pende 77 DtótiïieÉ Paasch=Zaterdag In Soviets-Rusland BEZOEKT HAIBELSFööR CDeet ge uiat Handelsbaiik BANK - UNIE 100.000.000 franken. ZOEKT UW PROFIJT Kalanderberg, 1GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52; Jaar. - Nummer 15. 30 Centiemen. Zaterdag 12 April 1930 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper TE YPER eerste hand, waar ze geslepen zijn, 25 a 30 goedkooper 17-22 APRIL N. V. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3® Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 Y* tot 12 uur, in Het Kapitel ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 £r Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.20,1 (j. casibr) waar op alle wekedagen ai'e inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK u palm-Zondag, 13 April aanstaande, zal i heuglijke dag zijn voorde Ypersche 'Völking. - Morgens doet Onze Lieve Heer met Palmprocessie zijn liturgische in- pjein de Kathedraal. En daar'wordt, ar den eersten keer, het hoogheilig icrificie der Mis opgedragen. Te 9 uur, in de noodkerk van de El- ;:iinghestraat, plechtige Palmwijding eiuitdeeling der gewijde palmtakken iten en buiten de kerk. Te9 1/2 uur vertrekt de Palmprocessie :de Eiverdinghestraat en houdt sta- <op de Leet, aan de groote poort van Kathedraal. En daar wordt te 10 uur, de solemneele oogmis gezongen. 's Namiddags gaat Onze Lieve Heer, ersoon 1 ijk en waarlijk en wezenlijk te- enwoordig in het Allerheiligste Sacra- lent, bezit nemen van zijn heerlijken impel. Te 3 uur, Sol. Vespers in de noodkerk; ie ceremonie gaat doorals een afscheids ki en tevens een welgemeende dank- :uiging voor al de weldaden aldaar ekomen Jaarna, te 3.30 uur wordt Onze Lieve leer in zijn aanbiddelijk Sacrament pro- siewijze en met luister naar de Kathe- raalgedragen. Het kostbaar beeld gaat icde van Onze Lieve Vrouw van Tuine, aironesse der Stad Yper. Op den doortocht der processie worden huizen bevlagd en versierd Elver- inghestraat, Boesinghestraat, Surmont- siaai, Dixmudestraat, Groote Markt, fewarkt ep Vandenpeerebotwuploats. Jfd uur, in de Kathedraal, plechtig .«'gezongen door het volk en gelegen- bdssermoen door een beroemden predi- ant, E. Pater De Clippele, S. J. Gansch de Christene bevolking van per zal ijverig deelnemen aan die in- Irukwekkende plechtigheid van Palni- indag. Het zal een grootsche betooging zijn, ihristus-Koning ter eere. Paaschzaterdag na Goede Vrijdag e hoogste vreugde na de diepste'smart L welke tegenstelling, en toch welk een araenhang Door het kruis tot de over- 'mning, door het lijden tot het geluk. Moest de Christus dit niet lijden en zóó ijn heerlijkheid ingaan Naar oud-christelijke opvatting omvat itt Paaschfeest èn Christus' dood èn Zijn ïerrijz nis. Beide immers zijn innig ver handen door den dood kwam de Ver- asser tot Zijn zegepraal de verrijzenis «de bekroning der verlossingsgeheimen. De schoone, poëtische ceremoniën van 'aaschzaterdag zijn eerbiedwaardig door hun ouderdom, 't Zijn dezelfde plechtig heden, die in de vroege Christeneeuwen, toen veel heidenen zich tot het Christen- :n bekeerden, gehouden werden in den «vond en den nacht van Zaterdag op Paaschzondag en later vervroegd zijn tot «n morgen van Paaschzaterdag. Tweeër- «i bedoelde die viering van het Paasch- •<pe: Christus' verrijzenis plechtig te krdenken, en door het heilig doopsel de ülechumenen deelachtig te maken aan geestelijke wedergeboorte, die Chris tus ons door Zijn verlossing verdiend had. Dezelfde plechtigheden van den Paasch- "icht worden ook nu gehouden. Drie v te onderdeden omvatten zij de wij- hing der Paaschkaars, de wijding van hst doopwater, het H. Misoffer waarin Christus' verrijzenis wordt gevierd. De wijding van de Paaschkaars, een csr oudste en voornaamste wijdingen in ös Kerk, is een zinnebeeldige plechtig- heid. Onder de Paaschkaars wordt ons •uorgesteld Christus, die gestorven en srrezen is. De plechtige wijding wordt •tnraigegaan door andere ceremoniën. •Js eerste is de wijding van het nieuwe ■uur. Met Goeden Vrijdag werden alle thten in de Kerk uitgedoofd