Van hier en elders. V AKItEDE JULES BILLE DE ROODE PILLEN HOTEL CONTINENTAL Ferdinand Ufaiermeii-Riein ut. ferbond der Oorlogsinvalieden Afdeeling Yper FABRIQÜE DE FAUTEUILS EN TOUS GENRES Stores - Ridsaux Éioffes pour Ameublements - Tapis Toiles a Matalas - Papier peints - Linoléum Toiles Ciréea - Laines Crins - Plumas - Stores-Flous üentsiies de Bruges et Cluny au mèfre. Tapissier-Garnisseur j 16, Rue de lYIenin, 16. YPRES. Rechterlijke Kroniek 7.500 FRANK PRIJZEN Jufvrouw YVONNE MADOE. Rousbrugge Gheluwe- Eereteekens Vlamsrtinghe. Door auto ver rast. Een schooljongen die per fiets aan de Dorpplaats achter een wagen reed werd verrast door een auto die uit de an dere richting kwam op het oogenhlik dat de knaap den wagen wilde voorbij steken. De jongen bekwam lichte kwetsuren, maar zijn velo werd heelemaal vernield. Zonnebeke. Boschbrand. In de bosschen van M. Feys-Goethals, van Vlamertinghe, gelegen Moorsledestraat, heeft een brand gewoed. De pompiers waren het vuur meester na een half uur hardnekkig werken. Er is veel schade. Woesten. Botsing. Zondag is hier een zeer erg ongeluk gebeurd. De wielrijder M. T... werd er aangereden door den motocyclist H. V... Beiden wer den ten gronde geslingerd. De wielrijder werd de schede! gebroken. De motocyclist brak een arm en liep erge wonden over heel het lichaam op. Meenen. Een kogel in het hoofd. Maandag avond, rond 9 ure, kwam in een logisthuis der Wahysstraat, de ge naamde Albert Sohier, 27 jaar oud, elek- trieker, geboren te Poperinghe, en bestel de een glas bier. De jongen zag er sedert eenigen tijd zeer droefgeestig uit. De ba zin bemerkte dat de jongen er zeer droe vig uitzag en vroeg hem wat er gaande was. Daarop begon hij overvloedig te weenen, stond op en begaf zich naar den koer. Eenige oogenblikken nadien hoorde men een revolverschot. Men snelde toe en de arme jongen lag op den grond uit gestrekt met nevens hem een browning. De jongen had zich met een revolverko gel de hersenpan verbrijzeld en de dood was oogenblikkelijk geweest. De gendar merie werd verwittigd, kwam ter plaats en deed het lijk naar het doodenhuis over brengen. De Trekkingen der Verwoeste Gewesten. Nikkelstnkken van 5 en 10 frank. SPORT VINS EN GROS VAN DEN BOOGAERDE E. Grande Dssfillerie Dijonnaise OUSTRIC C° Succ. E. Van den Boogaerde Boterstraat, 6, - - YPER - - goud in f 8 karaat Het is reeds bewezen dat de nieuwe Autos Garage Devos Dioianekel Ev. BAETE-TONNON Koud Buffet Buffet froid Bouwstoffen en Kolen programma der feestelijkheden die t-n plaats hebben op 25 Mei 'aan- Unóe ter gelegenheid van de Tiende Viaring en honderste verjaring van Jes onafhankelijkheid. Fees tprogramma 2ure algemeene vergadering N. V. 1. in 't lokaal. j 4 ure Statie, ontvangst der Federale en Provinciale Hoofdmannen. 4 voor 11 ure officieele ontvangst op 't Stadhuis. 1 2 ure in St Maartens hoofdkerk solemneele dienst ter nagedachtenis der Ypersche gesneuvelden en der afgestorvene invalieden. je ontvangst der invalieden, hoofd mannen en stadsoverheden in 't lo kaal. jure groot banquet, kosteloos aan al de leden en uitgenoodigde overheden door de afdeeling aangeboden, i i 2 ure vorming van den stoet, statie plein. 