atholieken beviagt VRIJDAG aanstaande, 27 dezer, uwe huizen ter gelegenheid van den eestdag WW 5 lilt tl Handelsbank BANK - UNIE EENHEID 100.000.000 franken. 1830 - 1930 NAAR KARTHAGO Het VpepSQhe C?oll{ CDeet ge üoot SM VOIP - 11° JMLIFFfSTfH E. H. M U L L I E Ypersche Kroniek. N. V. Kalanderberg, 1GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52' Jaar. - Nummer 25. 30 Centiemen. Zaterdag 21 Juni 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Dinant De eersten, onder de waal- sche bedevaarders, verlaten de trein en de overigen te Namen. KATHOLIEKE VLAMINGEN VLAAMSCHE KERMIS Kanker In England sterven er van 50.000 volwassen per jaar, wat maakt een persoon op zeven van dezen, die 40 jaar bereikt hebben. In de hospitalen waar men die ziekte bijzonderlijk te keer gaat, zijn er maar 500 bedden beschik baar terwijl in de gestichten voor het be strijden der tering er 23.500 zijn. Een goede raad VAN NESTE 29, Groote Markt, YPER. Aanstelling van Zielmis Schoone Plechtigheid Plechtigheid van H. Sacramentsdag. Eerste Communie Eere-Communie. I s I ijct ))pcrcicl c ZITDAGEN. D' ERUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui», 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3® Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in c Het Kapitel ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel- ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40,201 (j- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zi;n van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» &StB )u het waar .zijn, zooals zekere aringspers het beweert, dat de leden het Nationaal Kongres van 1831, in jSe meerderheid franschgezind, de ;irsche bevolking geweld aangedaan ihen, met hare taal en hare kuituur op achterplan te schuiven en moedwillig aiinderweerdig te verwerpen jeze stoutmoedige verklaring, als een ■cadige brandfakkel in huis geworpen, fd door graaf de Lichtervelde meester- beantwoord in de Revue Générale. schrijver, zeer gewaardeerde ge- ledkundige, geprezen om zijn geest opmerkzaamheid en onpartijdigheid, it dit vraagstuk nauwkeurig onder in. Hij is tot het besluit gekomen dat Nationalisten de waarheid op haren zetten, ten bate hunner scheurings- :iek. lij het ontstaan onzer nationaliteit had fransch de bovenhand dit is een dat niet te.loochenen valt. Waaraan it toe te schrijven ris maar één uitleg de eenheid van werd vrijwillig aangenomen als on gare voorwaarde tot het oniniddelijk wezenlijken der nationale eendracht, let wonderbaar welgelukken der om- iieling had de Belgen niet begoocheld fisten dat de vrucht hunner inspan de pasgeboren natie, broos en haar was. hebben gevoeld dat hun één kans •ei, een enkele, om'het onafhanke- Algië waarlijk leefbaar te maken "'ormen, een territoriaal, politiek, rlijk geheel maken, verwerkt en lolten en verstevigd, sterk als een Zij hebben gevoeld dat de eenheid opperste en de grondige waarheid zijn van hun nationaal bestaan. Zij lenze gewild en betrachtzij hebben gemaakt, als één man, zonder dra- en aan alle andere betrachtingen, gewettigd zij ook mochten schijnen, akt, om den duur gewonnen schat ledigen en te redden. Vlamingen verstonden den toe- ten einde hem niet te bemoeilij- lieten zij het vraagstuk der taalre- igtijdelijk rusten. Het noodige eerst, iden zij. inden strijd voor het bestaan, schrijft ij de Lichtervelde, verwaarloost men itgeen hoofdzaak is. Sommigen zijn denken dat eene schikking die ge en wordt op een oogenblik van bui- ewoon gevaar, zou aangenomen zijn :'JU zij aan een bestendige noodzake- oi aan de wezenlijke behoeften oevolking beantwoorden. Het is niet it een remedie in zekere omstandig- goede uitslagen geeft dat men ze jewoon voedingsmiddel moet gebrui kt is bijgevolg laster te beweren dat Nationaal Kongres van 1831 aan ikrijk erkocht was. Integendeel, het te was afkeerig van de opslorping Frankrijk en de verfransching van ■and, om de onnexatie voor te berei- lag.geenszins in zijne bedoelingen, anderen, de samenstelling; van het te zelve