Handelsbank BANK - UNIE Het IXde Gouwfeest NAAR KARTHAG0 HONGARIE 100.000.000 franken. CÜeet ge cuat Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52 Jaar. - Nummer 22. 30 Centiemen. Zaterdag 31 Mei 1930 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper D" BRUTSAERT, Kamerlid, is sprc- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, m zijn huis, Te YPER, den P en 3* Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS Kath. Ta:ners van West=Vlaanderen Handelaars HET YPERSCHE VOLK,, N. S. B. F. N. C. Nationale Strijdersbond v. Belgie N. V. ffd ijpcvscSjc IloU u ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 ff. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen al!e inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. 's morgens, den Maandag en Vrijdag. vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK a der TE YPER OP ZATERDAG 31 MEI en ZONDAG 1 JUNI 1930 ingericht door de Katholieke St Michiels Turners van Yper, met 6e welwillende medewerking van het Stadsbestuur en onder de hooge bescherming van Monseigneur Waffelaert die er door Z. E. H. Kanunik Logghe zal vertegenwoor digd zijn en van zijne Excellentie Janssens de Bisthoven, Gouverneur van West-Vlaan- deren, wiens Afgevaardigde: Heer Advokaat Lommez, Bestendige Afgeveerdigde. ZATERDAG 31 MEI: Te 6 uur in de Turnzaal, Rijke Klaren- straat. persoonlijke prijskampen op enkele en dubbele baar, ringen en feestoefeningen. Zullen daaraan deelnemen de turners van Heestert, Blankenberghe, Brugge, Cuerne, Meenen, Moeskroen, Marcke, Reckem, Roe- selaere, Wevelghem, Wervick, Lauwe. ZONDAG 1 JUNI: Van 7 tot 10 V> u., op de Leet, wedstrijden, oefeningen, opgelegde feestoefeningen, vrije oefeningen met en zonder tuigen, toestel oefeningen. Nemen deel aan de wedstrijden: Hooge Graad: Blankenberghe, Brugge Cuer ne, Gheluwe, Meulebeke, Moeskroen, Pope- ringhe, Waereghem, Wervick, Wevelghem. Middelbare graad: Heestert, Knocke, Kort- rijk. Marcke, Meenen, Reckem, Roeselaere. Lage graad Ghistel, Lauwe, Oostcamp, Veurne. Yper is buiten wedstrijd omdat die afdee- ling het Gouwfeest inricht. Van 9 tot 10 u., op de Coiaertplaats (Statieplaats), Wedstrijden voor Sonnerles waaraan deelnemen: Ghistel, Kortrijk, Pope- ringhe, Moeskroen, Cuerne, Marcke, Brugge, Veurne, Heestert, Waereghem, Blankenber ghe. Te 11 u. ontvangst op het Stadhuis. Het muziek van het Christen Werkers verbond van Marcke en de Turners van Yper verwel komen de Afgevaardigden aan den Katholie ken Kring en geleiden ze stoetsgewijze naar het Stadhuis. Te 11 u. in St Maartens Kathedraal: H. Mis gezongen door al de Turners en gele genheidsaanspraak door Z. E. H. Deken Ver-, ma ut. Te 12 L u.: Banket voor de uitgenoodigden in den Katholieken Kring, Rijsselstraat. Te 1 v. u.: Vorming van den stoet op de Coiaertplaats. Samenstelling van den stoet: 2.000 deel nemers, 8 muzieken, 12 sonneries, 22 turn kringen. STOET: 1. Poperinghe, muziek, sonneries en turners; 2. Brugge, s., t.; 3. Knocke, m., t.; 4. Heestert, s., t.; 5. Lauwe, t.; 6. Marcke, m., s„ t; 7. Gheluwe, t.; 8. Cuerne, s., t.; 9. Wervick m. t.; 10, Kortrijk, s. t.; 11. Oost camp, t.; 12. Wevelghem, m. t.; 13. Blanken berghe, s* t.; 14. Roeselaere, m. t.; 15. Ghistel, s„ t.; 16. Meulebeke, t.; 17. Moeskroen, m., s„ t.; 18. Meenen, t.; 19. Reckem, t.; 20. Veur ne, m.,s.,t.; Yper, s., t.22. Waereghem. s.,t. M muziek. S sonneries T Turnèrs. De stoet zal de volgende straten doortrek ken: Statieplaats (Coiaertplaats), Statiestr., Tempelstr., Boterstr., Neermarkt, Rijsselstr., Patteelstr.. Bukkerstr., Hondstr., St Jacobs- nieuwweg, St Jacobsstr., Meenenstr., Kauwe- kijnstr., Lange Thouroutstr., Cartonstr., Sur- montstr.. Boesinghestr., Van den Peereboom- plaats, Groote Markt. De stoet wordt in oogenschouw genomen door de genoodigden aan den Katholieken Kring, Rijsselstraat. De turners zullen daar groeten alsook als zij 't gedenkteeken der gesneuvelden voorbijtrekken. Te 3 u.Groot Gouwturnfeest op de Groote Markt: 1. Défilé der afdeelingen; 2. Groet aan de vlaggen; 3. Overhandiging der Gouw- vlag aan Yper; 4. Gezamentlijke feestoefe ningen uitgevoerd door 708 turners uit de 22 deelnemende maatschappijen; 5. Vrije turnoefeningen door de 5-6 eerst geklasseerde van de hooge graad; 6. Apothéose, prachtige reeksen pyramiden: 1' reeks: Yper, Veurne, Oostcamp. Ghistel, Lauwe; 2" reeks: Reckem, Meenen, Roeselaere, Kortrijk, Marcke. Hees tert, Knocke; 3° reeks: Blankenberghe, Meu lebeke, Wevelghem, Brugge, Poperinghe: 4" reeksWaereghem, Moeskroen, Wervick, Gheluwe, Cuerne; 5' reeks: Alle 22 te samen. Te 5 u.Feestzitting en prijsuitdeelmgen in de feestzaal van het Christen Volkshuis. St Jacobsstraat, 30, Yper. 72 Bekers. BUREEL VAN INLICHTINGENStadhuis, Groote Markt. GENEESKUNDIGE DIENST wordt inge richt door het Roode Kruis, af deeling Yper. KEURRAAD wordt door het Gouwbestuur benoemd en is samengesteld uit de Juryleden van de Ganda van Gent en bevoegde perso nen. onderwijzers van gymnastiek. VERANTWOORDELIJKHEID. De in richtende maatschappij Yper is niet verant woordelijk voor de mogelijke ongevallen, welke gedurende de wedstrijden op het feest mochten voorkomen. Met blij gemoed verwachten de Katholieke St Michiels Turners van Yper de Katholieke Turnmaatschappijen van West-Vlaanderen en vriendelijk noodigen zij de inwoners van Yper uit hunne huizen te willen bevlaggen. vraagt eene aankondiging in De H. Hertenbonders en andere Belgi sche bedevaarders zijn nog vier dagen gebleven in Noord-Afrika, na den afloop van het Congres. Enkelen reisden naar Hippone, waar men de 150O'"-" ver jaardag herdacht van den H. Augustinus. Om er te geraken doet men eene reis van 8 uren sneltrein, in de richting van Al giers, dus ten Westen. Men snelt voorbij Soukaras, dat is Thagaste waar Augustinus geboren werd. Men komt van Karthago waar Augustinus studeerde en als ketter een onregelmatig leven leidde en doceerde men stapt af in Bone, zeestad, dicht gelegen van Hippone, waar Augustinus, na zijne bekeering voorge vallen in Italië, priester werd en Bis schop daar droeg hij lange jaren zorge voor zijne kudde en stelde die veelvou dige en vermaarde geschriften op, die van hem den hooggeprezenen kerkleeraar miekon. In Hippone, in de prachtvolle basiliek merkweerdig om zijnen predik stoel en andere meubelen gemaakt met veelkleurig marmer uit Numidie, en die onlangs erg beschadigd werd door het hemelsch vuur, bewaart men den rechter vóór-arm dezen die zooveel geschre ven heeft van den Heiligen en om u er mede te zegenen plaatst men de rijve, die hem bevat, op het hoofd. De overige gebeenten van Augustinus, die langen tijd verbleven in Sardaigne, berusten nu te Pavie, bij Milanen. Andere bedevaarders woonden den Maandag na-noen, 12 Mei, een Krijgs feest bij in den hippodrome van Tunis en bewonderden daar nevens prachttoe- ren van Afrikaansche ruiters, ook de be hendigheid van Russische Kozakken, die hun land ontvlucht zijn en die dienst ge nomen hebben in het «vreemden-legioen» -van het