I Crédit Anversois In 't Buitenland SPOORWEGEN BUURTSPOORWEGEN Het Familiehoekje Ypersche Kroniek. Dixmudestraat, 18, YPER Onderscheidingen Sterfgeval. Katholieke Kring. - Boldersafdeeling. Ons Museum PLES/IEIVT S* K KE BEE HT8POO RWEG Kl% IX Gouwfeest der Katholieke Turners van West Vlaanderen J ook wanneer men de witte wollen de kens heen en weer slaat in lauw zeep sop waarin ammoniak werd bijge voegd. Spoel ze dan tweemaal na in zuiver water van dezelfde tempera tuur als het zeepsop en laat zoo vlug mogelijk drogen. Handelaars "HET YPERSCHE VOLK,, April werd verschoven, stelt de Duitsche regeering den invoer van aardappelen van de volgende voorwaarden afhan kelijk at De verzending mag enkel gebeuren in nieuwe verpakking of als stortgoed in gesloten wagens b) Elke verpakking of. in geval van verzending als stortgoed, elke wagen moet verlood worden door den planten- ziektekundigen dienst van het land van herkomst c) Elke verzending moet vergezeld gaan van een phytopathologisch attest, met de beschrijving van de verzending en waaruit blijkt 1° Dat de verzending onderzocht werd door een deskundigen van bedoelden dienst en vrij bevonden werd van syn- chytrium endobioticum 2' Dat de verzending komt van een niet van aardappe kanker aangetast be drijf en dat deze kwaal niet werd vastge steld in een krfng van twee kilometer straal 3° Dat de verpakking nooit heeft ge diend 4° Dat elke verpakking of elke wagen verlood werden door een deskundige van den phytopathologischen dienst d) De verzending wordtpas in Duitsch- land toegelaten na een phytopathologisch onderzoek op kosten van de invoerders. 2. Deze maatregelen zijn een werke lijke hinder voor onzen uitvoer. Men moet nieuwe zakken gebruiken, zelfs bij uitsluiting van die welke voor de verpak king van andere waren dan aardappelen dienden. Het verlooden van elk dezer zakken door een deskundigen van den phyto- pathologische dienst, alswanneer de wagen waarin deze zakken worden ver voerd zelf verlood is, gaat met bezwaren gepaard vooral in tijd van groote verzen dingen. De controle aan de grens brengt nieuwe kosten mede en allicht gevaarlijke vertraging voor de vroege aardappelen die zeer voor bederf vatbaar zijn. 3. Zoodra deze maatregelen bekend ■werden, heeft de regeering dringende stappen te Berlijn gedaan om een ver zachting te bekomen van een stelsel dat, naar onze meening, niet tegenover Belgie te rechtvaardigen is. Mijn departement en dit van Buitenlandsche zaken zijn in nauwe betrekking gebleven met de Bel gische legatie, die regelmatig gedocu menteerd wordt met het oog op onder handelingen met de Duitsche regeering. Bovendien heb ik onmiddellijk maatrege len doen treffen bij den phytopathologi schen dienst om controle te oefenen zoo als Duitschland vraagt. Nieuwe deskun digen zutlen in de streken van»drukken uitvoer worden aangesteld. 4. Aardappelkanker werd in drie cen tras vastgesteld. Eerst in de Henegouw- sche nijverheidsstreek, daarna in de Luiksche veenstreek en ten slotte bij de Nederlandsche grens. Al de leeraars en en voordrachtgevers in land- en tuin- bonw hebben kiemvrij gemaakte knollen van zieke aardappelen ontvangen groote ruchtbaarheid werd aan deze zeer geken merkte ziekte gegeven evenwel werd in 1929 heen enkele haard van besmetting meer ontdekt. 