\F II' JULIfEESTEN Handelsbank BANK - UNIE 100.000.000 franken. SNIPPERINGEN MIJN GEDACHT Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de -s 52' Jaar. - Nummer 27. - 30 Centiemen. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Zaterdag 5 Juli 1930 Elfste Juli Onze K&fnerleden -wlKè^e^T^tfek^8toTi-ft -W* pen die door eigen middelen hun be drijf niet zouden kunnen voortzetten. Ik meen er te moeten aan herinneren dat de doeltreffendheid van een derge lijke hulp afhangt van de snelheid waarmede deze gebracht wordt. Een goede raad VAN NESTE 29, Groote Markt, YPER. N. V. fy\ ï)pCt&Ct)C ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL IQ5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden women. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- keliik voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3' Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in c Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Eene nieuwe studie over den slag der Gulden Sporen beweert, dat het gewoon verhaal er van steunt op vervalschte oor konden en dat het zoude moeten gemaakt worden niet volgens de onwaarschijnlijk heden die, die oorkonden voorhouden maar volgens de aannemelijkheid die zij bevatten. Zij aanziet als leugenachtig dat Robert d'Artois lichtzinnig gehandeld heeft, dat de fransche boogschutters door hun eigen volk vertrappeld werden, dat de Vlamingen verraad pleegden,en verwerpt éene bovennatuurlijke en mirakuleuse tusschenkomst. Zij beweert ten slotte,dat de verplettering van dit in schijn onover winnelijk Fransch leger moet toegeschre ven worden aan de schrandere dapperheid onzer helden, onder den zegen van God. Onvervalschte oorkonden zijn de brie ven die Philips-de-Schoone schreef, on middellijk na den slag, tot zijne leenroe rige overblijvende troepen, om een nieuw leger te vormen, dat optrokken zou tegen de Vlamingen. Een dier brieven, namelijk van 29 Oogst 1302 en gericht aan de geestelijkheid van Bourges, is bewaard en daarin schrijft Philips-de-Schoone de "ramp van Uroenmgne roe aan net nood- lot en rept geen woord noch van verdo ken grachten, noch van Vlaamsch ver raad, noch van onbezonnenheid van den veldheer. Insgelijks de Benediktijner Monnik van de Abdij St Denys.bij Parijs, •de eenige Kronijker die den slag van Groeninghe beschreef onmiddellijk na de gebeurtenis maakt ook geen gewag van doollagen of verraad. Waarom werden de kronijken ver- valscht Omdat het nieuw leger, door Philips verzameld, van schrik op de vlucht sloeg, als het te Vitry het fier Vlaamsch leger in het gezicht kreeg. Die schrik moest dus weggenomen worden en delegisten over tuigden den Koning, dat de nederlaag van Groeninghe derwijze moest uitgelegd worden, dat ze, verre van de gemoederen neer te slaan, deze integendeel zou prik kelen en aanvuren. De oorzaak der nederlaag moest zijn Louter plaatselijke omstandigheden, vuig gebruik van wege de Vlamingen van de ridderlijke toege vendheid der Franschen, onbekwaamheid van den hevelhebber Robert d'Artois en haastige dapperheid der fransche edel lieden. Den 11 November 1302 zond de Koning een omzendbrief meldende dat de Vlamingen te Groeninghe grachten maakten en putten uit verraad. Dat verraad bepaalt Kronijker Guillaume Guiart in eene oorkonde geschreven in 1304 Toen de fransche ridders de Vla mingen opvlogen en ze gingen overrom pelen, kwam een vlaamsche afvaardiging tot hen en deed opmerken, dat het fran sche ridderschap weinig eer uit den strijd trekken zou, daar het Vlaamsch leger den tijd niet was gegeven zich in slagorde te stellen en te weinig plaats had om zich bevoeglijk te bewegen. Daarop gaven de fransche aanvoerders bevel achteruit te deinzen en nauVelijks hadden de fran schen omkeer