m tai Handelsbank BANK - UNIE Hulde aan GUIDO GEZELLE uiereidienioonsteiiino uan finiuierpsn Landdag der ui. Ka ionaiisisn FARCEURS Eucharistisch congres ie carihago Het IXllc Gouwfeest 100.000.000 franken. Ministerie van Landbouw N. V. Kalanderberg, 1GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52; Jaar. - Nummer 19. 30 Centiemen. Zaterdag 10 Mei 1930 Katholiek "Weekblad van het Arrondissement Yper Op ZONDAG II MEI 1930 Kath. Turners v. West=Vlaanderen iJjjcvödjc (Jolli ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in bet Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. i Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn beis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1* en 3" Zaterdag der maand._ van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Brugge heeft een harer roemrijkste hinders gevierd: Guido Gezelle. gebo ren den 1 Mei 1830. Brugge heeft die eeuwfeest gevierd gelijk Brugge alleen dat kent: Vorste lijk STAD Brugge was in feesttooi. Op de Halletoren wapperde trotsch de Leeuwenvaan. In alle straten we melde het van vlaggen en wimpels, van groen en festoen. Geen huis van af het werkmanshutje tot aan het rijk- manahuis, in de bijzondere woning ge lijk in het gildehuis fladderden de drie kleuren inet de leeuwenvanen afge wisseld. Nooit heersehte in de stad, van in den vroegen ochtend reeds, feestelij ker stemming. Met moet oprijzen tot aan de grootsche feesten van Breidel en Deconinck of van Heiliger Karei de Goede, om in de straten een drukte te zien zooals Zondag. Geheel drom men van feestenvierders, met het her- kenningsteeken in het knoopsgat, we melden rond. DE HULDE Gansch het Vlaamsehe land en de dietsche stam brachten hulde aan den grooten priester-dichter, de Vondel van onzen tijd. Daar waren groepen van alle stre ken, van aan den Yzer tot aan de Maas uit Limburg, Antwerpen, Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Daar waren de vertegenwoordigers van Nederland, van Fransch-Vlaande- ren, ja zelfs van uit Zuid-Afrika. Lenige werklieden nevens Ministers, Leeken nevens Priesters, geleerden nevens ongeletterden. Daar waren So cialisten en Liberalen en Katholieken, een soort ontbrak, de zoogezéide VI. Nationalisten die van kerkelijk noch Wereldlijk gezag willen weten. DE MAN Eet) diepe schrijver. Jaubert zei: Hoe meer een woord gelijkt aan een gedacht, hoe meer een gedacht gelijkt aan een ziel; hoe meer een ziel gelijkt aan .God. hoe meer dat groot en schoon is. Nooit wierd dat woord beter gezeid dan van Guido Gezelle hij wien het woord en de dichtertaal niets anders was dan het ware en uitbrekend ge-- voelen van zijne ziel En welke een zielEene priesterziele die al wat Goddelijke schoonheid was, al wrat natuurlijke verukkenheid was 'én al wat mènschelijke edelmoedigheid was, wedergaf en uitbeelde! Een ziel waar én hemel én aarde, het stoffelijke en het zedelijke en het godsdienstige wederspiegeld was, de schoonste uitdrukking van de ware menschelijke grootheid. Dat was Priester Guido Gezelle, Vl^anderens grootste dichter «wiens roemrijk beeld boven het land rijst in licht, en die voor immer gegrondvest is in het hert en in den geest van het geheele volk Dat was Priester Guido Gezelle waarvan Dr Vermeylen. met alle recht en waarheid zeiHij bezat die een heid waardoor een dichter degelijke kan worden van een Heiligen. PLECHTIGHEDEN GEZELLE-LIEDERAVOND Zaterdagavond, te 8 uur, werd in den stedelijken Schouwburg een Ge- zelle-avond ingericht. Het tooneel was keurig opgeschikt met een achter grond Van palmen waar in 