Handelsbank BANK - UNIE GEZELLE - HULDE 100.000.000 franken. MIJN GEDACHT Opgepast voor da rupsan IN 'T SENAAT CDeet ge tuot N. V. Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52e Jaar. - Nummer 14. 30 Centiemön. Zaterdag 5 April 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Een inlandsch priester vervangt Mgr. Leys Officleele Berichten. ijct f)pcrscljc tolk ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. M,: Palmen-Zondag zal er mis gecele- jt-d worden in de nieuwe St-Maartens- Voor zulks geschieden mag, moet gebouw door den Bisschop geconsa- xrdofin zijnen naam gewijd worden. :ken die geen altaar bezitten, totaal in fciopgetrokken, kunnen niet geconsa- worden en kerkgebouwen waar- ir er nog aangegane leeningen te doen zijn, mogen het niet. Alzoo in I tijdens het congres van Montreal, legaat van den Paus, Kardinaal lutteïli, werd door de Katholieken van f*-York uitgenoodigd om bij zijne greis de Kathedraal der stad te con- eeren, Het verzoek werd ingewilligd, ,oorwaarde dat de verschillige mil- sen, die nog voor de kerk te betalen ren, zouden uitgekeerd worden. In ge dagen, brachten de Amerikaansche tholieken die aanzienlijke sommen bij 5, en het kerkgebouw werd schuldloos. Daar de Ypersche Kathedraal, binnen ,e'e weken geconsacreerd wordt, zal "ir Palmen Zondag alleenlijk over- pan worden tot hare wijding. Men Verscheidt de plechtige wijding, ver- tbt met veei gebeden en gezang, het- ten gedaan werd voor St Jacobs en A'iklaas en de private. Deze bestaat i een kort gebed en het besprenkelen er gewijd water en 't is dit, dat in name n Monseigneur den Bisschop door er: Eerw. Heer Deken, zal gepleegd orden, mogelijks op den vooravond van rA'.zondag. Velen onder u, Beste lezers, hebben boekje gekocht Misteksen voor s;volk, op Palmzondag Daarin vinden ze breedvoerigen uitleg opens de Palmwijding, de Palmproces- en de Hoogmis-gebeden, met het ag Evangelie, volgen den Evangelist attieus. Als nu Zondag 13 dezer, de cessie komen zal op de Vandepeeren- romplaats, zal zij vóór eene geslotene Kerkdeur staan door den Priester zal er jpgen worden Prinsen, opent de pen,... en de Glorievolle Koning zal fei®stappen. Waarop kinderstem- mi, komende van in het gebouw, zullen ft'öorden Wie is die glorievolle ning en de priesterDe moedige machtige Heer. Deze vragen en antwoorden zullen tot ie maal herhaald worden, iedermaal op 0 verheveneren toon en na de derde ui zullen de poorten opengaan en de icessie zal de Kathedraal binnen- ippen. Dat binnengaan van den Priester in de rk. herinnert de blijde intrede van ristus-Koning in den vermaarden mpel van Jerusalem, vijf dagen vóór ten dood, alsook zijne glorievolle in de in den Hemel, samen met al de ukzaligen, na het laatste oordeel. De woorden, die in deze ceremonie tot emaal gezongen worden Prinsen, ent de Deuren en de Glorievolle Ko- igzal binnen stappen zijn getrokken den psalm dien Koning David miek, ir het overbrengen van de Ark des rbonds naar Sion,of Davids-stad. De k of Koffer des Verbonds was een ifer in setim-hout, belegd buiten en inen met platen uit zuiver goud en rattende de twee steenen platen waar- God de tien geboden schreef, alsook 1 vat met manna uit de woestijn, de ide van Aaron die op wonderbare nier groen werd en bloeide en een af- irift van Mozes' Wet. Boven op de te waren afgebeeld twee geknielde 'aphynen, de vlerken boogvormig uit trekt in de hoogte, zoodanig dat de ee uiteinden ervan om zoo te zeggen aar raakten. In de ruimte bepaald door deksel der Ark én het lichaam en rken der engelen, veropenbaarde zich daan den opperpriester op den dag tgroote boete en antwoordde van daar de vragen, die de Opperpriester in de am van 't volk aan God stelde. Die Ark, tijdens de verplaatsingen, este gedragen worden door levieten Ce niet-levieten mochten ze noch aan- noch langs binnen bezien. Dmdat er, ten tijde van den Opper- ester en Rechter