komt met deze historische t» in tegenspraak. Is het aan te ne- dat de vlaamsche zaak zou verraden ast zijn door hare beste verdedigers, nien priesters die lid waren van het te, allen uit het vlaamsche volk 'ten, door de talrijke vertegen- 'digers der burgerij onzer kleine ®sche steden, zoo diep verknocht 'enne gebruiken en overleveringen, ?'oeid te midden dat vlaamsche zijn leven meelevende !'e voorouders verstonden zoo goed j al de voordeelen die in de erken- der vlaamsche taal bij bestuur en A. in het onderwijs en in het leger, '5 zijn. Gelijkheid in rechte en in iag hun even nauw aan 't herte. I, zij gezwegen, 't was omdat voor .^t belang van den Staat hooger de liefde voor het één en onver- ■;=r Vaderland heeft die herten om- teild, boven alle andere aangele- ook boven deze der moeder- y "Ebbens ons een prachtig voorbeeld I; "T De eenheid heeft van ons on- jl^ljke Belgen gemaakt. Door de alleen zijn wij in staat ons be- natie te vrijwaren midden al de «heden die ons beloeren. Zooals .^ontstaan der natie de twee ras bet ware opgezogen heeft, zoo is de eenheid, na eer.e eeuw gemeenschap pelijk leven, thans nog onze sterkte. Vlaanderen is groot en voorspoedig .geworden. Zijn taal, zijn kunst, zijne nij verheid, in 1830 vervallen, hebben een bloeitijdperk bereikt. Ten volle bewust •van zijne macht, eiscfit het recht en ge lijkheid. Het ware uitzinnig hem deze te weigeren. Maar, het ware jammer en wraakroepend moest de nationale een dracht door tweedracht in gevaar worden gebracht. Die brug was geheel oud, één der wonderen van de middeleeuwen en de eerste van St Benezet, (1177). Zie hier wat de legende beweert «Ten jare 1176, van uit de bergen waar hij moeders schapen hoedde, kwam in Avignon, een herdeken 12 jaar oud en bewerende door God gezonden om eene brug over den Rhone te bouwen, dit om de menigvuldige arme reizigers ter hulpe te komen, die met veel gevaar de rivier moesten doorwaden. Hij gaat ter kerke en spreekt ervan aan den Bisschop, die hem als een droomer wil terugsturen, naar zijne schapen. Niettegenstaande allerhande beschimpingen van het volk, stelt de knaap voor een proef te leveren, van wat hij vermag. Daar men hier mede instemt, laadt de 12 jarige knaap op zijne schouders een overgroote steen, dien verschillige menschen samen vruch teloos trachten te verroeren. Algemeene verbaasdheid en ingenomenheid Het maken der brug wordt beslist. Iedereen helpt onder toezicht van St Benezet, met werk of met geld. De brug begonnen in 11,77 is voltooid in 1192, Zij was stevig, 1340 voeten lang en steunende op 18 pijlers, waarvan de kleine helft nu nog bestaan. Zondagavond, 18 Mei hernam de bede- vaarttrein zijne vlucht, niet in de richting van Lyori, zoo als het eerst aangekondigd was, maar oostwaarts naar Chambe- r y toe. station gelegen op de rechte lijn Parijs-Rome, langs den Cenisberg. Chambery is de oude hoofdstad van Savoië, het land van H. Franciscus de Sales en dat tot in I860 toebehoorde aan Piemont. Langs het bekoorlijk meer van Bourget, waar langs de trein liep van Zuid tot Noord, staat de abdij van Hau- te-Combe, Daar vindt men de praalgra ven der Hertogen van Savoië, de voor ouders der hedendaagsche Koningen van Italië. De abdij, ter dier oorzake is Italiaansch grondgebied gebleven en Mussolini droomt van eens daags geheel die streek, samen met Nice, weer in te palmen. In den nacht stoomde men Langres voorbij. De hoogvlakte van Langres is vermaard door den oorlog van 1870. Daar trok Mac-Mahon de fransche legers samen, na de nederlaag van Woerth. Zijn gedacht, achteruit te wijken op Parijs, werd gedwaarsboomd door een kiezerlijk bevel om Bazainete gaan ont zetten, belegerd in Metz. Dit kon hij niet goedmaken, daar hij verslegen werd in Sedan. Met geheel zijn leger moest hij zich overgeven Napoleon werd krijgs gevangen en als kort nadien Bazaine de stad Metz overgaf, kreeg de Keizerlijke regeering den godsklop. Van dan voort begon het vermaard débacle Met den morgen vroeg, den 19 Mei, stopte de