't midden het borstbeeld van den grooten dichter prijkte: De opkomst was buitengewoon groot verschillende oflficieele perso nen. intellectueelen en geestelijken, en veel buitenlanders. Als declamator trad op de heer Ze- ger Andries. leeraar aan het Conser vatorium van Brugge. Een drietal keurgedichten en de bekende Pacht hofschildering werden met zeer veel bijval voorgedragen. In het muziekaal gedeelte werden verschillende liederen op teksten van Gezelle ten gehoor gegeven. Onder de keurigste geïnterpreteerde liederen vermelden wij vooral deze van Rev- landt en Mortelmans. DE H. MIS IN Ste WALBURGA. Om 10 mir wordt in de Ste Walbur- gjakerk. waar Guido Gezelle gedurende zeven jaar zijne zoo bescheidene als verdienstelijke sending van onderpas toor vervulde, eene plechtige Mis'ge- céfchreerd. Door een wonder samenvallen viert de Kerk heden de H. -Monica. het naamfeest van Guido Gezelle's' moeder. Reeds vóór den aanvang der mis is de kerk proppensvói. De H. Mis wierd opgedragen door K. H. Claeys. pastoor der parochie. Benevens Mgr \Yaffe\aert. bisschop van Brugge, bevinden zich vóór het hoofdaltaar Mgr Lamiroy. hulpbis schop en Mgr Leys, onlangs hier tot bisschop gewijd. In het koor hebben plaats genomen familieleden van Gezelle, namelijk de hh. Karei en Frank Lateur en hun zuster Mej. Lateur: leden van het hoofdcomiteit, o. m. August Vermey len verder de h. burgemeester van Brugge, het Schepencollege, leden van den Gemeenteraadde leden van de Bestendige Afvaardiging; eene af vaardiging van het plaatselijk garni zoen, o. m. kolonel baron Wahis, ma joor Ferdinandetarijke priesters en geestelijken. Het St Romhoutskoor van Mechelen voerde op keurige wijze eene mis van De Monde uit. OP HET STADHUIS. ACADEMISCHE ZITTING Ook hier was de toeloop van volk ontzaglijk en kon menigeen geen plaats vinden. In een hoek der zaal. nevens de be stuurstafel. prijkt een groot wit borst beeld van Gezelle te midden van sier lijke palmplanten. Aan het andere uit einde der tafel bevindt zich het spreek gestoelte, met een microfoon die straks de redevoeringen, bij middel van luidspreker, aan de volksmassa beneden op de Burgplaats mededeelt. Aan de bestuurstafel hebben plaats genomen de leden van het hoofdco mité en de sprekers. Het is kwart voor twaalf wanneer l'rof. Dr August Vermeylen de spreek beurten opent. Daarna komt aan het woord de Fransche dichter Grégoire Le Roy, evenwel in het Nederlandsch, namens de Fransch-Belgische letterkundigen. De jonge heer C. M. Van den Hee- ver spreekt namens Zuid-Afrika, in het hem eigen dialect dat, mede door het feit dat spreker zich wat stil uitdrukt, voor velen onverstaanbaar is. Hierop verleent Prof. Vertnevlèn het woord aan E. H. JANSSEN een jong sympathiek priester, die in eene hijzonder sappige en kleurige ge westtaai de hulde komt «uitstamelen» zoo verklaart spreker van Fransch-Vlaanderen. De laatste die aan het spreekge stoelte verschijnt is het krachtige ge stalte van PROF. Dr. J. van GINNIKEN die. als vertegenwoordiger van Groot- Nederland, blij is de Vlamingen hier te Brugge te mogen komen geluk wen- schen met hun zoetgevooisden dichter. God's adem blies door Gezelle's ziel. Daardoor is hij geworden als een acou- stiek beeld van God. Gezelle moge U, Vlamingen, den forschen toon van een Roelandt hebben, voor ons, Noord- Nederlanders. blijft hij de fluweelen fluit, de nachtegaal, de mystieke dich ter die fluistert tot den stillen eenling. ONTHULLING VAN HET BEELD AANKOMST DER VORSTEN Om half drie zien de hoofdstraten der stad zwart van het volk. Op de