Handelsbank BANK - UNIE PASCHEN BEZOEKT PRLtJVI-ZONDflG TE YPER 100.000.000 franken. ZOEKT UW PROFIJT mH Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze TJNIE aangesloten Banken overtreffen de 52e Jaar. - Nummer 16. 30 Centiemen. Zaterdag 19 April 1930 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Het Consacreeren eener Kerk eerste hand, waar ze geslepen zijn, VAN NESTE op 13 Apriï 1930. ONZE De Nieuwe Kathedraal. -- Binnenzicht. I 17-22 APRIL N. V. t)prro(l)( ilolli ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casibr) waar op alle wekedagen a'le inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3" Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK -:aat Europa bij de lijkbaar der - .-lelijke beschaving Met 't bekende gezegdeDe toe last behoort aan God laten wij antwoord veilig over aan de Voor- jer.igheid. li 't besef echter onzer levenswaar- verantwoordelijkheid als Kntho- üfc volk denken wij met Paschen on- ,j|:ekeurig aan 't schrikbarend groei- «d getal dergenen, die niet meer ge- pfiven aan een verrijzenis na den lood. De vraag dringt zich op den voor- pjond: «Waarom dat groeiend onge- 5,h' Hebben 't gezond verstand, de fetenschap of betere stelsels van le- f!:.wijsheid het geloof in een Verrij- enis tot 'n waan bestempeld Is 't de [<r. moderne zielkunde, gelukt een met 'n persoonlijke onsterfelijk heid weg te redeneeren of weg te Jiantaseeren Neen, integendeel-, zegt je mensch, die vrij durft te denken n vrij d. i. zonder vooroordeel en re- (le'rk durft onderzoeken! En toch... 'niveef ongeloofIn Europa't Be schaafde Europa Dat verschijnsel eischt een verkla- ingDoch. wij zijn er verzekerd van anneer de pers daaromtrent een undvraag zou stellen, dan zouden de ntwoorden zóó verschillend en el anden tegensprekend zijn, dat boek- rleelen zouden noodig zijn, om al het toodige te weerleggeij of recht te tten Toch werpen de Evangeliën, helaas, kor Katholieken te weinig gelezen, cel eenig licht op dat verschijnsel Herinneren wij ons hier het tafe reel door den Evangelist Johannes (II) geschetst, hetwelk zoo duidelijk spreekt over de verrijzenis der doo ien niet en door Christus! Lazarus, de geliefde broeder van Martha en Maria is doodelijk ziek. De bedroefde zusters berichten den HeilandZie, dien Gij liefhebt, is hekKalm antwoordt de Christus Die .ziekte is niet ten dood, maar ter wSeefTijking Góds Berst-twee da- p later reist cle Heiland naar Betha- st. Martha, zonder over dat onbe grijpelijk toeven te klagen, snikt haar 'muw over Lazarus' dood uit en tevens Ltr betrouwen Heer, als Gij hier waart geweest, mijn broeder zou niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik, dat alles wat Gij van God verlangt, God het U zal geven Dan betuigt zich de Christus als beslisser over le en en dood Ik ben de Verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft, ook il ware hij dood, zal leven Jezus vraagt slechts geloof in dat getuigenisGelooft gij dat? Kn, na Martha's bevestigend ant- 'Ci'ord, gaat de Christus naar Lazarus' ;raf. Hij weent over zóóveel leed! En vlak, voor dat 't wonder geschiedt Ier verrijzenis uit den dood. luiden de neeningen over den Heiland zoo ver schillend. Sommigen zeggen: Hij teeft Lazarus lief Anderen Maar iad Hij hem dan niet in 't leven kun- len laten, Hij, die den blindgeboor'- ien kon genezen? Is die gebeurtenis niet de uitbeel- üng der verhouding van de moderne nenschheid ten opzichte van het Chris tendom met zijn Verrijzenis-belofte /.iet, God laat dagelijks toe. dat djiie schepselen, ondanks alle men selijk berekening en ondanks bidden 'tri levensbehoud en lichamelijk wei aren. vele liefgeworden dingen als 'dierbare dooden ten grave moeten tragen, zooals de zusters van Lazarus hun éénigen broeder. Dan roepen velen en dat getal .'roeit schrikbarend Maar, als ■od den mensch liefheeft, waarom jan Hij dat alles dan toelaten. Als Hij 't