Christus gestorven en rust in het graf. Op den ^nijzenismorgen, ais Hij opnieuw leeft r met Hem ons allen in Zijn opstanding deelen, moet het nieuwe licht ons Christus verbeelden. Mooi en zinrijk zijn de gebeden, die de H. Kerk bidt bij het wijden van het nieuwe vuur. Zoo be schouwt zij in het eerste gebed het vuur als warmtegevend, symbool der godde lijke genade, die onze harten ontvlamt «Verleen, o Heer», zoo bidt.de Kerk, dat wij door deze Paaschfeesten zoo in hemelsche verlangens worden ontstoken, dat wij met zuivere harten tot het feest der eeuwige klaarheid mogen geraken In het tweede wordt het vuur in zijn eigenschap van lichtgevend als zinnebeeld gebruiktHeer God, almachtige Va der zoo bidt de Kerk, nooit verflau wend licht, Gij, die de Schepper zijt van alle licht, zegen dit licht, dat geheiligd en gezegend is door U, die geheel de we reld verlicht hebt, opdat wij door dit licht ontvlamd worden en verlicht door het vuur Uwer klaarheid en gelijk gij Mo- zes uit Egypte wegtrekkende verlicht hebt, verlicht zoo ook onze harten en zui ver ze, opdat wij tot het eeuwig leven en het eeuwige licht verdienen te geraken Daarna wijdt de priester de vijf wie- rookkorrels, bestemd om in de Paasch kaars bevestigd te worden. Nu is het eerste der treffende oogenblikken geko men, waaraan deze plechtigheid zoo rijk is de diaken doet de paarse stola af en bekleedt zich met de feestelijke witte dal- matiek en de witte manipel. Op dit oogenblik voelen'we het, de vasten met haar boetestemming, de lijdensweek met haar treurfiis gaat eindigen de tijd der Paaschvreugde breekt aan. Indrukwek kend is het gaan der processie naar het altaar, met het aansteken der drietakkige kaars en het zingen van het Lumen Christi. Het groote moment is nu daar, dat het loflied van Christus' Verrijzenis zal worden aangeheven. Alleen de diaken draagt het witte feestgewaad, hij alleen is de verkondiger der verrijzenis. De diaken immers-was van oudsher degene die de afkondiging deed en het Evangelie zong. En evenals vóór het zingen van het Evangelie, vraagt hij den zegen van den priesterdeze geeft hem dien zegen met de woorden De Heer zij in uw hart en op uwe lippen, opdat gij op waardige en passende wijze Zijn Paaschlof verkondi gen moogt Die Paaschlof, Praeconium paschale, wordt thans aangeheven, de onvergelij kelijke lofzang met de wonderbare melo die Exultet jam angelica turba coelo- rum. Nu jubele de Engelenschare in den hemel Niet alleen de hemel, ook de aarde, zoo zingt het Exuitet, moet zich verblijden, en vooral ook onze Moeder de H. Kerk, over het helglanzende licht, dat in dezen Paaschnacht is opgegaan. Dan gaat de lofzang over in een Pre fatie, en in diepgevoelde en dichterlijke woorden zongen Haec sunt enim festa paschalia Dit toch zijn de Paasch feesten, waarop het ware Lam geslacht is, door wiens bloed de woningen derge- loovigen geheiligd werden In hooggestemde geestdrift herinnert zich hier de H. Kerk de groote gebeurte nissen uit de geschiedenis van het Jood- sche volk, die eeuwen lang de verlossing door Jezus Christus hebben afgebeeld dien grooten nacht toen Jehova de Joden den uittocht uit Egypte verleende, en dien anderen nacht, toen Mozes de hand uitstrekte over de wateren der Roode Zee, die ongehinderd de kinderen van Israël den doortocht verleenden. De ge dachte aan dien Joodschen Paaschnacht verbindt zij in haar Exultet met de her denking van onze verlossing door Jezus Christus, het ware Paaschlam, van Zijn dood en Zijn verrijzenis, die groote weldaad, die God schonk niet aan een enkel volk, maar aan de geheele menschheid de verlossing uit de macht der zonde. Dit jubelt de Kerk uit in haar Paaschzang, in vervoering van liefde en blijdschap. O wonderbare goedertieren heid, o onuitsprekelijke teederheid Uwer liefde voor ons Om den dienaar te ver lossen, hebt Gij den Zoon overgeleverd De diaken onderbreekt het Exultet, om de vijf wierookkorrels in de Paaschkaars te steken zij verbeelden de specerijen, waarmede Jezus' lichaam gebalsemd werd. En nog eenmaal onderbreekt hij dien loizang, om met de