5. Mijn departement oefent controle op den aardappelinvoer om te beletten dat de kwaal zich in Belgie verspreide en dat onze eigen verzendingen aan vreemde koopers verdacht mochten voor komen. Een ministerieel besluit legt aan de landbouwers, die aardappelkanker vast stellen, de verplichting op dit bij den burgemeester aan te geven, die telegra fisch den minister van landbouw daarvan in kennis moet stellen. Bouw en vervoer van aardappelen zijn verboden binnen 500 meter rond de besmette plaats. Afwij king van dit besluit kan worden toege staan voor de immune soorten. Uit de ervaring blijkt dat het rechtstreeksch bestrijden van aardappelkanker niet doel treffend is. Er bestaat geen praktisch middel om de ziektekiemen in den grond of op de planten te dooden. In den tegen- woordigen stand van de wetenschap, kan alleen het bouwen van immune soorten worden aanbevolen. Deze soorten van uitheemschen oorsprong beantwoorden over het algemeen niet aan de navraag in het land. Mijn departement heeft me thodische proeven genomen om bevredi gende soorten te ontdekken. De waarne ming in 1929, op talrijke plaatsen, van variëteiten waarvan de immuniteit in het hoofdstation werd bewezen, maakte de de aanbeveling mogelijk van sommige soorten die onze meest gezochte varietei teiten kunnen vervangen. Deze proeven worden voortgezet. N. V. in BANK BEURS WISSELI Rome De Vaticaansche Stad. gesteld de bladen niet meer te doen ver schijnen vooraleer de Regeering de pers verordening ingetrokken heeft. Enkel eenige bulletijns komen uit. Daarbij de beweging keert haar tegen den vreemden handel. De Kamer van Koophandel te Bombay steunt die beweging en dat zou kunnen eene zeer gevoelige slag voor den handel en de nijverheid van Engeland die daardoor en geld en werk zou verliezen. Wat het zout betreft dat wordt nog voort uit zee gehaald onder deoogen van 't leger dat niets doet. De Regeering van haren kantgaat voort met de bijzonderste mannen van de on gehoorzaamheid aan te houden, huis zoekingen te doen en hand te slaan op de gevondene documenten. Te Bombay zijn al de winkels zoowel deze der Musuimanen als deze der Hin- dous gesloten. Het bericht van Ghandi's aanhouden heeft daar een groote op schudding te weeg gebracht. Het werk wordt er stil geleid. De toestand is zeer gespannen. De klokken luiden storm Een rouwdag wierd gehouden voor de aanhouding van Ghandi, in vele bid plaatsen stoornissen en beroerten. Abdastyabji, door Ghandi aangewezen, heeft de leid ng der beweging ter hand genomen. Van uit Poona dringt Ghandi met klem aan de strijd voort te zetten, zeggende dat het onmogelijk is zonder offers de onafhankelijkheid te verkrijgen. Groote protestvergaderingen en betoo- gmgen zijn gehouden tegen de aanhou ding van Ghandi en tegen Engeland. De trams liggen stil. Ghandi heeft aan den onder-koning een brief geschreven waarin hij zegt dat hij een oplossing wil zonder geweld en vraagt als de onder-koning de voorkeur geeft aan eenen geweldigen opstand, het schrijven begint met de woorden Waarde Vriend en eindigt met deze uw oprechte vriend M. R Ghandi In Spanje zijn er nog altijd studen ten onlusten en opstootjes. De Hooge scholen van Madrid en Valencia zijn H RTABEL van lü MEI totenmet OCTOBER Lijn Yper - Kortrijk Yper Kortrijk V. 5.00 ZN 5.35 6.33 9.28 11.04 13.51 15.11 ZN 15.55 16.43 17.51 19.23 20.07 20.35 Yper Yper A. 5.59 6.28 7.30 10.31 12.00 14.48 16.50 17.45 18.46 20.13 21.01 21.22 Aansluitingen voor