I Crédit Aoversois Handelsbank BANK - UNIE 100.000.000 franken. NAAR KARTHAGO MIJN GEDACHT iMMsiMiisteiiing uan flr CUeet ge coat Hei uaandeiieest van Uiatou Kalanderberg, 1GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52' Jaar. - Nummer 24. 30 Centiemen. Zaterdag 14 Juni 1930. Katholiek V/eekblad van het Arrondissement Yper infill N. V. m—aa—m Dixmudestraat, 18, YPER BEURS WISSEL Geen enkele bo d zagen wij daar voorbijtrekken of bij juichte onzen voorman hartelijk toe N. V. 1)jJCV6Cl}C llolli ABONNÉMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casixr) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen z:;n van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3' Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 >a tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Sur le pont d'Avignon, on y dance tout en rond Mogelijks hebt ge dat nog hooren zingen door kinders. Die brug waarvan hier spraak bestaat nog gedeeltelijk, ongeveer de eerste helft, deze naast Avignon en vereenigde de stad met Ville-Neuve, waar de kardina len woonden en de hovelingen van 't pauzen-hof. Die brug was geheel oud, één der won deren van de middeleeuwen van St Bé- nézet (1177). Wat Benedictijnen deden om het land te bebouwen en vruchtbaar te maken, de kloosterlingen van het orde door St Bénézet tot stand geroepen, na melijk de Pontifices of bruggemakers deden het om de verkeerwegen te verbe teren, met overal bruggen te maken waar men gevaarlijke rivieren te door waden had. Van dan af waren er geen Christoffels meer noodig die de men- schen hielpen i^Jiet doorwaden. Het H. Bloed van Brugge werd eer tijds vloeibaar iederen vrijdag. De ge schiedschrijver Li Muisis schreef in 1350, dat dit mirakel niet meer geschied de sedert den Vrijdag 18 Mei 1302, zijnde den dag der Brugsche Metten. Wat dit gezegde logenstraft is eene Bulle van Clemens V, eersten paus die in Avignon verbleef, gedagteekend uit Avignon op 1 Juni 1310, verleenende belangrijke af laten en waar in te lezen staataange zien dit H. Bloed alie vrijdag vloeibaar wordt van 6 uren 's morgens tot 3 uren 's achternoens... Wat eindelijk nog mag gezegd worden nopens Avignon, 't is dat men daar be weert dat negen pauzen er verbleven nu de twee laatsten waren geen Bisschop pen van Rome en als dusdanig opvolgers van St Pieter maar tegen-pauzen,ge- kozen tijdens de groote scheuring van het Westen De Zondag morgen, 18 Mei, na de mis gelezen te hebben of bijgewoond in de verschillige kerken der stad, zette men de terugreis voort langs Oranje, van waar Willem-de-Zwijger, stamvader van het Koninklijk huis der Nederlanden af komstig is en Valence. Deze stad is vermaard om zijne oranje-appelen en door den dood van Pius VI, die er als gevangen werd ingebracht in 1797, en denwelken men voorstelde als den laatsten der Pauzen, 't Zou misschien zoo geweest zijn, had Christus niet ge zegd Met u, d.i. met de Kerk en zijne Pauzen, zal Ik zijn tot het einde der tij den Als in 1799 Napoleon, Consul genoemd, eene toenadering met Rome bedoelde, een ophefmakende daad die hij pleegde was het oprichten van een ge- denkteeken in Valence ter eere van Pius VI, dezen Ouderling schreef hij eerbiedweerdig door de ongelukken die Hij tegenkwam en Dewelke een der hoog ste plaatsen van den wereld bekleedde Bij het verlaten van Valence, stoomde de bedevaartstrein niet rechtstreeks op Lyon, langs Vienne, waar Pilatus, in ongenade gevallen bij den Keizer, verbannen werd en zich zelfinoordde en waar de XVste der negentien algemeene kerkvergaderingen gehouden werd maar nam koers op Grenoble, langs de vallei van den Isère... (In het begin van den oorlog, als men begon te spre ken van onzen Yzer, eene fransche dame van 't Noorden vroeg indien het die ri vier was, die vloeide langs Grenoble! Grenoble is eene versterkte stad en vermaard om hare Hoogeschool, de tweede van Frankrijk, 't Was in een home» van studenten, dat men het noenmaal gebruikte en aanstonds er na, met 10 autobussen reed men naar de groote Chartreuse. Deze