fonisch leger. De Dijnsdag, 13", was er vertooning van Polyeucte een drama van Christenen uit den tijd der vervolging, in de puinen van den Kartagineeschen theater. Die theater is in open lucht. Het tooneel waarvan nog prachtige kolonnen, onder andere eene violetkleurige, ten gronde liggen is wel verkenbaar en gebruikbaar en op het gelijkvloers, als ook op de hellingen waar de zitbanken waren, had men plooibare stoelen bij ge bracht. De welluidenheid is volmaakt maar de vertooning had veel te lijden van windzwepen en stofbuien. Den Woensdag, 14" Mei, algemeene uitstap per bijzonderen trein naar Kai- rouan, eene heilige muzelmaansche stad, de eerste na Mekka, gelegen op 200 kilometers ten zuidwesten van Tu nis in eene woeste streek 't Is eene woestenij maar niet zandachtig als de Sahara. Om er naar toe te rijden snelt men tot aan Sousse door eene prachtige streek van eindelooze wijnbergen, zeer uitgestrekte gaarden van olijfboomen, en onmeetbare koornvelden. Over Sousse 't is het land der kemels, der zwarte ten ten en geithaar van zwervende stammen, der kudden schapen en ezels. Alles doet denken aan de patriarchen van den Bij bel, aan den rijkdom van Job, scha pen, ezels en kameelen en met den noen, kudden geschaard rond eene bron om zich er te laven, brachten Jacob en Rachel in het geheugen. De Moskeeën van Kairouan zijn toegangbaar voor de Christenen. Buiten zijn het sneeuwwitte muren, platte daken, gekalkte koepels; binnen een bosch van kleine dunne ko lonnen. De beuken zijn lang en nauw ongeveer 4 meters in de groote mos kee zijn er 13 beuken, en honderden pij lers, schragende bogen in vorm van peerdijzer, die geheel bijzonder spel leve ren, als men ze in schuinsche lijne gade slaat. Te Kairouan zag men ook Araben die serpenten begoochelden. Drie serpenten één goeden meter lang en een klein arm dik, lagen op den grond, met bovenlijf en kop rechtstaande in de lucht. De muil stond open en hun scherp ge zicht gevestigd op den araab, die zingen de en slaande op een trommelken-bok, rond die kruipdieren heen en weer wan delde. Met hunne oogen vervolgden zij hem gedurig, tot dat zij in eene soort slaap vielen. Dan nam de araab het ser pent op, opende met een ijzerken de muil om zijne tanden te laten zien en rolde het vervolgens rond zijn hoofd of nek of arms. Een eigenaardigheid van dien uit stap naar Kairouan was een rit door stad, gezeten op eei kemel. Jonge arabieren klauteren op de dieren, via de i steert, dien ze gebruiken als eene soortgymnase-koorde... maar Europeanen vermogen dat niet. Op een gegeven tee- ken van den bezorger valt de kameel, bonzende, op de vóór-knien, die voorzien zijn van eene natuurlijke stevige lederen zooldan laat hij zich vallen op de ach- ter-knien, dat zijn de uiteinden der hes pen, dicht bij het lijf en ook voorzien van soortgelijke zooleindelijk in eene derde beweging plooit hij onder hem het boven en onderdeel van den achterpoot. Nu kunt ge gemakkelijk klauteren op zijne bult, omringd van eene soort plat- vlak, met tapijten opgesmukt. Let op als de kemel zich recht. Zijn achtergestel rijst eerst in de hoogte en houdt ge u niet stevig vast aan een soort handvatsel van den zadel, ge rolt al over zijnen kop, in 't zand. Dat gebeurde met twee heeren. Hoog gezeten nu op dien wandelenden Kemmelberg, ondervindt ge de onaange naamheid van zijnen loggen, waggelen den tred, hetgeen u gemakkelijk ontstel len kan, evenals het slingeren van een schip op zee. Den Donderdag 15 Mei was de dag van het