brood wonderbaar kan verme- figvuldigen, waarom laat Hij dan ve en van gebrek vergaan Als Hij den dood kan weren, waarom laat Hij dan Mllioenen onschuldigen sterven in n wereldoorlog? Als Hij zoo goed is. aat Hij dan alvast wat geven van al goede, wat Hij voor hiernamaals 'estemd heeft. Wanneer Hij dood steken kan genezen, waarom laat Hij tan juist de meest onmisbare» ster ren Aldus klinkt, ondanks Jezus won derwerken, in allerlei klachten, dezelf de ■•tem. die weleer sprak bij "t Laza- graf: «Ken Hij die de oogen van den blinde opendeed niet maken, dat "ok deze niet stierf» (To. 11.37). Maar terwijl dezulken, ondanks [e- ?us' voortlevend bevrijdingswoord en reddingswerk. ziende toch niet zien hoorende toch niet verstaan, valt jaarlijks vooral "t Paaschfeest een /'■nderbaar licht van Gods heerlijk- ■cid over rouw en doocl in de zielen s?.n allen, die waarlijk gelooven in hristus, de Verrijzenis en het Leven, overwinnaar van zonden en dood terwijl de kinderen der wereld T Paaschfeest ontwijden tot *n dag ader zin of zielsverheffing en den •Vmelvader aanklagen, omdat Zijne ('-«'rzieuigheid niet beantwoordt aan van den modernen aardschen va-" V dan viert de onsterfelijke orga stic van Christus, de Katholieke Kerk. den Yerrijzenisdag. den dag. waarop haar Stichter en onzichtbaar Opperhoofd de waarheid bewees zij ner woorden Zoozeer heeft God de wereld bemint, dat Hij Zijn Eenigge- boren Zoon gegeven beeft, opdat al- wie in Hem gelooft niet zou omko men, maar eeuwig leven hebben (Je). 3. 16.) Op den jaarlijkschen herdenkings dag van 's Heeren Verrijzenis, het Paschen. de vrijwaring van den eeuwi gen dood, legt de Katholieke Kerk den Bijbel open, 't onsterfelijk boek haar ter bewaring en verklaring toever trouwd. Zij beroept zich op de over levering en bestrijding der eeuwen, zij herinnert nog aan Jezus' woord: Ik ben de Verrijzenis en het Leven, en al wij leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven» (Jo. 11. 26)). Zij vraagt in Jezus' naam: Ge looft ge dat?» (Jo. 11.27). Wanneer wij tobbende en lijdende Martha-zie- len dan aan 't hart van Jezus,den ziele- bruidegom, de bron van alle wijsheid en wetenschap hebben gezegd, met 't onbetwistbaar feit der Verrijzenis voor den geest: «Ja Heer; ik geloof dat Gi< de Christus zijt, de Zoon van God, die in de wereld gekomen zijt (Jo 11.27), dan ontsteekt de Kath. Kerk het licht van Christus in hare tempels, hare huizen van offer en ge bed. Zij siert zich als een uitverkoren bruid op haar hoogtij met lentebloe men van herleving, zij kleedt zich in de witte koorkleederen der hemelsche vreugde, zij zingt jubelend en her haaldelijk: ««Alleluia». Looft den Heer! want Hij is goed, want Zijne barmhartigheid duurt eeuwig» (Ps. 117). Zij noodigt al hare kinderen uit met de genadekracht van Christus' zegepraal over de dood, alle handen des doods en alle gevangenschap dei- ziel te verbreken. Zij wijst op de nut teloosheid van s menschen geboorte zonder het geloof aan den vrijkoopen den offerdood van Christus. Zij noo digt uit, ja, zij verplicht hare kin deren, door 't nuttigen der offerspijze, de H. Communie, de Verrijzeniskracht van C'k*is*B>:..u\ zich ,<>p. te nemen en hare levens wijsheid te gedenken eeuwig gaat voor oogenblik En wanneer krachtens Christus' woord: doet dit ter Mijner gedachtenis de priester in naam van den Drieëenigen God, Christus' Avondmaal's daad gaat herhalen als tegenwoordigstelling een toepassing van Christus offerdood, waaruit het leven groeide als de halm uit den graankorrel, o dan zingt hij met vuur de samenvatting der Róom- sche Paaschvreugde uit met de ziel verheffende woorden Waarlijk, passend en billijk is 't, redelijk en heil zaam u. Heer, wel is waar ten allen tijde, maar vooral op dezen dag ju- helend lof te zingen, nu óns I'aasch- lam geslachtofferd is, Christus. Want Hij is het ware Lam, dat heeft wegge nomen de zonden