is de ba kermat der kaarthuizcrs. St Bruno, ge boortig van Keulen, 1035, studeerde en doceerde te Reims. Als leerling had hij den toekomstigen Urbanus II, die den eersten kruisvaart te Clermont in gang zette en St Hugues, die bisschop werd van Grenoble. Een wonder voorgevallen tijdens de bjkplechtigheden van een vermaarden Predikant, die gedurende de gebeden zijner begraving tot drie maai zijn hoofd rechtte om te roepen Ik ben beschuldigd bij God... ik ben geoordeeld door God... ;k ben veroordeeld door God,... deed I Hugo de wereld verlaten en samen met zes gezellen, vroeg hij aan Hugues van Grenoble eene woeste streek, om er te gaan boete plegen. Hugues schonk hun de woeste bergstreek der Chartreuse. Het wapen van het orde, dat Bruno stichtte, is een kruis staande op den wereldbol, omringd van zever, sterren en dragende als leus De wereld draait en het kruis staat Stat crux dum volvitur orbis Het klooster, hebbende 40.000 vierkante meters schalië-dak, bestaat hoofdzakelijk uit twee gelijkloopende gangen, 215 me ters lang en waarin de ingangen komen tot de kleine huisjes, buiten die gangen gebouwd en waarin één pater woonde.De regel was Nooit tegen elkander spreken, nooit geen vleesch gebruiken, drie officiën per dag zingen en lezen, het groot, dit van de overledenen, dit van O. L. Vrouw, verders H. Missen en handenarbeid. Vóór veel jaren, de inwoners der streek, medelijden gevoelende voor die strenge regeltucht, zonden een verzoekschrift naar Rome, opdat de Paus had de kaart- huizers verplicht tot een min streng le ven. Om te antwoorden op den brief van Rome, die inlichtingen vroeg, zond het klooster 6 paters naar Rome d.i. te voet, want ijzerwegen bestonden niet. De jong ste der zes was 90 jaar en als de Paus zag welken hoogen ouderdom men berei ken kon, niettegenstaande dat streng le ven, hij veranderde niets aan den regel. Vóór eenige jaren, heeft Frankrijk die kaarthuizers verbannen als staatsge vaarlijk Om naar de Chartreuse te rijden gingen deautos langs de woestenij le désert met hooge steile rotsen, diepe afgronden en snelvloeten, maar alles even grootsch en schilderachtig... en zij keerden terug langs den bergpas Col de la Porte Voor wie verslagen gelezen heeft van den Tour de France» is die naam niét onbekend en de sportliefheb bers kennen den naam der «coureurs», die langs daar heen fietsten, maar weten niets van de helden, die deze streek ver maard mieken. De Col de la Porte is 1000 meters boven Grenoble en om er naar toe te da len, doorkruist men eene bekoorlijke streek, echt zwitschers. Op sommige plaatsen reed men hooger of laag-drij- vende wolken en langs de baan was er nog sneeuw. Als men Grenoble in 't zicht kreeg, stopte de auto, om dat verrukkend schouwspel langen tijd te laten bewon deren. Diep in eene breede vallei, lag de stad door twee rivieren doorkruist: Roode muren, grijsde daken, in de verte de hei- beschenen Witte Berg, veel groen hout gewas, ...en daar schoof langzaam boven de stad, komende uit eene bergengte, eene wolk. Welhaast hoorde men den donder en terwijl wij boven de vlage waren, regende het geweldig in stad en omliggende. Gelukkig hadden wij met ons engelen bewaarders, aan wien God toeliet ons van een ongeluk te sparen. Een der autos, door het geweldig remmen was warm gedraaid en vatte vuur. Twee men- langs de baan mieken noodgebaren. Men stopte en de vlammen, die rijdende, horizontaal onder de kas, weg gedreven waren sloegen in de hoogte. De voerder riep Sauve qui peuten liep weg. Het meerendeel der twintig inzittenden deden .