Brussel De onderlijnde treinen geven te Kortrijk aansluiting voor Brussel (N.) Trein van 15.11 rijdt tot Komen en vandaar over Waasten naar Armentières. ZN beteekent trein niet rijdende op Zondagen en wettige feestdagen, ook niet op 14 Juli, doek wel op 21 Juli. De trein van 5.35 uit Yper, rijdt ook niet op 28 Juli. Trein komende van Adinkerkeen rijdende vanaf 29 Juni tot en met 14 Sept.,uitgenomen 's Zaterdags en op 14 Oogst. Enkel 's Zaterdags vanaf 28 Juni tot en met 13 September, ook op 14 Oogst. Lijn Yper - Poperinghe ZN ZN Z V. 5.54 T31 9.00 9.15 11.00 12.11 14.32 15.57 17.14 18.44 19.— 19.22 20.37 21.23 21.53 Aansluitingen voor Adinkerke De onderlijnde treinen geven aansluiting voor Adinkerke en vandaar v. Veurne, ZN beteekent trein niet rijdende op Zondagen en wettige feestdagen. Trein rijdende naar Adinkerke vanaf 28 Juni tot en met 14 September. Z Rijdende enkel 's Zondags, doch enkel vanaf 29 Juni tot en met 7 September. Lijn Ypsr - Oostende V. 6.00 9.26 12.06 12.17 HL42 (over Cortemarck naar Rousselare) 18.00 19.27 (tot Cortemarck), De onderlijnde trein rijdt enkel 's Zaterdags en vanaf 28 Juni tot en met 13 September. Die trein rijdt over Die trein is vanaf 29 Juni 's Zondags 6 minuten vervroegd. Lijn Yper - Rousselare [Brugge naar Oostende. Plaatsgebrek belet ons dees week ver slag te geven over de opvoering van Hemelnar Zondn^i'iisl De apotheek van M. Van Ro- baeys, Boterstraat, zal alleen open nzij op Zondag 13 April 1930. Ter gelegenheid van het internationaal Eucharistisch Kongres dat Woensdag laatst begon, wierd een schip uitgerust [gesloten. Dat land krijgt geen rust. bestemd voor den Pauselijken Nuntius en varende onder nationale vlag. Dit schip zal al de gewone Maritieme eerbewijzen en onschendbaarheden genieten der Ko ningen en hunner Vertegenwoordigers 't Is de openbare erkenning van 't rijk van het Vaticaan. Vereen igde-Staten. Het wetsontwerp van nieuwe tarieven tegen den invoer van den vreemde is aangenomen met 240 stemmen tegen 151 Nu zullen zij voor de Kamers gebracht worden en dan voor het Senaat. Dat zal nog eens een gevoelige slag zijn voor onze voortbrengsels. Stillekens aan wordt dei handel met Amerika lastiger en onmoge lijk gemaakt. Krachtig verzet gaat op tegen die nieu we tarieven van wegens de Europeesche Kamers van Koophandel. Men had gesproken te Geneve van vrije in- en uitvoer en gedurig worden meer stokken in 't wiel gestoken. Ondertusschen heeft men in Amerika een nieuw oorlogsbombe uitgevonden. Deze meet 4,27 hoogte en heeft een door snee van 61 centimetersen weegt 1950 kilos zij ontploft van 6 tot 8 meters onder water. Eén zulk pilleke is krachtig genoeg, om het grootste pantserschip der wereld te vernielen. In China zijn door Communisten twee Spaansche priesters ontvoerd. In de Staat New-Jersey zijn bosch- branden onstaan. Lakehurst is geheel door het vuur ingesloten. 35.000 man zijn aan 't werk om den brand tegen te houden en Lakehurst te redden. Reeds 1500 huizen zijn platgebrand. Te Pegoë en Birma heeft eene schrikkelijke aardbeving gewoed. Men schat het getal slachtoffers van 400 tot 600. Huizen, kerken, moskee wierden vernield. In Pegoë zeif is er geen een huis onbeschadigd, 't Allen kanten braken branden uit. Engelsch-lndië. Mr Achilla Vandromme, Statieoverste van 2" klas te Yper, is tot Ridder van de Kroonorde benoemd. Onze beste gelukwenschen aan den Heer Vandromme. Mr Wittebrood, die vóór den oorlog bestuurder der Stadsharmonie was, is te Brussel overleden. Op Zaterdag 10 Mei om 6 u. 