 1930-1931, wordt het onderwijs, aan de Universiteit van Gent in het Nederlandsch gegeven. Het Nederlandsch is de bestuurtaal van de Universiteit. Hebben ervoren gestemd, al de Katho lieken, meestal de Socialisten en Libera len en al de Vlaamsche Nationalisten. Het wetsontwerp op de vervlaamsching in zijn geheel genomen wierd gestemd met 127 stemmen op 158 leden tegen woordig tegen 24 en 7 onthoudingen. Hebben ervoren gestemd "Nog eens ai de Katholieken, tegen woordig d. i.: 68 vele Socialisten, dat is 42 'en eenige Liberalen, dat is 16 En de Nationalisten 9 op 10 hebben er tegen gestemd en een heeft hem onthouden, om, zooals hij zelf zegt, te kunnen uitleg geven over de stemming. Dus, men moet zeggen, allen hebben tegen het wetsontwerp gestemd. Dat is daadzaak. De Ypersche Bode het weekblad der Ypersche fronters, het lokaal week blad dat te Aalst gedrukt wordt van de genen die de kerkelijke overheid eerbie digen en volgen in hare wenken en bevelen groet met ophef het verschijnen van het parochieblad «De Thuinklokke». De Ypersche Bode door de geeste lijke overheid van stad veroordeeld, geeft dus haar imprimatur aan de «Thuin klokke Dat heet men logisch zijn. De Ypersche Bode wijdt ook een artikeltje aan de beelden die de SLJa'cobs- kerk zullen opluisteren. 't Is kurieus te bestatigen hoe dit ...weldenkend weekblad met alle gods- dienstelijke aangelegenheden zich onledig houdt. Maar men moet toch iets doen om zijne lezers te verschalken en om den tuin te leiden. Altijd dezelfde verwarringspolitiek. Zij zijn er baas in... maar dit monopool mogen ze gerust hebben. We zijn er geenszins jaloersch om. Heftige interpellatie in de Kamer der Volksvertegenwoordigers over de Hoppekweek ».De Nationalisten heeten dat Hoppecultuur Heftig ...ze waren immers een beetje gebeten omdat Dr Brutsaert hen voor was op dit gebied. Mr Butaye deed zijn beklag dat hij in de Hoppecommissie niet zetelen mocht. Hij heeft immers een diploma van land- bouwlessen dat hij zorgvuldig nevens zijn diploma van ziekenverpleger en brancar dier van Couthove bergt en bewaart. En hij zegde dat om de crisis te be kampen men van 500 fr. de inkom- rechten op de vreemde hop moest verhoo- gen en de mannege's uitroeien. (Aan wien zal hij dan nogreWatou kunnen goeden dag wenschen). En Advocaat Leuridan sprak ook van de gewenschte verhooging van de inkom- rechten en over de uitroeiing derman nege's En Vandenbulcke sprak ook over deze verhooging van 500 frank en de uit roeiing der «mannege's» En Van Opdenbosch sprak ook over deze verhooging van 500 frank en de uit roeiing der «mannege's» Den eenen met meer eenvoud dan den anderen, den eenen met meer welspreken- heid dan den anderen. Maar ze zegden en herhaalden alle vier hetzelfde. Wij mochten bestatigen dat ze alle vier volkomen te akkoord gingen en dat ze hunne les op uitmuntende manier van buiten kenden. Indien ze alle vier hun verstand hebben moeten te gare leggen om zulke vier schitterende en originale redevoeringen te houden is het verre gekomen. Maar zooals naar gewoonte schoot Mr Butaye den oppergaai. Toen Minister Baels, sprekende over de handelsverdragen, hem vroeg Is het mogelijk de herziening van zulke verdra gen te improviseeren dan antwoordde hij in al den eenvoud van zijne eenvoudi ge ziel en zijn schrandere geleerdheid Meneere de Minister wij kennen het fijne niet dier zaken Wat een schoon kompliment was voor zijne zoo welspre kende partijgenooten en de degelijkheid van hunne technieke informatie. Maar we moeten erkennen dat de stad Yper en het arrondissement met Meester Butaye wel vertegenwoordigd is en dat we er eere van halen. vraagt eene aankondiging in Een eerste beschouwing. Wij stonden hier (van den kant van 't Vlaamsche Volk gezien en natuurlijk de oorlog uitgesloten) voor de grootste ge beurtenis van onze geschiedenis sedert 1830 t.t.z. vóór de herstelling van een honderdjarig schreeuwend onrecht, vóór de volle erkenning van ons volksrecht en van onze taal, vóór de erkenning van vol komen gelijkheid van Vlamingen en Wa len voor de wet, vóór een nieuwen tijd en een nieuwen weg voor ons vlaamsche volksleven en