drietakkige kaars de Paaschkaars aan te steken, hetgeen het oogenblik van Jezus' verrijzenis ver zinnebeeldt. Daarna worden met het licht van de Paaschkaars de lampen fn de kerk aangestoken. Het tweede deel der plechtigheden be gint nu de wijding van het water waar op vroeger het toedienen van het doopsel volgde. De diaken verwisselt het witte feestge waad met de paarse stola, de priester de paarse koorkap met het paars kasuifei. Dan beginnen deze ceremoniën met de Twaalf Profetiën, lezingen uit de boeken van Mozes en de Profeten voorafbeel dingen van het doopsel en het genade-le ven, dat de gedoopte christen, door Chris tus herboren, moet leiden. Na het lezen dier profetiën wordt in processie, de Paaschkaars voorop, naar het doopvont getrokken, waar de priester de ceremoniën begint onder het bidden van diepzinnige gebeden en het zingen eener prefatie, waarin gesproken wordt van de reinigende kracht van het water en van de geestelijke wedergeboorte van hen, die door het water des doopsels zijn gezuiverd, opdat in het geheim van één en hetzelfde element, het water, zou liggen én het einde der zonden én de oor sprong der deugden Bewonderenswaar dig schoon zijn deze gebeden bij die wij ding samengesteldzij geven de verklaring van de beteekenis van dit heilig sacra ment. Daarna, in een bizonder schoone' uiteenzetting, beschrijven zij hoe het wa ter reeds in het Oude en ook in het Nieu we Testament door God tot zegenrijke doeleinde gebruikt werd. Bij deze wijding verdeelt de priester het water kruisgewijze om aan te toonen, dat door de verdiensten van Jezus' kruis dood de heiligende kracht er aan wordt medegedeeld hij raakt het water aan met de gezalfde rechterhand, om het te bevrijden van de macht des duivels hij zegent het water door er drie kruis- teekens over te maken en verdeelt het daarna met de rechterhand naar de vier windstreken der wereld. Hij blaast drie maal over het water en laat daarna dé PaascEkaars driemaal in de doopyopt neder, waarna hij weder over het water blaast oir de nederdaling van den H. Geest te beduiden. Ten slotte wordt een weinig van de olie der Geloofsleeriingen in het water gedaan, daarna iets van het H. Chrisma en dan nog van beide tegelijk. Door dit alles werd aan de Catechu menen voor oogen gesteld, dat het H. Doopsel aan Jezus Christus zijn kracht ontleent en ook door Hem de H, Geest ons zijn bovennatuurlijke deugden in stort. Niet alleen de doopelingen, ook ons, zegt deze wijding hetzelfde. Ook wij ontvingen dit H. Doopsel, waardoor wij geestelijk herboren werden. Dankbaar heid voor die groote gave moet ons heden bezielen. Herinneren wij ons, dat wij ais gedoopten, leven moeten als kinderen Gods. Voor wie de genade van het Doop sel verloor, geeft het H. Sacrament der Biecht een teruggave der heiiigmakende genade, zoodat de berouwvolle zondaar in dezen Paaschtijd, daardoor verrijzen kan tot een nieuw leven in Christus. Na de doopvont-wijding wordt de lita nie van Alle Heiligen gezongen, om hun gebed te vragen voor de nieuwgedoopten en vooralle christenen. In wit feestgewaad verschijnt thans de priester aan het altaar dat versierd is voor het H. Misoffer. Alles is nu nieuw hei altaar was leeg, thans is het met bloe- tutr, waarvan het eerste herdenkt den nacht van Christus' verrijzenis, het twee de de doopelingen,zij die herboren zijn door het water en den H. Geest Na de Communie van den priester heft hét koor de verkorte Vespers aan twee- maai het Alleluia, daarna den lofzang Laudate Dominum omnesgentes dan zingt de priester als antifoon de begin woorden van het Evangelie Vespere avtem Sabbathi (op den avond nu van den Sabbath) door het koor verder ver volgd en het verhaal bevattend dat Maria Magdalena en de andere heilige vrouwen paar het graf gingen om Jezus te balse men. Dan weerklinkt het Magnificat.... de jubelzangen volgen elkaar op, tot, na het lie Missa est, nogmaals door den priester tweemaal het Alleluia wordt gezongen, wat na het Deo Gratis door 't koor wordt herhaald.Zoo is die jubelkreet het laatste wat ons van deze feestelijke plechtigheid