's avonds, maandelijksche prijsspeling voor de le den der afdeeling. Iedereen weze bij tijds aanwezig. Het Bestuur Deze die het geluk hadden gedurende de Paschdagen ons stadsmuseum te be zoeken hebben aangenaam verrast ge weest bij het bestatigen van die schoone veranderingen welke ons museum onder gaan geeft. Na de inhuldiging van de zaal van Mevr. Louise Dehem op Witten-Don- derdag 1929 heeft onzen Bewaarder van het museum H. Daniel Tack, met be- D e grootste gebeurtenis is de aanhou- voegdheid en genegenheid zich aan het ding van Ghandi zelf het hoofd der onge hoorzaamheidsbeweging voor on bepaal den tijd. Hij wierd's nacht te 1 uur aangehou-j den na een vergadering die ongestoord doorgegaan was. Hij zit te Poona. Intusschentijd hebben de Indische jour- werk gesteld om de verschillende zalen aan de inwoners van Yper en aan de tal rijke bezoekers, vanaf het begin van 1930 te kunnen voorstellen. Hij is er gansch in geslaagd en wij moeten hem van ganscher harte geluk wenschen voor het gestelde feit. Met genoegen hebben wij oude schil- nalisten in eene vergadering den eisch derijen kunnen bewonderen, die uit de P Evangelie van den Zondag. Te dien tijde zei Jezus tot zijne leer lingen nog een weinig tijds en gij zult mij niet meer zien en wederom een weinig tijds en gij zult mij zien dewijl ik naar den Vader ga. Daarpp spraken er van de discipelen onder malkander: wat is dat, dat Hij ons zegteen weinig tijds en gij zult mij niet meer zien en wederom een weinig tijds en gij zult mij zien? En dit: ik ga tot den Vader?;.. Zij zei den: wat is dit, dat Hij zegt: nog een weinig tijds? Wij weten niet wat Hij daarmee wil zeggen. Maar Jezus wiste dat zij Hem wil den vragen en zei hunGij zoekt on der u hierover; dat ik u gezeid hebhe nog een weinig tijds en gij zult mij niet meer zien en dan nog een wéinig tijds en gij -zult mij wederom zien. .Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. gij zult weenen en schreien maar de we reld zal zich verheugen... Gij zult droe vig zijn maar uwe droefheid zal in blijdschap veranderen. Een vrouw, wanneer zij baart, is treurig omdat haar stond gekomen ismaar als het kind geboren is, zoo denkt zij niet meer aan den angst, om reden van de vreugde dat een mensch op de wereld geboren is. Ook gij lieden hebt nu wel droefheid maar ik zal u wederzien en uw hert zal zich verblijden, en nie mand zal uwe blijdschap van u kunnen "wegnemen. Joa. XVI. 16-22. Dit evangelie spreekt over de bekro ning na den strijd. Jezus had aan zijne discipelen vervolgingen voorspeld en droefheden die hun te wachten stonden en meteen gezegd dat Hij naar zijnen Vader ging wederkeeren... Nu voegde Hij er nog bij, nader zijn afscheid be palende nog een weinig tijds en gij zult mij niet meer zien. Dat eerst had ze reeds geslegen... maar nu deze woorden daarbijnog een weinig tijds en gij zult mij niet meer zien brachten eenige der discipe len in ware ontstelteniszij vroegen en zochten onder maTkander: maar -wat wil Hij daarmee toch zeggen met die woorden... nog een weinig tijds? Jezus hunne gedachten kennende en ziende dat zij Hem wilden ondervra gen voorkwam ze en gaf hun én den uitleg én de oplossing in eene verge lijking die waarlijk nijpend