15 ure vertrek van de stoet langs de vol gende straten Statiestraat, Tempel straat, Boterstraat, Vandepeereboom plaats, Boesinghestraat, Surmont- straat, Cartonstraat, Lange Thour- outstraat, Britisch gedenkteeken, Meenenstraat, Groote Markt, Hond straat, Merghelynckstraat, Rijssel- straat, Groote Markt, jure Groote Markt toespraken per luid sprekers door de Heeren Leclercq, Federale Voorzitter, Timmerman, Algemeene sekretaris, Meerman, Provinciale Voorzitter, Gruwez, Plaatselijke Voorzitter. ure trekking der premien in't lokaal Au Saumon 7, Seminariestraat, Concerten op verschillige plaatsen van 't stad. 53 ure Zaal Lapierre groot privaat bal per uitnoodiging. !1 ure Tramstatie plein prachtig vuur werk. KOOPT GROND EN BOUWT, EEN HUIS IS GOUD. Werklieden en minvermogende l'perlingen, kiest en koopt langs stra in en wegen den grond dien gij be- ieert, en bouwt er uw huis, zoo goed- ;oop, maar ook zoo deugdelijk moge- ijk. Vreest niet dat gij niet zult iiinnen betalen. Gij hebt vooreerst :enen spaarpot, door werk en spaar- aamheid tot stand gebrachtwelk ten, dan er meê een eigen huis te ouwen, wat u zal ontslaan van een nis te moeten, van langs om koste- iiker, in pacht vragen, en soms tegen ril en dank te moeten verhuizen. Gij moogt ten tweede rekenen op iuttiger gebruik kunt gij er van ma le volgende premien of giften A. - Van wegens den Staat, 2.500 fr. ïhoogd voor 't eerste kind met 250 rankverhoogd voor 't tweede kind bs'250 fr.verhoogd voor ieder vol- |eid kind ten laste, 500 fr. B. - Van wegens de Provincie West- llaanderenden helft van 't beloop Ier Staatspremie. C. - Van wegens de stad Yper: het lerde der Staatspremie. Ten derde, ge kunt desnoods 75 Kn wat gij te kort hebt ontleenen hij f Samenwerkende Leenmaatschappij Eigen Heerd die het noodige geld rijgt van de Algemeene Spaarkas, en ij wordt enkel verplicht van 't opge- omen geld weer te geven na ver- heidene jaren met maandelijksche fleggingen, berekend aan 5 fr. 75 oor afkorting en intresten te samen, lilt gij u doen verzekeren tegen de ood, uwe vrouw en kinderen worden j uw overlijden ontslegen van uwe chuld die door uwe verzekerings- uatschappij weergegeven wordt aan Eigen Heerd Ten vierde, zoo gij lid zijt van den 'ond der Kroostrijke Gezinnen, die hnd die onlangs in eene tombola 1300.000 bekwam, en sedert dien een Bnzienlijker Woningfonds tot stand 'acht om geld te kunnen leenen aan «ne leden, is bereid op uwe vraag 000 fr. in leening te geven zonder itrest, en daarenboven 5.000 fr. aan 'en kleine intrest van 3 's jaars. En eindelijk, ten vijfde, het Ministe- 'f van Nijverheid en Arbeid, zal waar- pijnlijk in 't korte in staat gesteld 'orden aan de werklieden en min- rmogenden, aan den kleinen intrest jan 2 het noodige geld te leenen. r zal duizend millioen ontleend wor- kn voor goedkoope woningen, maar plaats van al dat geld ter beschik- ng te stellen van de Nationale Maat- Pappij voor Goedkoope Woningen j* geld bezorgt aan aangeslotene wawmaatschappijen gelijk Ons On- 'rdakte Yper, zal het Ministerie *n Nijverheid en Arbeid een deel der !^ning mogen gebruiken om werklie den en minvermogenden die bouwen, n 2 intrest, het noodige geld in 'ening te geven. Belgie weet dat 'rankrijk eene bouwpremie van 5.000 'ank geeft aan de huisgezinnen met ■'ie kinderen, en die premie verhoogt 2.500 fr. per kind. tot een maxi mum van 15.000 fr.dat het, daarbij, 4 volle weerde van het in pand gege- huis te leen geeft aan 2"% intrest jaars; Belgie weet ook dat Duitsch- M 50 van de weerde van 't nieuw 'ais, en zelfs 90 aan de kroostrijke Wsgezinnen in leening geeft, en jaar- maar 3 tot 4 aflegging eischt. •*'?ie weet eindelijk dat Engeland en r°!land