der wereld. Hij, die onzen dood door Zijn sterven heeft vernietigd en ons leven door Zijne ver rijzenis hersteld heeft (Prefatie van Paschen.) SPERANS. Het gebouw moet gewijd en gezalfd worden en ook het hoogaltaar. Voor dit laatste heeft men relikwien van marte laars noodig, dewelke in het altaar be graven worden. Die relikwien worden in bewaring geplaatst buiten de Kerk in eene afgezon derde Kapel of onder eene tent. Daar is ook bij de hand eene draagbaar, van vier draagstokken voorzien, waarop men de relikwien plaatsen zal voor het overbren gen naar de Kerk en die zal gedregen worden op de schouderen, door twee of vier priesters. Vóór het altaar staat een witten zetel voor den Bisschop en ligt een knielkussen, en er staan ook twee zit stoelen voor den diaken en den onder diaken, die den Bisschop helpen zullen. In den vóóravond der wijding komt de geestelijkheid naar de tent, om er de Metten en Lauden te bidden der martela ren en in de gebeden ervan noemt men de martelaren, waarvan de relikwien aanwezig zijn. De Kerk moet men ledig maken en op het middenpunt der beuken een witten zetel plaatsen, meter vóór een knielkussen. Op de kerkmuren (-binnen-) moeten twalf kruisen gekapt of geschil derd en er onder twalf licht-arms met eene keers vastgemaakt worden. Met het aanvangen der ceremonie, de diaken en de onderdiaken kleeden zich in de tent en nemen plaats op hunne zit stoelen. De andere geestelijken zijn in de Kerk en wachten er op den Bisschop. Deze komt aan, dragende het purperen koórmanteltje, en zet zich in bovenge- melden witten zetel, het aangezicht ge keerd naar de ingangdeur. Hij geeft bevel de twalf keersen der kruisen te aansteken en na te hebben doen zien indien er nie mand, buiten den diaken-bewaarder in de Kerk gebleven is, verlaat Hij met de geestelijkheid het gebouw, waarvan men de deur dicht 'maakt en Hij gaat naar de tent. Daar wordt Hij begroet door diaken en onderdiaken JJij doet een knieval voor de relikwien. staat recht en zet de zeven boetpsalmen in. Terwijl de geestelijken de psalmen voortzingen, zet de Bisschop zich neder en men doet Hem de pontificale gewaden aan. Daarna, met miter en staf, gaat de Bisschop met al de aanwezigen processie- wijs naar de ingangdeur der Kerk. Vóór de poort staat Hij stil en miterloos zingt Hij een gebed Dat de Heer ons helpe, opdat alle wensch en daad van Hem uitga en door Hem voleindigd worde Daarna herneemt hij den miter, knielt op een kussen vóór een witten zetel en men zingt de Litanie van alle Heiligen. Op een tafel, rechts van de poort,wijdt de Bisschop vervolgens het water, dat dienen zal voor het eerste besprenkelen. De bezweringen over zout en water doet Hij met den miter op het hoofd en de wijding-gebeden er van miterloos. Asperges-me Dit zeggende,stuikt Hij met den kwispel op zijn voorhoofd, besprenkelt de aanwezigen en terwijl deze den zang zingen Het huis Gods is gevestigd op de kruin der bergen...» doet de Bisschop den buitentoer der kerk, rechts beginnende, voorafgegaan door kruis- en kandelaardragers en bijgestaan door diaken en onderdiaken. Gedurig werpt hij gewijd-water naar het boven gedeelte der kerkmuren. Vóór den ingang terug zingt de Bisschop miterloos het gebed Heer wees de Beschermer van dit gebouw, dat Gij liet optrekken... Daarna, met miter op het hoofd, nadert Hij de poort, en stuikt er tegen met zijnen staf, zeggendePrinsen opent de deuren en de Glorie-Koning zal binnen treden waarop de Diaken bewaar der van binnen toeroept Wie is die Glorie-Koning? en de Bisschop De Moedige en Machtige Heer Terwijl nu de zangers het gezang voortzetten door den Bisschop ingezet Zegen, o Heer, deze woonst de Bis schop doet een tweede maal den buiten- toer der Kerke, nogmaals rechts beginnen de, en besprenkelt het onderste der muren met gewijd water. Vóór den ingang terug zingt de Bisschop, miterloos, een tweede gebed, waarin Hij