toekomst, i Dat al log in de handen van de volks vertegenwoordigers en moest door hen beslisten gezegeld zijn onder het symbool van een vlaamsche Hoogeschool. Het was dus waarlijk eeji historische uur voor Vlaanderen Wat mochten wij dus verwachten Dat al wie in zijne geest het ware ge dacht droeg van het recht van een volk dat alwie in zijne herte eenige neiging voor Vlaanderen voelde dat tenminste al wie Vlaming was, en zijn Vlaamsche Volk liefhad, met drift en geweld, met oordeel en standvastigheid, met handen en tanden zou gewrocht hebben tot de verzekering en tot de bezegeling van dat recht en van dat streven. Hewel op dat plechtig oogenblik, waar alle gedachten naar de Kamers gin gen, en kloppende-herten de eindstem ming afwachtten, liepen de Nationalisten naar de tegenstrevers van het Vlaamsche Volk en 't Vlaamsche Recht overZij gingen heulen met een Max en een Jen- nissen om koel en kort een vijandig neen uit te brengen. Men zal misschien zeggen zij hebben voor art. I gestemd Lui Zand in d'ougen Welk profijt voor een armen drommel, hem een vijf frankstuk te toonen en daarna weder in eigen zak te steken Wat baat het stemmen van art. I wan neer gij dan geheel het wetsontwerp, waarin art. 1 begrepen is, naar de knop pen zendt Wat den doorslag geeft, wat iets wet maakt en dus bezegelt en on wrikbaar maakt, is de eindstemming, de stemming van het algeheel. Dat en dat alleen telt. De Nationalisten weten dat zeer wei, want na gesproken te hebben, tegen het Beheer van Posten en Telegraaf en na gesproken te hebben tegen de buitenland- sche politiek om hun spreken te bekrach tigen, hebben zij door een eenparig neen. de budjetten op hun geheel afgekeurd Zoo ook hebben zij tegen de Ver vlaamsching gestemd. Is het De Backer niet die gezeid heeftde Vlaamsche Uni versiteit, dat is ons werk Zoo helpt men van den oever in den dijk. Gelukkig- lijk dat de uitslag van de Vlaamsche Na tionalisten niet afgehangen heeft. Daar zijn in Belgie nog menschen ge noeg en in de Kamers nog herten genoeg die vatten wat het is een rechten vooral zulk een recht 127 leden der Kamers waarin 68 Ka tholieken hebben dat recht gestemd, ge wettigd, gezegeld en gehandhaafd Welk is nu ons gedacht over de hande ling der Vlaamsche Nationalisten? Om er aan nog de ware bestempeling niet te geven, de Vlaamsche Nationalisten hebben schromelijk leeg beneden hun taak geweestzij hebben hen niet kun nen opheffen tot aan de hoogte van de omstandigheden noch tot aan hetgewich- te van de beslissing. 't Was hier zaak vooruit en vooral, van het langvernederde en bedrukte Vlaamsche Volk een eerlijk herstel te doen, en door een stellig, durend, en wettelijk statuut, dat voor goed vast te stellen. Nooit was er schooner kans en gunsti ger gelegenheid Ook nooit sprak de liefde voor Vlaande ren klaarderHewel, de Vlaamsche Na tionalisten hebben niet verstaan dat men er moest haastig en blijde gebruik van maken om door een stemming, zoo breed en zoo talrijk mogelijk, er een sterk en onwrikbare uiting en bezegeling aan te geven Dat hebben zij niet gevat... of niet willen gebruiken. Ge zult zeggen 't ontwerp in zijn geheel, voldeed ze niet gansch en geheel Dat kan zijn... 't was een reden om ons het te kort aan te wijzen, om het gevaar te toonen, zelf om ertegen te protestee ren maar was dat een reden om het te verwerpen? Ge vraagt 110. Men biedt 105, zult Gij alles weigeren Daar waren er nog, aan wie niet alles aanstond, overpeist wat vele Liberalen tegenging, wat aan vele Socialisten niet aanstond, waarop Katholieken aanspraak mieken. Maar hebben die mannen om een ei, gansch de koeke verbeuterd Dat had noch wijs, noch voorzichtig geweest De groote zaak 't is de Hoofdzaak. De hoofdzaak was hier: een Vlaamsche Hoogeschool,waaraan men in 't Vlaamsch volkomen ontwikkeling kon genieten, 't was 't eenigste dat tot nn toe gevraagd werd wij hebben onmeetbaar meer be komen,vermits dat wij de afschaffing van de Fransche Hoogeschool ernevens ver kregen hebben. Hewel, nu om een graatje, is het rede lijk van al de andere te verwerpen 't Is 't geen de Vlaamsche Nationalisten niet gevat hebben gewoond, worden