het vermenigvuldigen van de 'tdkoope woningen doelmatig be- ordeeligt ten bate van den groei en 7*i der huisgezinnen en der rust en j;plust in 't landen daarom, altijd 'r;ed om goede voorbeelden te vol- en wat nuttig is te verwezentlij- wil Belgie het mogelijke doen om huisgezin zijn eigen huis te be- HMc' tit a COMPTE CHE ES POSTAUX t 29.989 Anck... Maurits, Tyt... Achille en Demeul... Modeste, allen van Hooglede, hadden het geestig gevonden zekeren avond een boom te trekken midden over den weg op een punt waar, dank zij de bestaande helling, deze hinderpaal doods gevaar kon opleveren voor wielrijders of anderen die daarop zouden terecht ko men. Het ongeluk wilde dat drie wielrij ders elkaar op korten tijd volgende, beurtelings met hun rijwiel halsover kop over dezen hinderpaal tuimelden, dit met het ongelukkig gevolg dat, benevens rij wiel en kleederen kapot, twee hunner eene werkonbekwaamheid van 8 dagen ondergingen. De drie slachtoffers hadden zich als burgerlijke partij aangesteld en vroegen de le 1200 fr., de 2e 1170 fr. en de 3e715fr. als schadevergoeding. Het openbaar ministerie verklaarde zich bij den eisch der burgerlijke partij aan te sluiten en vroeg, gezien de groote lafheid van de begane daad, eene strenge en on voorwaardelijke veroordeeling van de drie betichten. De rechtbank veroordeelde daarop de drie betichten elk tot 1 maand gevang en 50 fr. boete of 15 dagen ge vang zonder voorwaarde, daarbij voor belemmering van den openbaren weg elk 10 fr. of 2 dagen en voor dronkenschap insgelijks elk 15 fr. of 2 dagen. Ingaande op de vraag der burgerlijke partij veroor deelt de rechtbank de betichten om soli- dairlijk aan elk hunner de gevraagde schadevergoeding te betalen met de rech terlijke intresten en de kosten hunner aanstelling. Mochte deze zware en wel verdiende straf ook anderen tot les die nen. Verm... en Car... Remy, die per moto rijdende in botsing gekomen had den waren beiden vervolgd. Het onder zoek der zaak heeft bewezen dat Car... alleen schuld had. Diensvolgens veroor deelde de rechtbank Car... tot 100 fr. boete of' 1 maand gevang, voorwaardelijk gedurende 5 jaar. Verm..., die'zich als burgerlijke partij had aangesteld en 7102 fr. 10 als schadevergoeding vroeg, be komt 5602 fr. 10. Car... moet daarbij de kosten der aanstelling betalen. Vandev... Leona van Yper, eene modelmoeder, die in 3 maanden tijds tweemaal haren nam en 5 kinderen ver laten had om met een anderen op te trekken, wordt tot 1 maand gevang ver oordeeld, voorwaardelijk gedurende 5j. Dek... Emiel bij wie gevallen van mond- en klauwzeer hadden voorgedaan en de voorgeschreven maatregelen niet genomen had, wordt tot 26 fr. boete of 8 dagen gevang veroordeeld, voorwaarde lijk gedurende 5 jaar. Pauw... Osc. en Goerl... Jos. van Yper, die in eene danszaal, elkaar een pak slagen toegediend hadden, worden elk tot 30 fr. boete of 10 dagen gevang veroordeeld, voorwaardelijk gedurende 3 jaar voor de 2e. Vanack... Cam. en de gebr. Plat... Leon en Maurits allen van Langemarck, hadden ruzie in eene danszaal. Vanack... bood weerstand en sloeg den agent die hem wilde opleiden, voor dit feit bekomt hij 15 dagen gevang en 26 fr. of 8 dagen, voor slagen aan eene vrouw 26 fr. boete of 8 dagen. Verders nog voor lichte ge welddaden 20 fr. boete of 3 dagen. De Gebroeders Plat... die ook tegen de po litie opkwamen worden ieder tot 1 maand gevang en 26 fr. boete of 8 dagen veroor deeld, voorwaardelijk