Handelsbank BANK - UNIE te Leuven. laamschB Leergangen OE LES VAN CARTHAGO NAAR KARTHAGO. CUeet ge cuat 100.000.000 franken. flet ypeps^he Qoll{ N. V. Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de -s 52c Jaar. - Nummer 26. 30 Centiemen. Zaterdag 28 Juni 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper STAD YPER Inhuldiging van Eercu. Heer JVlULtLilE als Pastoor van 0. L. Vrouw te Oostende*. Een goede raad VAN NESTE Gezelle als Belg prieel) r ZITDAGEN. D: BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1" en 3* Zaterdag der maand.^ van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel- ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casibr) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» lle JÜÜIFHESTEÜ Vlaamsehe Kermis In den St Maartenskring wordt op Zondag 13 Juli, van af 2 uur in den amiddag eene Vlaamsehe Ker mis ingericht, ten voordeele van het werk der Vlaamsehe leergangen aan de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey heeft plechtig beloofd op de viering van de Mi verjaring van de Leuvensche Uni versiteit dat de leergangen zullen ontdub- beld worden zoodat de Vlaamsehe stu denten er een door-en-door Vlaamsch en Katholiek onderwijs zullen kunnen ge- nieten. 't Is de plicht van alle Katholieke Vlamingen alles te doen wat in hunne macht ligt om die belofte te helpen wer kelijkheid worden. Daarom luidt het ordewoord allen naar de Vlaamsehe Kermis. Vroolijkheid en aangenaam verzet zul- 'tn er niet ontbreken. Iedereen zal er iets nden naar zijne goesting. Kluchtzan- jers komen de laatst verschenen leutige edjes voordragen en gratis meedeelen waarzegsters, waarbij men mag te rade gaan, zullen u de toekomst voorspellen lefhebbers van geschut mogen zooveel ozen schieten dat zij kunnen of deelne men aan de vuurvogelschieting. Die veel macht heeft, kan haar eens uitwerken op vet kermiskanon wie nog nooit kans rad in loterij of tombola kan het nu eproeven op het draaikraam voor het isschen worden lijnen ter beschikking esteld... en dat zondervischverlof De jssjerielled zullen er ook zijn en al de airs zijn versch geschilderd, er zal ook fesplinternieuwe duivel meekomen. De 'orstigen zullen er gelaafd en de honge ren gespezen worden. En wie er meer 'au wi{ weten, moet komen zien. 't Zal n aangename namiddag zijn voor nsch de familie. Vrije ingang Wij ontvangen het verslag van de Ver eniging Vlaamsehe Leergangen te Leu- en»over het jaar 1929. Zooals iedereen eet werd deze, vijf jaar geleden, hoofd- akelijk opgericht om de volledige ver- 'aamsching van de leergangen aan de iatholieke Universiteit te Leuven zooveel gelijk te bespoedigen. Voor ons, Ka- "Jieke Vlamingen, bestaat er immers, k na de vervlaamsching der officieele aatsuniversiteit, te Gent, geen keuze, eze is inderdaad niet katholiek, maar azijdigen indien wij in eigen taal een atholiek hooger onderwijs aan onze aamsche studenten willen verschaffen, moeten wij het te Leuven in onze Diversiteit tot stand brengen. Wie die waarheid niet beseft, is ziende De erkenning van onze Vlaamsehe ölrechten door den Staat werd door al- Smet vreugde begroet. Doch de Staat niet alles in Belgie ook wij, katholie- Vlamingen, die de steun zijn der aamsche leergangen in de vrije Univer- *eitte Leuven, moeten die taalrechten annen en handhaven met daden, orden en vlammende redevoeringen in, op verre na, niet voldoende zij i zelfs nutteloos, want er valt niemand Ttebekeeren. Allen zijn vast over- 5d dat een volledig Vlaamsch onder- ia te Leuven noodig is en wie zulks jn 'rende bewoordingen thans bewijzen verspilt zijn tijd. Er worden daden Tscht. En om klaar te spreken, er is "efte aan geld, en aan degelijke, flink ■Weide Vlaamsehe leerkrachten. Zon- hnancieele geldmiddelen, en. zonder lekende, opperbest gevormde Vlaam- 'euniversiteitsprofessoren, is het op- "en van Vlaamsehe leerstoelen een s gelijke zaak. "e: eene is zoo noodig als het andere, •ij het