door de talrijke bede vaarders der Bonden van het H. Hart. De inschrijvingen komen druk binnen en degenen die aarzelen zullen goed doen spoedig een beslissing te nemen want bin nen kort zal zeker de eene of andere ca tegorie deelnemers volzet geraken. Voor inlichtingen en inschrijvingen wende men zich Sekretariaat der Bon den van het H. Hart, 16 Korte Schip straat Mechelen (telefoon 1160). Het algemeen Komiteit van de Eucha ristische Congressen heeft onlangs het program uitgegeven van de grootsche plechtigheden, die in Noord Afrika zullen plaats hebben en welke wij hier beknopt weergeven Woensdag 7 Mei om 16 uur.te Tunis opening van het Congres ontvangst van Z. E. den Cardinaal-LegaatPontificaal Lof. Donderdag 8 Mei om 10 uur Pontifi cale Mis te Carthago in de kerk van den H. Lodewijk om 15,30 plechtigheid van den Euch. Kruistocht in de groote Circus van Carthagodeze circus (nabootsing van het Coliseum te Rome) werd door de Arabieren vernield. Het is daar dat dui- zende martelaren gevallen zijn. Om 17 u. algemeene vergadering. Vanaf 22 uur nachtaanbidding, gesloten te middernacht met een Pontificale Mis. Vrijdag 9 Mei om 10 uur Pontificale Mis in de Basiliek van de H. Perpëtua waar de H. Augustinus verschillende keeren heeft gepreekt. Van 14 tot 16 uur studievergaderingen voor priesters en ook voor de verschillende secties. In de Vlaamsche sectie zal o. a. een verslag voorgelezen worden door E. P. Meeus over25 jaar na het Decreet over de da- gelijksche Communie. Om 17 uur alge meene vergadering. Om 21 uur plechtige mannenbijeenkomst. Zaterdag 10 Mei, zelfde dagorde als Vrijdag. Biechtgelegenheid. Zondag 11 Mei om 10 uur Pontificale Mis door Z. E. den Cardinaal Legaat in de Basiliek van den H. Cyprianus. Om 15,30 u. slotprocessie. Die heerlijke plechtigheden zullen bij- 1834-1848 waren droevige tijden voor Vlaanderen. Het opkomen der stoomtuigen en noodlottige tol-bepa- lingen van Franschen kant zetten veel wevers, die met de hand te huis wroch ten, zonder werk. Slechte oogsten en de aardappelenplaag verergerden den toe stand nog. Cholera en typhus teisterden ons volk. De staat van zaken werd zoo slecht, dat men er over handelde in ga zetten en in het parlement onder den titel van Vlaandrens vraagstuk Stelen en bedelen was algemeen. Daarbij vele sterf gevallen, zoodanig dat in 1846 er 4000 meer sterfgevallen waren dan geboorten. Het volk was gejaagd en wanhopig. In woners van Wacken vroegen dat men-ze overzette naar den Bresil en deze van Moorslede, Passchendaele, Zandvoorde (Y.) smeekten de openbare besturen ze over te zetten naar St Louis in de Ver- eenigde Staten. X Groote overstroomingen in Frankrijk, waar aan overvloedige regens schuld hebben maar ook de onbeboschte bergstreken. Door mangel aan houtgewas wordt er het water niet achter of tegenge houden maar komt met rassen vloed naar de valeiën afgestroomd. X X Is zot... is niet zot dat is nu de samenvatting van de politieke twisten op het eiland Ysland. De minister Jonas Jonson wordt door een deel der bevolking aanzien als stapelgek en door de anderen als de verstandigste mensch van 't land. Er is nogjhans groot verschil tusschen deze twee uiteinden De beroemde ge neesheer Tomasson, samen met zijne me dewerkers, na grondig onderzoek, is tot besluit gekomen dat de minister wezenlijk krankzinnig is en dat men hem van het landsbestuur moet verwijderen Voor lange jaren was er in 't zuiden van Vlaanderen een beenhouwer, die moeilijk kon instemmen met een anders gedacht en die ook moeilijk het zijne kon duidelijk verklaren. Charles zegde men hem eens, wa ren er vandage veel beesten op de markt te Kortrijk Beesten en geen bees ten antwoordde hij maar algelijk beesten Hebt ge gekocht? Gekocht en niet gekocht..., maar alge lijk gekocht.» «Waren ze nog duur?» Duur en niet duur... maar algelijk duur. Charles besloot de onder vrager Charles zot en niet zot... maar algelijk een beetje zot In Amerika is er zog veel graan bij de handen, dat alle elevators of graan-bewarings-plaatsen tegen 1 Juli zullen opgepropt staan. De koophande-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1