u St 1ËCUS' PR Filosoof van Haaoem Handelsbank BANK - UNIE Onze Hoofdkerk Vare Katholieken Bij de Sowjets CDeet ge cuat 100.000.000 franken. SNIPPERINGEN N. V. Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de kir Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52e Jaar. - Nummer 17. 30 Centiemen. Zaterdag 26 April 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper te YPER. Het Consacreeren tener Kerk Zevenmaal rekewijs zingt daarna de Bisschop Asperges me en terwijl de zangers het ingezet gebed voortzetten en er bij voegen drie verzen van de miserere, doet Hij den toer van het altaar beginnende al den epistel kant en Hij werpt gewijd water op het blad er van en op den voet. Processiewijs verlaatde Bisschop de kerk. Voor Hem stapt een dienaar, dragende op een schotel de heilige olie chrisma en die blijft staan aan de in gang deur, terwijl de processie naar de tent der relikwien gaat. Daar geeft men aan de aanwezigen brandende keersen de Bisschop*plaatst wierook in't wierook vat en zegent het en stelt zich op kant, om de vier priesters, gekleed in 't rood en dragende de relikwien te laten voorbijgaan. Stoetsgewijze worden de relikwi en gedregen tot vóór de ingangdeur der kerk en vervolgens doet men er mede den buitentoer van het gebouw, on der het gedurig herhalen van Kyrie elei- son. Bij het weerkeeren vóór de poort plaatst men de relikwien op een tafel, daartoe bereid en waarrond vier keersen branden de Bisschop zet zich neder op den witten zetel, ziende naar het volk en doet er een korte aanspraak in gesprokene taal; om kenbaar te maken wat de kerkvergadering van Trentever- eischt ter gelegenheid van eene kerken- consecratië na het sermoen zalft de Bisschop met H. chrisma het rechter en het linker opgaande deel der poort en de processie met de Relikwien en gevolgd van het volk trekt dan tempel bin nen tot vóór het altaar. Op ZONDAG II MEI 1930 jj J- ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 ff. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- keiijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1" en 3" Zaterdag der maand, van 9 J4 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 Yi tot 12 uur, in Het Kapitel ii. Na den Veni Creator de Bisschop herneemt den miter, knielt vóór den vitten zetel en men herzingt de Litaniën ran alle Heiligen. Twee maal noemt men den naam van den Heiligen patroon der Kerk (...H. Martinus) en van de Marte ken waarvan de relikwien in het altaar zullen begraven worden. De Bisschop staai 'echt en neemt den staf voor het zingen van de drie wenschen Dat'Ge deze kerk en dit altaar gedo- get te zegenen t, wij smeeken U er om Dat Ge deze kerk en dit altaar gedoget te zegenen v en te heiligen t, wij smeeken U er om Dat Ge deze kerk en dit aitaar gedoget te zegenent, te heiligen i en te consa creeren t, wij smeeken U er om Gedurende de litanien hebben de die naars eenen band asch gestrooid, op den kerkevloer, voigens de lijnen die getrok ken zijn van den Noord-Westeren hoek naar den Zuid-Oosteren en van den Zuid-Westeren hoek naar den Noord- Oosteren. Na de litanien zingen de zangers den psalm Benedietus en na ieder vers herne men ze Wat is deze plaats te duchten: Zij is niets anders dan het Huis Gods en de Poort des Hemels. Intusschen schrijft de Bisschop, met de punt van zijne staf dien grëekschers A.E.C. in den asschenband, beginnende in den Noord-Westerenhoek... (voor Yper, den hoek naar de Kloosterpoort toe) en daar na den iatijroschen A. ES. C. in den Zuid-Westerenhoek... (voor Yper den hoek naar het oorlogsgedenkteeken toe.) Na het schrijven der A. B. C. C. gaat ée Bisschop stoetsgewijze naar het Choor; ffljterlop.s knielt hij. on een kussen vóór liii aitaar en zingt Heer kom ons ter hulp waarop allen antwoorden Heer sta ons aan stonds bij, en de Bisschop rechtstaande en buigende voegt er aan toe Glorie den Vader, den Zoon, den H. Geest, waarop het gewone