isdeze van een vrouw die baart. Uit geheel den samenhang van dit kapittel blijkt: Ten eerste: dat Jezus in 't korte ging van de wereld weggaan en dat zijne dood zou voorafgegaan zijn van een hevig lijden; maar dat na de dood de blijde verrijzenis ging komen die Hem nog voor eenigen tijd bij hen zou brengen om dan naar zijnen Va der te gaan. Ten tweede dat zijne discipelen ook vefl zouden te lijden hebben maar dat dit ook maar kortstondig is en dat er dan een leven zou volgen van blijd schap en vreugde, die door niemand meer zou gestoord of ontnomen wor den. insgelijks in den hemel... Magere troost. Ben ik vergiftigd, dokter? Hoe is dat gekomen? O, dat zien we wel bij de lijk schouwing. Onmogelijk. Kellner, ik vind een rups in de soep Onmogelijk, mijnheer, wij heb ben ze er alle uitgehaald vooraleer op te dienen. Levenswijsheid. Als elk zijn voorland vaagt, zal heel de straat schoon zijn zoo spreekt een oud vlaamsch spreek- word. En dat is klaar als filterwater. Niet min waar is het dat. als elk zijn werk doet en zijne verantwoorde lijkheid draagt, geheel de samenleving goed zal zijn. Als vader en moeder en kinders in huis elk zijne verantwoordelijkheid draagt, dat is doen wat ze doen moe ten, zal het huis wel gaan. God zegent het rechte werk en daar en is niets dat door noeste vlijt niet kan bekomen zijn. Onverdroten ar beid overwint alles is ook een vlaani- sche spreuk vol waarheid en wijsheid. Maar onze tijd en is de tijd niet waarin elk zijn werk doet en elk zijne verantwoordelijkheid draagt. Daar zijn er velen die nooit of schier nooit meer peizen op verant woordelijkheid! Zij gaan door 't le ven volgens hun goeste en zonder op meer te peizen. Daar zijn er zelf die hunne verant woordelijkheid niet meer beseffen, zij weten niet meer waartoe zij verplicht of gehouden zijn. I Hoeveel vaders die niet meer weten wat ze te doeii hebben in de opvoeding en de richting hunner kinders! Hoeveel vrouwen die de taak niet Yper V. 5.46 Z 7.42 9.15 12.11 14.57 17.58 20.57 Aansluitingen voor Brugge De onderlijnde treinen geven te Rousselare aansluiting voor Brugge. De dubbel onderlijnde trein rijdt in de wekedagen zonder overstappen naar Brugge. Z Trein rijdende naar Oostende, 's Zondags, vanaf 29 Juni tot en met 7 September. Naar Antwerpen op 20 Juli. Naar Luik op 7 September. Uren raadplegen in de Statiën. 18.50 Yper V. Lijn Yper - Kemmei - Waesten Yper V. 7.30 9.40 (enkel 's Zaterdags en tot Kemmei) 11.00 14.40 16.30 Lijn Yper - Veurne 3.50 (Vertrekt uit Stelplaats.Rijdt Woensdag niet) 4.30 (Woensdag alleen) 8.16 11.20 (vertrekt 's Zaterdags van de Vanden Peereboomplaats) 14.55 19.25 Lijn Yper - Meenen 8.24 11.45 14.40 17.05 (vertrek Bascule) 20.05 (enkel 's Zondags) (vertrek Bascule). Lijn Yper - Diksmude 10.30 (vertrekt 's Zaterdags van de Vanden Peereboomplaats) 16.30 Yper V. Yper V. beschieting gered en thans hersteld wer- den heeft. Het zijn schoone'overblijfsels den, onder ander die van onzen eersten van het verleden en tevens schoone mo Koning, alsook de verzameling van tel- dellen voor onze Ypersche vakmannen, jooren der verschillende gilden der stad, Wij hebben ons stadsmuseum verlaten, Yper, de portretten der gewezen leden verbaasd van den gedanen vooruitgang, van het Arrondissement Yper, die in de sedert een jaar, en wij moeten onzen Be- Belgische Kamers zetelden, de afbeelding1 waarder H. Daniel