6RAFIELDEBS uren Breuken YPEi li mé SCHMIDT-ACKE Ulesi - Ulaamsche HypetlieehHas eWraakvan een Christen WYPELIER-TAFFIN NI (DARfDEREN SCHOUttlEfi in magazijn. Met oudste en beslkoopsle iluis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats. (3ranb Basar be la 1Rue au Be acre jj In de Pappen afdeeling yper algemeene 21, JVIEEfiEriSTEEftWEG. 21, fills marmer- en nsnieerHen marokijn- ReisaniHeien Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage Hoogspannings-, Ltieht- en Drijfkfaehtinpiehtingen. BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI Ghieopei in fijn poeder, ssmoale en graan. Dixmudestraat, 14, YPER. BRUGGE, 9, AKADEMIESTRAAT. 9 61eptPifi(5Qtie Ondepnemingen Telefoon 186 Telefoon 186 IBÉFZEBSER KEUS VAN geplaatst binnen de O KORTRIJK bijhuis open alle deJ Kokelaarstraat, 3 01tijd 25 tot 50 GpQ?zepl(en in (pagazijn in alle ppijzen. VRIJEN INGANG 14, Boterstraat, 14 VASTE PRIJZEN, ft 141 14, Boterstraat, I GROOTE KEUS van KINDERVOITUREN, CHARETTEN, Rookersartikelen Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, \I*ER Telefoon 154. Abonneer U op liet YPERSCHE VOLK Ferdinand Waterbley-Riem Aannemer HUIS AIMË GRUMZ Moden-artikelen in 'tGroot Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. Moerstraat, 19, Brugge. Lieeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. Tarief der Geldplaatsingen op Hypotheken 7 °/o voor 5 of 10 jaar naar keus van den geldstorter. boot ÜU3 geld in CJUest=C?Iaandepen. M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. I, EEEE YPER EEEE I De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE. Een enkele proefneming li moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. Riemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit Amiant, Caoutchouc buizenblad en koord), Bourrage, Graisseurs, Kranen, Poetskatoen, Piemvet, enz. Oliën, Vet en Vaseline voor machienen en wagens, Lamp-olie, alsook beste Saladeolie. 0estel^ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. R. Brutsaert-Develter Telefoon 785 Telefoon 785 I Esctsr Tilr srman UITERST VERZORGD WERK. GENEZING van ait s', - van BREUK. ZAKKi* VERPLAATSLW INGEWANDEN- UITSTORT,;.- en alle gebrek van l lichaamsdeelen. door t nieuwe GEBREVETSfc- DE toestellen van dea 0 DIPLOMEERDEN Si cialist Breukmeester Albert DUMONCEAU Belgische firma, opter in 1885, VIJFMAAL fit BREVETEERD. EEN DIPLOMAS. GOWÈ MEDALIES- Deze toest; len volkomen zonder Rfcr of ZIJVEEREN, as& GUMMIE of ELASTIC, worden dag en nacht voor alle werken zon eenig ongemak gedrag Weerhouden onder zart .REGELMATIGE 4* 'king alle breuk, doet verminderen tot volledige verdwijning alle WAARBORGE passing en allen ufc, kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL. 9 tot 2 uur te YPER: de 1' en de 3 Zaterdag iedere maand, Hotel du Nord 5 Statiestraat. van 8 tot 6 uur. BIJZONDER HUIS te BRUSSEL 65-67, Rue de la Meuse, 65-67, Tel.4«:t Eteeiiaar: JULES VERSAILLES Huisgerief, Glas-en Gleiswerk, Porcelein, Fantaisie-artikelen Tel. -JOiï Artikelen voor Geschenken PARKEN en KINDERSTOELEN EIKEN en ACAJOU MOULUREN HUIS VAN VERTROUWEN Gesticht in 1896 Vermindering v Oorlogsimalieden en Kroostrijke Gezinnen. Het Huis gelast zich ynet alle Herstellingen. van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Abonneert U op «HET YPERSCHE VOLK» Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGE! Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat YPFH dicht bij de Halle Postcheck 37.177 li» gen. Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4 000.000 fr. Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent Mengelwerk v. "Het Ypersche Volk,, 21 Oorspronkelijk dramatisch verhaal door Camille Vervarcke. Gij moet niet verstaan sprak een andere kerel die niemand anders was dan Rndolf. Laat ons eerst die vrouw uit den weg heipen. Mele deed eene heftige beweging bij het hooren dier woorden, en slaakte een verdoofden noodkreet, terwijl de burgemeester zegde: LTit den weg helpen! Wat wil... Achwees niet bevreesd, wij wil len haar slechts weder in haar huis leiden en haar verzoeken zich stil te houden, antwoordde de hovenier on- l>e vangen. En inderdaad, de meid werd in huis gebracht door die twee mannen, ter wijl Rudolf zegde: Wacht een oogenblik. burgemees ter wij komen aanstonds terug, gij zult alles verstaan. Wat mogen die gasten nu in 't hoofd hebben, zegde de gemeentebe stuurder tot Jozef terwijl zij daar hei den voor de staldeur als verdwaasd stonden te kijken, zonder te weten wat aanvangen. Gelukkiglijk bleven Rudolt en de hovenier niet lang weg. Bij het licht van het lanteerntje za gen onze twee hekenden hen behoed zaam doch snellijk naderen. Welnu! welnu... begon de burge meester. Welnu wedervoer Rudolf aan stonds. ik zeg u dat w ij er op geko men zijn... er boven op! Spreek klaarder wat is er Kom dan hier binnen. De vier mannen gingen nu zonder eenig gerucht te maken den peerden- stal binnen. Daar stond het vlugge rijdier van den heer Wilsonn, en keek nu en dan eens verwonderd naar de binnendrin- géhde mannen. Stilzegde Rudolf tot de drie anderen volgt mij zonder gerucht ziet Dat alles is goed en wel. grom melde de burgemeester, maar met al dat löopen wij hier gelijk in een dool hof. - Heb een weinig geduld, heer bur gemeester. sprak de hovenier fluiste rend. gij zult straks alles verstaan. Ru- dolf was langs een smal deurken in een aangrenzende plaats gekomen, welke moest dienen onv voeder en ge reedschappen te hergen. Zoo ten minste oordeelden de bur gemeester en Jozef er nog over. XVI. Ziet eens. vrienden, zegde Rudolf, zijnen lanteern. in de hoogte heffend welke zonderlinge plaats, hé... Daarin moest men hem aanstonds gelijk geven. Het plaatsje met zijn hoogvormig :ssiH69a««.vv^vAWWJlH«f!WNMesH».'WJuuvbv;vaus&'!::sssss:::::Hf»:i>at<,ifl gewelf en spitbogige. toegemetste vensterkens geleek wondergoed aan een kleine kapel. Wij zullen dat alles eens bezien, sprak de burgemeester half vergramd, als gij ons zult gezegd hebben wat gij hier uitwerken wilt. Wacht, zegde de hovenier en piep te eens heel stil en op eene eigenaar dige manier. Onmiddellijk daarop hoorde men een verdoofd gerucht in den diepsten hoek der plaats, en van achter eenige bus sels stroo, die daar tot op meer dan manshoogte tegen den muur getast lagen kwam de veldwachter met hoogst belangwekkend wezen te voor schijn. Ha! zegde hij. de vrienden zijn hier vereenigd. en daar ook de heer burgemeester... Gij zult nieuws gaan vernemen... Hoort gij nog iets? vroeg Rudolf. Zeker, 't is nog gedurig hetzelf de. ga niaar eens luisteren, ik zal in- tusschen wel eenigen uitleg aan de nieuw aangekomenen geven. -Is er dan nog zooveel tijd' Ja. ja. zij zijn in eene zeer ern stige redekaveling gewikkeld, "t Zal nog zoo gauw niet gedaan zijn. M'eest maar gerust. De knecht ging inderdaad de plaat- innemen welke de veldwachter zoo even verliet. Deze wenkte dan den burgemeester en de twee liedenden