Bloed-dao of van Haaoem Handelsbank BANK - UNIE In de Kamers Het IXd<i Gouwfeest 100.000.000 franken. CÜeet ge cüot Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52e Jaar. - Nummer 18. 30 Centiemen. Zaterdag 3 Mei 1930, Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Hst Consacreeren tener Kerk te YPER. in. Nog de redevoering van M. Leuridan SNIPPERINGEN Op ZONDAG II MEI 1930 Kath. Turners v. West=Vlaanderen ZONDAG 1 JUNI 1930 Wedstrijden -- Optocht Feestelijkheden. Bananen zijn kloek en goed. De eerste die naar Europa afkwamen, lagen op het dek van koophandelschepen en rotten onderweg. Nu gebruikt men voor hun vervoer bijzonderingerichteschepen. De bananen worden groen geplukt en omwonden met katoen en papierdaar na, geplaatst in kisten, worden zij op: ranggezet in het schipruim, dat gedurig' wel verlucht wordt. Dagelijks slaat men al de kisten na en waar bananen beginnen te bederven worden die kisten aanstonds verwijderd. In 1884 kwamen er 10.000 trossen bananen binnen in England zij kwamen uit de Canarië-eilanden en ieder tros volde eene mand. In 't jaar 1927 voerde men in England 14 miljoen trossen binnen. Keizerin Helena, die van Pales- tina naar Rome den nagel der kruisiging overbracht, alsook het planksken met het opschrift /esus Nazarenus Rex /udeorum en het H. Kruis Christi (ten minsten een zeergroot deel ervan)... stelde alles in de Basiliek, die ze bouwde van haar pa leis bij Lateranen. Van die basiliek was destijds paster Mgr Goosens, aartsbis schop van Mechelen en in die hoedanig heid Kardinaal-priester, ten titel der H. Graaf de Sa Vaulx, vlieger van beroep, is verongelukt in Amerika en op den grond ten pletter'gevallen. Meer dan 200.000 Km. legde hij af in zijne talrijke vluchten door het luchtruim, 't Was nu de eerste maal dat hij een onheil onder ging, maar 't was doorslaande Pier de leugen a re an 'i word. N. V. £)d tjpcrofljc ilolk ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui*, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den l6 en 3* Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 x/2 tot 12 uur, in Het Kapitel ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maan en 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in bet Ops elbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op bet Opstelbureel alleen te v: agen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, xo5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Na het begraven der Relikwien in het grai des altaars, de bisschop plaatst wie rook in 't wierookvat, zegent hem en na het gezang ingezet te hebben Daar stond nevens het altaar des tempels een Engel, houdende een gulden wierookvat in de hand reukwerken werden Hem gegeven en welriekende rook steeg tot voor Gods troon Hij bewierookt het altaar als onder de mis. Na miterloos, het gebed gezongen te hebben Dat onze bede, o Heer, even als de wierook stijge tot voor uw aanschijn de Bisschop herneemt den miter en gaat nederzitten in den zetel, staande langs der. epistelkant. Twee dienaars overva- gen zorgvuldig het altaarblad, waarna de Bisschop hetzelfde kruisgewijze komt bewierooken, d. i. eerst boven het mid den en opvolgentlijk in de richting der vier hoeken. Daarna, bewierookende, doet de Bisschop drie maal den toer van het altaar weggaande al den epistelkant. Nadat de Bisschop het gezang ingezet heelt: Jacob richtte een steen op als gedenkteeken met H. Olie der dooplsngen, zalft Hij het altaar blad kruisgewijze op vijf plaatsen d. i. in het midden en op de vier hoeken, telkens zeggende Dat deze steen ge heiligd v en geconsacreerd f worde. In den naam des Vaders t en des Zoons f en desH. Geestes t, ter eere van God, van de Glorievolle Maagd Maria, van alle Heiligen en ter herdenking van den H. Marlinus. Vrede met u., De Bis schop [doet bewierookend den toer des .altaars, en daarna eene tweede zal ving van het altaarblad, nogmaals met H: Olie der doopelingen, terwijl gezon gen wordt 's Morgens opstaande, richtte Jacob een steen op als gedenk teeken. Na opnieuw al wierookende den loer van hei altaar gedaan te hebben, de Bisschop zalft voor de derde maal het altaarblad, maar dit maal met H, Chrisma-olie en wierookende doet Hij nogmaals den toer van het altaar, beginnende niet al den epistelkant gelijk I de twee eerste zalvingen maar al deze van 't Evangelie. Eindelijk na het gezang ingezet te hebben De Heer heiligde zijn taber nakel, d. i. zijne woonplaats de Bis schop giet bp het altaarblad den inhoud mn twee fleschjes, bevattende het een H. Chrisma en het ander H. Olie der dn pelingen en met de piatfe hand strijkt Hij de H. Oliën uit, op geheel de oppervlakte van 't blad. Nu volgt de zalving der Kerkmuren. De H. Joannes beschrijvende het hemelsch Jtrusaiern dat hij op het eiland Patinos in een vizioen ontwaardde, zegt dat Hij 12 grondvesten telde, gelijkende aan edelge steenten en dragende den naam der twalf apostelen. Daarom in de Kerkgebouwen, schildert of kapt men op de muren twalf (ruisen, rond dewelke men de naam der twalf apostelen mag aanbrengen, en op die plaatsen wordt de muur gezalfd met H. Chrisma, onder de woorden Dat deze tempel geheiligd "I" en gecon sacreerd f worde, in den naam des Vaders i en des Zoons t en des H. Geest f... ter eere van God, van de glorievolle Maagd Maria, van alle Heili gen en ter herdenking aan St Maarten. Vrede met u. Na ieder zalving, bij hef afstappen van den trapladder, bewierookt de Bisschop het gezalfde kruis, het groetende vóór en na. Weder gekomen zijnde bij het altaar «ordt dit opnieuw door den Bisschop bewierookt. Dan plaatst de Bisschop in het midden van 't altaarblad en op de '.ier hoeken een kruis gemaakt met twee eindetjes lament en op hetwelk vastgemaakt zijn vijf korrels wierook. De vier hoeken der vijf kruiskens zijn omhoog gedraaid en wordeui aansteken en terwijl die vijf kruiskens met hunne wierook- sorreis uitbranden zingt de Bisschop be deden het altaar verschillige gebeden, «aarvan een deel, met uitgestrekte han. den en op prefatie-toon. Al deze gebeden «orden ingezet met een plechtig Alleluia, uitgegalmd terwijl iedereen knielende is. Nu wordt met H. Chrisma het aitaar Sezalfd 1°) langs vóór en aan de dosis 2")op de vier hoeken, daar -v rhetblad op de basis steunt. De Bisschop wijdt de altaar-dwalen en v/orden op het altaar geplaatst en als er eene laatste bewieroo- p'ng van het altaar. De Bisschop 'rekt met het rookend vat een *ruis boven het blad. Hij herhaalt dit drie maal toe gedurende hetwelk zangers drie inaal hetzelfde gezang galmen Dat geheel de aarde U aan- en love, o Heer. De mis, die daarna gecelebreerd wordt en te Ypertzal Z. E. H. Kanonik De- laeredit plegen noemt men de Kerk- wijdingmis. Telken jare moet die kerkwijdingmis herhaald worden en in de volkstaal werd ze in den loop der tijden betiteld als ker-mis. 't Is bemerkensweerdig welke voorna me relikwien der Passie in 't Bisdom Brugge berusten H. Doorn in Wevel- ghem groot deel van 't Christi-Kruis in Veurne H. Haar in Kortrijk H. Bloed in Voormzeele en in Brugge. Dit feit is te danken aan den helden moed en den godsdiensts-zin der vlaam- sche edellieden, dewelke als belooning hunner diensten, die Relikwien in Pales tina verkregen en ze naar hun vaderland overbrachten. De H.Doorn van Wcvelghem en het H. Bloed van Voormezeele berustten eerst in de abdijen dier plaatsen en, met het uit sterven er van, gingen zij over tot de parochiale kerk. O. L. Vrouw kerk van Kortrijk werd door de Graven als schrijne gebouwd voor het H. Haar en de Basile-Kapel van Brug ge werd uitverkoren a's rustplaats voor het H. Bloed. De