overblijft de lofzang van Paschen, die ons inleidt in dezen tijd van geestelijke vreugde. Die vreugde doet hare intrede in onze "ziel, als wij ons in den Vastentijd geeste lijk vernieuwd hebben. De H. Paulus zegt in zijn Epistel van heden Broe ders, indien gij verrezen zijt met Christus, zoekt dan wat omhoog is Ieder jaar meer en meer gestorven aan het kwaad en aan het aardsche, meer levend naar den .geest van Christus, opdat ook die leven niet meer voor zichzelven leven niaar voor Hem, die voor allen gestorven én verrezen is Door strijd en boete tot d heilige blijdschap van Paschen ook voor ons gelden dan heden de woorden van Paulus Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is vernieuwd E. TRIEBELS-VAN AGT. Koopt uwe diamanten-brillanten uit zoodoende hebt gij uwe steenen dan in gelijk welk huis. Altijd in magazijn honderde on gezette steenen. Bijouterie Orfevrerie VAN NESTB 29, Groote Markt, YPER. Diamantslijperij 48, Hondstraat, aa«|pp' «r men getooid, de godslamp brandt, de kaarsen zijn aangestoken aan het nieuwe licht. Weldra is het blijde oogenblik daar, dat de voile jubel over de verrijzenis uit klinkt het Gloria wordt aangeheven, de schellen klinken, het orgel doet zijn feestelijke tonen hooren en als achter grond klinkt het blijde klokgelui, dat een paar dagen geheel heeft gezwegen. Kort daarna hooren wij den Paaschlofzang, het driemaal aangeheven Alielujah. Zeven weken werd het niet gehoord, thans zal het weer herhaald worden om niet meer te zwijgen. In den Epistel de vermaning van den H. Paulus aan de nieuwgedoopten, in het Evangelie het heerlijke verrijzenis verhaal van den Engel bij het graf, en spoedig weerklinkt de Paaschprofetie, die in zoo wonderschoone woorden het geheim van Jezus' dood en verrijzenis uiteenzetU, Heer ten aiien tijde, doch vooral in dezen nacht met meer jubel lof te zingen, nu ons Paaschlam, Christus, is geslacht. Hij toch is het ware Lam, dat de zonden der wereld wegneemt. Die door te sterven onzen dood vernietigd en door te verrijzen ons het leven hersteld heeft »J Deze Mis heeft evenals die van Paschen en de Paaschweek de bijzondere Cation- Hetgeen in Soviets-Rusland omgaat moet de aandacht en de beduchtheid gaande maken niet alleenlijk van allen Katholiek maar van al wat mensch is geleerde of ongeleerde, rijk of arm, bur ger of werkman,vooral van de Socioloog. Veel wordt er nu over Rusland gespro ken, en ten gevolge van het moedig woord van Zijn Heiligheid, is in de wereld een ontzaglijke verontweerdiging opgerezen. En nogthans, in 't algemeen, hebben wij nog geen vol en volledig gedacht van 't geen waartoe de Sovietsche Regeering streeft Veie menschen zijn er die in de doening dier Regeering niets anders zien dan eene hatelijke en barbaarsche strijd tegen Kerk en Godsdienst. Dat is het en nooit heeft de wereld onmensehelijker en bloediger vervolging gekend Maar hun doel en streving gaan veel verder veel dieper en veel breeder 't Is de strijd niet alleenlijk tegen al wat eene positieve Godsdienst is ai is de strijd tegen al wat God of Godsdienst is, en daarbij 't is de strijd tegen al wat de\ grondvest uitmaakt van de huidige maat schappij tegen al wat het begrip uitmaakt van het tegenwoordig leven. Hetgeen de Sovietsche Regeering be doelt en bewerkt 't en is niet alleenlijk de omverwerping, maar de vernieling van de tegenwoordige orde zooals zij gaat en staat om dan op de puinen er van een i gansche nieuwe orde in te brengen en een gansch ander ieven een zuiver materia-1 listisch ieven en eene volkomene sccia- listische maatschappij. bestaan van God 't is waar in al wat officieel of staats is wordt er weinig ge wag van-gemaakt Maar als men die orde in haar zeiven beschouwt en in de elementen dier orde t. t. z. der menschen, daar leeft en werkt nog het gedacht van God in hunne gedachten, beredenee ringen, voor al wij handelen nog in 't algemeen onder het gedacht van God en dus onder het gedacht van verantwoorde lijkheid voor God. De Sovietsche Regeering wil en be werkt eene maatschappij waaruit niet alleenlijk officieel