antwoord volgt. Dit alles wordt nog twee maal her haald en iedermaal zingt men op verhe- veneren toon, waarna de Bisschop, met miter op het hoofd, naar de Credentië gaat voor het wijden van hef gre goriaanse^-water. Hij bezweert (1) er zout en wijdt (2) het; Hij bezweert (1) daarna water en wijdt (2) hetHij wijdt (2) assche Hij mengelt het zout met den asschen en van deze mengeling strooit Hij driemaal kruisgewijze in het water, zeggende Dat zout, assche en water zich innerlijk mengelen. In den Naam des Vaders t en des Zoons t en des H. Geestes t Amen. Eindelijk wijdt (2) Hij wijn en giet hem kruisgewijze in het water, met deze woorden Dat wijn, zout, assche en water zich innerlijk mengelen. In den naam des Vaders t en des Zoons t en desH. Geest. Nadat de Bisschop tot de ingangdeur gegaan is om met de punt van zijnen staf twee kruisen te teekenen op de twee vleu gels er van, een eerste zoo hoog mogelijk en een tweede beneden, Hij gaat tot vóór het altaar en zingt erBeminde Broeders vragen wij aan den almachtigen Vader, in wiens huis veel verblijfplaatsen zijn, dat Hij deze woonst zegene en bescher- me, over dewelke water zal gesprenkeld worden met eene mengeling van wijn, zout en assche. De Bisschop beklimt dan het altaar, terwijl de zangers zingen: Ten aitare Gods zal ik ingaan en met den duim strijkt Hij Kruisgewijze gregoriaanschwater in het midden en op de vier hoeken van het altaarblad. Dan voorafgegaan van kruis-en kande- laarsdragers, doet de Bisschop drie maal den toer van de kerk om de binnen muren met gregoriaanseh wa ter ie besprenkelen. De eerste maal gaat Hij weg van den Evangetiëkant en be sprenkelt het onderste der muren de tweede maal gaat Hij nogmaals weg van den Evangetiëkant en besprenkelt het mid den der muren d. i. op mannenhoogte de derde maal gaat Hij weg van den Es- pistetkant en besprenkelt het hoogste ge deelte van de muren. Daarop volgt het besprenkelen van den vloer -erst van af den altaar tot aan de ingang- deur, daarna op geheel de lengte van den kruisbéuk en eindelijk van in het midden de: kerk in de richtingen van het altaar, •an de poort, van den evangeliëkant en van den epistelkant. De kwispel afgege ven hebbende en staande miterloos in het bidden der kerk, de Bisschop strekt be handen uit en zingt een lang Prefaciëgebed waarna Hij met miter en staf naar de credentië toestapt om er cement te wijden. (2) dat is kalk en zand. De Bisschop beklimt het altaar, om kruisgewijze de vier hoeken van 't rell- kwien-graf met H. Chrisma te zalven, telkens zeggende Dat dit graf geconsacreerd t en geheiligd wor de t. In den naam des Vaders i en des t Zoons ten des Heiligen Geest f. Daar op neemt de Bisschop het kasje, bevat tende de Relikwien en plaatst het in het graf. De metser mengelt in tus- schentijd het cement met gregoriaanseh water en komt er mede alsook met een truweel tot bij het altaar. De Bisschop na de relikwien bewierookt te hebben, zalft met H. Christina, den sluitsteen van 't graf langs onder, neemt cement met het truweel om het op de boorden van 't.graf te strijken.en sluit het graf. (Indien noodig zal de metser den Bis schop hierin heipen.) Eindelijk zalft de Bisschop met H. Chrisma den bovenkant van den sluitsteen met de woorden Dat dit altaar geteekend worde v en geheiligd f. In den naam des Vaders t en des Zoons ten des H. Geestes t. Vrede metu. En ieder kruisteeken maakt Hij groot genoeg, om de vier armen er van te trekken op sluitsteen en op altaar blad. Ct) De bezweeringen doet de Bis1 schop met den miter op het hoofd en de wijdingen miterloos. Deze processie in gewone jaren wordt gehouden op 25 Aprilvan dees jaar omdat St Marcus'-dag past in de paasch- week, wordt ze verschoven tot den Woensdag 30 dezer. De oorsprong er van is te zoeken in 't jaar 596. Dan regeerde Paus Gregorius- de-Groote, die naar Engeland zijne eerste geloofsboden stuurde, namelijk den Mo- nik Augustinus