Ridders die de Relikwie van Veurne mede brachten kwamen huiswaarts al over zee. In het Nauw van Kales hadden zij een erg tempeest te verduren en deden de belofte hunnen schatte bestellen in de kerk, die zij het eerste zouden ontwaren. Wat zij eerstin het oog kregen was het hoog dak der kerke-choor van St Wal- burga in Veurne en zoo is die Relikwie daar aangeland. Welken eeredienst mag men aan het H. Bloed van Brugge toekennen Dat Bloed miek eertijds deel uit van het duur bare Lichaam Christi en dan was het in den persoon van Gods Zoon vereenigd met de Godheid. Nu is Het gescheiden van dat aanbidlijk Lichaam en zal er nooit meer deel van maken. Het is dus niet meer vereenigd met de Godheid en mag vervolgens, op zich zelf beschouwd, niet aanbeden worden. Maar aangezien het de uitstekendste Relikwie is, die bestaat, verdient Het onder alle relikwien de uit stekendste vereering. Een vereering die ten slotte gericht is tot den aanbiddelijken persoon van den God-Mensch. Het eind- voorwerp van onze devotie is Jezus zelf. Indien zin alleen, in dien betrekkelijken zin, kan gesproken worden van aanbid ding der kostbare Relikwie van het H. Bloed des Heeren. Ziet Voor dat de priester het H. Bloed bewierookt doet hij een knieval maar 't is rechtstaande dat hij de Relikwie bewierookt en dit om te erkennen dat die kostbare schat, op zijn eigen beschouwd, niet mag aanbeden worden. De H' Bloedprocessie eertijds duurde vrij lang. Men verliet de stad al de Bou- verie-poort, men deed geheel den toer van de stad en men kwam er wederom binnen langs de zelfde poort. Vooraanstaande vreemdelingen, gekomen naar Brugge om deel te nemen aan die processie, gin gen binnen in St Juliaans Gesticht, bij het verlaten der stad, en verbleven er tot den terugtocht van den stoet. In het gesticht waren ze ten gasteen Kanonik Vanhaecke in zijnen boek over het H. Bloed meldt, dat men voor die omstandigheid in boven gemeld gesticht overgroote koekebrooden bakte Zij waren groot als een- wagen wiel en ieder brood bevatte 24 pond corinthe-druiven Navolgens 't beknopt verslag lezen wij van M. Leuridan de volgende woorden En nu een woord over den toestand der onderwijzers en het vrij onderwijs van het Bisdom van Brugge... Buiten deze Kamer meer dan hier nog zal er vlam mend protest opgaan. Maar ai katholiek. Men zegt dat het beknopt verslag de trouwste en duidelijkste uitdrukking weergeeft van den geestontoestand der sprekers en men kan dat aanveerden, trouwens de snelschrijvers kunnen wel een woord verliezen... Maar zij zuigen de bewoording uit hunnen duim niet, zij geven aan wat zij gehoord hebben. Nu wat er van zij, de Heer Leuridan heeft goed geoordeeld dat in andere woorden in 't algemeen verslag neer te schrijven ik zal geen scherper woorden gebruiken dan noodzakelijk zijn buiten deze Kamer, méér dan in deze Kamer, zal ik een vliemend protest doen opgaan om hetgeen ik hier in wel overwogen woorden zal uiteenzetten 'k Zag, overtijd, in eene illustratie,eene caricature waarin eene jongedochter verbeeld was behagelijk staande voor eenen spiegel en haar zeiven bewonde rende... Haar neus was geschonden en aan een vleugel geknobbeld, zij was scheel en had schromelijk diep van de pokken geweten daaronder stond te lezen oü la vanité va se nicher Dat beeld sloeg mij in als ik die woot- den las van M. Leuridan Buiten deze Kamer, meer dan in deze Kamer, zal ik een viiemend protest doen opgaan Och arme Neen M' de Volksvertegen woordiger, gij moet dat zoo hoog niet wanen dat is zoo erg niet;'ten zijn zoo veel de woorden niet die treffen dan de persoon die ze uitspreekt. Men neemt ddt van waar het komt. Waren zij uitgesproken door een man van gezag of van takt en fijn gevoeligheid of van hoffelijkheid en hooger opvoe ding 'k en zeg niet dat zij niet zeker indruk zouden