statieplaats wordt de orde waargeno men door eene afdeeling bereden gen darmerie. Om drie uur stoomt de koninklijke trein de statie binnen. Onze vorsten worden verwelkomd door gouverneur Janssens de Bisthoven en burgemees ter Van Hoestenberghe. Wanneer de koning en de koningin, met hun ge volg. op de Statieplaats verschijnen, slaat eene geestdriftige ovatie uit de massa op. Onder hartelijke toejuichin gen begeeft de stoet zich in auto naar het overvloedig versierde O.L.Vrouw-i voorplein waar de onthulling van het Gezelle-monument zal geschieden. Van af twee uur heeft daar de grootsche optocht der maatschappijen plaats. Er zijn er nagenoeg 250. On telbare muzieken luisteren den einde- loozen stoet op. Naast het monument is een tribune opgricht. Daar ter plaats bemerken wij: Mgr V affelaert. Mgr Lamiroy, Mgr Leys. Mgr Callewaert. Mgr Van Camvenberghe, Mgr Bevisarrondis sementscommissaris J. B. Coppieters t' Wallartt: E.E. H.H. Kanunnikken Mahieu, Van den Berghe. De Schep per. De Schrijve!. Logghe het Brugsch magistraattalrijke burge meesters dér naburige gemeenten den h. Frans Van Caqwelaert. burge meester van Antwerpen, familieleden van Gezelle; generaal Herremere: af gevaardigden van vaderlandsche ver- eenigingen en oud-strijdersbonden: de Bestendige Afvaardiging, enz. Het monument zelf is bedekt met een Leeuwenvlag. Omheen het ge- denkteeken scharen zich de vlaggen der deelnemende maatschappijen. Wanneer onze Vorsten verschijnen, stijgen luidruchtige toejuichingen uit de menigte. \an de koning worden bloemen overhandigd. De koning en de koningin, met htm gevolg, gaan plaats nemen in de tribune, gevolgd door Mgr affelaert. Mgr Lamiroy, minister Baels. prof. Vermeylen!, Z. E. H. Kan. Boon. goeverneur Jans sens de Bisthoven en Burgemeester Van Hoestenberghe. Het muziekkorps der Padvinders van het St Leo's gesticht heft het natio naal lied aan. gevolgd door een dreu nenden Vlaamschen Leeuw uit volle borst door de volksmassa mee gezongen. DE ONTHULLING VAN HET MONUMENT De eerste die het woord neemt. voor de microfoon is Z. E. H. Kan. Boon. voorzitter van het hoofdconiité. Bij de laatste woorden is de Leeu wenvlag van voor het gedenkteeken gevallen. Een eindeloos gejuich1 gaat op. In den tuin van het naburig Gruuthuse knallen salvoschoten.l De zegeklok gaat aan 't luiden en het muziekkorps speelt De Leeuwen dansenweldra geestdriftig meege zongen door de massa. Daarna neemt Burgemeester- Van Hoestenberghe het woord. MINISTER BAELS voert het woord uit naam der Kegee- ring en wijst op het karakter der hui dige Guido Gezelle-Hulde. De groote dichter wordt gevierd door rijken en armen, grooten en nederigen, door Zuid en Noord. Gezelle diende zijn volk. en meteen zijn land, en meteen de menschheid. Wanneer de koning rechtstaat om zijn rede uit te spreken, wordt hij fel toegejuicht. Daarop gaat cle koning mede na mens de koningin een groot bloemstuk leggen aan den voet van het gedenk teeken, welk voorbeeld door de afge vaardigden van de vereen igingen wordt gevolgd. Dit wordt onderbro ken, wanneer prof. l'ersyn op verzoek van den koning en namens de Vlaam sehe Akademie het woord voert. BOODSCHAP UIT ZUID-AFRIKA by geleentheid van die eeufees van Guido Gezelle (1830-1930) Stam- en Taalgenote uit Vlaandere 'n Warme broederhanddruk aan U van ons uit Suid-AfrikaOns besit en ken en w aardeer met u, een van die allerkostbaarste besittinge van ons Dietse Kuituur en van die Mens heid. Gezelle! Wat roep die naam ons nie Voor die gees nie Gezelle, in eie oog 'n krukkerige swakke rietdog waarin die tale Gods ruis Gezelle, 'n nederige «skrijwerke» dog skrijwende. in elke gedig. den heiligen name van God». Gezelle. bij wie die liefde vir God en Sij skepsele één was elke oom- blik 'n skone nuwe verrassing vinden de. 