gedurende 3 jaar voor deze laatsten. Land... Ach. van Wytschaete en zijn vader Constant van Langemarck, die aangeslagen goederen verborgen had den, worden elk tot 26 fr. boete of 8 da gen gevang veroordeeld. Voorwaardelijk gedurende 3 jaar voor Constant. De Gebroeders Van... Gilbert en Roger, de gebroeders Pitt... Louis en André, alsook Tee... Adrien, allen van Poperinghe, worden vervolgd voor sla gen. Van... Gilbert en Roger en Pitte... Louis, voor slagen met onbekwaamheid, elk 50 fr. boete of 15 dagen gevang. Pit... André bekomt vrijspraak. Tee... Adrien voor enkele slagen wordt tot 26 fr. boete of 8 dagen gevang veroordeeld. Voorw. gedurende5 j. voor Van... Gilbert. 4) Boekenlijst der verschenen werken en bijdragen over de vraagstukken die de K. G. aanbelangen, in 't Fransch, in j 't Vlaamsch, of in andere talen met de namen der schrijvers en met een beknopt overzicht van den inhoud en eene beoor deeling van de waarde en van het belang dier werken in verband met de K. G. 5) Vergelijkende studie over de belas tingwetgeving van de onderscheidene lan den met het oog op de K. G. 6) Bijzondere studie van de successie rechten in vijf landen die zich onderschei den door eene wetgeving op dat gebied opsporing van het beste, in Belgie in te voeren stelsel, met het oog op de K. G. 7) De grondbelasting en de K. G. 8) Het legeren de K. G. 9) De sociale verzekeringen en de wij zigingen in hun wettelijk statuut en in hunne regeling te brengen, met het oog op de K. G. 10) Zelfde onderwerp voor het buiten land. De werken nogeu in 't Fransch of in 't Vlaamsch gesc.neven zijn. Zij moeten aan het Hoofdsecretariaat toegezonden worden vóór 31 Juli. Zij mogen met de handgeschreven of gedrukt zijn. Zijn ze niet gedrukt, dan hebben de schrijvers er belang bij, ze met dè schrijfmachine te doen overschrijven en ze op die wijze in te zenden. Leest en verspreidt «HET YPERSCHE VOLK» toe te kennen voor het publicatiefonds van den Bond der Kroostrijke Gezinnen. Men weet niet genoeg, inde letterkun dige maatschappelijke middens, dat er verleden jaar door M. Gollier en naar zijn voorbeeld, voor den Bond prijzen inge steld werden, die de zaak van de groote gezinnen het best bevorderen. De volgende prijzen zullen in October aanstaande toegekend worden 1. De prijs Gollier, 2.500 fr. 2. De prijs Michel Levie, 2.500 fr. 3. Een of meer prijzen, naar de belang rijkheid van de ontvangen werken, tot een geheel bedrag van 2.500 fr. Het Comiteit van het Publicatiefonds stelt aan de schrijvers de volgende onder werpen voor 1) HanJboek voor het onderwijs van demographie of volksbeschaving, inzon derheid met het oog op de Kroostrijke Gezinnen. 2). Handleiding van de propagandisten van den Bond K. G. 3) Letterkundige werken romans, ge dichten, gezangen, tooneelstukken ten gunste van de K. G. ROUWBERICHTEN Vrienden en Kennissen worden vrien delijk verzocht de zielmis te willen bijwo nen welke op Zondag 18 Mei, om 8 112 ure, in St Jacobskerk zal gelezen worden, tot zielelafenis van Op 6 Mei is in de Onze Lieve Vrouw- kerk te Laeken heeft de begrafenis plaats gehad van M. Henri De Roo, dokter in veeartsenij kunde,algemeene Eere-Inspec- teur van het Ministerie van Landbouw, lid der kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw van Laeken, lid van den hoogeren raad van Landbouw-en Gezondheidsleer, Commandeur in de Orde van Leopold, Commandeur in de Kroonorde, Groot officier in de orde