en gezellendie den kerkzang inbracht en regelde, van waar zijn naam Gregoriaansche Zang die het gebruik inbracht van het celebreeren van 30 missen, op dertig achtereen volgende dagen ter lafenis van ééne ziel. In dat jaar 596 woedde in Rome eene geweldige pest en alle natuurlijke midde len waren onbekwaam den geesel af te weeren. Daarom besloot Paus Gregorius, met Paschen, vallende den 25 April, eene boetprocessie te houden, die zou uitgaan van O. L. Vrouwkerk-de-Meerdere en zich begeven naar St Pieters. Men zoude de schilderij mede nemen, die Maria de Moeder-Maagd voorstelt, bewaard is in gene Kerk en toegeschreven aan den evangelist Lucas. Dit werd gedaan en de Paus blootvoets volgde den stoet. Bij het voorbijtrekken langs het oude praalgraf van Hadrianus, herschapen in versterkt kasteel, ontwaarde men op de tinne van het gebouw een Engel, dragende een vlammend zweerd men hoorde andere engels die zongen Regina Cceli, alle luia Men zag den engel zijn zweerd in de schede steken en de pest hield op: Geen lijders eraan zijn nog gestorven en geen nieuwe werden er van aangetast Paus Gregorius, om dit feit te vereeu wigen, bevooi naderhand dat men met Paschen den Regina Coeli zoude zingen en met den 25 April, telken jare, eene boetprocessië houden, gaande naar St Pieters, en het versterkt Kasteel sedertdien noemt Engelen-burcht. Dat zijn de nationalisten, zoo zij het beweren. Ware Katholieken liegen niet moedwil lig... en leiders der nationalisten, beken nen in private gesprekken dat zij weten dat Prins Leopold wel viaamsch kent en spreekt, maar in hunne gazettenartikels drukken ze, uit politiek dat de PrinS er niks van kent. Ware Katholieken richten in hunne lo kalen geen bals op, noch met nieuwjaars nacht, noch uit menschlievend doel. Ware Katholieken zullen in hunne cine mas geen filmen van Zola doen afrollen, zoo het gebeurde in 't Viaamsch Huis te Roussela e. Ware Katholieken zullen tegen hunne Bisschoppen de hulp niet inroepen van een vrijzinnigen minister. Het zou mij genoegen doen dat een vrijzinnige minis ter op dit gebied zou ingrijpen tegen de bisschoplijke overheid Woorden uitge sproken door mijnheer Leuridan in Ka merzitting van 12 April 1.1. Als een ware Katholiek meent te kla gen hebben van de bisschoplijke over heid, de te volgen weg is een beroep hjj den Paus van Rome. Waarom hebben de katholieke vlaarr- sche nationalisten nog nooit zulk een be roep ingezet? Zijn zij misschien bang door den H. Stoel veroordeeld te wor den Op alle tonen bazuinen zij het uit, dat zij verkleefde kinderen zijn van de H. Kerk, dat zij den onfalbaren Paus in hun herte dragen. Waarom in 't jaar 1925 en 1929, als er uit aüe streken van de we reld bedevaarten naar Rome toogden, zijn er geen vlaamsche Katholieke natio nalistische heen gevaren En wanneer zijner Vlaamsche meisjes-bonden gezien geweest of zullen er gezien worden Ka- jotters, ja en te naaste jaar Kajotsters, ook Wat nu de schoolwet van Belgie betreft deze erkent vrije scholen, dat is-dat een ieder mag eene school oprichten... en als de onderwijzers een regelmatig diplo ma hebben, als de lokalen aan de ver- eischten van den Staat voldoen, als het voorgeschreven programma gevolgd en de officieele inspectie aanveerd wordt, als het getal leerlingen voldoetde school is aanneembaar en Staat en Pro vincie geven hulpgeld. De vrijzinnige minister van Belgie zal dus den boveo- gemelden wensch van Mijnheer Leuridan niot in acht nemen, daar-de wet hem --nisi toelaat op dat punt in te grijpen... geen recht hebbende van te weten waarom een onderwijzer in eene vrije school aange steld of afgedankt wordt. Mijnheer Huys- mans, oud-minister van onderwijs, die wel de wet kent, heeft dit alles be-aamd, daar hij niet den wensch Leuridan steun de maar als oplossing voorstelde De minister moet hem maar benoemen in eene officieele school Het afdanken van een onderwijzer in de vrije bisschoplijke