trein in Reims. Deze stad, vier jaar lang beschoten door den duitsch heeft nogthans min geleden dan Yper Ontzeglijk veel beschadigd, maar niet totaal verwoest. De ingang der kerk met zijne honderdtallen beeldekens, zijne rij groote koningen-beelden en zijne twee doorluchtige torens blijft grootsch en in drukwekkend. Op beuken en kruiskerk zijn de gewel ven en het dak'herste d men is nu bezig aan het hoogchoor. De overgroote roos boven het ingangportaal is van brandgla- zene verbeeldingen voorzien. Voorden eeredienst gebruikt men de kerkbeuken en drie vooorloopige altaren zijn er opge richt. Machtig veel is er nog te doen, maar alles gaat goed vooruit... tot spijt van die het benijdt, 't Was in deze kerk dat men de koningen van Frankrijk zalf de en daarvoor gebruikte men olië van la Sainte Ampoule eerbiedweerdig olië-kruiksken, van geheimzinnigen en wonderbaren oorsprong. Tot aan zijne zalving was de koning bekend als Dau phin de France De taak aan de H. Joanna d'Arc, door «hare stemmen», d.i. onder meer St Michiel, opgelegd was Den Dauphin, die in Chinon verbleef, te geleiden naar Reims om er gezalfd te worden. Om dit te doen moest zij Orle ans ontzetten en menigen slag leveren. Daarmede ook was hare taak ten einde. Zij begeerde terug te keeren naar haar geboortedorp Men weerhield ze... men verwaarloosde ze... men deed, na haar gevangneming, niets om ze te verlossen... men liet ze oordeelen en veroordeelen als ketterin... en ze stierf den marteldood te Rouen, waar ze verbrand werd. 't Waren Gods wegen De laatste koning die in Reims gezalfd werd, was Karei X, broeder van Lodewijk XVI en die in 1830de vlucht nemen moest voor een bloedverwant, den liberalen Louis-Philippe. Deze vluchtte op zijne beurt in 1848 en na de kortstondigetwee- de Republiek werd het Keizerrijkhersteld met Napoleon II I als Keizer. In Reims heeft men ook de kerk met het graf van den H. Remigius, die Clovis doopte. Deze kerk eerbiedweerdig oin haren ouderdom, is ook niet vernield, maar erg beschadigd door den laatsten oorlog. Ten 9 ure verliet men Reims en de vlaamsche boeren, die in het omliggende van de stad gevestigd zijn, kwamen de H. Hertenbonders groeten in de spporhalle. Pater Meeüs, die den bedevaart schikte, is er wel van gekend, daar hij bij hen de laatste paasch-omreis gedaan had. Bij het wegstoomen stond iedereen aan 't ven sterraam en een geestdriftige, die met den hoed zwaaide als vaarwel-gebaar, was niet gewaar, dat de trein zeer dicht reed van het lijnwaden afhangsel, waarmede water gegoten wordt in de stilstaande lo comotieven. Zijn hoed stook er tegen en vloog de wijde wereld in De vlaamsche boeren kunnen hem nu ophangen als zegeteeken of gedachtenis, in een hunner vergaarzalen Langen tijd, van op de hoogvlakte ten Noorden van Reims, zagen wij nog de statige torens der kathedraal en wij kon den bestatigen, dat zij een prachtig mik punt leveren moesten voor de duitsche kfrmmnefi. Welhaast daalden wij in de Maas-val lei, die zeer bevallig wordt van af Mé- zières-Chariesvilie. Hier had de duitsche kroonprins met zijn gevolg zijn hoofd-kwartier gedurende den oorlog. Daar braste men, terwijl Duitschland honger leed en als, bij nachte, fransche vliegmachienen overkwamen, al dat volksje vluchtte moedig in hun vliegende vaandel, naar de onderstanden Zij ver gaten nooit hunnen kepi, aan wiens strie- pen men hunnen graad vaststellen kon en verbeeldt ge u al die geslepte mannen, staande in achtung- houding, bij het instormen van denduitschen kroonprins? Aan de belgische grens, dicht bij Givei, waren de tolbeambten opnieuw geheel inschikkelijk. Nog een bewonderenden blik, bij het voorbijstoomen der kerk van Hastiè- res-en-dega, 't ls de oudstekerk der Benedictijnen in Belgie, goed herstelden dienendeals parochiekerk. De vlaamsche deelnemers stoomden verder tot Brussel en daar was de laatste en algemeene ontbinding. De inrich ters der reis hadden geen toeristen opge trommeld maar bedevaarders, die niet schrikten voor moeilijkheden en ontbe