vraagt dat de Heer, die als Hoeksteen de rechtveerdi- gen van Oud* en Nieuwverbond verèenig-, de in ééne kudde, alle geloovigen zoude samen brengen in innige liefde. Daarna herneemt Hij miter en staf en gaat een tweede maal aankloppen aan de poort met hetzelfde bevel Prinsen opent de poorten en de Glorie-Koning zal binnen treden Na de samenspraak met den diaken-bewaarder, en terwijl de zangers zingen Heer bewaar vlekloos dit huis, dat Ge als huis van gebed uitverkoren hebt de Bisschop doet een derde maal den buitentoer der Kerk, maar dit maal beginnende links en Hij besprenkelt het middelste der muren d. i. op mannen- hoogte.Vóór den ingang terug zingt de Bisschop miterloos een derde gebed, om te vragen dat God zegene... al wat Hij zegenen zal en dat zijn intreden de booze geesten verjage en de vredevolle Engelen binnen brenge. Eindelijk her neemt de Bisschop miter en staf en voor de derde maal klopt Hij aan de deur. Op het vragen van den diaken-bewaarder Wie is die Glorië-Koning antwoordt de Bisschop samen met al de geestelij ken De Hoog-Machtige Heer. Opent! OpentOpentDe deuren slaan open. De Bisschop met zijn staf trekt een kruis op den dorpel zeggende Ziet hier het teeken des kruises, dat alle kwaadwillende geesten op de vlucht ge dreven worden en Hij stapt binnen met de woorden Vrede aan deze woonst waarop de diaken-bewaarder antwoordt «Bij uw binnenkomen» en de geestelijken voegen er bij «Amen», het weze zoo De bisschop met zijne dienaars trekt zich op kant, om de processie der geeste lijken te laten voorbijgaan dan volgt Hij achterna tot in het midden der Kerk, blijft staan vóór den witten zetel, het aangezicht gekeerd naar het altaarals de zangers uitgezongen hebben Za- cheus, haast u, daal neder, want in uw huis begeer Ik te verblijven de Bisschop miterloos knielt op het knielkussen en zet de Veni Creator in. fntusschen werd wederom de Kerke- deur langs binnen gesloten en buiten de geestelijken mag niemand binnen, tenzij een metser, die den Bisschop zal bijstaan in het inmetselen der Relikwien. Koopt uwe diamanten-brillanten uit zoodoende hebt gij uwe steenen 25 a 30 °/o goedkooper dan in gelijk welk huis. Altijd in magazijn honderde on gezette steenen. Bijouterie Orfevrerie 29. Groote Markt, YPER. Diamantslijperij 48, Hondstraat. Leest en verspreidt HET YPERSCHE VOLK l MffimmBËm Onnoodig uitgebreide beschrijving te geven van wat op dien heugelijken dag te Yper geschiedde, ledereen heeft het gezien of breedvoerig hooren vertellen. ft Weder wilde mede Schoone lente dag. 't Volk wilde mede Ontelbare massa's van binnen en van buiten de stad samen gestroomd, ledereen was luimig gestemd en iedereen had veel te bewon deren Indrukwekkende palmprocessië P'echtige intrede in de KathedraalHet bewonderen en het herbewonderen van St Maartens praalgebouw met zijne slanke kolonnen, zijne hooge en breede gewelven, zijne sierlijke vensters, zijn prachtig altaarHet bijwonen der plech tige hoogmis, gecelebreerd door Z. E. Heer Deken, omringd van eene talrijke priesters-schaar Het hooren van het in- druklatend gezang der Passie, alsook van het talrijk en goedbeoefend zangers- choorEn eindelijk aan het sermoen van Z'. E. Heer Deken, die de gevoelens van eenieder zoo wel wist te vertolken en die in name der Yperlingen al degenen be dankte, van af den Bouwmeester en on- uLinemer tot de vakmannen en den-ge- hngen werkman, die ieder het zijne bijbrachten om 't heerlijk juweel van St Maartenskerk te scheppen. De zegestoet van 's namiddags, waarin het beeld van O. L. Vrouw van Thuyne, patrones der stad, de heerlijke remon- trans voorafging die als troon diende voor Christus-Onze-Koning zeiven, bekroonde de feestlijkheden van den dag... en Pater de Clippele, met zijne stem als eene klok, wist den geestdrift van een ieder tot het hoogste toppunt te doen stijgen. Dank aan den Allerhoogsten, Die aan Yper dien schoonen