Heli, verslapping was den eeredienst, liet God toe dat de k in de handen viel der Philistijnen. Deze zonden ze terug, na weinige cznden, omdat in al de steden van hun C. waar de Ark berustte, een gewel- !e rattenplaag woedde en de menschen r eene smettelijke en schandelijke kteaangetast werden. De wederkee- 'Ce Ark verscheen in 't land van Bet- "es en daar de inwoners der streek, 3 nieuwsgierigheid de Ark onderzoch- 'nerven er van duizenden. Men plaatste hierna de Ark in het huis Abinadab, tot op den dag dat Koning ivid ze kwam halen, om ze over te -gen naar Jerusalem. De Zonen van nadab plaatsten de Ark opeen wagen, Teen tegen de voorschriften voor het Tragen er van indruischte en als de onderweg, bij het struikelen der ■'•lende ossen, bijna omkantelde, Oza, 5 dier twee zonen en die zijne hand J'akomde Ark te schragen, werd met "-'ijken dood gestraft. David, ver schrikt, dorst de Ark met verder voeren en men plaatste ze in het huis van den leviet Obededom. Maanden later, daar Obededom en geheel zijn huisgezin op zienlijke wijze van God gezegend was ter oorzake der Ark, hervatte Koning David het gedacht de Ark binnen Jerusa lem te brengen. Zij werd er op zegepra lende wijze naar toe gedregen en ter dier gelegenheid werd de Psalm gezongen met het vreugdegeroep Prinsen opent de deuren... en de glorievolle Koning zal binnenstappen. Het Programma der feestelijkheden die te Brugge zullen plaats hebben, is als volgt vastgesteld Op Donderdag 1 Mei, verjaardag der geboorte van Guido Gezelle Luiden der zegeklok. Hijschen der Vlaamsche Vlag op den Halletoren. Concert in het stede lijk park. Op Zaterdag, 3 Mei, te 8 u. In de wandelzaal van den Schouwburg Kunst avond, onder de leiding van den h. Rey- landt, bestuurder van het Conservatorium, met de medewerking van den H. Arnold De Munnynck, tenor aan de K. V. Opera te Antwerpen, en declamator Seger An- dries. Op Zondag, 4 Mei, te 10 u. Plechtige H. Mis in Ste Walburga. De scola van St Rombaut te Mechelen zal de Mis uit voeren. Te 11.30 u. Akademische zitting in de Gotische Zaal van 't Stadhuis. Zullen daar het woord voeren Senator Prof. Aug. Vermeylen, namens het Ver bond der Vlaamsche Letterkundigen, h. Gregoire Leroy, namens het verbond der Fransch-Belgische Letterkundigen, E. P. J. Van Ginneken S. J., hoogleeraar te Nijmegen, namens het Verbond der Noord-Nederlandsche Letterkundigen, E. H. Janssens uit Grevelingen, namens Fransch-Vlaanderen en de h. Van den Hever, letterkundige,namens Zuid-Africa. Te 3 u. Onthulling van 't Gezellemo- nurnent, plechtigheid die door Z. M. de Koning zal bijgewoond worden. Te 2.15 u. zal de Optocht der maat schappijen plaatsgrijpen. De bijeenkomst is gesteld aan de Speelmansrei. Van daar trekt de Stoet naar het standbeeld, waar de vlaggen vergezeld van 2 leden zullen plaats nemen op den achtergrond van het beeld. Bij de aankomst van den koning zullen het Nationaal lied en De Vlaamsche Leeuw uitgevoerd worden tijdens en na de onthulling Groeninghe van Jef Van Hoof, en De Rubensmarsch van P. Benoit. Z. E. H. Boon, hoogleeraar te Leuven, voorzitter van het Hoofdkomiteit in ver- vang'ng van wijlen E. H. Walgraeve en de h. Senator Van Hoestenberghe, burge meester, zullen er een gelegenheidsrede houden. Door de schoolkinderen zal een bloe menhulde gebracht worden. Een 400 meis jes, in het wit gekleed, zullen bloemen door Hollandsche Gezellebewonde- raars geschonken aan den voet van 't beeld neerleggen. Onmiddellijk na de onthulling, zullen de zegeklok en de klokken van O. L. V. kerk en St Saivators luiden. Te 5 u. Bezoek aan 't Gezellemuseum. Te 6.30 u. In de Gothische zaal van 't stadhuisFeestmaal bij inschrijving 50 fr.) Daarna Fakkeltocht en vuurwerk aan de Kruisvest. Op Dinsdag, 6 Mei, Priesterdag, waar van het programma later zal aangekon digd worden. Legt een rotten appel tusschen een hoop gezonde vruchten, en... ge weet het gevolg. Het gaat even zoo in de samenleving, in het samenleven op fabrieken en win kels de rotte appels bederven de goede. Die eenigzins op de hoogte is van de maatschappelijke toestanden, kan zich een gedacht vormen van de schrikwek kende gevolgen der zedelijke ontaarding, in zekere middens door gewetenlooze menschen verwekt. 