afrijzen. Langs de tramlijn La Marsa, St Monica, Karthago en !a Goulette, tramvak dat gedeeltelijk ge schorst was, gedurende de Congres da gen bereikten de allen opperbest stel lende reizigers de stad Tunis. Na het noenmaal aan boord, deed men eene laat ste wandeling in stad, meest om in de Souks d. i. de Bazars van de araajb- sche stad wat gédachtenissen te gaan aankoopen en ten 5 nanoen verwijderde zich het schip van kaai. Daar kwamen nog twee iatekomers aangeloopen Zij moesten in een roeibootje springen en het traagzaam wegvarende schip inha len dan langs de koorden-ladder, langs- waar de loods, die het schip bestuurde tot aan de'vólle zeè, "zou afdalen, boven klauteren. Algemeen gelach en handge- klak. Vrienden, die wij in Tunis lieten, staarden wat weemoedig ons schip na, terwijl wij zoo lang het mogelijk was, met den zakdoek vaarwel wenschten. Traagzaam vaarde onze Marsa II in de geul, goulette genaamd, twee uren lang en gegraven in het ondiepe zout-meer ten einde hetwelk Tunis ligt en wij kwa men welhaast aan de kaap Sidi-Bou- saïd. (Sidi wil zeggen Mijnheer en Bou-saïd zou de araabsche naam zijn van den H. Lodewijk de araben hebben den H. Lodewijk in groote eer en beweren dat hij vóór te sterven Musulmaan ge worden is.) Bij het voorbijvaren van Karthago zong men den Te Deum, om ons Heer te bedanken voor het wel ge slaagd Congres en voor het aangenaam verblijf in Afrika. Korts na dien, daar het schip koers nam ten Noordwesten, verdween achter de hoogte van Sidi-bou- saïd eerst de Basiliek van Karthago en dan deze van de H. Monika. Deschoone droom was aan 't verzwendelen Bij de terugvaart was de zee niet hol maar wat in beweging. Veel pelgrims hadden dit gewenscht. Zij kregen hunnen wensch Meer dan de helft waren slinger ziek en dat voor 36 uren Eene kermis is eene geeseling weerd Ter gelegenheid der eeuwfeest van den H. Emeric, zoon van den H. Stephanus, eersten Koning en Apostel van Hongarie, reisgelegenheid naar Budapest voor de belgische pleegouders, van af Maandag 11- tot Zaterdag 23 Augustus, met opont houd te Nurenberg, Weenen, Wurzburg, Coblenz en Keulen in de terugreis. Inlichtingen te bekomen bij Kanonik Valvekens Rillaer. Volgens de manier van deel te nemen aan de reis, zijn de prijzen in II klas, 3100, 2835, 2870 en 2570. In III klas, 2580, 2315, 2350 en 2050. Verledene week, bij het zetten der arti kels was het donderachtig weder en het zet-duiveiken speelde op zijnen poot. Die kapel werd gebouwd door den H. Lodewijk, in het paleis waar het het meest verbleef... lees: Waar hij het meest verbleef. Om zwermen sprinkhanen te keer te gaan... soldaten bestoken ze met vuur- j In Athenen bestaan er sedert ettelijke wapens... lees; met vuurwerpers. (d. i. jaren uitheemsche scheien: de lance-flammes). Engelsche, de Fransche, de Duitsche, Dus zou er hem persoonlijk niet meer enz. Dat zijn geleerden van verschillig? overblijden...lees; niets meer over- landen, die met leerlingen in Griekenland blijven. Eten zien geven aan leeuwen in indruk kend... leesindrukwekkend. Majesteit ik heb de eer u dit kleingoed aan te bieden... lees kleinood. Langs rijen kleine kolonnen bepalen goed de zeven beuken... leesLange rijen. Intriot... lees introit. In Paray-le-Monial, waar het H. Hert zoo menigmaal verscheen aan de H. Ma- ria-Margareta, vierde men dezer dagen het eeuwfeest van het inbrengen der oefening van het Heilig Uur. Was aanwezig, nevens veel bisschoppen, de Kardinaal Verdier van Parijs en de Pri maat van Hongarië Donderdag 