scho en hangt af van de geestelijke overheid. De onderwijzers om te kunnen benoemd worden of om te kunnen behouden worden in de vrije bis schoplijke scholen hebben moeten verbin tenissen aanveerden en teekenen. Nu sommige van die onderwijzers, die een postje afbedelden, hebben voor leids- draad genomen Ik zal al teekenen wat ge wilt en daarna doen wat ik wil Hun geteekende verbintenis aanzien zij dan als een voddeken papier... dat is waar duitsch stelsel... en zich niet schik kende naar de overheid, onder wien zij zich vrijwillig geplaatst hebben, looche nen zij hun aanteeken. Dat is niet eerlijk want een eerlijk man heeft maar één woord en als hij aan de aangenomene verbintenissen niet meer wil voldoen, hij moet niet wachten tot dat hij afgedankt worde, maar moet fier zijnen degen nederleggen en er van onder trekken. Waarlijk 't Marxisme heeft geen kans. Proeven van Collectivisme hebben wij reeds geweten bij de vleet. Allen zijn in 't water gevallen Men zal zeggen dat waren maar kleine staaltjes zooals de glasblazerij van Albi en zulke ondernemingen werken altijd in nadeelige voorwaarden en omstandighe den. Aanveerd Maar nu hebben wij eene onderneming van groot gehalte en dat in de beste voorwaarden de collectivisatie van een groot uitgestrekt land en dat onder een ijzeren bestuur die alles in handen heeft. Een besluit was uitgegaan van wegens de Sowjetsche Regeering waarbij elk landbouwer moest onteigend zijn, zijn land in gemeenzaamheid gebracht en hij zelve in de eene of de andere nijverheid werkzaam gesteld 't Was eene van de proeven waaraan de Sowjets meest prijs hechtten als eene van de geschiktste middels om het Com munisme of het volledige Marxisme in te brengen. Die onteigening moest in vijf jaar effen zijn, en in 1935 mocht er geen spraak meer zijn van boeren Dat wierd begonnen met een woest geweld. De boeren kwamen er heftig tegen op, maar zij wierden gedood of naar Siberie gezonden, waar zij groote armoe en schaarschheid leden en voor hen een ellendig leven zagen Doch al met eens de kaarten keerden... De boeren moe van die gedurige tracas- serie van belastingen en van graanleve- ringen hadden hun bladje gekeerd Zij kwamen met hoopen hun aangeven aan de Kolkhozv t. t. z. aan de Collectivi teit om daar hunne hofsteden op te geven en in de lijsten der werklieden ingeschre ven te zijn. Zij wierden daglooners van den Staat. Eerst begonnen de groote boeren of Koulahi en dan volgden de kleinere boeren. De Sowjetsche dagbladen jubelden van vreugde Al wie te voren tegen die dwangmiddels geweest was, keurde ze nu goed en Staiine was een ander mensch geworden. Hij die te voren altijd stuur en strak was en gedurig in bittere dulheid, wierd een minzaam mensch, vriendelijk en blijmoedig. Hij zegen- praalde Lacy, 't en was van geen langen duur Geheel die verandering had zijn steertje en dat hadden zij niet voorzien. Het eerste gevolg was. De Staat had veel meer geld uit te geven voor dagloo- nen Een mensch min of meer doet niet vele, maar als het getal tot millioenen rijst. Dat telt Millioenen dag-uren moesten dagelijks betaald zijn! 't Is waar de loon was niet hoog... Maar vele klein tjes maken een groot en bovendien die boeren niet veel verdienende wrochten er ook maar naar. Zoo dat zij niet veel voortbrachten en meer aan den Staat kostten dan zij wonnen Het tweede gevolg bleef ook niet uit! De Boeren hunne hofsteden verlaten hebbende, hadden hunne landen niet bewrocht noch bezaaid zoo dat deze weinig of niets opbrachten De nijverheid van haren kant kostte reeds meer aan Staat dan dat zij gaf. Alle jaren was er een deficit Dat viel nadeelig, het te kort wierd, jaarlijks aangevuld door de winsten gedaan op de granen Trouwens sedert jaren reeds was volgende stelsel voor de boeren ingevoerd De boeren zaaiden en oogstten, maar de Staat kocht al het graan op aan leegen prijs (aan de boeren maar het noodige atende om te eten en voort te zaaien) en dan verkocht in 't Buitenland dat opgekochte graan met eene schoone winste. Alzoo lapte de landbouw de nijverheid en Rusland leefde voort. Zoo, zoo Maar jhj, de nijverheid te Jcort komen.