gemaakt of de Vlamingen vielen ze verraderlijk in den rug en kon den ze gemaklijk drijven in voorbereide putten, met pinnen en wolf-ijzers voor zien en met gras bedekt. Kronijker Jan van Winterthur, een Zwitser die het slagveld nooit bezocht en meende dat het een Zwitsersche vallei was, legt uit, hoe het kwam dat de fran schen nog verschillige stormloopen deden in die vallei des doods De fransche edellieden bereden vurige hengsten en de sluwe Vlamingen kwamen te strijde uitsluitend gezeten op merrië- peerden, zoodat de ridders, wat ze ook deden, door hunne ongebreidelde peer den herhaaldelijk tot de vlaamsche mer- riën terrugevoerd werden en derhalve tot die putten met zoo veel list voorbereid 1 0. Wat nu gedacht van_^facHwaam- heid van Robert d'Artois Hij was 54 jaar oud als de Koning hem het prachtig fransch leger toe vertrouwde. Van kindsbeen was hij in het vechten geoefend Hij was eer. kloeke man vol edele gevoelens uit vijf bloedige oor logen, waar hij het opperbevel voerde, was hij zegevierend teruggekeerd hij kende het slagveld geheel goed, hebben de langen tijd verbleven bij zijne Tante Vrouw Beatrix, die het Kasteel van Kor- trijk bewoonde en het Klooster van Groe ninghe stichtte, hij kende ook de Vlamingen, daar hij op hen in 1297 den slag van Bulscamp won. En bij toover- slag zou hij zijne krijgskunde verloren hebben hij verloos ook zijn gezond verstand met in de beraadslagingen van den krijgsraad en op het slagveld den wijzen raad te verwerpen van Raoul de Nesle en van Pierre Flotte hij ver loos nog zijne menschelijke gevoelens met zijne eigene troepen, namelijk de boogschutters, onder de voeten der peer den zijner edellieden te doen vertrap pelen. Getrokken uit De Slag der Gulden Sporen, door Hector Bonnez. Te be komen bij Juul Van Lantschoot, drukker, Dendermonde. In het volgende nummer Verhaal van den slag volgens de aannemelijkheid. Meester Leuridan (in de fronterspartij zijn het bijna allemaal meesters volks vertegenwoordiger van het arrondisse ment Oostende-Veurne en advokaat te Yper, heeft de gelegenheid van de be spreking in de Kamer van de bijkomende kredieten voor de eeuwfeesten te baat genomen om zijne collega's op eene tweede editie van de redevoering die hij hier in de gemeenteraad te Yper uitge sproken had, te vergasten. 't Was volgens de protestatie van den Voorzitter de hatelijkste redevoering die ooit in de Kamer uitgesproken werd. 't Is een «compliment» voor Leuridan en eer.e aangename aanbeveling voor onze stad. Voigens spreker, luidspreker en luid schreeuwer lag Belgie in stuipen, Vlaan deren vierde op een lavaberg, de omwen teling van 1830 was eene mislukte Fransche muiterij en de scheuring tus- schen Belgie en Holland was voor Vlaan deren een waar ongeluk en eene ellendige gebeurtenis (Voor de katholieken, wel te verstaan, die met de godsdienstige ver draagzaamheid van de Hollandsche re geering veel te boffen hadden In een woord, Leuridan had de kraan van zijne welsprekendheid, van zijne he vigheid, van zijne revolutiegeest en van zijne parlementaire kiesheid open ge draaid en uit dit nationalistisch vat lun- derde al wat lunderen wilde, 't Vloog er al door heen de eeuwfeesten, het geval De Leeuw, de Vlaamsche kwestie, het Fransch-Belgisch militair verbond, de geschiedenis, Guido Gezelle en Goblet d'Alviella, Rodenbach en Huysmans, staatskatholieken en wat weet ik al. In een woord eene hevige, hoogdravende en bombastvolle rommel. We verstaan best dat om aan zijn kies- korps de illusie te geven dat hij niet, zooals Meester Butave (nog 'nen mees ter in onledigheid jaarlijks zijne 42.000 belgische ballekes opstrijkt. Mees ter Leuridan nu en dan eens aan het woord komt om met de noodige hoffelijk heid en de gematigheid, die