van het Groot Hertog dom en van den Eik, Burgerlijk kruis van eerste klas. Wij bieden aan onze stadsgenooten Heer Dokter en Mevr. Gabriel De Roo onze oprechte rouwbetuigingen. co» Op 1 Mei is zachtkens in den Heer ontslapen, te Oostvleteren M. Achiel- Cyriel-Camiel Grimelprez, dokter in ge neeskunde weduwnaar van Vrouw Leon- tine Allaeys. De begrafenis heeft Dinsdag 6 Mei plaats gegrepen in de parochiale kerk van Oostvleteren om 10 1/2 uur. Eene talrijke menigte woonde den lijk dienst bij, alzoo een laatsten blijk van genegenheid gevende aan dengene die gansch zijn leven lang bewijs gegeven heeft van zelfopoffering in het uitoefenen van zijn edel beroep. Wij bieden aan de familieleden van den diepbetreurden afgestorvene en bij zonderlijk aan onze stadsgenooten Heer Dokter en Mevr. William Grimelprez onze oprechte en christelijke rouwbe tuigingen. <o» Op 4 Mei is overleden te Yper heer Alois-Franciscus Collez weduwnaar van Vrouw Clarinda-Sophia Vandenbussche, ridder in de Orde van Leopold II. De afgestorvene is gedurende lange ja ren bediende geweest op het Bureel der Grondpanden van onze stad. Onze oprechte deelneming aan de familie. Maandag in St Henricuskerk te Brus- sel-Woluwe is het huwelijk ingezegent geweest van M. Achiel Claeysoone, in genieur, reservekapitein van het genie- korps, oorlogskruis, zoon van M. A. Claeysoone van Rousbrugge, met Mejuf- fer Marguerite Francois van Brussel-Wo- luwe. Onze beste gelukwenschen aan de ouders, heil en voorspoed aan de jong gehuwden. 22-ten April 11., werden te Gheluwe twee Nijverheidsee'reteekens van 2Jl' Klas toege reikt. De eene aan H. Karei Bouten, de andere aan Mejuffer Helena Meerschaert voor 25 jaren dienst als keukenmeid beiden in dienst bij Mevrouw Vuylsteke, brouwerij te Gheluwe. 's Avonds kwam het dorpsmuziek de gedekoreerden hartelijk feesten. Lijk opgevischt. Zaterdag avond verliet de genaamde Gerard Van Brabant 34 jaar, fabriekwerker, wonende te Ghe luwe, zijne woning met rond de 200 fr. in Fransch geld om aan een hanengevecht te gaan deelnemen. Sinds had men van hem niets meer gehoord. Donderdag middag werd aan de vlaswaterij van M. Charles Debaes, Rijsselpoort, een lijk uit het wa ter der Leie opgevischt en naar het doo denhuis overgebracht, alwaar in den na middag Vr. Van Brabant het lijk kwam herkennen. Men denkt dat de ongelukki ge al naar huis terug te keeren in het wa ter zal- gevallen zijn. Het lijk zal naar Gheluwe overgebracht worden alwaar heden Zaterdag de begraving plaats heeft. Hij had nog slechts 60 franken op zak. Tijdens de maand Mei, zullen er drie trekkingen plaats hebben der leeningen van de Verwoeste Gewesten, in den zetel der Nationale Bank van België, te Brus- i sel, telkens ten 10 ure 's morgens Op 10 .Mei 96i trekking der 2de leening (5 1922)een lot van 250.000 frank en twee j loten van 100.000 frank. Op 20 Mei 84e i trekking der 3de leening (5 1923)twee loten van 100.000 fr. drie loten van 50.000 fr. en 15 loten van 10.000 frank. Op 31 ATei 76* trekking der 1ste leening (4 f j 1921)een lot van 250.000 fr. een lot van 100.000 fr. en drie loten van 50.000 frank. Kortelings zal een pattij nikkelstukken van 5 frank geslagen en ter beschikking gesteld worden van de Nationale Bank. In Juli zal men beginnen met zulke stuk ken van 10 fr. te slaan en seffens erop in omloop te brengen. FOOTBALL Uitslagen van Zondag 4 Mei 3-1 11-0 Reeks A C. S. Y.Veurne Reeks B Poperinghe C. S. Y. De