23 dezer heeft de Paus, in St-Pieters te Rome, samen met veel kardinalen, bisschoppen, prelaten en eene overgroote menigte, de oefening van het H. Uur gedaan, ter herinnering aan de instelling van dit vroom gebruik 100 jaar geleden. Het Koninklijk paleis St James waar in Londen de vloot-conferencië huisnierde, is een oud klooster voor me- laatschen, dat ingepalmd werd door Hendrik VIII, den schismatieken Koning van Engeland, die oorzaak was van het inkomen des protestantismes in dat land. Dokter Yokobori heeft in Formose, Japoneesche Colonie, een goud-ader gevonden, dien hij schat vier milliarden Yens, d.i. 50 milliarden frank 2? De Zalm is een zeevisch, maar die voor het leggen zijner eieren de rivieren opzwemt tot bij de bronnen, indien mo gelijk, Zalmen in de rijvieren gevischt kunnen tot één meter lengte hebben en 20 kilos wegen. Een zalm legt zooveel miljoenen eieren of dat hij ponden weegt. Men vindt zalmen tot in Zwitserland, aldaar gekomen langs den Rijn. In veel rivieren, waar eertijds veel zalm te vis schen was, zijn er nu min of geen meer, ten gevolge der afdammingen, aange bracht om het bevaren te vergemaklij- ken en drijfkracht voor watermolens te bekomen. Dit noodlottig gevolg wil men nu bekampen, door het aanleggen bij de afdammingen van overgangskanaaltjes, breed 80 ctm, en hooge 70, en ook som wijlen de sluizen te doen werken, als er geen schepen te versassen zijn. Veel paling, die vertoeft in rivieren, trekt de zee in, om daar zijn eieren te leggen en door de zomerwarmte te doen uitbroeden. De kleinen komen daarna in de rivieren en de ouden blijven in zee. De schadebeietters van Berlijn beschikken nu over een auto-waterbak, behelzende 5000 liters water en dat eene spuit 50 meters ver wegspuiten kan... dit om in opstooten het volk uit één te spuiten. Verzenders van fruit zullen kunnen gebruik maken van zeer-licht-staande microphonen, kleingerucht over- zetters die het gerucht weergeven, gemaakt door de wormen, die binnen den vrucht aan het knagen zijn... Die vruchten wórden niet verzonden, het geen reeds eene winst daarstelt door het vermijden van rotte vruchten te ontdek ken bij het uitpakken. Griekenland helpt ook mede aan de opstanding der bibliotheek van de Leuvensche Hoogschool. In Leuven is aangekomen en ter universiteit ingehul digd een marmeren standbeeld, namaak sel van het standbeeld der godin Themis, dat gevonden werd in de opdelvingen der oude stad Phamnonte. Samen met dat beelJ, zond Grieken land eene reeks afgietingen in plaaster van oude grieksche kunstwerken. vertoeven, om ter plaats de oudheid te bestudeeren en die opdelvingen doen in de puinen der oude steden. De regel, bij het stichten dier scholen ingevoerd, luid de dat al de kunstgewrochten ontdekt en opgedolven eigendom bleven van den Griekschen Staat. Vond men er twee gelijkige, het tweede mocht de School naar zijn land zenden, 't Zijn dus vreem delingen, die de vermaarde museums van Athenen in gang gesteken hebben. In Constantinopel bestaat ook een kunstrijk museum en 't zijn Duitschers, die aan de Turken de baan aangewezen hebben en die hielpen het museum in richten. In 't begin dezer eeuw een be heerdervan dat museum, die te klagen had over de politiek van scherrs- weg door sommige Duitschers goed gekeurd en gevolgd, zegde aan Deken De Gryse van Kortrijk, langs daar op weg naar 't H. Land, «.De Dint schers zijn allen dokters Dokter es-let tres, dokter es-scienees en dokter es croc. Vereeniging zonder winstbejag. Wet v. 