elk be schaafd man aan den dag moet leggen, zijne zienswijze kenbaar te maken en te uiten, maar indien het is om een ander mans gedachten en gevoelens te krenken en te beleedigen, te schreeuwen, uit te dagen en te schuimbekken voor 't plejzier van te razen, te schuimbekken en te schreeuwen dat kunnen we over onshart niet krijgen, 't Is waar ook dat we geen nationalist zijn. Maar het belachelijkste van gansch deze komedie is dat zijne kiezers daar nooit iets van zijne Hollandsgezindheid bespeuren... Zou hij voor reaktie vree zen Alle bladen zwijgen als vermoord en hebben zijne uitlatingen en met reden onder den doofpot gestoken en nie mand van hen zal ooit te weten krijgen dat de ziel van Leuridatf in den rouw steekt omdat hij geen Hollandsch burger is. Zelf de Ypersche Bode die noch tans voor Leuridan een boontje heeft (zooals men te Brussel zegt) laat dit potje gedekt. Dit Ypersch weekblad te Aalst opgesteld en gedrukt schrijft enkel en alleen over deze redevoeringWoens dag sprak Volksvert. Leuridan tegen de bijkomende kredieten van 't jaar '30 en zette het zuivere Vlaamsch-Nationale standpunt uiteen. De Kamer was zeer koortsig Moet er geen zand zijn Ge ziet dat de «Ypersche Bode» de uiteenzetting van dit zuivere Vlaamsch- Nationale standpunt voorzichtig in de papiermand laat. 'ware niet zijn Of mag het niet geweten zijn - Meester Leuridan, die advocaat is, heeft in dezelfde rede de handeling goed gekeurd der booswichten die 's nachts de vrijheidsboomen gaan doorhakken... als of dat hier een misdrijf is dat door nie mand is goed te praten. De «Ypersche Bode» van haren kant spreekt met lof van de kwajongens die de Fransche uithangborden gaan uitver- ven. Zeker is het een strafbare daad schrijft ze maar die strafbare daad ont: vangt hare goedkeuring. 't Is proppr, hé De frontpartij doet aan politiek, 't Is haar recht. Maar hare politieke be drijvigheid bepaalt zich enKel en alleen tot obstructie. Stokken in de wielen steken, is de leus. Alle wetsvoorstellen die de regeering in het gedrang kunnen brengen worden door de fronterspartij gesteund. Over enkele dagen kwam de befaamde AAarquet, liberaal volksvertegenwoordi ger, voor den dag met een wetsvoorstel voortaan zou de Staat in iedere erfenis het erfdeel van een kind ontvangen. Ge heel de frontpartij was het eens om dit belachelijk voorstel te steunen, niet ver moedend dat het een socialistisch maneu ver is om de familie en het familieleven te knakken. Wat gedacht van de fronters, vaders van een talrijk gezin Dat heet zijne kinders lief hebben... 't en ware zij uit zuiver dilletantism gehandeid hebben. Wat ons maar een flauw gedacht geeft van den ernst waarmede zij hunne poli tieke taak waar nemen. De krisis was begonnen. Zij heeft nog toegenomen en de daling van de op brengst der belastingen is er het gevolg van. Onze grootnijverheid, door de vreem de konkurentie bedreigd, staat voor een beangstigend vraagstuk. In Duitschland, waar men doortastende maatregelen kan nemen, als 't nood doet en waar men inziet dat het hier een kwes tie is van rap zijn, is reeds een begin ge maakt met loonafslag. Onze geburen wil len van twee kwalen de minste kiezen en ze zeggen met reden liever 'n luize in den pot dan geen vet Het ware zeker wenschelijk kon men bij ons de krisis te boven komen zonder de loonen te moeten aantasten hoe beter de-werklieden betaald worden, hoe liever wij het hebben. Het ware nochtans uit zinnig van hunnentwege, wanneer het bewezen is dat loonverminderlng de eeni ge redplank is en de zekerste middel om werkloosheid op groote schaal te vermij den, moesten zij er hun tegen verzetten. De toestand moet ons niet al te zeer verontrusten, op voorwaarde dat werk gevers en werknemers vertrouwen