-, de en de landbouw weinig of niets op brengende,heeft de Sowjetsche Regeering voor zijn zeiven een put gemaakt waarin ze onvermijdelijk moest verdrinken. Staiine is verplicht dat besluit van Collectivisatie in te trekken en beroep te doen op die zelfde krachten die hij ge doemd had. Ziehier zijn schrijven Het Commissariaat van Landbouw heeft besloten, benevens de genomen maatregels dat 2.875,000 hectaren meer met koorn zullen.bezaaid zijn. Het erkent dat de uitbreiding der persoonlijke be bouwingen en ontgur.ningen moet aange moedigd zijn 'en heeft de plaatselijke besturen bewogen deze te vermeerderen. Daarom is een wet gemaakt en volgens die wet alle vermeerdering van bezaaide oppervlakte in 1930 zal voor dat jaar en 't volgende vrij van lasten zijn. Bovendien staat de Regeering aan alle persoonlijke boerderijen die de mini mum opbrengen, eene vermeerdering toe van 10o/o op de lasten, en bijzondere voorrecht van te hooien. De kleine en middelbare boeren zullen zaaigraan krijgen om hunne bezaaiingen te kunnen vermeerderen. Kan men eens zeiven meerder kaakslag, geven en schooner toonen dat de persoon lijke werkzaamheid de eenige goede is Dat is een van de dertien veranderin gen die de Sowjets doen op zoek naar hun paradijs Zullen de boeren het betrouwen Legt mijne stuite op de balie, zei de jongen aan zijn vader, 'k en betrouwe geen schelmen Nu de oorlog gedaan is wordt Mees ter Butaye strijdlustig. Men mag zich in alle geval afvragen waarom hij van de wereldoorlog geen gebruik miek om zij nen zoo hevigen strijdlust bot te vieren en uit te vechten. In alle geval, volgens men ons ver haalde, gebeurde het in den tram van Veurne naar Poperinghe. En na eene kleinen woordentwist (en we weten dat Meester Butaye geen de batter» is) al zijne argumenten verspild ie hebben en te vergeefs verspild nam hij, wanhopig, zijnen laatsten toevlucht tot dat soort slaande argumenten, waarin slechts gemeene kerels baas zijn... En om zijnen tegenspreker van de gegrond heid van zijne redeneering en van de juistheid van zijn gedacht te overtuigen, gaf hij dezen laatsten eene duchtige muilpeer... Maar hij was ongelukkiglijk gevallen op eene katte die niet zonder handschoe nen te pakken is tn hij kreeg zijne muil peer terug metgecomposeerde inte resten 't Schijnt dat hij maar in eene erbar melijke staat te \Vatou uit den tram stapte. Slaan is gemeen en bewijst niets. Slaan heeft nooit iets bewezerr... tenzij het gemis aan opvoeding van degenen die zich aan dat sport plichtig maken. Maar van wege eenen volksvertegen woordiger die naar ons gedacht in alles het voorbeeld toonen moet komt ons dat zeer lamentabel voor... Maar wat wilt ge Naar men zegt we beleven een demagogisch tijdperk... we kennen Meester Butaye.,. en een vat kan maar geven wat het inhoudt. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK om 4 uur Roode Baas Ganzendonck had in De Werkman eenen zeer hevigen op roep gedaan opdat een groot aantal so cialisten op Zondag middag op de Groote Markt te Yper de uitvoering van het kon- cert van de Socialistische Harmonie met hunne tegenwoordigheid zouden steu nen... Buiten een groepje van een tiental sieppedragers die zich rond Gezel Mis- siaen durfden scharen en rond zijn zeer ootmoedig persoontje ais een klein hof vormden was het maar zeef flauw.... zelfs moest men aannemen dat al de toe schouwers want van toehoorders kan er geen spraak zijn socialist waren. Eerste Minister jaspar heeft Woens dag laatst een bezoek aan Yper gebracht, wat zijne belangstelling voor onze streek bewijst. Geen enkel volksvertegenwoor diger was verwittigd. We zagen bij hem noch Meester Butaye, noch Meester Leu ridan, noch Mijnheer Vandenbulcke. Dat heeft ons eerst verwonderd maar als we de zaak goed inzien veranderen we van gedacht. Eerste Minister Jaspar kent te wel hunne groote bevoegdheid... of kan best deze groote bevoegdheid missen. Dat verstaan we best... A propos van bevoegdheid hebben we de redevoering van Leuridan bewon derd. 