gemaakt hebber.Maar van zulke mannen hoort men geen zulke redens Kwamen zij uit den mond van een ware katholiek, 'k en zeg ook niet dat men daaraan zou ongevoelig zijn, maar kq- men ze zoo als hij het zoo wei veranderd heeft in het algemeen verslag, van ei Katholieke Vlaamsche Nationalist, dat wat anders. Hadden zij gezeid geweest van een bezadigd en open geest of van een schrander Staatsman, dat zou misschien wat geroerd hebben, maar komende van een man waarvan wij het gehalte en 'tgewichte kennen, dat verliest veel van zijne bediedenis Wij vinden daarin slechts de erbarmlijke uitdrukking vain een verbitterde geest die, te passe of ten onpasse zijne gal uitspuwt 't Vat geeft uit wat het in heeft, is het geen goeden drank of fijne en klare wijn, 't is troebel en verschaald bier of nog slechter. Dat toont ten andere die reden 't En is zoolange niet geleden dat de Ypersche Bodein een art. over 't gezag dat in eene maatschappij noodig is, zonder pinkoogen drukte... dat zij de beste onderdanen waren van 't geestelijk gezag en van Zijne Hoogweerdigheid den Bisschop dus zuiver uit slaan met een peurperse in 't water, enke 11 ijk om ie pletsen. Voegt nu daarbij eenige staaltjes van de wonderbare scherpzinnigheid en klaar ziende rechtgeleerdheid van M' den Ad- vokaat Sprekende van de handeling der gees telijke overheid, noemt Advokaat Leuri dan 1die handeling onwettelijk t.t.z. strijdig met de wet en drie reken verder van die zelfde handeling spreken de, zegt hij In afwachting dat er eene wettelijke regeling getroffen wordt M' de Advokaat, als er nog geen wette lijke regeling is 't is niet onwettelijk van anders te doen en als het onwettelijk is hetgeen de Overheid gedaan heeft, 't is dat er een wet is en daar en moet dus geen wet meer getroffen zijn. Is het zoo niet 2) Hij beroept den Minister van op te komen tegen de handeling van den Bis schop, krachtens art. 25, het is onver geeflijk van wege het Ministerie dat er tegen de overtredingen van art. 25 geen maatregelen getroffen zijn En voegt er dan voor 't geen zijn eigen persoon aan gaat Het zou me genoegen doen dat een vrijzinnigen Minister op dit gebied zou ingrijpen tegen de Bisschoppelijke Overheid. Eerst de klaarziende rechtgeleerdheid Hij spreekt over het vrij onderwijs van 't Bisdom Brugge en hij verwijt als onvergeeflijk van wegens het Ministerie dat er tegen de overtredingen van art. 25 geen maatregels getroffen zijn en vraagt die aangaande 's Ministers ingrijpen. Mr den Advokaat laat mij toe te zeg gen dat gij uitnemende kort of mis gezien hebt. Art. 25 spreekt uitsluitelijk voor de Gemeentescholen. Het vrij onderwijs en de Gemeentescholen zijn toch het zelfde niet. Wilt .ge dus een art. die voor die scholen niet bestaat,daarop toepassen als iemand onderdaan is en bijzonderlijk beste onderdaan >- hij eerbiedigt zijnen Bisschop, hij gehoorzaamt aan zijnen Bisschop, hij bemint en helpt hem als zijnen Overste en vindt hij iets te zeggen men maakt eerbiedige bemerking aan Zijne Hoogweerdigheid zelf. Waar vindt men dat hier De Ypersche Bode haalt geern eens Kardinaal Newman aan. Hewel terwijl John Newman nog protestant was en twijfels had over het Geloof door zijnen Bisschop gepredikt en hij dus stond tus- schen zijn geweten en de orders van zijne Overheid. John ging niet in gazetten, of in zijne tract of in de vergadering, zijnen Bisschop klein maken... maar hij schreef een brief aan zijnen Bisschop waar hij in de nederigste bewoording, zijn ongemak uitdrukte van te moeten zijne gedachten en gevoelens te kennen geven die anders waren dan deze van zijn Overste er bij voegende dat hij dat deed uit eerbied en onderdanigheid, 't was waarlijk aandoen lijk om lezen. Maar hier wat zien... Niet schrijven aan Zijne Hoogweerdigheid om de reden en gevoelen uiteen te