't zij in sterren, 't zij in bloe men Vlaamse Broeders, vrees dan nie: Miskenning en teëwerking het hom nie uitgedelg nienet so min sal dit LI skaad. as I' weg niet Gezelle en sij God is. GezelleOns beset dat so een die ge heim van 'n vreugdevolle toekoms had. en ons die weg daarheen op een voudige en klare wijse aangedui het. dit wae geen geheim nie. Jan F. E. CKELPERS. geleiding zal vinden om op den weg der Tentoonstelling de geschikte kerk te be zoeken waar het Misoffer zal kunnen bij gewoond worden. Verdere berichten desaangaande in Spoorhallen, Tramstaties, dag- en week bladen zullen kortelings en bij regelmati ge tusschenpoozen uitgaan vanwege het Komiteit dat zich met dit hoogstaand Kristelijk Werk van naastenliefde bezig houdt. Onnoodig hierbij aan te stippen dat bedoeld werk vele beslommeringen en onkosten mede brengt. Elke Roomsch- Katholiek, die iets voelt voor dit werk, gelieve zonderverwijl zijneondersteuning te laten geworden bij persoonlijke gift of storting op de postchekrekening van den secretaris, den heer R. JANSSENS, 41, Graaf Van Hoorne straat, Antwerpen. Postcheknummer 2436-70. Pas is de World's Fair van Antwerpen geopend, en de eerste bezoekers moeten beamen, wat Z. M. de Koning, de Minis ters en de bevoegde overheid verklaarden, namelijk dat de Belgische Handelsmetro pool w ederom een doorslaand bewijs ge geven heeft van haren ongeëvenaarden aanleg van grootscheepsche en grootsche betoogingen in te richten. Het Katholiek Antwerpen wil naast die stoffelijke genoegdoening die de moeilijk sten zal bevredigen, ook het geestelijke behartigen. Wordt in de Wereldtentoon stelling aan de honderdduizenden bezoe kers alle mogelijk genot, dat oog en tand kan verlustigen ten kwisrigste en ten ge rieflijkste voorgeschoteld, dan wil Katho liek Antwerpen, gedachtig tevens dat naast het lichaam ook de ziel onontbeer lijke verkwikking noodig heefttr voor zorgen dat al wie naar Antwerpen komt en alvorens op reis te gaan de gelegen heid niet had van zijn zondagsplicht te volbrengen, zulks zonder tijdverlies aan stonds bij het uitstappen te Antwerpen, 't is eender aan welke spoorhal of termi nus der Buurtspoorwegen, de noodige vingerwijzingen, ja zoo noodig, eene be- Terwijl in Brugge Priester Guido Ge zelle gevierd werd, hielden de VI. Naties nalisten Landdag te Wemmei. Van over twee maanden hadden de Nationalisten den trommel geslagen om de VI. Nationalisten bijeen te roffelen... in al hunne gazetten hadden ze hun volk dringend bij een geroepen. Lacy, de uitslag heeft de ruzie niet ge loond. Zes muzieken waren, vele vaandels maar soldaten naar schatting op rekeen tijd verzekert me dat er 1000 betoogers waren. Borms was er van aangedaan... en de spijt vervulde de sprekers. Het Nationalisme is nog maar aan zijn 9C Congres, en het schijnt reeds met de tere bedreigd Oh die triestige ziekte 1000 betoogers, om de overweldigende macht van 't Nationalisme te bewijzen 't Is eer ontmoedigend Verleden Zondag prachtig huldebetoon te Brugge voor den grooten vlaamschen Dichter Guido Gezelle. Men zou gedacht hebben dat eiken vlaming, bewust van zijne vlaamsehe weerdigheid bij die in huldiging zou moeten tegenwoordig ge weest zijn. Maar neen, binst dat geheel het puik van het vlaamsehe land daar tegenwoordig was, in de tegenwoordig heid van zijn Majesteit de Koning