doelwit willen bereiken, moe- Lj den weg inslaan die er heenvoert; -iseen weg van geldelijke offers en •etenschappelijken arbeid. -het verslag over 1929, dat door de Professoren Kan. Sencie, voorzit- Van Dievoet, sekretaris, ondertee- 5. nemen wij de volgende verma- l'die wij alleszins beamen Het wordt tijd dat Vlaanderen eindelijk uit zijn romantischen roes ont waakt. Dat de jonge natie haar opborre lende leven bij voorkeur uitzong in ge dichten en muziek, in kleuren en tooncel, is geheel natuurlijk. Nu echter schijnt voor het Vlaamsehe volk de tijd te zijn aangebroken om in de wereld van de Gedachte zijn plaats te gaan innemen. Er is genoeg gezongen geweest; nu valt er te werken indien wij onzen man willen staan. En er is ook geld vandoen, want te Leuven wordt de kas met geen Staatstoelagen, maar met vrije giften ge vuld. Van wege de overheid onzer Katholieke Vrije Universiteit is er goede wil in over vloed. Vóór den oorlog reeds, in 1911, voor alle andere hcogere onderwijsge stichten, is men er begonnen met het in richten van Vlaamsehe lessen, die gelei delijk tot de volledige vervlaamsching moeten voeren. Dat onze Vlaamsehe stu denten met reden aanspraak maken op een algeheele Vlaamsehe opleiding, is plechtig door Z. E. Kardinaal Van Roey afgekondigd geweest. En hoe er feitelijk, ieder jaar, nieuwe Vlaamsehe leergangen worden ingesteld, weet elkeen. Hoe eer der wij over de noodige gelden en over de flink opgeleide professors zullen be schikken, hoe beter. Het plan der volko men vervlaamsching zit goed ineen: al leenlijk het moet uitgewerkt worden. En de vereeniging «Vlaamsehe leergangen te Leuven» doet in haar verslag een oproep op de edelmoedigheid en op den arbeids zin der Vlamingen. Wij hopen dat hare stem zal aanhoord worden. Wij kunnen niet genoeg herhalen dat die vereeniging haar eigen bestaan heeft van een inmenging der akademische over heid zelf, was er nooit spraak. In volle onafhankelijkheid wordt elk jaar het be drag der geldelijke toelage, die aan de Universiteit te verstrekken valt, door de algemeene vergadering vastgesteld. En het hoofddoel dat zij rechtstreeks na streeft, is een financieele medewerking tot uitbreiding van het Vlaamsch onder wijs in de Universiteit, en tot de voorbe reiding der onontbeerlijke leerkrachten, die in het hooger onderwijs noodig zijn. Bekwame hoogleeraars worden in geen enkelen dag gevormd Wat volgt daaruit Daaruit volgt dat de invloed van de Vereeniging zal gelijken tred houden met de middelen, die de Vlaamsehe vrijgevig heid haar zal weten te verschaffen Waarom gaat gij niet sneller voor uit zoo wordt er somtijds gevraagd. Op die vraag kan men met een andere vraag antwoorden Waarom steunen de Vlamingen niet krachtdadiger, op gel delijk gebied, de werking der vereeni ging Deze doet al wat zij kan, maar, zooals wij in het verslag lezen, de oud studenten hebben in dit opzicht nog niet ten volle hunnen plicht begrepen. De meesten onder hen schijnen nog niet te verstaan dat de Vereeniging Vlaamsehe Leergangen te Leuven niet de zaak is van anderen, maar HUNNE zaak, de zaak van hun kinderen, de zaak van het katho lieke Vlaanderen van morgen. Het katho lieke Vlaanderen vindt weinig baat bij ideologie of droomerige dweperij het heeft dringend behoefte aan de DAAD. Goddank, wij gaan vooruit. Verheu gend is het, bij voorbeeld, te kunnen wij zen op het aangroeiend getal gemeente besturen, die in de Vlaamsehe streek steun verleenden in 1929 traden er 46 nieuwe bij, en hun getal klom tot 276. Ook de persoonlijke inschrijvingen zijn ongeveer met 150 vermeerderd te za- men worden er 1750 geteld, waaron der een duizental met vaste verbintenis. Het getal der beschermende leden, die ofwel in ééns ten minste 2000 fr. of per jaar ten minste 100 fr. storten is met 40 aangegroeid en bedraagt nu 483. Het spreekt van zelf dat er nog veel meer kan en moet gedaan worden een katholieke Vlaming van de daad vindt bier