Tack en de leden der van de processie van O. L. Vrouw van Commissie, waaronder den H. Cyriel Thuine, en eene gansche reeks aanden-j Schmidt zich bevindt, hartelijk bedanken kens van het schitterend verleden der stad voor de schoone taak opgedragen ten Yper. voordeele van ons Stadsmuseum en voor Eene nieuwigheid die een grooten bij- de alzoo bewezen diensten aan de stad val oogstte, was de zaal toegewijd aan de Yper. portretten, waarvan de meesten onder hen j Wij wakkeren onze stadsgenooten aan opschriften droegen en handteekeningenhet museum te gaan bezichtigen en wij van het Belgisch Vorstenpaar en andere kunnen hun verzekeren dat zij hun be- Vorsten, en der bijzonderste Maarschal ken en Generalen van de verbondene le gers. Ons Bewaarder Heer Daniel Tack heeft van het slagveld van Yper, en eene en eene gansche verzameling fotos van ons martelaarstad, aan de vreemden en bezoekers herinnneren zij hoe de gansche stad verwoest en vernield werd en doer, hun begrijpen wat voor wilskracht er noodig geweest is van wege de Gemeen telijke Overheid en de inwoners, voor haren ganschen heropbouw. Een museum van oorlogsaandenkens is in vorming. Reeds eene gansche verza meling van belangrijke voorwerpen wer den geschonken of aangekocht maar bij gebrek aan plaatskunnen zij niet ten toon gesteld worden. Langs den trap werd er geheel behendig talrijke ankers geplaatst welke men in de puinen onzer stad gevon- zoek niet zullen beklagen. Zaterdag 31 Mei Om 6 ure in de Turnzaal, Rijke Klarenstraat, begroeting van 't Hoofdbestuur van 't Gouwverbond van West-Vlaanderen en der Juryleden uit de Ganda van Gent. Opvoering van opgelegde oefeningen door eene afdeeling vjn Yper. Individueele prijskampen op Ringen Enkele en dubbele baar. Zondag 1 Juni om 7 ure tot 19 op de Van den Peereboomplaats wedstrijden der opgelegde- der vrije en der toestel oefeningen. verstaan die zij in huis te vervullen hebben. Der zijn rijken die niet bewust zijn waartoe zij op de wereld zijn en 't werk niet vatten dat zij in de ge meenzaam te verrichten hebben. Daar zijn geleerden, die niet meer weten waartoe hun tijd, hun talenten en hunne vermogens ze verplichten. Al die menschen dragen hunne ver- antwordelijkheid niet Daar zijn er zelf, die, het niet we tende, er niet willen in onderwezen zijn of het niet doende, het willen ge zeid zijn. Dat is de grootste wanorde en het grootste ongeluk van een huis. een bestuur, van eene maatschappij. Het natuurlijk gevolg daarvan is de ramp volle staat van huis en maatschappij Uit wanorde kan geen orde volgen noch uit gebrekweelde en overvloed. Integendeel, orde en vlijt leiden naar God, naar verheffing, naar welvaren en geluk Als elk zijn voorland vaagt, zal heel de straat schoon zijn 4. - Om den slechten geur van de pompsteenen weg te nemen, is er niets zoo goed als deze dikwijls te wasschen en schuren met water, waarbij een scheut ammoniak gevoegd is. Weet ge? dat er in elk huis een fleschje am moniak zou moeten voorhanden zijn het doet in vele gevallen goeden dienst en voornamelijk 1. - Een lepel in een halven emmer frisch water, maakt spiegels en ruiten glanzend en onderhoudt geverfde meu bels prachtig. 2. r Een eetlepel ammoniak gevoegd bij het zeepsop, waarin uw linnen kookt, maakt het zacht, soupel en blank. 