ringen én die naar Karthago reizen zou den om eene daad van geloove te stellen: Dit hebben wij gedaan... en eene prach tige reis gemaakt, daar moeilijkheden en ontberingen ten achter gebleven zijn. Het Congres van Karthago heeft we ken lang belangstelling verwekt in geheel de wereld en het wellukkenvan zulke fei ten bewijst dat ons geloof nog 'verre is van uit te sterven Is er in de wereld veel ongeloof en veel kwaad, er is ook veel geloof en veel goed. Staatsminister Franck sprak den 14 11. te Parijs, en zei namentlijk dat het een groot ongeluk ware voor Belgie en een groot gevaar voor het Europeesch even wicht, zoo Belgie's eenheid uit een viel. Heeft de oorlog niet geleerd dat Belgie niets te veel heeft met al zijne krachten en al zijne kinderen om de onafhanke lijkheid te behouden en de toekomst te verzekeren De machtigste belangen van 't Land, als die der haven van Antwer pen, van de Waalsche grootnijverheid, der beschaving en uitbating van Kongo, van banken en geldzaken, evenals van kunsten en wetenschappen zijn onaf scheidbaar met malkaar verbonden al deze levensbelangen zouden gevaar loo- pen in een verbrokkeld land. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op In den klokkentoren van Mafra. —f Portugal hangen er 113 klokken w&arvan twee die elk 6000 kgr. wegen. 'Dijnsdag 1.1., derden Sinxendag, was het te Echternach in't Groot Her togdom Luxemburg, de processië der dansende Heiligen of de springpTO- cëssië Die processië, zeer eigenaardig eri zeer lastig, heeft haren oorsprong in 't jaar 1374, wanneer er over geheel Europa eene besmetting van zenuwachti ge stuiptrekkingen heersehte. Heden ten dnge 1500 bedevaarders nemen er deel aan, op reken var. 4 of 5, houden elkan der vast met nen zakdoek, en doen sprin gende drie stappen vooruit en twee ach teruit. Bij ieder vijf sprongen dus, ver dort de stoet van één stap. De stoet is iri secties verdeeld door groepjes vedel spelers, die eene gekende melodie weer geven. ———n»——■■■ma—— De streek va-n Nieawpaart is mis te vreden omdat er geen vooruitgang is met de banen Nieuwpoort-stad en baden alsook Coxyde-Oostduinkerke. In eene lokale gazet schrijven ze Mussolini hebben wij uitgenoodigd om eenen voor dracht te komen geven nopens het SNEL aanleggen van groote schoone lanen. In zes jaar deed hij 460 kilometers breede autobanen leggen, autostrades en voor bovengemelde wegen heeft de bel gische. administraaatië in zes jaar vier kilometers papier verbruikt voor versla gen, plans en prijslijsten Te Newport hielden de «Catholic Young Men's society een congres. Daar zégde Dokter Thomas Colvin, uit Glas gow dat er bij de Katholieken vijf maal meer kinderen waren dan bij de niet- katholieken De kwaal heerscht meest bij wel stellende menschen, die meer hou den aan automobielen en week-end-uit- stapjes dan aan kinderen. bezoekt allen de die op Zondag 13 Juli in St Maartens- kring, Lange Meerschstraat, van af 2 u., zal gegeven worden ten voordeele der Vlaamsche leergangen der Katholieke Hoogeschool te Leuven. Allerhande aantrekkelijkheden o. m. kluchtzangers, schietkot, kermis- kanon, waarzegsters, draaikramen, ci néma, poesjenellen, vischput, bier, lekkernijen, enz. Allen daarheen Ingang vrij Sedert een tijd heerscht er in Chica go, Amerika een schrikbewind, in het leven geroepen door bandieten, die tot nu toe elkander dooden, maar die nu een gazette-schrijver naar de andere we reld hielpen en die, vreest men. de hooge policië-agenten zullen aanvallen. Daarom is eene vereeniging van openbare vei ligheid tot stand gekomen en burgers met oude policië-agenten maken jacht op de bandieten 600 er van zijn reeds aan gehouden en vele onder dezen, die over schieten, hebben het hazenpad gekozen. Belangstellende bestatfgingen. A. H. Roffo, leeraar in geneeskunde te Buenos-Aires, schrijft nopens het groot getal kankers, woedende onder de vrou wen, dat kinderlooze vrouwen veel meer aan die kwaal lijden dan de huismoeders. Leeraar Niceforo beweert hetzelfde voor Italië. Boiïdreau en Tomanek, in hunne studiën nopens New-York, zeggen Te New-York waar veel engelsche vrouwen vertoeven zijn er veel kankers en weinig kinderen en in Penn sylvan ie waar veel Italiaansche vrouwen wonen, zijn er veel kinderen en betrekkelijk weinig kankers. In England Sir Buchanan sluit zijn werk nopens hetzelfde onderwerp met dezen zin Bij de vrouw, kinderloosheid is eene veel bevoordeelende oorzaak tot kanker. 