^hetzelfde, maar eenigen onzer mannen liepen om water in de bijgelegene huizen en konden den brand blusschen. Het achterwiel links was deerlijk gesteld, alsook de vloer van het rijtuig en een zit kussen. Als nu alles uitgedoofd was, kwam de voerder terug zeggende: Ik had u geroepen te vluchten, want het brandde nevens de naphtabak en had die gesprongen, ge waart allen verkoold Ai de burgemeesters van 't land ze zijn 4000 in getal zijn dus uitgenoodigd tot de groote vaderlandsche betooging te Brussel, op 21 Juli. Ze zullen samen aan tafel zitten teeken van verbroedering. En de Koninklijke Familie komt bijzitten een groote eer voor de burgemeesters. Dat banket beteekent nog iets anders het is de erkenning der ambtelijke weer- digheid en van het hoogste gezag der ge meente. Persoonlijke verdienste, politieke denk wijze, gebreken en hoedanigheden wor den hier van ante gelaten. De eere gaat naar het kor >s. En dit korps draagt, door jzijn versch idenheid, het meest volksge zinde, het meest nationale karakter on der al de openbare machten. De burgemeester is het hoofd der ge meente hij is de leider der bestuurlijke zakenhij is verantwoordelijk voor de rust en de openbare orde hij heelt te waken over de openbare gezondheid en en het onderwijs de belangen van eik en al zijn hem toevertrouwd. Een heerlijke rol voorwaar. Het gebeurt wel eens dat een burge meester zijn mandaat niet vervult zqoals het behoortdit is echter de uitzondering. Het ambt dat hij bekleedt mag daarom niet blootstaan aan minachting. Het is eene macht die niet mag ondermijnd noch geschokt worden wij moeten ze eerbie digen. Zij gaat ten anderen gepaard met zekere rechten en overleveringen, zij is een verweer tegen overdreven centralisa tie, zij onderhoudt het gevoelen der burgerlijke persoonlijkheid de gemeente- overheid is ten slotte het verbindingstee- ken tusschen het kleine vaderland de stad of het dorp waar zij heerscht en het vaderland van alle Belgen. Op het verbroederingsfeest van 21 Juli zullen advokaten, geneesheeren, notaris sen, nijveraars, handelaars, boeren en werklieden als burgemeesters, namens de acht millioen Belgen die zij vertegenwoor digen, de schoonste hulde brengen aan het jubelend vaderland en aan zijn hoog geprezen Vorstenhuis. THOR. Katholiek Antwerpen in aktie Wie heeft ze niet gezien Zondag morgen aan alle spoorhallen of stopplaatsen van auto bus of buurtspoorwegen, de mannen van de Bonden.van het H. Hart Of k<% be- ziens hadden met hunnen armband waar op hun verheven schild. En naast hen de wroede scouts, klaren blik en open ge laat, altijd voorkomend, altijd paraat om een handje toe te steken. En boven hen hunne bonte helder-sprekende borden, luidende Roomsch Katholieken gedenkt uw Zondagplicht Weliswaar moesten dien dag geen duizenden geholpen wor den naar de verschillende misgelegenhe- den, maar dat zal komen Hoe langer hoe meer speciale treinen worden ingelegd, hoe langer hoe meer reizigers er zullen toekomen, 't Zij vooralsnog genoeg dat ieder bezoeker van deze wereldstad ge wezen worde, doeltreffend en hoffelijk tevens, op den duurzamen plicht van gee- nen enkelen Zondag, ook en vooral niet op uitstap, de H. Miste verzuimen. Zon- en feestdag houdt in Eer Hoor wel Mis dan eiken keer luidt het kristen gebod en dat gebod wordt doelmatig herinnerd door die pro- pagande. Voortaan eiken Zondag tot einde September zullen even treffelijke, even moedige mannen en knapen van de daad opvolgentlijk aan de ver schillende parochiën van Groot Antwer pen dit propaganda-Werk voortzetten. Reeds hebben een paar Z. E. H. Pastoors twee of drie speciale missen toegevoegd aan de talrijke diensten die in hunne kerk plaats hebben, zoo in de parochiën van St Jan Borgerhout en St Michiel op 't Zuid. Andere volgen weldra wellicht. Alle inlichtingen nopens Mis-aangelegen- heden in verband gebracht met passende verbindingen van tram of bussen zullen tijdig verstrekt worden door het Sekreta- riaat, 41 Graaf van Hoornstraat te Ant werpen. Hoogst verhoopte en gebeurlijke ondersteuningsgiften worden liefst ge stuurd op bedoeld adres of gestort op postchekrekening 2436.70. Aan groepen vergezeld van een E. H. Proost kan ten allen tijde eene liefelijke kapel bezorgd worden om het speciaal gezamentlijk mishooren. Geen kristen be zoeker der wereldstad of der tentoonstel ling mag dus de Zondagmis verzuimen. Het Heilig Hart zegene dit werk en zijn wakkere meesters. BANK Een nieuwsblad schrijft De bedrijvigheid van den vuurspu wend