van den heer Delatour, hem tot in de eerste plaats te volgen. Het peerd was een weinig ongerust geworden en nu en dan hoorde men heel zwaar hondengeblaf. Ik geloof dat hun heen afge knaagd is. meende de hovenier. Ja, dat kan gebeuren, maar nu is er niets meer aan gelegen... Laat ze maar wat blaffen. Ik zie dat de heer burgemeester nieuwsgierig is. Meer dan nieuwsgierig, ik brand. Luister dan. Wat hoort gij daar in dien duis teren hoek? Laat mij de zaken met orde ver tellen, als het u belieft, wij zullen er dra komen. Gij hebt ons zien vertrek ken. niet waar? -K- elnu wij waren ai over den muur aanstonds in dezen hof. ja ta melijk lang voor dat gij kwaamt aan bellen. De honden, die aan hun hok gebon den staari. kregen eerst en vooral elk een hespenheen met nog wat vleesch aan. en zij schenen zich daar zoo goed mede te vermaken dat zij maar nu en dan een gebrom lieten hooren. gelijk de dieven ook doorgaans doen. De doening is hier niet groot, in korten tijd stapten wij eens overal rond zonder iets bijzonders op te mer ken. In huis was alles rustig en stil. en wij lagen op den loer niet verre van hier. Nu en dan hoorden wij de deur van den peerdenstal eens opengaan en wij zegden tot malkander Daar moet iets gaande zijn. Wij moeten bij de deur geraken OPVOLGSTER DER FIRMA Wij kropen dan voort gelijk de slangen, zoo weinig gerucht makende als hel maar mogelijk was, maar toch moet ik zeggen dat die twee stalknech ten twee stalknechten, voor een en kel peerd uitnemend gerust van gemoed moesten zijn. en zich aan niets bijzonders verwachtten, anders hadden zij ons toch w el gehoord. Nu dat gebeurde niet en wij kon den welhaast hunne samenspraak ver staan. Ten minste Rudolf, die eenig En- gelsch kent verstond hunne woorden. Hij 'vertolkte ons dan naderhand wat zij tot malkander zegden. 't M as nagenoeg als volgt -Waar blijft de meester? Ja. wie weet dat? Hij zegde om negen ure hier te zijn... 't Is nog maar een kwart uurs over tijd. men geeft toch altijd zooveel gratie... Ja. maar onze kostgangers wor den voorzeker ongeduldig... Ik wilde wel... I M at dan Dat het welhaast gedaan ware. want met dat alles hebben wij bijna j geen vrijheid meer. Gij weet toch wel waarom wij naar hier gekomen zijn. Ja toch. maar zulks belet niet dat ik een einde aan dien toestand zou willet zien komen... Alles is toch niet ernstig... Denkt gij Ik zeg dat onze meester veel te zwak is. Bah, laat zulks aan hem. zie daar komt hij... Inderdaad zoo vertelde de vfl wachter verder wij hoorden persoon van den kant der achter^ komen. Hij ging recht naar de mannen en zegde Gij wacht zeker? Ja meester. Laat ons gauw naar bene: gaan. Moeten wij mede? Ja. zeker, gij moet allen ht"-' getuigen. Helpen getuigenherhaal burgemeester hier voor de eerste onderbreken, wat zou er dan wet de zijn Dat weten wij tot hiertoe niet heel juist, maar luister nns oogenblik, als 't 11 belieft. De drie nen trokken dan den stal binne" ondanks het gevaar en het zonder?" van den toestand, was onze nies gierigheid sterk genoeg wii immers om zoo te zeggen verre1 dat er iets bijzonders gaande om ons ook den stal te doen hi"- sluipen. Die mannen moesten er iiulerv ik zeg het nog eens heel aan denken dat zij konden hf"" worden. Van dezen stal, waar wii meer zagen geraakten wij in die - 7 plaats en daar was ook geen ie wezen meer op te merken, s "A er geene andere deur aan is dar -*■ ('t Ytrvdf*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 4