doen.Maar ze Zoeken naar de breedste en hoogste vergadering, om daar in onhebbeiijke woorden zijn Bisschop aante klagen,hem. Bisschop als een onmensch voor te stellen en om daar te vragen dat een vrijzinnige Minister hem dwinge tot christene liefde Dat is onderdaan zijn en een der beste onderdanen En had het nog tot iets kunnen baten Maar neen. Zoo als de wet vraagt, heeft j Zijne Hoogweerdigheid er een raad tot' Beroep. Jos. Devos, is er verschenen. Hij heeft er geen een woord of uitleg van goede trouw of verontschuldiging voren- gebracht hij heeft daar eer. kwart ge sproken over Nationalismus en geëindigd met te zeggen... ik kan verstaan dat gij mij afdankt... maar ik zal van gedacht niet veranderen. Dus de Minister kan daar niets aan doen. Dat was dus een art. inroepen tot verdediging of bestraffing van iets waarvoor het hoegenaamd niets telt noch toepasselijk is, en dat is alzoo veel als voor 't gerecht de toepassing inroepen van een art. of een wet die niet bestaat. Dusganschmis en nutteloos. Nogthans daar is een wet die over 't vrij onderwijs spreekt, 't is art. 26 die klaar onderscheid maakt over gemeente lijke scholen en vrije scholen, trouwens in de lste alinea van dat art. spreekt het van de gemeentescholen, enz. en in de 2e alinea voegt hij er dan bij wat nu de aangenomen of aanneembare scholen be treft ten geheele of ten deele bediend door andere personen (als deze in gemeente scholen) voor hem moet er een of meer raden van beroep zijn, en de bevoegdheid van die raden zoo wel de wijze van 't benoemen hunner leden zijn door de akt zelf geregeld van inrichting der raden geregeld. 't Dunkt mij dat een advokaat die over de zaken wil spreken en spreekt, dat niet mag onwetende zijn. Maar nu wat volgt daaruit als conclu sie 1) dat uw beroep tot den minister, geheel in 't water valt. Krachtens art. 25 heeft hij in die zake niets te zeggen en krachtens art. 26 2e alinea heeft hij niets in te zien. 2) Dat uw armzalig beroep op die vrij zinnige Minister een zweepslag in de wind is, en juist maar een onkristene daad is om de hatelijkheid over zijn eigen Bisschop te trekken. '1< En geloof niet dat dit zeer' Jereere spreekt We vernemen dat in Rusland de Soviets de beroemde Domkerk St Sophia van Kiew gesloten hebben en het gebouw ter beschikking van een kongres godde- ioozen gesteld hebben. Tijdens dit kon gres werd besloten deze domkerk in eene anti-goddienstige cinema in te richten en 900 ploegen van drie goddeloozen op voet te stellen met de zending in al de dorpen van het land de kerken te sluiten en de heilige beelden te verbranden. Daartoe leidt het logisch uitwerken van de theorie van Marx, de vader van het socialism... tot barbaarschheid. We hebben reeds meermalen her haald dat de Vlaamsche Nationalisten hier in stad baas zijn in de verwarrings politiek die zij tot nu toe geleid hebben. Hunne veroordeeling door de Bisschop pelijke Overheid weegt hen weinig op de lever... en velen, zelfs menschen en over heden die anders denken of anders zou den moeten denken, houden van deze veroordeeling geen de minste rekening. Een voorbeeld Zooals eenieder weet nestelt de Vlaam sche Studiekring die zoogezegd buiten alle politiek staat, in het lokaal der Vlaamsche Nationalisten, <- Het Vlaams of Viaamsch Huis», gekocht, ingericht en uitgebaat door eene samenwerkende maatschappij die volgens hare statuten ook buiten alle politiek staat. (Hoe men dat aaneen kan knoopen, is de Heere wijs Welnu gedurende het laatste winter seizoen kwam, op aanvraag van de zoo gezegde neutrale studiekring, het Vlaam sche Volkstooneel het stuk van Timmer mans Waar de ster bleef stille staan voordragen. Naar men ons verzekert zou op het tooneel het beeld van het kind Jesus te zien en enkele scène's met begeleiding van harmonium gespeeld zijn