3. - Hetzelfde resultaat bekomt men Om 9 ure tot 10 Va u. op de Colaert- plaats wedstrijden der Trompetters af- deelingen. Om 10 Va ure aan den Katholieken Kring, Welkomgroet aan de Heeren Afge vaardigden, van Zijne Hoogweerdigheid Monseigneur den Bisschop en van Zijne Excellentie den Heer Gouverneur van West-Vlaanderen. Om 11 ure Plechtige ontvangst op het Stadhuis der bovengemelde afgevaardig den-van het Bestuur en Technisch Ko- miteit van West-Vlaanderens Gouwver bond - van Jury - Voorzitters der aange slotene Kringen en't inrichtend Komiteit van Yper. Welkomgroet door den Heer Burgemeester - Eerewijn. Om 11 1/2 u. H. mis in de Kathedraal. Om 12 1/2u. in den Katholieken Kring: Banket. Om 1 3/4 u. Vorming van den stoet aan de Statielanen. Om 2 u. Feeststoet, die aan den Katho lieken Kring in oogenschouw zalgenomea worden. Om 3 u. Groot Gouw-Turnfeest op de Groote Markt met o. m. groet aan de Vlaggenjopgelegde oefeningen door al de Turners; Reeksen pyramiden. Om 5 u. Feestzitting en prijsuitdeeling in de feestzaal van 't Christen Werkers- verbond. Werkzaamheden in Mei. A. - IN DEN GROENSELHOF. Spit de perken om waar salade, po rei en witte ajuinen geweerd zijn/vet ze met halfgeteerde mest en' is het droog weder, trapt of rolt het omge- vrochte wel toe. Snijdt de uitloopers der freinzen af. Zaait in vollen grond andijvie, latuwe en romeine. spruit- koolen, bloemkoolen en porei, late wortels, selderij en krulpeterselie, (dit laatste nochtans in de schaduw), kool rapen. zomerspinagie en zurkel (dit i laatste in de schaduw), boontjes enl erwten, rapen en winterradijzen, ajuin. Dunt wat te dik staat uitgenomen bij de erwten en de boontjes. Plant salade, kooien en knolselderij uit, in bakken gezaaid. Plant tegen den muur of in wel verlichte en be schutte plaatsen tomatten,, alsook concombies en cornichons. Plant aard appels, boonen, erwten, knolselderij en zet staken en rijssen. Op 't einde van de maand, bindt .uwe romeinen en chi- corei toe om ze geluw te krijgen en begint erwten, groene ajuinen, saladen op te doen. B. - IN DEN FRUITHOF. Verwijdert alle schutsels. Spit aarde rondom de hoornen om er lucht en koelte te geven en, is het zeer warm, begiet 's avonds uwe leiboomen en vooral uwe perzikboomen. Maakt er ook gebruikt van om na de begieting vloeimest te geven. Nijpt de fruiten uit die te dik staan en besproeit met water waarin een per honderd koper sulfaat is, de vruchten die op een der de van hunne grootte staan. Snijdt de waterscheuten af die zouden kotneu op de kloekste takken der perzikken en verwijdert de gekrulde bladeren; besproeit uwe wijngaarden met bor delaise pap. Maakt uwe fruitkamer en fruit1 plaats gereed en wit ze met kalkwater waar in 10 kopersulfaat. C. - IN DEN BLOEMHOF. Neemt bloemknollen uit, spit oni en mest met bloemaarcle of. halfverteerde vette. Zaait in volle grond, welgesle- genKlokjes, Chrijsanthemen, Klap rozen, Giroflen, Gypsophile, Phoa Druusmond, Strooibloenien, Zinnia's. Reine Marguerite's, Réséda, Reuk erwten. In bakken zaait om in den herfst ui te planten Klokjes, Giroflées. Myo- sotis, Anjelier. Hofsleutelbloem, Ma- luwroos, Valeriaan, Violetten, Chry santhemen, .Lobelias, Phlox, Slaap koppen 't Is ook 't oogenblik om op de rozelaars schildgreffie te doen. Plant Glaïeuls of Lischbloem, Mont- bretias, Dalhia en in de tweede helft: Geranium, Fuchsia, Cannas, Begonia. vraagt eene aankondiging in

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 2