27-6-1921. Staatsblad v. 3-9-1921. Aangesloten bij het Geinterallieerd Verbond der Oud-Strijders. Groepeeringen van «Schelde Leie» «Westland Leiedal». Af deeling Watou. Op 1" Juni aanstaande viert de afdee- ling Watou haar Vlaggefeest. Wij doen een oproep aan alle afdeelin gen N. S. B. om zoo talrijk mogelijk ons feest te komen opluisteren. Aan u ook, Makkers, die op uwe ge meente nog geen N. S. B. bezit, maar met onzen geest van trouw aan land en instellingen van eerbied voor de overhedenvan naastenliefde bezield zijt, komt op ln Juni naar Watou en weest de kern van nieuwe afdeelingen. FEESTWIJZER 10 uur; Hoogmis voor de Gesneu velden, met Gelegenheidssermoen door E. H. De Visscher, gewezen Aalmoezenier, Proost der Afdeeling Watou. 11 uur Concert op de Gr. Markt. 1 1/2 uur Vorming van den Stoet aan de Tramstatie. 2 uur Optocht der deelnemende Maatschappijen door de bijzonderste straten der Gemeente. 2 1/2 uur Hulde aan het Gedenk teeken en nederlegging der bloemen. Welkomgroet. Aanspraak door den grooten Volksvriend en Redenaar Makker De Praetere. Onmiddel lijk daarna trekking der premiën in het lokaal Het Gemeentehuis 3 uur Concerten op de Gr. Markt door de deelnemende muzieken. Voor den Nationalen Oud-Strijdersbond van Watou De Schrijver, Joseph Seys De Voorzit ter, Georges IgodtDe Onder-Voorzit ters, Richard Thoré, Omer Van Cayzeele, Henri Vermeulen. Voor de Groepeering «•Schelde Leie- Westland Leiedal De Eere-Voorzitters Bruneel de Montaiembert Adv. Van den Berg he. De Eere-Ondervoorzitter P. De Coninek. De Schrijvers G. Claeys, J. Seys, J. Vandenbulcke, Provinciaal Beheerder De Voorzitters Dr Domicent Q.Maen- Om Om Om Om Om Om In een Russische gazet, verschijnende in Parijs, iemand die 2 maanden in Moscou verbleef, schrijftEuropa maakt zich geen gedacht van de Vervol ging, die in Rusland woedt. Europa en het menschdom zullen boeteii.. indien zij verders hunne handen er uit wgsschen. In Rusland zijn er eene menigte nieuwe martelaars... Priesters worden priva te menschen verklaard-, dat wil zeggen Zij hebben geen recht op brood kaart, geen recht.-op werk, gftep recht op huisvesting Dus zij moeten bezwijken van honger en ontberingen. In Moscou heb ik een priester-bedelaar gezien, on der 20 graden koude, weinig gekleed, blauw van koude, kunnende bijna niet spreken, wiens tranen vervrozen op zijne wangen en almoes vragende -< Khrista radi in naam van den Christus. Indien Europa waarachtig in God ge loofde, indien er het menschdom wH&x-\hautDe Onder-Voorzitters E. Bouc- achtig vrij ware, geen uur en geen mi- A. Callens, A. Plouvier kap" nuut zouden ze vertoefd hebben, om'£™ Hecke^DeVerslaggevers :J. Mehuys eenen nieuwen kruistocht aan te vangen i tegen de Russische beulen, 't Is wat de i Een bijzondere tram zal vertrekken uit communisten in Moscou vreezen en Poperinghe om 12 u. 35 en terug zijn om indien Europa daar niet toe komt, zelve 17 u. 15. zal het overrompeld en vergruisd worden door dat goddeloos vee tegen de pokken, enz. Begin 1918 was er eene nieuwe inspuiting en Belgen, om er mede te lachen, zegden:Te naaste jaar 18 Kinders, van dezen die in Lubeck zullen ze inspuiten tegen den honger ingespuit werden tegen de tering, zijn er van gestorven j Dit maakt groote opschudding. Engeland, die van langsom meer moet Gedurende den oorlog de Duitschers omspringen met financieele moeilijkhe- spuitten in tegen typhus, tegen cholera, den, zoude er ernstig aan denken zijne

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1