een open veld voor ijverige propa ganda. Een tweede gevolgtrekking uit de hoo ger uiteengezette waarheden, is uiterst gewichtig. Wij schrijven hier schier letter lijk uit hetgeen in het voormeld verslag op bl. 2 en 3 te lezen staat «De opleiding van de leerkrachten is een vraagstuk waaraan in de Vlaamsehe kringen niet steeds de gewenschte aan dacht wordt geschonken. Aan moties en maniefesten doet onze jeugd meer dan ge noeg. De student heeft echter een ande ren, zeer dringenden plicht te vervullen d. i. zich op te werken tot een beschaafd en hoogstaand vakman, wil hij eenmaal Vlaanderen dienen zooals het behoort. Op allerlei gebied liggen er voor de flinke jonge Vlamingen groote mogelijkheden open het bestuur, het leger, de magi stratuur, de nijverheid, de handel, de ko lonie, de bankwereld, het verzekerings wezen, enz., wachten. En ondertusschen verspilt de Vlaamsehe jeugd haar krach ten aan ijdele bespiegelingen en gevoels- politiek. Wat hier gezegd wordt, geldt in de eerste plaats voor de loopbaan van Uni versiteitsprofessor wij hebben VLAAM- SCHE GELEERDEN NOODIG Aan de Hoogeschool is de politiek op hare plaats niet wetenschappelijken ar beid wordt vereischt Wil men weten welke ruime gelegen heid tot wetenschappelijke opleiding aan de jonge Vlamingen wordt verschaft Spijtig is het dat zij niet beter benuttigd wordt. Daar is zoo lezen wij in het verslag het Nationaal Fonds voor We tenschappelijk Onderzoek, waarvan de Vlamingen hun deel niet vragen, bij ge brek aan belangstelling hunnerzijds. Daar is de Vlaamsehe Wetenschappelijke Stich ting, die elk jaar aan enkele Vlaamsehe studenten en oud-studenter. een verblijf in Nederland mogelijk maakt. Daar zijn de reisbeurzen van den Staat en van de Universitaire stichting, de Universitaire wedstrijden. Daar zijn prijzen allerhande, waaronder de Helleputte-Schollaertprijs door onze vereeniging beheerd, en waar voor in 1928 één enkel werk, en in 1929 geen werk hoegenaamd werd ingeleverd En ten slotte zijn daar de Vlaamsehe leer gangen zelf, die zich bereid houden om aan de toekomstige Vlaamsehe leeraren aan onze Universiteit toelagen te verlee nen voor reizen naar den vreemde^, tot voltooiing van hun wetenschappelijke op leiding. De Vlaamsehe jeugd zou zich aan een onverschoonbare nalatigheid schuldig maken, indien ze, onverschillig, deze hulpmiddelen aan anderen overliet. De heeren Sencie en Van Dievoet, wier diepe Vlaamschgezindheid overal gekend is, eindigen hun verslag met deze scher pe opmerking Wellicht zal de lezer deze beden king somber vinden. Het zij zoo. We heb ben gemeend dat het onze plicht is deze waarschuwing tot het beste van onze Vlaamsehe jeugd te richten, nu het .nog tijd is. De werking ten voordeele der Vlaam sehe Leergangen te Leuven steunen wij uit ganscher harte als katholieken en als diepovertuigde Vlamingen. Het vervlaam- schen der onzijdige Staatsuniversiteit te Gent is zelfs een reden te meer om des te ijveriger aan het vervlaamschen van het katholiek onderwijs te Leuven mede te doen. Het moet immers wel verstaan zijn dat ons Vlaamsch leven welk uitteraard katholiek is, ook katholiek blijven moet en dan ook op alle gebied flink opgeleide katholieke aanvoerders noodig heeft. Het katholieke Vlaanderen verzoekt dringend om geldelijke hulp en wetenschappelijke naarstigheid. Veel en schoone toebereidsels,waaraan men dagen lang wrocht, hadden met veel smaak en kunst opgesmukt geweest. Veel volk, waaronder een honderdtal gewezen parochianen van Bixschote, waren samengestroomd om aan de inhul diging deel te nemen. En alles werd jammerlijk in de war gebracht door een allerschrikkelijkst on- geweerte endoor zondvloed-achtige stort regens. Niettegenstaande dit alles, wenscht het Ypersche Volk goed Heil aan den nieuwen Herder en neemt de eerbiedige vrijheid Hem het Vlaamsch spreekwoord te herinneren: Men prijst een stuuribegin. Het Eucharistisch Congres van Car thago dezer