't Was met het doel derotte appels op afstand te houden en de besmetting te weren in de mate van hunne krachten, dat eenige vrouwen in Holland een edele po ging gewaagd hebben. Zij is met goeden uitslag bekroond geweest. Die vrouwen maken eene gemeenschap uit onder den naam van Damen van Na zareth. Alhoewel kloosterbeloften uit sprekende, behouden zij hun wereldschen naam en kleeden zich naar hun goesting. Bezorgd en belast met het zedelijk en stoffelijk welzijn van fabriekmeisjes en magazijnbedienden, gaan zij, gelijk deze arbeiden op de fabriek of trachten een bediening te vinden in winkels en maga zijnen. Ze zijn dus dagelijks met hun werkgezellinnen in nauwe betrekking hetzelfde bedrijfsleven meelevende, leeren zij hun gevoelens en betrachtingen ken nen zij kunnen op verscheidene manie ren hulp en troost en raad brengen. Sedert twee jaar ingezet, heeft deze werking de beste uitslagen opgeleverd. Voorbeeldige werksters als ze zijn, win nen de vrouwen van Nazareth het vertrou wen van al dezen met wien zij omgaan zij gelukken erin veel kwaad te beletten. Er is meer. Door hun tweejarige onder vinding werden zij in staat gesteld een volledige dokumentatie te verzamelen over de arbeidsvoorwaarden der vrouw. Door de pers hebben zij hun besluiten la ten kennen en de hervormingen die zich opdringen. Zij hebben zich dus dubbel verdienstelijk gemaakt. Dit werk van zuiver maatschappelijk dienstbetoon, dat geen ander doel heeft dan het alzijdig geluk der minst begoeden is wel het melden weerd. Het bewijst hoe het christen initiatief zich aan alle nood wendigheden en tijdsomstandigheden weet aan te passen. Leiewacht. Alles doet voorzien dat er in de aan staande lente een buitengewone over vloed van rupsen zal zijn. Indien men niet van nu af maatregelen treft, is er groot gevaar den fruitoogst te zien ver nietigen. De bestrijding dient onverwijld aange vangen met ermede te wachten tot in de lente wordt het werk moeilijker en de uit werking onzeker. Onmiddellijk dienen de fruitaanplan- tingen nauwkeurig onderzocht,de eieren, op de schors of in de ringskens rond de twijgen, worden weggenomen en ver brand. De stammen en dikke takken moeten afgeschrabd worden en het af schrapsel verbrand. Sommige rupsen die reeds ontloken zijn, overwinteren in beurzen deze moet men afsnijden en ook zorgvuldig ver branden. Er valt aan te stippen dat de rupsen wering (verdelging der eieren en der rup sen) verplichtend is. Aan de bevoegde machten werden onderrichtingen gegeven om de verordeningen te doen toepassen. (Congo} Ter vervanging van Mgr. Leys, den benoemden Apostolisch-Vicaris van Kivu, werd naar den Missiepost Busiga gezon den Eerw. Heer Sebastianus Dobeye, in landsch priester der laatste wijding. Mgr. Leys werkte twee jaar in Urundi, en was vroeger langen tijd Overste van het Philosophised Seminarie der Witte Paters te Bouchout (Antwerpen). In hem krijgt het nieuw-gestichte Vicariaat Kivu een onderlegd en ervaren Overste. De Kivu-streek is een aaneenschakeling van hoogvlakten. Haar staat een schoone toe komst te wachten ook wordt ze door de Regeering krachtig gesteund. Het nieuw Vicariaat heeft reeds vijf zeer bloeiende Missieposten die samen meer dan 12.000 kristenen tellen. Te Katan, de vermoede lijke residentie van Mgr. Leys, zal de Leuvensche Hoogeschool eerstdaags een groot hospitaal oprichten. (Reeds heeft Leuven te Kisantu een groot hospitaal gebouwd). Mgr. Leys is geboortig van Brugge en is nu uit de Missie op weg om binnen en kele weken in de kathedraal van Antwer pen gewijd te worden. Hij behoort