maar waaruit in al de leden dier maatschappij alle gedacht van God verbannen en totaal verdwenen is. Zij wil een maatschappij waarin de men schen geboren worden, leven, werken, pogen, slaven, verschijnen en verdwijnen j zonder dat ooit in hun leven het gedacht kome noch van God, noch van ziel, noch van ander leven, noch van eenige verant woordelijkheid voor God Dat is voor 't persoonlijk leven Wat de goederen van 't leven betreft de tegenwoordige maatschappij berust op 't vrij gebruik ervan voor de behoeften des levens: Dus op de vrijheid van voort- brengst, op de vrijheid van 't bezit 't is den eigendom, en op de vrijheid van overzetten in het familieleven. Dat is de driepikkel van de maatschap pelijke orde, dat is de groote eer van den Godsdienst die orde te stichten op een vrijheid wel verstaan en recht geoefemd in eene samenleving waar alle menschen gelijk zijn van natuur en broedersin God. De Sovietsche Regeering wil eene maatschappij waarin de eigendom onbe staande is en zelfs onbekend, (dus noch gedacht noch daadzaak van eigendom) en waarin ook geen familieleven is... De mensch is een deel van de maat- schappij die de goederen voortbrengt naar regeling der Overheid en ook geniet naar regeling van die zêfkfé Overheid 't is de Overheid die de voortbrengst regelt en ook de voortbrengst uitdeelt. Het wijst zijn zeiven dat in zulke maat schappij er geen spraak meer kan zijn van vrijheid. De Overheid is alles Ziet en richt en oordeeit voor allen. Dat is het nieuw regiem, de nieuwe orde die de Sovietsche Regeering wil inbrengen. En dat voert zij door AI wat Gods dienst is moet weg, al wat oude orde is moet omver. 't En is dus geen omverwerping, geen omwenteling, 't is de vernieling van 't hedendaagsche leven die zij wil, de totale vernieling van al wat nu bestaat Welke ontzaggelijke onderneming Lénine, na de grondslagen ervan geleid te hebben navolgens de leering van Marcx gaf het gedeeltelijk op, hij vond het werk boven zijne macht en de kansen van gelukken te klein. Staline, de tegen woordige dictatoor heeft die taak weer opgenomen en na eenige jaren dubben en zoeken en tasten heeft het beginnen ONZE doordrijven met eene stalen logiek die niet aarzelt en voor niets zwicht. Dobbel vraag Zal hij het uithouden En wat zal Rusland dan zijn Dat is Gods geheim. Te Torre-Laguna (in Spanje) wie aangewezen werden voor Burgmeester, secretaris en vrederechter hebben beleefd geweigerd deze ambten te aanveerden. De uitbeiiers doorliepen het dorp op zoek achter liefhebbers. Niemand geen goesting Elk zegge het voort Pater Camelli bracht uit Japonië naar Europa vier planten eener soort, nu overal bekend onder den naam van Ca melia Japonica. Een der vier planten gedijt nog en staat in een koninklijk park nabij Dresde (Saxen). De stam, op een meter van den grond, heeft meer dan één meter omtrek en draagt een takkenbos van 8 meters hoogte en acht en twintig meters omtrek. Oin die teedcr plante te vrijwa ren tegen koude in den winter, overdekt men ze jaarlijks met eene uit-een-neemba- re barak in dewelke men vuur maakt, even als in eene broeikas. In het koninklijk slot te Caserte (bij "Napets), dus in eene warmder streek dan Saxen, groeit er eene Camelia van elf meters hoogte. Een oostenrijke geneesheer raadt aan, als middel tegen het klets-worden, bij ieder maaltijd wat ongekookte karoten te eten uw haar zal niet verder uitval len en meer weelderig opschieten Zoo spreekt de Esculap In Toulon liet men te water een nieu wen onderzeeër, den Nautilus. Wie de koorde afsneedt, die het vaartuig op vastland weerhield, was zeker Verne, een achtjarig kind, klein-zoon van Jules Ver ne, die den boek schreef 20.000 uren onder zee en alzoo op dichterlijke ma nier het ontstaan der onderzeeërs voor spelde. In Rome hadden de lijkplechtigheden plaats voor Prinses Maria Sarto, de laatst overgeblevene zuster vdn Paus Laai ons die woorden begrijpen. De tegenwoordige maatschappij be- gebeden in Communicantes en Hanc igi- rust, in den grond, op 't gedacht van het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1