dag bezorgde... en dat onze Kathedraal dikwijls nog zulke scharen, zoo talrijk en zoo innig gods dienstig moge zien aanstroomen Ad muitos annos Hieronder geven wij het sermoen door E. H. Deken bij deze gelegenheid uitge sproken «Vandaag hebben wij niette prediken. Vandaag predikt gij zelf, gij allen die hier zijt. Gij predikt door uw zangen die juich ten, door uwe palmen die wuifden, Chris tus ter eere Hosanna den Liefde-Ko ning Gij predikt door de vreugde en de geestdrift die uw harten vervult, om de groote gebeurtenis die we vieren onzen blijden terugkeer in Yper's oude, dierba re, prachtig-heropgebouwde Kathedraal. Vandaag immers mochten wij de blijde boodschap der H. Schrift vernemen Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi in domum Domini ibimus Ik verheug mij erover dat me gezeid wordt Het huis des Heeren zullen wij binnen treden (Ps. 1211). Wat hebben wij allen verlangd naar dien heerlijken dag En de ouderen van jaren vroegen zich af of ze wel ooit dat geluk zouden beleven Wat heeft hij er naar verlangd, de brave, heilige man die uw geliefde deken was vóór en ook binst den oorlog, Z. Eerw. H. Kanunnik De Brouwer... Hoe was hij verkleefd aan zijn kerk en aan zijn volk En vandaag, me dunkt, van uit het hemelsch Jerusalem, jubelt hij met ons mee, om het groote wonder dat geschied is:.de platgescho ten neergebrande Kathedraal die herrijst vóór onze oogen in al de pracht en de glorie van weleer. Meer nog zij prijkt en zij schittert, met de lentefrischheid van een nieuwe leven Dat is, met Gods genade, het werk van velen onder u. En 't is voor mij een plicht, ja, maar tevens een innig genoegen, hier openlijk hulde te brongen, een welgemeende hulde van dankbaarheid en van hartelijk ste gelükwenschen aan al degenen die dit meesterstuk tot stand hieipen bren gen aan den vernuftigen bouwmeester; aan de flinke aannemers en werkge- leidersaan onze vlijtige metsers en timmermans, steenkappers en beeld- houwers.ambachtslieden allerhande; hulde aan allen, geestes of hand- arbeiders die meegewerkt hebben om dit wonder te doen oprijzen Men had gevreesd en gezegd dat onze kerk te groot zoude zijn... Maar zietde opgetogen massa volks die zich hier ver dringt, de ontelbare menigte die alle beu ken en plaatsen bezet, spreekt luider dan alles en toont dat gij de hooge betee- kenis verstaat en waardeert van onze St Maartenskerk. Zij is de Moederkerk van Yper zij is en blijft de hoofdkerk, de Kathedraal, waar achttien bisschop pen, in vroegere dagen, luisterrijk fungeerden en gezag voerden over heel de kudde Geen enkele Yperüng, hoe gehecht hij ook weze aan zijn eigen parochie, die niet voelt dat hij hier thuis is het is en blijft zijn Kathedraal. Hier klopt steeds het hart van onze christene bevolking bier wordt steeds de zege gevierd van onze eeuwenoude verkleefdheid aan God en Godsdienst hier prijkt het beeld van het H. Hart, in brons en in goud, het schitterend H. Hartebeeld dat wij te danken hebben aan de vrijgevigheid en devotie van heel de Ypersche bevolking Veel schoons hebben wij te bewonde ren in onze Kathedraal. Maar het schoon ste sieraad, Beminde Christen, dat zijt gij zelfde schoonste versiering van een Kerk is het biddende volk. En daarom vraag ik aan Onzen Lieven Heer dat deze heuglijke dag moge betee- kenen een vernieuwing, een heropbloei van het christelijk leven in onze dierbare stad Yperdat deze heuglijke dag moge zijn als het gouden opschrift van nieuwe tijden, waarin Onze Heer Jezus-Christus, hoe langer hoe meer, moge gekend ge diend en bemind worden. God gave 'tGod gave 't, door de machtige voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Thuyne, patrones der stad Yper O. L. Vr. van Thuyne, gevolgd van het H. Sacrament, gedragen door E. H. Vermant, Deken van Yper, die plechtig de nieuwe Kathedraal binnen gaan. u rz~\ RX

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1