heb ben in malkaar en van beide kanten be reid zijn een opoffering te doen als het noodig blijkt. Thor. Een mijner konfraters heeft zich de moeite getroost de kinemadokumentatie te doorsnuffelen, om een gedacht 'te heb- die net tneesi women aigeruiu. Op 632 films zijn er 117 die tooneelen van echtbreuk voorstellen, 35 die de echt scheiding tot in de wolken verheffen, 113 met tooneelen betrekkelijk de oneerbaar heid, 172 waar de figuranten ergerlijk ontkleed zijn en 192 met sterk uitgespro ken wulpschheid. Dat gaat de wereld rond en duizenden en nog duizenden snappen daarin gelijk in koekebrood Kinderen onder de 16 jaren niet toe gelaten Alsof die van boven de 16 jaar tegen alle besmetting ingeënt waren Als of die bedorven en beschimmelde kost ook boven de 20 jaar voor de ziel onscha delijk ware Kinderen onder de 16 jaren toegela ten Geen succes. Als we nu weten dat al die laagheid gansch het geestesvoedsel uitmaakt,week op week, van een groot deel onzer jeugd, dat cinema en sport voor velen geheel hun leven is, dat ware veredeling, ware kunst, ware naastenliefde in den hoek geduwd worden als er nog plaats is. dat al wat den mensch groot, schoon en edel maakt meer en meer verwaarloosd wordt, waar moeten wij met dat blindpeerd uitkomen? Een bezorgde moeder zal haar kind met geen mes laten spelen, uit vrees dat het hem zou kwetsen. We kunnen met begrij- hoe de burgerlijke overheid, die de orde en de goede zeden moet handhaven, het volk onophoudend... met messen laat spelen Wetten worden uitgeveerdigd tot aanmoediging der gehuwden die hun plicht kwijten, en men laat diezelfde plichtvervulling in 't openbaar bespotten, afbreken, in den modder sleuren, 't Is uitzinnig Thor. We staan dus voor het bloote feit de financieele toestand van het land wordt bemoeilijkt. Vermindering van ontvangsten de registratierechten gaven voor de maand Mei 40 t. h. min dan voor Mei 1929, en het tarief is nog niet veranderd de op brengst der verbruikstaks vermindert van maand tot maand aanzienlijke verhooging der uitgaven in al de departe menten, verhooging die nog steeds toe neemt. Reeds eenigen tijd geleden schreef de gezaghebbende economist F. Baudhuin vermanend pver de onverzadelijke gul zigheid van menschen die den Staat als de onuitputtelijke melkkoe beschouwen Wij geven hieronder, volgens het beknopt verslag, de rede van onzen volksvertegenwoordiger Heer Brut saert, tijdens de bespreking van de be grooting van Cöngo. De Heer Brut- saert was verslaggever over de ver schillige ontwerpen betreffende onze colonie. BEGROOTING VAN CONGO. De heer Brutsaert, verslaggever De gezondheidsvraagstukken zijn voor Congo levensbelang. Ik heb er in mijn verslag over gehandeld. Ik wil niet in herhajing vallen, ofschoon zulke rhe- torische vorm in de Kamer noga! in eere is. Ik zal liever spreken over de nooden van vele koloniale vennootschappen. De crisis is algemeen voor de handels ondernemingen, niet alleen voor de jonge ondernemingen maar ook voor de andere. De vooruitzichten voor aan staande jaar zijn ver van optimistisch te zijn. De oorzaak van die algemeene slap te is het gebrek aan overeenstemming tusschen den staat van ontwikkeling van de kolonie en de zeer zware maat schappelijke lasten. Men had moeten wachten dat Congo beter toegerust was, vooraleer aan de private onderne mingen lasten op te leggen die alleen konden gedragen worden door reeds oude vennootschappen, zonder er bij te bezwijken. Het is noodig de inlandsche teelten te doen toenemen. Het is het eenig middel om de toekomst te verzekeren en om de verrijking en de wederbe- rWiUii"0t. Ma.