match van reeks A tegen Veurne was omtrent de weergave van deze in zelfde reeks tegen Poperinghe, in dezen zin, dat de Veurnenaren in den eersten time al gaven wat ze konden en deels domineerden, maar den match niet kon den doorhouden en in den tweeden time moesten onderdoen voor meer berede neerd spel. In Reeks B was het een belachelijk ietsvan de 15 mannen die aangeduid werden als speler of reserve, zonden drie hunne kaart terug vier zagen niet om zoo kwam het dat we dien match met 8 mannen moesten spelen, 't Is goed te verstaan dat de Poperinghenaars niet te vreden waren, 't Was ervoor ook z'had- den hun geld gegeven om een match te zien, die naai alle waarschijnlijkheid erg moest betwist zijn, en 't geen ze te zien kregen geleek er niet aan. 't Ware best dat ons komiteit de namen zou onthou den van die mannen die, zonder reden, weg blijven en hunne kameraden in den steek laten. Het klassement geeft dus A B Yper 4 5 9 Poperinghe 2 5 7 Veurne 2 0 2 Dus twee punten vóór Poperinghe, waarbij naar alle waarschijnlijkheid te voegen de twee punten van den geschor sten match C. S. Y.—Poperinghe. Zon dag spelen de twee laatste matchen. Daar Poperinghe naar alle waarschijn lijkheid wint in Veurne Reeks B, zal alles afhangen van de match die we te spelen hebben in Poperinghe. Winnen we, of spelen we gelijk, dan is de beker aan ons. Verliezen we, dan wint Pope ringhe den beker door goalaverage, en daar zal de ongelukkige uitslag van 11-0 de doorslag geven. We zijn best ge plaatst, maar moeten goed oppassen, en allen als een man spelen om te winnen. Laat ons hopen dat van weerkanten spe lers en supporters het hunne zullen bij dragen opdat die match in eenen waren sportieven geest zou doorgaan. 't En is zoo moeilijk nietkalm blijven is de hoofdzaak, en niet altijd kwade in zichten zien bij uwe tegenstrevers. Enkel Dinsdag laatst kreeg ik kennis van de artikel verschenen in De Pope- ringhenaar over den match Yper-Pope- ringhe reeks A. Naar den raad van den schrijver heb ik die photo eens goed be zien, en, men herte rechtuit gesproken, 'k heb daar niets in gevonden noch voor Poperinghe noch voor Yper, en 'k geloof dat alle menschen, die zonder vooroor deel willen spreken, het daarover'moeten eens zijn. Gansch t'akkoord dat de match, voor een zoogezeide derby, goed van stapel liep, en dat het geheel spijtig is dat die stomme penalty daar moest ko men om alles te verbrodderen maar 't spijtigste van al is dat spelers en lines men van Poperinghe naar hun bestuur niet wilden luisteren, en met het terrein te verlaten, willen of niet, Yper gewon nen gaven. Laat ons hopen dat de betrekkingen tusschen Yper en Poperir.ghe, die sedert eenige jaren als vriendelijk mochten aan dien zijn, er niet door lijden efl dat we van die kwajongen niet vinden die altijd gereed zijn om in troebel water te vis- schen. PROV1NTIE WEST-VLAANDEREN. Stad Wervlck. Plaats van politieagent. Vaste jaarwed de 10.000 fr. Twee jaarlijksche verhoo gingen van 300 fr. Mobiele wedde van 400 fr. per schijf van 35 punten boven het index-nummer 700. Gezinsvergoeding van 25 fr. per maand voor elk der twee eerste kinderen van min dan 17 jaar ten laste van den agent. 