laatste dagen was een der schitterendste uitingen van het christelijk 'geloof. De Belgen bekleedden er eene zeer opgemerkte plaats en de Vlamingen met hunne afveerdigingen van de H. Herte bonden, opgeleid door 3 bisschoppen en samen met de Hollanders hielden er af zonderlijke zittingen waar al de versla gen en mededeelingen in 't vlaamsch werden gedaan. Eer, feit, onder velen, van dezen eucharistischen triomf, 't is het zeer her- telijk onthaal van wege de Musuiman nen. Niet alleen de christenen van Afrika hebben den H. Augustinus en de le gioenen martelaren van de eerste tijden der Kerk en der Kruisvaarten doen trillen van vreugde om deswille van dit plechtig machtvertoon, maar ook de Araben, ge trouw gebleven aan Mahomet, hebben aan den God der christenen eenen buiten gewonen eerbied en eene niet uit te spre ken bewondering bewezen. Het schijnt dat de Afrikaansche grond op een keerpunt zijner geschiedenis is gekomen. Psicharri, de Foucault en hun doorluchtige voorlooper Lavigerie heb ben niet vruchteloos het zaad in den dorren grond geworpen. De laatste Kruis vaarders, bevechters van het slavendom hebben te samen met de missionarissen geen vergeefsche moeite aangewend. Carthago heeft zijn grootsch Eucharis tisch Congres gehouden evenals al de groote Europeesche wereldsteden. Congo heeft reeds zijne eigene priesters, zijne eigene religieuzen en zijne zwarte kloos terzusters. Teeken des tijds, zeg.r aan moedigend voor de voortplanting van 't geloof in Afrika. Doch deze uitbreiding van den eenen kant schijnt samen te gaan met eene verflauwing van 't geloof in Europa. Dit oude vasteland, meer en meer overhellend naar het oude heiden dom, schijnt zijn glorierijk apostolaat te verzaken en dit te laten overgaan tot andere natiën, meer weerdig de getuigen te wezen van Christus op de aarde. Is 't oude Europa niet, dat op het punt is het nieuw Jerusalem te worden, over hetwelk Christus bittere tranen zal stor ten, gelijk Hij weleer weende over Zijne stad, wanneer Hij haar verweet Zijne profeten niet meer te erkennen en ze zelfs te steenigen. Als men in ons land, ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan, eenen te rugblik werpt over de verloopen eeuw, zou men durven zeggen dat het christen dom er gedurende dien tijd vooruitgang heeft gedaan En nochtans hoevele schoone en nut tige werken zijn er in ons land niet op gerezen in deze spanne tijds. Maar van eenen anderen kant op wel ke schrikwekkende manier is de heiden- sche geest niet binnengedrongen in het innerlijke leven van vele katholieken Hetgeen de H. Vader meest bedroeft op heden, 't is juist deze verheidening van Europa. Er is gebrek aan priesters. Is het omdat de roepingen ontbreken? Toch niet, maar 't is omdat zelfs in deze huisgezinnen die zich christen noemen of roemen, vaders en moeders, meesters en vrienden, de roepstemme van God ver- dooven of dit klein bloempje versmach ten dat in de uitverkorene zuivere herten zou opgroeien 't is omdat men op de eerste plaats, streeft naar 't bezit der rijkdommen die de dieven weghalen of de roest aantast, dier rijkdommen die eene reuk van modder en bloed uitwasemen en die het menschdom onvoldaan laten, treurig en afkeerig gelijk het weleer de; groote Augustinus van Carthago zeide Gij waart altijd daar, o mijn God, met' uwe meewarige strengheden, mijn ver boden genot overgietende met bitteren afkeer om mij te dwingen de vreugden te zoeken die de ziel niet vergallen. En waar kan ik die vinden, tenzij bij u, o mijn God Zou men niet zeggen dat het de treur zang is die in onze moderne maatschappij weerklinkt Het verboden genot is overtalrijk even talrijk de bittere nasmaak en de vertwijfeling van geest en hert. Overal zoekt men, zonder ze te vinden, naar vreugden en zuiver genot. Wat gedaan, ten zij wat de H. Augus tinus deed? Terugkeeren naar God, die onze jeugd verblijdt, om bij hem te vin den, gelijk de Bisschop van Hippon, de ware blijdschap des Heeren. Dan'zullen wij'mogen zéggen, zooals de groote Afrikaansche Heilige Voor U o mijn God, hebt gij ons geschapen en ons hert kan geene rust vinden, tot dat het ruste in U In nummer van 15 Juni moet verbe terd worden «Sur le pont d'Avignon, on y danse...» Koopt uwe Diamanten - Brillanten bij diamanthandelaars, dus uit eerste hand, het is uw profijt. Altijd in magazijn keus van honderde steenen. 