tot de Missionarissen van Afrika (Witte Paters). Gelijk in de Kamers is in het Senaat ook de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool met een indrukwekkende meerderheid, ja men mag zeggen met algemeenheid en geestdrift gestemd en goedgekeurd De Vlaamsche Nationalisten die van den eenen kant die wet als onze wet (Stijl De Backer) betitelde en van den anderen kant, het princiep uitgenomen, er halsstarriglijk tegen stemden, komen schrikkelijk gehavend uit den slag. Zij hebben voorzeker, met verkropte nijdigheid, dat vliemend verwijt moeten inslikken, die uit verschillige banken uitging De wonden laten bloeden het Vlaamsche volk MOET WIJSGEMAAKT ZIJN dat zij geene integrale of volkomen Vlaamsche Hoogeschool verkrijgen Men ziet hoe de Kamerheeren hun handelwijze oordeelen en daarin eene ellendige gemeene taktiek zien... Dat is ook de meening van 't Vlaamsche Volk. In hun hert en op hun mond ligt het woord verraad al spreken zij het niet uit Dat en zullen ze niet weerleggen noch keeren, al schreven ze, in dikke letters, tien artikels of gaven ze honderd meetingen of bals Ons volk is te beredeneerd en te ern stig om met kinderreden gepaaid te zijn en met karpel sprongen gediend. Woor den zijn geen oorden... zegt ons volk. Zij zitten op 't bankske, en 't is 't volk zelf die ze veroordeelt En door dat volk verstaat men hunne kiezers, die ze gestemd hebben als de vooruitstreven de mannen van Katholiek en Vlaamsch en anders nietdoor dat volk verstaat men ons Vlaamsche werkvolk dat meende in de mannen de verdedigers te vinden van hun stand en de ophelpers tot hunne verheffingReeds menigeen heeft men hooren zeggen Ah zij vinden ons wan neer er geld te storten is voor het in stand hóuden van hunne sijndikaten waardoor zij hun zeiven verheffen en hun 42.000 ballekes opstrijken (van Belgisch geld) maar wanneer er spraak is van onze ver heffing, van de deur open te zetten voor onze opbeuring door hooger onderwijs, oh dan zij hebben liever samen te sehreeuwen met eenen Max een Le- monnier eene Jennissen de gezwo rene vijanden van 't Vlaamsche Volk. Nu gelukkiglijk. Het Vlaamsche Volk heeft de Vlaamsche Nationalisten niet noodig gehad om recht te krijgen en hun miskenning gewroken te zien. 't Is nu te zien als de Viaamsche Nationalisten, het Vlaamsche Volk aan hunne zijde zullen vinden om te vermijden die geheimzinnige spreuke die de Heer Lindekens,Vlaamsch Nationalistische Senator in het Senaat uitsprak Al moest ze de bestaande reden onzer partij doen verdwijnen, zul len we ze met beide handen toejuichen Nu wat dit ook bediede De Vlaam sche Hoogeschool is er Zij is er onwe- derroepelijk En wat merkweerdig is1° Het Vlaam sche recht is officieel erkend, volmondig erkend door allen en met een breed gebaar't geen eene sterke waarborg, is voor al de andere rechten die nog moeten gestemd zijn in onderwijs,bestuurszaken, Rechtswezen en leger. Alzoo komt eindelijk de Vlaming thuis te zijn en in de volheid van zijn wezen en van zijne eischen. Ten 2°. Meer is ons gegeven dan dat wat ooit gevraagd wierd of verwacht Wat vroeg het Vlaamsche Volk Een eigen Hoogeschool waarin het, zonder vreemde taal, kon komen total zijne rechten en tot de volkomene ont wikkeling van al zijne begaafdheden, en tot het uitoefenen ervan bekwaam om alle ambt te bedienen De Hoogeschool hebben wij van 't eer ste schooljaar af 1930-1 en bestuurd, in 't Vlaamsch 1 Maar daarbij, (wat ze vroe ger nooit zouden verwacht hebben) de wering van de Fransche Hoogeschool, die, men moet het ronduit bekennen gezien de gesteltenis van onze bevolking, altijd een doorn in den voet zou geweest zijn, een groot gevaar tot strijd en weder- strijd en eene loode bol aan de beenen 1 De weg staat open tot hooger vlucht, vrij en onbelemmerd en 't Vlaamsche Volk zal nu kunnen toonen wat het in heeft van kracht, van vernuften van ver heffingsvermogen Met blijde