geweest. Volgens ingewonnen inlichtingen heeft de Studiekring geen tooneelmagazijn en het Vlaamsche Volkstooneel brengt geene benoodigheden mee. Die moeten ter plaats door de inrichters bezorgd worden. We vragen ons dan met verlegenheid af: Van waar kwam dat beeld van het Kind Jesus? Van waar kwam die har monium Kan en mag de Ypersche Bode ons daarop, uit Aalst, een klein bescheid geven En zou dit Ypersch weekbladje dat durven De Vlaamsche Nationalisten doen aan verwarringspolitiek. Ze doen ook aan bluff. De «Ypersche Bode», hun orgaan, is in Aalst gedrukt en in een nationalistisch weekblad van algemeen belang (dus geen lokaal weekblad meer) omgewrocht... met toevoeging van een los bladje voor het Ypersch nieuws en de Ypersche aan kondigingen. Wat moeten die Nationalisten rijk en sterk zijn zeggen de eenvoudige zielen, om zulk een dik en zwaar weekblad te kunnen uitgeven En de wereld loopt vol van menschen waarop rijkdom en macht nog eenen zekeren indruk maken. En ze bespeuren de doorzichtige list der Na ionalisten niet... Eene echte men- schenfopperij. Die menschen zijn rijk en machtig zeggen ze nog en ze weten niet dat het liefdadigheidsbal onlangs in het «Viaamsch Huis ingericht werd om wat zaad in het bakske van de VI. Nat. Ziekentroost en misschien wel ook van het Viaamsch Huis te krijgen. Bluff, bluff en altijd bluff... om 4 uur .1 II Operette in 3 bedrijven. Kaarten van heden af te bekomen in 't Christen Volkshuis. Naar het schijnt werd er over en kele dagen te Yper een kongres gehou den. Enkele verslagen werden voorge dragen en-alles liep goed van stapel tot eenieders voldoening totdat een piepjong ventje... een zekere Mynas... aan het woord kwam en een verslag voorbracht doorweekt en doorspekt van zuivere na tionalistische geest en theorie. Maar vol gens het schijnt kreeg dat Syman...netje duchtig op de vingers en in plaats van Alleluia te mogen zingen en lof te oogsten werd alles duister rondom hem. STAD YPER. der wordt op ZATERDAG 31 MEI ingericht door de ST-MICHIELS TURNERS van YPER Het bosch van O. L. Vrouw kerk te Parijs is geen bosch van groei ende hoornen rond het praalgebouw maar van oude doode hoornen op het dak. Vreemdelingen hebben alleenlijk toe gang op den noordelijker toren der kerk. Begunstelingen, met bijzondere toelating van 't ministerie van schoone kunsten ge raken ook op de zolderingen en daar hebt ge het bosch. De zolder is 130 meters lang, 30 breed en 12 hoog. Het dak is gedekt met 1236 bladen in zwaar lood, wegende 900.000 kgr. en 't is een geheel bosch van eiken balken en verbindingen, dat dit gewichte onderschraagt. Kruis-Kerk Nu is de paster er van Kardinaal Van Rossum. Dezer dagen heeft de Kardinaal in die kerk de nieuwe kapel ingezegend bestemd voor die Kelikwien en waarin Hij ze ook inbracht. Aan den bouwmeester overhan digde hij namens den Paus, het kruis en het brevet van Commandeur in de orde van Gregorius-den-Groote. Deze hooge onderscheiding werd aan den bouwmees ter toegekend omdat hij al de ontwerpen en plans voor den bouw kosteloos gele verd had. Portugaal doet mede inde tentoonstel lingvan Antwerpen en bij het gezondene, voegt het er een kistje bij, voor onzen Koning, met 12 flesschen Madeira en 12 flesschen Porto, wijn dagteekenende van 1830. 't Is nu te zien of die wijn niet kindsch geworden is van ouderdom Er bij steekt er ook een zilveren koffertje met chocolade uit de VII eeuw. ik 't Wos ten tiede dat Oes Heere nog up de wereld wos.Up zekeren dag, d'r ga' ne Jode naar hem die zegt mag ek je kee' entwodde vragen, ostjebliefOes Heere Jaa'g toch. In joen oogen, duust jaar, wuk es da' wel E nrenuutji. En 10.000 fran E satiemki. Ja dê Keu je me daa' geen bittji 10.000 fr. leen' Wacht e inenuutji, zei Oes Heere. Z-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1