e n berg Krakatoa, op Batavia, neemt gedurig toe en men heeft 60 uitbar stingen per minuut opgeteekend... Men zoude beter die uitbarstingen ont ploffingen noemen. De bedrijvigheid van een vuurberg bestaat meestal hier in, dat de gloeiende lava zwelt in den krater, overloopt en een ziedenden stroomt vormt, die naar de omliggende diepte langzaam afzakt. Samen met het stroo men van de lava, kan men ontploffingen hebben, hier 60 per minuut, en die ont ploffingen werpen gloeiende steenen de lucht in, juist gelijk in een vuurwerk. chaam was juist gebakken en 't was een Rood-Huid,... die de volmaakste mensch is. In een kloosterken van Bengalen (In- diën) namelijk in 't bisdom Vizagapa- tam is eene zuster gestorven in den ouderdom van 82 jaar. Men voorzag de zen dood hij geschiedde op bescheidene wijs geen enkei nieuwsblad heeft hem aangekondigd en de kloosterzusters der afgestorvene alleene vergezelden haar lijk tot aan het graf. 't Was eene rondreizende doopster. 58 jaar heeft ze de streek ten allen kante doorkruist, niettegenstaande allerhande moeilijkheden en gevaren. In de dorpen waar ze verscheen De witte maagd is daar riep men van gebuur tot gebuur en overal was zij welkom, omdat zij alle ellenden wist te lenigen ongelukkigen zocht ze op, zieken stond ze bij en kin ders in stervensnood doopte ze. Alzoo heeft ze er 44.000 naar den hemel gezon den. Telde de stoet, die haar lichaam ten grave leidde, enkelingen, welk een prach tig legioen van hemelsche geesten zal hare ziel vergezeld hebben, naar. dien hemel, dien zij door haar toedoen be machtigd hadden. In Egypte heerschen er erge oog kwalen. In sommige plaatsen 85 per o/o der bevolkingzijn er van aangetast en 40 per o/o der ziSken worden blind. In ons land onder de zoo gezegde blind-geboren zijn er veel, die ziende ge boren zijn, maar blind werden omdat bij hen de oogkwaal, die veel kleine kinders opdoen, niet bezorgd geweest is. De passiëspelen van Oberammer- gau zijn atin den gang. Minstens 4000 personen kunnen plaatse vinden in de overdekte halle, gebouwd vóór het too- neei, dat in openlucht is en omzoomd is door steenen gebouwen, die achter grond en schermen vormen. In de eerste vertooning waren er meer dan 1500 ga zet-reporters aanwezig. In Australië waar men de 44 uren per week ingebracht had is men teruggeko men op 48 uren en de schatbewaarder van 't land beweert, dat dit 140 miljoen besparing geldt per jaar, voor de ijzer wegen alleen. Hebt ge nog hooren spreken van graaf Borulawski Hij was 22 centi meters lang bij zijne geboorte. Men droeg hem naar den doop op eene teljoor en zijn eerste wieg was eene groote kloef. Aan 18 maanden begon hij te spre ken en aan 2 jaar begon hij te gaan. Zijne eerste schoenen waren4centimeters lang. Wees geworden werd hij aangenomen door gravin de Tarnow. Men deed hem onderwijzen en hij was vlug van geest. Aan Keizerin Maria-Theresiavoorgesteld, deze nam hem op haren schoot en vroeg wat er hem meest geslegen had in Wee- nen. 't Is zegde hij «van een zoo klein manneken, als ik, te zien zitten op de knieën van zoo eene groote dame, als gij Op 22 jarigen ouderdom, was hij 80 centimeters groot. Een tijd verbleef hij te Luneville, aan het hof van Standlas, koning van Polen. Gehuwd, doorliep hij Europa, om gui- tare-concerten te geven had veel bijval... maar men kwam meer om zijn persoontje te zien, dan om zijn muziek te hooren. In Londen eene dikke protestantsche vrouw vroeg hem Welken godsdienst volgt ge? Ik ben katholiek Dan kunt ge den hemel niet binnen Ja wel. Beter dan sommige andere personen, want de poort des hemels is eng Hij stierf te Durham, den 5 September 1837, in den ouderdom van 98 jaar. Hij liet achterEen boek met zijne levensbe schrijving en twee kinderen. Zekere Kwidam.niet kwibus, had jaren lang in stokken gelegen met zijne schoon moeder. Als hij bij hare begraving van het kerkhof terugkwam, hij vong op zijn hoofd eene pan, die een rukwind van een bijstaande dak wegslingerde. Hoei riep hij uit, zoude de oude waarlijk reeds in