fierheid mogen wij wijzen op het jaar 1930 als het groot jaar van onze zelfswording en gelijkheid en dat vieren als het eerste van eenen nieuwen tijd Zoo behoede dat Vlaamsche Volk en zegene het en verheffe het onder de volkeren De fransche omwenteling schafte de voorrechten der edellieden en Geeste lijken afLeve de gelijkheid maar wie meest hoog loopt metdit grond- stelsel brengen er andere in Deze, die in het voorlaatste ministerie, hetwelk eenige uren duurde, minister was van openbaar onderwijs, mag geheel zijn le ven lang gratis binnen in al de door-den- staat-ondersteunde schouwburgen... en aan den kortstondigen minister van openbare werken, in alle treinen en op alle lijnen moet men, zijn leven lang en gratis, een compartiment ter beschikking stellen voor hemen zijne familie. ALZOO DE WET Lord Balfour in England overleden, was eerste minister tijdensdenoorlog met de Boers van Transvaal en dezen hebben er bitter van te klagen gehad... Hij ook, na den oorlog, verklaarde dat Palestina aan de Joden moeste toebehooren, het geen stuit op zulke groote moeilijkheden met de Araben, dat men die verklaring als groffe misstap betitelen mag. Fijn-Linnen hemden zijn alge meen in gebruik. Niet altijd was het zoo. Isabeau van Bieren, vrouw van Karei VI, was de eerste in Frankrijk om zulk een hemde te dragen en ze bezat er twee. Meer dan eeneeeuw later aartshertogin Isabelle bezat er meer... maar ze behield een en hetzelfde, gedurende geheel het beleg der stad Oostende... dit ten gevolge van een eigenaardig voornemen. Het be leg van Oostende duurde jaren en intus- schentijd had de aartshertogin haar hemd een kleur gekregen, dat men nu nog noemt Kleur Isabelle Koningen eertijds telden een nar of j I hofzot onder hunne hovelingen. Denarj] moeste met kwinkslagen en spreuken de blijmoedigheid van den meester hoogi houden. Veel was er hem toegelaten en meer dan een hoveling mocht bittere waarheden, al schertsende gezegd, in slikken. Tijdens Frans f, had de koninklijke nar een hooggeplaatsten edelman erg misdaan en deze verdreigde den nar met zijnen stok dood te slaan. De nar liep naar de koning toe om hulp en de koning zegde Wie u doodt, dezen zal ik een kwart later doen ophangen 1 Als het u belieft, Majesteit antwoordde de nar, als het met uwe goedheid overeenkomt hang hem op een kwart er voren Kent ge de stad New-York Er wonen 5 miljoen 600 duizend menschen, dat is ruim de twee derden der bevolking van heel ons land, waarvan 2 miljoen in 't buitenland geboren zijn. New-York kan er zich op beroemen dat het meer Italia nen herbergt dan Rome, meer leien dan Dublijnmeer Duitschers dan Bremen en zooveel Joden als het overige der wereld... New-York telt meer telefonische aanslui tingen dan Londen, Parijs, Leningrad en Rome te zamen. New-York verhoogvaardigt zich over de 5 grootste bruggen der wereld de kleinste is nog langer dan een mijl. Dage lijks zijn 2000 theaters en kinemas en dancings open en vol. Er zijn 1500 kerken voor alle gezindheden. Meer dan 300 dui zend bezoekers stroomen dageiijksde stad New-York binnen. Elke 52 sekonden stoomt een reizigers sneltrein binnen. ELke 13 minuut huwt er een jong paar en elk 6 minuut aanschouwt een New-Yorkertje het levenslicht. Elke 10 minuut opent zich een nieuwe winkel of magazijn, en elke 31 minuten ontstaat een nieuw gebouw. Ziet, dat is New-York Marconi heeft Woensdag van uit Genua, in Italië, gesproken met waardig- heidsbekleeders in Sydney, Australië, waar een tentoonstelling van electriciteit aan gang is. Daarna, ten 11 uren drie minuten, wierp hij van uit zijn schip in Genua een stroom uit, die IN SYDNEY HET TOESTEL IN GANG STELDE, dat de tentoonstelling verlicht Andere gazetten drukten dat hij van uit Genua den stroom uitzond, die de ten toonstelling verlichtte. Dit laatste, indien het geen drukfout is, moet men natuurlijk als een aprilvisch beschouwen. Een aardbeving