30 fr. voor het derde kind en 40 fr. voor elk der volgende kinders. Kleeding en uitrusting. De kennis der vlaamsche en fransche talen is noodzakelijk. Aanvragen aan 't gemeentebestuur voor 15 Mei 1930. De kandidaten die tegen den vijand niet gestreden hebben mogen ten hoogste 30 jaar oud zijn. De oud-strijders mogen ten hoogste 35 jaar oud zijn. BURGERSTAND VAN YPER, van 1 tot 7 Mei 1930. Geboorten. Clabau Lea, Groote Markt. Liberecht Pierre, Veurnestr. Geldhof Maria, Klaverstraat. Overlijdens. Clabau Lea, 1 d., Groote Markt. Longueville Maria, 45 j., ongeh., Poperinghestw. Vermeersch Eudoxie 56 j., huishoudster, echtg. Philippe Isidore, Drie Zottenstr. Collet Aloisius, 81 j., bediende, wed. Vandenbussche Clarinda. Brakkenstr. Grousset Roger, 4 j., Lange Thouroutstr. Beun Edouard, 75 j., echtg. Bailleul Octavie, Kalfvaart. Huwelijken. Everaet Petrus, landwerker en Cnockaert Emerence, huishoudster. Rouserez Emiel, mecaniekwerker en Craye Maria, fabriekwerkster. Vandewinkele Marcel, nijveraar en Vandeputte Gabrielle, z. b. Degroote Alberic, mecaniekwerker en Devos Laura, z. b. Knockaert Leopold, aanplakker en Joos Laura. Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.MaréchalFoch, LIBOURNE(Gironde) Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Aperitifs - Liqueurs - Sirops de fruit Dépot des produits de ces deux firmes chez 1VL CEULENAERE a Ypres rue Courte de Thourout, 22. Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te Yper Uit oorzaak van Failliet. OPENBARE VERKOOPING van TWEE SCHOONE EN WELGELEGENE WOONHUIZEN met inrijpoort, magazijn en werkwinkel, 4 en 6 Lombaardstraat te YPER en van een PERCEEL HOVENIERLAND te YPER, wijk «De Ster», eigendom genaamd Het Fortnabij den steenweg naar Vla mertinghe. De Notaris N. D'Huvettere te Yper daartoe in rechte benoemd zal ten overstaan van den Heer Vrederechter van het tweede kanton Yper openbaarlijk verkoopen de hiernabe- schreven goederen afhangende der failliet van Heer Henri Vanbecelaere, gewezen aan nemer van timmerwerken te Yper. Koop een. Een WOONHUIS met af hankelijkheden, werkhuis en inrijpoort, ge legen te Yper, Lombaardstraat, Nr 4, bekend ten kadaster sectie I, Nrs 202b, 202d en deel van Nr 202c, groot 255 vkm. Thans ongebruikt. Koop twee. Een WOONHUIS met af hankelijkheden, gelegen te Yper, Lombaard straat, Nr 6, bekend ten kadaster sectie I, deel van nummer 202c, groot 73 vkm. Thans ongebruikt. Koop drie. Een perceel HOVENIER- LAND, gelegen te Yper, wijk De Ster bekend ten kadaster sectie E, Nr 153/2ql0, groot 689 vkm. Thans ongebruikt. TOEWIJZING: VRIJDAG 23 MEI 1930 om 2 té ure stipt namiddag, ter gehoorzaal van den Heer Vrederechter, Justitiepaleis, Groote Markt te Yper. c Inlichtingen ter studie van voornoemde notaris. De huizen zijn zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 ure namiddag. Studie van den Notaris VAN DER MEERSCH te Yper OP WOENSDAG 21 Mi.i 1930 om 3 uur stipt namiddag, ter herberg De Zon bij Cvrille Schorreel, te Zuidschote, wijk Luzerne. INSTEL met PREMIE van Gemeente ZUIDSCHOTE, wijk Luzerne. Een schoon WOONHUIS met afhankelijk heden, grond, koer en hoving, bekend bij kadaster sectie A, Nr 356b, voor eene grootte van 2 aren 42 centiaren. Thans onbewoond. Boomprijs 200 fr. Sleutel te bekomen bij M. Wed. Ivo Lou- wagie. Studie van den Notaris Jacques RAMAULT te Wervick. OP DONDERDAG 5 JUNI 1930 ter Gehoorzaal van het Vredeger. te Wervick I. - om 2 ure namiddag, OPENBARE VERKOOPING van EEN' SCHOON WOONHUIS met afhankelijkheden, gebouw bestemd voor hoenderkweek en 5 a. 55 ca. erve en land, gelegen te Wervick. Becelaerestraat. Onmiddellijke ingenottreding. Kohier van lasten en plan ter studie van