'De christene leer voegt bij dit al On- kuischheid tegen de natuur is eene wraak roepende zonde d. i. eene zonde die hier in het leven haar schrikwekkende straf medebrengt. ls gestorven in Frankrijk de senator Gaudin-de-Viilaine. De gazetten kondi gen dien dood aan in twee lijnen en voe gen er geene beoordeelingen bij. Dit laatstededen zij ook in 1917 na 25 Janu-I ari, dag op denwelken Gaudin van op de nationale tribune in het fransch parlement uitriep lk beschuldig uitdrukkelijk de hooge joodsche bank-wereld, als hebben de uitgedacht, bereid en doen losbarsten dezen gruwelijken oorlog én dat uit winstbejag... Onder de menigvuldige feiten die hij aanhaalde was het volgen de Een driemaster vervoerde van uit Nieuw-Caledonië naar Hamburg 2500 tonnen nickel voor de Krupp-fabrieken. Een fransch oorlogschip kaapte den drie master en een bevel kwam uit Parijs Laat het schip vrij. 't Is 10 jaar geleden dat in den Tria non, een kasteel van het Versailles-1 Bosch bij Parijs, het akkoord gesloten werd tusschen de mogenheden, dat Hon- garie verminkte en in de armoede dom pelde. Hongarie heeft dit akkoord nooit bekrachtigd en heeft nu dien 10 jarigen vervaldag, met een rouwdag herdacht. De Hongaren, sprekende van dieonrecht- veerdige daad, verdeelenhet woord Tria non in twee deelen en zeggen TRIA de drie ongerechtigheden waarop het akkoord uitkomt NON nooit. Koopt uwe Diamanten - Brilianten bij diamanthandelaars, dus uit eerste hand, het is uw profijt. Altijd in magazijn keus van honderde steenen. DIAMANTSLIJPERIJ 48, Hondstraat, YPER. als Pastor van O. L. V. te Oostende. 't ls Zondag 22 Juni, om 4 uur namid dag, dat de E. H. Mullie plechtig zal aangesteld zijn als pastor van O. L. V. parochie te Oostende. Het Ypersche Volk wenscht den nieuwen herder veel hei! en zegen in zijn bestuur. Zonda^i'iist. De apotheek van M. Weckesser, Diksmudestraat, zal alleen open zijn op Zondag 22 Juni 1930. Op Zondag 22 Juni, om 8 1/2 uur, in de parochiale kerk van St Maartens, ziel mis voor heer Henri Vandaele, Begunstigd door een heerlijk weder, hadden wij Zondag over degansche stad de eere-communie van een honderd vijftig kinderen. De plechtigheid werd in al de kerken met buitengewonen luister gevierd en door een groot getal geloovigen mede geleefd. Het was een aandoenlijke en nooit te vergeten dag voor de gelukkige ouders en kinderen. Zondag, 22 dezer, zal de solemneele Hoogmis in St Maartens Hoofdkerk te 9'.a u. gezongen worden. Daarna te 10 Va zal de plechtige Pro cessie ter eere van het Allerheiligste Sa crament uitgaan langs het Zuidportaal naar de Leet, Boesitigbeslraat, Surmon- straat, Cartonstr., Kte Thouroutstr., Groote Markt, St Jacobstr., St Jacobs- nieuwweg, Hondstr., Bukkerstr., Pat- teelstr., Rijsselstr., Neermarkt, Boterstr., Beluikstr., Elverdinghestr. en Van den Peereboomplaats De zegen met het Allerheiligste zal ge geven worden op de rustaltaren der Groote Markt, St Pieterskerk en St Ni- klaaskerk. Op den doortocht der processie zullen de geloovigen der vier parochiën eraan houden hun huis te versieren met vlag gen, licht en bloemen, als huldebetoon aan Christus de Liefdekoning in zijne Eucharistie. De schoone plechtigheden der Eere- Communie, op Zondag 15 Juni en der Eerste Communie op Donderdag 19 de zer. in onze vier parochiekerken, waren voor onze Eere-Communicanten en lieve kleine Eerste Communicanten, alsook voor hunne ouders en familieleden, in drukwekkende en onvergetelijke cere moniën. Mochten allen er de heilzame vruchten van bewaren. iM&Mi/M'Y fd

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1