en Ko ningin, waren onze Nationalisten, onder andere advokaat Leuridan, bezig meetin gen te geven te Wemmei. Men zou denken dat zij schrik hebben en van koningen en van Bisschoppen... en dat zij in hunn.e tegenwoordigheid niet durven verschij nen. En dan komen ze in den gemeente raad van Yper voorstellen ten einde den grooten meester te huldigen, zijne naam te geven aan St Jacobs kerkhof en zij zelf, wanneer zij hem moeten openbaar lijk helpen huldigen vertrekken naar het Brabantsche. O, die kluchtenaars. Vrijdag 1.1., ten 1 uur na den middag, uit de statie van Brussel Noord stoomde de trein weg, met congressisten voor Cathago. Deleden der H. Hertenbonden, 66 in getal en waarvan 33 priesters, wa ren te Brussel opgestapt. Te Namen kwamen bij 140 vertegenwoordigers der Waalsche Provinciën, samen met Zijne Hoogweerdigheid Mgr Rasneur. bisschop van Doornijk en Zeer Eerweerden Vader Abt, der abdij van Ccesarsberg in Leu ven. Mgr Heyfón, bisschop van Na men was reeds afgereisd en Zijne Eminen- etë de Kardinaal Van' Roey zoude den Zaterdag volgen. De trein stond stil in Aarlen en daar was een oponthoud voorzien van twee uren. Daar het eerste Vrijdag was werd in St Martinus kerk een plechtig lof ge zongen. Deze kerk, hoog geplaatst op een heuvel bij de statië, werd gebouwd in 1912-1914. De choor is in 't Westen, langwerpig-vierkantig van grondplan, en eindigende met een hooge rechte muur. waarvan drie nevens-elkander-staande vensters en eene rosace bijna geheel de oppervlakte beslaan. De overschoone trand-glas-versieringen, in die vensters aangebracht, waren op volmaakte manier verlicht, door de ondergaande zon. Het H. Sakrament werd uitgesteld en de wel geoefende inannen-choor der decanale ker! hief den Veni-Creator aan en zette hem verders voort in partijen. Daarna zong men den. Regina-Cceli en den Tan tum Ergo. Alles eindigde met den zegen van 't Allerheiligste. Veel volk van Aar len was ter kerke gekomen en bezag met veel belangstelling en misschien wat af- junst de bedevaarders voor Afrika Den volgenden nacht haperde er iets aan de locomotief en vóór dat eene hulp- machien bijgekomen was, had men zoo veel tijd verloren, dat de bedevaart 's an- derdags 's morgens te Paray-le-Mo- nial aankwam met 5 kwart vertraging. De85 priesters konnen gemakkelijk allen mis lezen Eenigen in de Kapel van het Klooster der Visitatie, waar het H. Hert 70 maal verscheen aan de H. Maria- Margareta-Alacoque anderen in 't kloos ter der Paters Jesuiten, waar de gelukza lige de la Colombière verbleef, de pater Jesuit, die de H. Margareta bijstond in hare pogingen voor het invoeren der de votie tot het H. Hert en de overigen in de basiliek. Deze basiliek is eene verkleining der groote kerk van Cluny, die de schoon ste Romaansche Kerk was van de wereld en ook de grootste vóór het bouwen van de St Pieters-Kerk te Rome. Na de fran sche omwenteling, de inwoners van Clu ny, die het ontzagen van dit praalgebouw te onderhouden, deden ze springen bij middel van 75 dynamiet-kardoesen en van 1809 tot 1815 dienden de puinen er van als steengroeve, benuttigd voor het oprichten van andere gebouwen. Als na derhand die inwoners eens Napoleon ten bezoeke uitnoodigden Ik kom bij geene barbaren antwoordde de Keizer. In de basiliek van Paray staat een beeld van den H. Mayeul, IV1 abt van Cluny, die het prioraat van Paray stichtte ten jare 973 en zijne verkiezing tot Paus van Rome weigerde te aanveerden, ten jare 974. Daar staat ook een beeld van den H. Odilon, V" abt van Cluny, die in 998 den feestdag instelde van Allerzielen