ÜBWl) ,1if> - n breiden, maar" dan nog is het noodig een technische controle in te stellen om de opbrengst van de culturen te ver- hoogen. De inlandsche cultuur kan de mede werking van de Europeesche cultuur niet ontberen; zij heeft de kennis van den blanke en de hulp van de land bouwmachines noodig; het komt er op aan er het landbouwkrediet te ontwik kelen. Samenwerking tusschen blan ken en inlanders dringt zich op.Men moet een beroep doen op de kolonis ten, waar rondom dewelke zich in landsche pachters kunnen vestigen en arbeiden. Men moet den landbouw- dienst van den Staat versterken. Het is onontbeerlijk op machtige grond slagen het landbouwkrediet op te richten dat zoowel voor de kolonisten als voor de inlanders moet dienen. In Natal is een krediet van één mil- lioen voor den landbouw geopend. In Kenia worden kredieten geopend mits ernstige voorwaarden en waarborgen. De kredietinstellingen in Congo moe ten dus over aanzienlijke geldmidde len beschikken. Het is vooral in den beginne dat de kolonisten steun noodig hebben. Maar het kapitaal moet loo- nend en tevens gewaarborgd zijn. Wel nu, de kleine kolonisten zullen maar een kleinen intrest kunnen betalen en zullen maar betrekkelijke waarborgen kunnen bieden. De Staat moet dus een waarborg voor den intrest en de terug betaling verleenen. Wat de leenings- terugbetalingen door de kolonisten hé- treft, zijn deze twijfelachtiger en moeilijker te innen dan ten onzent. Daarom moet de Staat ook een gedeel te der terugbetalingen waarborgen. De samenwerking met den inboor ling is maar alleen mogelijk daar u-aar Europeanen gevestigd zijn. De moge lijkheid om de gronden te doen op brengen hangt af van deze samenwer king met den inboorling. Deze samen werking moet werkdadig en verstan dig zijn. De kolonist zal moeten aan vaard zijn; hij zal waarborgen van eerlijkheid moeten aanbiedenhij zal zich door den inboorling moeten doen eerbiedigen en de zwarten met zacht heid behandelen. De ingenieur en de koloniale land bouwkundige moeten mannen van ka rakter zijn. Kolonel Moelaert had ge lijk dit te zeggen. Zij moeten ook on dervinding hebben en bedreven zijn in de leiding der menschen en in de prak tijk der zaken. Gronden en kredieten mogen maar bij gedeelten verleend worden, om er eene verstandige exploitatie van te verzekeren en te controleeren. De kolonist zal verantwoordelijk zijn voor de aan de inlanders toege stane leeningen. Hij zal dus het bewijs moeten leveren dat de gelden aan de inlandsche cultuur besteed worden. Alleen het landbouwkrediet is bij machte om den landbouw te helpen den moeilijken toestand te boven te komen die thans in Congo heerscht. De heer Jaspar, eerste minister, minister van koloniën. Goed, maar vóór alles dient men het algemeen be lang te vrijwaren. De heer Brutsaert. In mijn ver slag heb ik aangedrongen op de nood zakelijkheid de uitgaven van soeve reiniteit, deze der openbare macht, welke nu op de koloniale begroo ting wegen, op de begrooting van het moederland over te brengen. De koloniale kringen hebben met onrust uw antwoord betreffende de wijzigingen aan de fiscale lasten ge lezen. Hoe beschouwt de heer minister het terugvinden van een deel der ont vangsten, welke zullen verminderen ten gevolge der verlaging van de tol rechten Zult gij met het ministerie van financiën eene overeenkomst slui ten? Het is een zeer netelige zaak de inlandsche belasting te verhoogen. Ik leg mij neder bij de redenen wel ke gij opgeeft om geene parlementaire zending naar Congo te sturen. Maar waarom richt gij geen bezoek der par- Koopt uwe Diamanten - Brillanten bij diamanthandelaars, dus uit eerste hand, het is uw profijt. Altijd in magazijn keus van honderde steenen. DIAMANTSLIJPERIJ 48, Hondstraat, YPER. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op ffet ypersche Ooll^

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1