29, Groote Markt, YPER. DIAMANTSLIJPERIJ 48, Hondstraat, YPER. De aktivistische oproermakers en de landverraders die Guido Gezelle zouden willen voorstellen als Groot-Nederlander, dus als scheurman van Belgie, zullen te vergeefs er de getuigenis van zoeken in het gedicht dat hij wijdde aan ons duur baar Vaderland O VADERLAND O Vaderland wat schoone naam van God zelve eerst gegeven en vrij van schande, vrij van blaam tot nu toe ons gebleven. O Vaderland de sleutelsteen zijt gij van de andere landen die, rondom U, gij bindt aaneen fn Vredés gulden banden. Gij zijt noch fransch, noch duitsch.gij zijt niet hollandsch, neen, maar vaders en moeders land, tot meerdren spijt van God- en alverraders. Gij spreekt aan Duitschland in zijn taal, 't oud Neerland kent uw woorden, de Zuidersprake spreekt de Waal, en wij de taal van 't Noorden. Verschillig, neen, verscheiden ja aan Vorst en wet verbonden, zoo heeft U God, met zijn gena de wereld ingezonden. Blijft staan, o broeders, de eeuwen door, blijft staan, en wilt niet wijken tot aan des volkren grootsch verhoor als God zal 't oordeel strijken. G. Gezelle. Getrokken uit het Advertentieblad van Veurn nr 20 van 18 Mei 1930. Z. H. de Paus en de lucht vaart. Onlangs ontving Z. H. de Paus eenen Chineesche Bisschop in ver hoor en hij liet hem zijn verlangen te ken nen hem dikwijls te zien in Rome. De prelaat antwoordde dat zulks ge heel moeilijk was om reden van den grooten afstand. Maar neen, wedervoer Pius XI. Bin nen korten tijd zult gij kunnen komen bij middel van een luchtschip en de reis zal maar drie dagen duren. Alzoo zul len de Bisschoppen van China zoo dik wijls kunnen komen als wij het begeeren. De Paus ten andere heeft met groote voldoening gezien dat de primaat van Polen Mgr. HÏond den luchtweg in slaat om groote afstanden af te leggen. Hij is ook van gevoelen dat de lucht vaart geroepen is om eene groote rol te spelen in de uitbreiding der katholieke missiën. Tweeden Sinxendag, deed te Ander- lecht na de hoogmis de wijdgekende processie haren ommengang, ter eere van St Guido. Een groot getal ruiters namen deel aan den stoet en na den ommegang werd over al die prachtige brabantsche peerden op het kerkeplein het ritueel ge bed der zegening, door den priester uitge sproken. St Guido in zijn leven was een b-'jjjjian en even als Franciscus van As- sisië beminde hij op buitengewone ma nier de dieren, dewelke hij steeds be schouwde als gewrochten, als schepselen van den Goeden God. Al de dieren van de streek kenden hem en 't was somwijlen bij geheele Lenden, bij geheele kudden, dat zij hem genegenheidsvo! door de vel den volgden. De Soviets hebben in Tobolsk drie kerken gedempt om er gevangenissen van te maken. Dat is in de orde Min kerken is meer gevangenissen Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Fransche gazetten melden dat een hon derd Amerikaansche en Canadeesche ge- neesheeren al de bronnen der Pyreneen, gekend om hunne geneeskundige eigen schappen, bezocht hebben en zij vergeten te zeggen dat zij ook in LcArdes geweest zijn. Het grootste getal dier geneesheeren zijn protestant en zij vroegen een gehoor bij den Bisschop. Zij bezochten Basiliek, heiligdommen en het bureel voor het on derzoek der mirakelen. Een hunner, in naam van allen zegde als afscheidsgroet Wij zijn verheugd hier te hebben kunnen vertoeven in dit wereldbefaamd oord, dat niemand, gelijk aan welken godsdienst hij behoort, niet zonder eerbied bezoeken kan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1