en die in 't klooster var. Paray twee maal liet mirakel van Cana vernieuwde Ver ders ontwaart men er nog eene schilderij, voorstellende den H. Hugo, ook abt van Cluny en die te Paray een novice-kloos terling genas, doodelijk gekwetst, door het vallen eener balk, tijdens den opbouw van den noordlijken toren der kerk. Met den Zaterdag-nanoen vorderde de bedevaart rijnen Wég tot Lyon eri den Zondag-morgen vroeg reed men met auto cars naar Ars, op zes-uren afstand der stad, om er de gedachtenissen te ver eeren van den H. Paster. Zijne pastorij staat er nog en dient als museum voor al wat eertijds den H. Joannes-Maria ten gebruike stond Zijne armtierige meu bels en zijn huisgeriefzijne soutane, zijne schoenen, zijn slaapstede en zijn misgewaad. Het kerkje van den H. Pas ter met zijnen biechtstoel, waar duizende menschen, gekomen van ver en na, troost en hulp vonden met zijnen pre dikstoel, van waar hij het volk onderwees en zijne parochieanen, die veel te wen- schen lieten, totaal bekeerdemet zijne altaren en beelden... is volgens uit- drukkelijken wensch van Paus Pius X bewaard gebleven. Er achter heeft men de nieuwe groote basiliek gebouwd, acht kantig, met prachtig hoogaltaar en de rijve, bevattende het ongeschonden li chaam des Heiligen. Het oude kerkje staat er dus vóór en dient als porta;.! voor de groote. De 85 priesters van den bedevaart hadden hunne mis ge lezen vóór 8 uren, de eenen op de vijftien altaien van basiliek en kerk en de anderen op kieine missië-altaren. Dit geschiedde om plaatse te ma ken voor een italiaanschen bedevaart, die op dit uur aankomen zou en feitlijk aankwam. Met den noen was men weder in Lyon. om 4 uur H Operette in 3 bedrijven Kaarten te bekomen in 't Christen Volkshuis. STAD YPER. der wordt op ZATERDAG 31 MEI ZONDAG 1 JUNI 1930 ingericht door de ST-MICHIELS TURNERS van YPER. Wedstrijden -- Optocht Feestelijkheden. en na de vespers besteedde men den tijd aan het bezoek der stad. Wat bij bede vaarders veel belangstelling verwekte was het nederdalen in het gevang van den H. Pothinus, den apostel der streek. Hij was naar Lyon gezonden geweest, uit het Oosten, door den H. Policarpus, discipel van Joannes-den-Evangelist. Veel bekeeringen verwekte hij hier, hetgeen eene geweldige vervolging voor gevolg had. Velen stierven den marteldood door zweerd en wilde dieren. Het gevang waar zij hunne marteling afwachtten en waar Pothinus, meer dan 90 jaar oud, ook geworpen werd en er na twee dagen stierf, is nu prachtig versierd met mu- siefwerk, voorstellende a! die menigvul dige geloofsbelijders. Vraag n1 7 van den heer Muilie, 8 April Duitschland heeft pas nieuwe maatre gelen voor bestrijding der plantenziekten en wel tegen d'e zwarte schurft van de aardappelen getroffen. Zou de minister mij willen meedeelen 1De nieuwe maatregelen die Duitsch- land oplegt bij den invoer van aardap pelen 2. Welke'zall de waarschijnlijke weer slag zijn van déze maatregelen op den Belgischen, uitvoer van aardappelen naar Duitschland: 3. Welke zijnde maatregelen in Bel- gie genomen of te nemen om den Belgi schen uitvoer zoo weinig mogelijk te hinderen^ 4. I!m welke Belgische streken werd deze ziekte vastgesteld welke is, in Relgie, de uitgebreidheid dezer ziekte 5. Welke maatregelen heeft het depar tement van landbouw genomen om deze ziekte te bestrijden welke uitslagen heeft heeft het verkregen Antwoord 1. Bij besluit van 7 Maart en dat vanaf 15 Maart moest worden toe- gepast, doch op ons aandringen tot 10 v V? t I 4 l I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1