den hemel zijn Hutsepot koud, Drie dagen oud Spel dat in drie letters. Reeds vóór ons feest schreeuwde Butaye van pijn in een spotbladje, waarin zijn nevelig verstand overloopt, en in wat karamelverzen, waarin hij de oude goê (dat zijn de Katholieken) naar de maan zendt. Die pappige zeeveraar is gestadig in de maan 't is 't Mannige uit de maan. Men heeft nog niet vergeten hoe dit petieterig volksvertegenwoordigertje zich over eenige jaren in de Kamer belachelijk miek met tegen zijn eigen voorstel te stemmen. Alla Butaye, altijd in de Maan. Nu (in Ypersche Bode en West- Vlaming betracht die kleingeestige pratelaar ons feest te kleineeren en de Vossenbetooging van Brussel groot te maken. Die potter (in den zin van potten vullen in plaats van potten ledigen hij is Meester in beide vakken) jammert over eenige belgas die ter gelegenheid van ons feest uitgegeven werden om de parochia nen eenen stuiver te laten verdienen. Gemakkelijk, bleit hij, als men ze nooit heeft moeten winnen Die schoone Bel gas, hé Meester, waarvoren gij zoovele moet doen, vleien, kruipen, krijschen (herlees uwe smeekbriefjes tijdens de stemming) als gij maar hoogmoed en heerschzucht in uwen boezen draagt. Niets voor 't Beigiekske, hé, Mannige uit de Maan, maar allesj voor de Belgas. Nu ons feest is geweest wat het beloof de grootsch, eerlijk, deftig. De feiten spreken hooger dan uw zeever. Gij moogt schrijven wat gij wilt, Man- nege, het papier is gewillig leugens zijn geen Belgas, die kosten u niets, en brengen u profijt bij. En nu uwe V. O. S. betooging te Brus sel, wat was dat Uw artikel in West- Vlaming spreekt van 25.000, in Yper sche Bode» van 45.000Twee uren gaans, schrijven beide bladen.N. S. B. defileerde zes uren lang te Brussel, met 60.000 man, allen Oud-Strijders. Hoeveie Oud-Strijders waren er in de V. O. S. betooging Een op vier of nog min. De belangen van Oud-Strijders waren een dekmantel gelijk Vlaamsch en Katho liek voor u ook maar dekmantels zijn. Aktivistisch was die betoogingen niets anders. De Schelde (Maandag 2 Juni 1930 bladz. 1) zegt er over Aan het Vlaamsche Huis op het per- ron van de herberg staat Dr Borms, omringd door een 20-tal getrouwen. Daar is de geestdrift nog grooter. Welnu om de Vossenleiders, die voor eenige maanden nog geen kleur dorsten bekennen en nog aarzelden, te verplich ten dien beslissenden en kenteekenden stap te doen, van heel hun betooging radikaal te stellen in het teeken van het activistische landverraad, daartoe is be hendigheid noodig. In het Dinsdag-nummer zegt De j Schelde geen woord over Oud-Strijders eischen, niemand was daar nog mede bekommerd of heeft er acht op geslagen, maar, zegt het blad «De aanwezig heid van Dr Borms die op 'zulke gees driftige wijze werd toegejuicht, was voor velen de genadeslag. Verheugend is wel het steeds verminde rend aantal Belgische Vos- senviaggen wanneer worden de laatste op den zolder ge borgen Eerstdaags zal men in Rome de Ca- nadeesche martelaren van vóór 300 jaar heilig verklaren. In het begin der jaren 1600 reisden de eerste bretoenen naar Canada, die in dit land de bescha ving inbrachten Cartier, Champlain en Maisonneuve. De eerste stammen die zich lieten onderwijzen en christen wer den, werden door andere stammen erg aangevallen. Zoo stierven menige Cana-: deezen den marteldood, samen met paters Jesuiten, hunne geloofs-boden. Die wor den nu heilig verklaard en vertegenwoor digers der hedendaagsche Roode-Huiden, zullen in hunne oorspronkelijke kleedij, met de groote muts van vogelvederen versierd aan de plechtigheid tegenwoor dig zijn. Eene legende onder de Roode hui den afgodendienaars was, dat de Groote Geest, d. i. God, als Hij den mensch miek, het gevormde lichaam in den oven plaatste om te bakken. Daar dit lichaam niet lang genoeg in den oven zat, het kwam er bleek uit en dat was de eerste witte mensch. Een tweede lichaam zat er te lang in Alzoo kwam het er zwart uit en 't was de eerste neger. Een derde li

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1