voornoemden notaris. II. - om 3 ure namiddag, OPENBARE VERKOOPING van EEN WOONHUIS met stallingen, schuur en afhankelijkheden en 1 ha. 9 ca. land, weide en bouwgrond, verdeeld in loten, gelegen te Wervick, Basse Flandre. Gebruikt tot 1 October door de Wed. Emile Bruggeman-Ryckebosch. Zie plakbrieven met plan. MARKTPRIJZEN Yuer, 3 Mei. Tarwe 147-149; koolzaad 412-414; klaverzaad 1600-1800; rogge 93-95; boekweit 235-239; haver 100-102; brouwers gerst 155-158; voedergerst 120-122: erwten 212-214; bloem 207-209; maïs 136-138; paar- deboonen 212-214; gruis 87-89; zemelen 118- 120; lijnzaadmeel 177-179; lijnzaadkoeken, 161-163; aardappelen 22-25; boter 20-22; eieren 0.66-0.69; biggen 400-475, of 17-18 den kilo; strooi 28-35; hooi 63-82; ruw vlas 50-70; chicoreiboonen (1928) 120, (1929) 130. Kortrijk, 5 Mei. Witte tarwe, 130-135; rogge 90-100; haver 100-105; paardeboonen 140-150; gerst 110-120; tarwebloem 203; in- landsche zemelen 75; gorte zemelen 75; hooi 65-70; strooi 30-40; aardappelen 30-32; boter 21-23; eieren 0.62-0.65; voederbeeten 10-12; Turksche tarwe Plata 138; Cinquantino 144; vreemd lijnzaad 310; inlandsch lijnzaad 256; inlandsche lijnzaadkoeken 152; Amerikaan- sche lijnzaadkoeken 152; koolzaad 100; maïs 126; lijnzaadolie 675; koolzaadolie 700; vlas der Leie 60-130; wit vlas 1000-2500; vlas op den grond geroot 900-1100; ruw werk; 350- 475; fijn werk, 750-800; suikerijwortels 98- 100; nieuwe suikerijboonen 112-113; VEEMARKT. Te koop gestelde dieren, 275; 102 koeien, den kilo 8.25; 98 vaarzen 8.75; 50 stieren 8.50; 25 ossen 8.75. Veurne, 7 Mei. Boter 21; eieren 066; viggens 400; aardappelen 30; tarwe 142,; rogge 140; haver 95; strooi 27; hooi 90; gerst 110; erwten 160; paardeboonen 138; voeder beeten 6.00; klaverzaad 7.00. Verkoopt alleenlijk en Diamanten van EERSTE KEUS. o Alles met waarborg. onder alle opzichten voldoening geve» en zelfs de verwachtingen van hunne» eigenaar te boven gaan. Neemt inlichtingen aan deze die er een bezitten of aan Tel. 55. Meenenpoort, YPER. Tel. 55. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, diaainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, desla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6.Ü0 fr. Statieplaats YPER PI. de la Statioa LokaalLocal C. S. Y. K H. M. Y. E C Y. - C P.Y. Gedurende 15 dagen na de toewijzing be zit eenieder het recht van opbod van ten minste een tiende van den voornamen koop- I prijs. Het opbod zal bij deurwaarders exploot kenbaar gemaakt worden aan den Heer Ger- j main Berghman, advokaat-pleitbezorger te Yper. Curator der failliet, aan den voorloo- pigen kooper en aan den werkenden notaris. NOEN MALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS a prix fixe - Prix moderis aan alle uren. a tout heure. Gekende "Wijnkelder - Cave renommee. De openbare veiling der machienen en werktuigen bestaande uit: gazmoteur, merk Grymonprez met réservoir en transmissie, lintzaag van 80 merk Danckaertschaaf - machien van 40 merk Danckaert verdik - machien (tafel 40) merk Danckaertslijp steen merk Grymonprez boormachien met renvoi en riem merk Danckaert topie met renvoi en guide (boom 4.50) merk «Dan ckaert serre-joints, zal plaats hebben in den werkwinkel, Lombaardstraat, Nr 4, op Vrijdag 23 Mei 1930, om 4 ure namiddag, mits komptante betaling. GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon-125 De Haernestraat, 15, YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 3