heeft nagenoeg twee dorpen verwoest op de Liparische eilanden. Die eilanden liggen voor het westlijk uiteinde der zeestraat tusschen Italië en Sicilien. Een ervan noemt de Stromboli en is eigenlijk een vuurberg, 925 meters hoog, die gedurig rookt, even als de Vesuvius bij Napels, en bijna aanhoudend kleine hoeveelheden gloeiende lavastukken uitbraakt. Die la vastukken, de lucht ingeworpen, vallen neder op de rotsachtige westerhelling en rollen naar de zee. De oosterhelling van den berg is beplant met wijngaarden en daar wonen in twee dorpen ongeveer3000 menschen. Zeldzaam landt een toeristen boot op 't eiland, nu en dan een koop vaardijschip, voor het weghalen van den wijn. De Congo is eene rijke colonie, eene mijn van allerhande rijkdommen. Langen ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spré kelij k voor iedereen: Te POPERINGHE, in aijn hui», 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3" Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 Y* tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK a tijd was het alleenlijk eene mijn van men schen vleesch en van uit den Congo trok men jaarlijks 15.000 slaven. Ten einde de jaren 1600 was Angola bestuurd door krijgslieden, waarvan het bijzonderste werk bestond in slaven over te nemen uit de handen der inlandsche opperhoofden. Die slavenverkoop heeft er gewoed tot dat, einde 1800, Leopold II den strijd in zette tegen den slavenhandel. Wat men nu in Sifesiën, Oost- Duitschland aantreft Eene moeder heeft gepoogd hare drie kinderen te ver- koopen, tegen 1000 mark ieder. Een huis vader, die meubelsgekocht had opcrediet en die de maandelijksche betaling niet meer kon verwezenlijken, trachtte, om geld te slaan, zijn dochtertje te verkoo- pen, nauwelijks 4 jaar oud. Eenderde, vader var. negen kinderen, en die ook aan geld wilde geraken, stelde een zijner kinderen te koope, bij opbod Gazetten nemen bekendmakingen aan van jongens en meisjes, die hunne ontaarde ouders te koop stellen, en dat in bewoordingen, die passen bij den verkoop van dieren De duitsche maatschappij ter verde diging van het kind schrijft ellenlange artikels over deze zaak in de Berlijnsche dagbladen Waar gaat men naar toe In Londen merkweerdige bloemen tentoonstelling. Een eigenaardig heid. Men kan er kleine rozelaars bewon deren, hooge 5 centimeters en met welge maakte roosjes beladen, even als de ge wone struiken. Zij gelijken aan roozelaars, die men zoude bezien met eenen verrekij ker, averechts gehouden. Een hekeldichter van vroegere tijden verhaalt wat gebeurde met een pastoor, wonende op een eiland langs de fransche kust en van waar uit men zeld zaam per roeiboot naar het vastland toogde. Met het nieuwjaar was het een aanhoudend slecht weder op zee en het duurde weken eer men naar 't vastland varen kon. Intusschen deed men voort met den alntanach van 't verloopen jaar. Nu in dit verloopen jaar kwam Paschen geheel laat en in 't nieuw heel vroeg en zoo kwam het dat dePastooreen nieuwen almanack maar kon bemachtigen, bij zij ne eerste reis, als reeds half vasten voor bij was. De volgende Zondag kondigde hij aan Beminde toehoorders, wij zijn deerlijk mis. Op het vastland is het van- dage passie-Zondagen wij, voortdoende met denalmanack van verleden jaar, heb ben nog den vasten niet begpmnen. Ziet hier, om alles in orde te brengen en niets te missen Zondag aanstaande, alsook den Maandagen Dijnsdag;er op volgende zullen wij Carnaval vieren dén Woens dag zal het Aschdag wezen- en den vol genden Zondag Paschen. Alleluia Automobiclplafert:. De datum van 31 Maart 1930, vastgesteld voor den termijn welke voorgeschreven is voor het vervangen der automobielplaten met wit onderstreepte witte cijfers op blauwen grond door platen met roode cijfers op witten grond, wordt bij Ministerieel Be sluit, verschoven tot 30 Juni a. s. tu

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1