't Liep voor de zoogezegde broodroo- verij in de vrije scholen... 'Ne mooi sujetom aan grootspre- kerij te doen. Maar de eindrede was een buitenge woon fijn st.ukje.kennis van bestuurlijk recht toen Meester Leuridan Minister Vauthier aanzocht tegen den Bisschop van Brugge in te grijpen of ten minste een onderzoek in te stellen aan gaande de aangehaalde feiten. Zijne bevoegdheid en vooral zijne wel sprekendheid dreef hem zoover dat So cialist Huysmans hem op de vingeren moest kloppen en hem zeggen moest Dat gaat Minister Vauthier niet aan en geheel de hoogdravende rede lag in duigen. Roode Baas Vandervelde gaat naar China voordrachten geven. Zijne huidige vrouw geeft voordrach ten in Zwitserland. Plaats voor de armen Operette in 3 bedrijven. Kaarten van heden af te bekomen in 't Christen Volkshuis. In England, in het kamp van Catterick, bij York, heeft het engelsch leger dea bouw begonnen van de eerste katholieke kerk, opgericht ter nagedachtenis der gesneuvelde katholieke engelsche solda ten als eerherstel voor de euveldaad der engelschen, die de H. Joanna d'Arc ter dood brachten, wordt de kerk aan Frank- rijks Schutsengel toegewijd. In Frankrijk heeft men den jubiié van Briand gevierd, die sedert 5 jaar; minis ter is van buitenlandsche zakenin Belgie hebben we tfan de Peerefooom ge had, den grooten hervormer onzer ijzer- wegen, die 16 jaar aan het bewind was, ais minister van spoorwegen. Hij daagde op in 1884, tijdens den grooten zegepraal der katholieken om reden van zijne diep-geloovige levenswijze, was hij het mikpunt der liberalen zij noemden hem ie Reverend Père Boum en, het land door, zongen zij nevens het strijdlied «Van het ongedierte der Papen, verlos ons vaderland de treur-marche O van de peereboom Omdat Vandepeere- boom uiterst onpartijdig was en de beste posten aan de bekwaamste toevertrouw de, hebben veel liberalen hun levensloop aan hem te danken gehad. Vóór honderd jaar hadden we de belgi- sche omwenteling en vóór vijftig jaar den schoolstrijd. Heyvaerl was liberale gouverneur te Brugge, in deze rampzalige tijden. Het liberaal bestuur van Meenen noodigde hem eens uit tot officieel' be zoek. Hij trok er naar toe per bijzonderen trein Brugge-Kortrijk-Meenen De lijn Rouselare-Meenen bestond nog niet. De gouverneur had Brugge verlaten in burgers-kostuum en stapte te Meenen af in statië-kleedij, met degen en Cha- peau-Claque Dat gaf aanleiding tot eene spotprent, gedrukt in Kortrijk en voorstellende drie tooneelen. a) De gou verneur te Brugge in zijn rijtuigsalon en in burgerspakje, b) De gouverneur te Meenen stappende uit zijn rijtuigsalon en in statië-kleedij. c) De gouverneur te Kortrijk, in zijn rijtuigsalon en staande in zijn hemde. Nogaltijd wonings-nood en drang voor het te lande te verlaten om te gaan wonen in groote steden. Daar geen woonsten genoeg en men verblijft jaren lang in eene gemeubelde kamer. Een staaltje uit Parijs Op eene kamer wonen vader, moeder en zes kinderen. De drie kleinste slapen in opengeschovene scho ven eener commode en het menagie be taalt 80 frank pacht PER WEEK. Te Outwood, in het graafschap Surrey, England, staat en werkt een windmo len, gebouwd in 1625. Te Brill staat en In Frankrijk, ais herdenking van het heldhaftig optreden van de H. Joanna d'Arc, wordt er sedert maanden gefeest in al de plaatsen waar Zij vóór 500 jaar optrad,... en dit, van af het kasteel van Chinon, waar zij den Koning ging opzoe ken om hem te leid ?n naar Reims voor de Kroning, tot aan de brand-stapel-plaats van Rouen, waar zij, einde Mei, de mar telaarspalm plukte.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1