BEHICHY Handelsbank BANK - UNIE 21" JULI De Sloei der oudSirijdsrs ie Brussel 1930 100.000.000 franken. 1830 CDeet ge cuot Kalanderberg, 1, GEKT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52" Jaar. - Nummer 30. 30 Centiemen. Zaterdag 26 Juli 1930 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper PROGRAMMA DER FEESTEN ZONDAG 27 JULI Herderlijke Brief N. V. i]d tjpcrscljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casibr) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hu it, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1* en 3' Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag de» maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK x> De Burgemeester der stad YPER heeft de eer aan zijne me deburgers beker.d te maken dat, tengevolge der Groote Vader- landsche Betooging die plaats heeft te Brussel op 21 Juli, de Plechtigheden en Vaderlandsche Feesten welke jaarlijks op bovengemelden datum in deze stad plaats hebben, dit jaar op Zondag 27 Juli zullen gehouden worden. Hij noodigt de inwoners uit hunne huizen te bevlaggen, op Maandag 21 en Zondag 27 Juii, ter gelegenheid van den Honderdsten Verjaardag der Inhuidiging van den Door- luchtigen Stichter van ons Vorstenhuis en van 's Lands Onaf hankelijkheid. Yper, den 7 Juli 1930. De Burgemeester, H. SOBRY Om 11 uur, in Sint-Maartenskerk Te Deum Om 11.30 uur, Oroote Markt Uitvoering van Vader landsche Liederen door de Schoolkinderen. Om 17 uur, Groote Markt Concert door de Koninklijke Stadsfanfare van Kortrijk (75 uitvoerders). Bestuurder M. Charles Heylbroeck Om 20.30 uur, Groote Markt Concert door de Harmonie Ypriana VERLICHTING DER GROOTE MARKT Om 22 uur Groot Vuurwerk. letterkunde; als zij waarlijk willen blijven voortbestaan en voorspoed kennen, behoeven [zij bestanddeelen van hoogeren aard. name- lijk rechtvaardigheid, liefde, matigheid in het genot der stoffelijke goederen, kuischheid, zelfverloochening en offervaardigheid; zij be hoeven deugd en zelfs heiligheid. Christene zielen die er u op toelegt aHe dagen beter te worden en rondom u gezonde en manhaftige zeden te doen bloeien, zielen die bidt en u opoffert voor degenen die de grondwetten van het menschelijk leven mis kennen, wij zegenen u, omdat gij, beter dan wie ook, het Vaderland dient door God te dienen. Deze herderlijke Brief zal op den predik stoel afgelezen worden in de kerken, open bare bidplaatsen, kloostergemeenten en kol leges. Gegeven op het feest van het Heilig Hart van Jezus, den 27 Juni 1930. ;--J. E. Kard. VAN ROEY, Aartsbis schop van Mechelen; GUSTA- VUS-JOSEPHUS Bisschop van Brugge; f THOMAS-LUDOVICUS, Bisschop van Namen; VEDAS- TUS-ANTONIUS, Bisschop van Doornik; f HONORATIUS, Bis schop van Gent; t LUDOVICUS- JOSEPHUS, Bisschop van Luik. van '/j. Em. den Kardinaal van Mechelen en van HH. HH. de Bisschoppen van Belgie aan de Geestelijken en Geloovigen (Vervolg.) De eeredienst dien men verschuldigd is aan zijn ouders en aan zijn vaderland, verplicht tot liefde, tot eerbied, tot gehoorzaamheid en tot bijstand. Deze plichten van den burger jegens het vaderland, evenals die der kin deren jegens hun ouders, worden opgelegd en bekrachtigd door het vierde gebod van God. En men meene niet van deze natuur lijke en goddelijke verplichtingen ontslagen te zijn, omdat men in zijn vaderland onvol maaktheden en leemten zou waarnemen, evenmin als men het recht zou hebben zijn ouders te verloochenen, omdat men In hen gebreken of zelfs ondeugden zou ontdekken. De mensch hoeft dus voor het Vaderland te leven. Te allen tijde heeft het Vaderland recht op zijn diensten, op de hulp van zijn geld en van zijn arbeid, op de onbaatzuch tige medewerking van zijn talenten, van zijn bedrijvigheid en van zijn invloed; en wan neer het uur des gevaars slaat en zijn gren zen bedreigd worden, heeft het recht op het offer van het bloed en zelfs van het leven. De ware burger, dien naam waardig, vereen zelvigt zijn lot en zijn belangen met die van het Vaderland. Beurtelings met het Vader land vernederd en verheven, deelt hij in zijn beproevingen en in zijn vreugden; evenals hij weent over zijn rouw en treurt over zijn rampen, zoo roemt hij over zijn grootheden en overwinningen». (1). Hoeft het gezegd, Zeer Beminde Broeders? Sprekend over het Vaderland tot de geloo vigen onzer bisdommen, bedoelen wij België. Het is België dat recht heeft op uw liefde, uw eerbied, uw gehoorzaamheid, uw dienstbetui- ging. Voorzeker moogt gij de stad of het dorp, de gouw of de streek liefhebben, waar gij geboren zijt, waar gij de taal van spreekt en waar gij uw leven doorbrengt. Maar uw streek of uw gouw, evenmin als uw stad of uw dorp, zijn niet en mogen niet, in den waren zin van het woord, uw vaderland ge- heeten worden. Als Herders uwer zielen, verklaren en on derwijzen wij dat voor allen, zoowel Vlamin gen als Walen, België het Vaderland is. België alleen heeft recht op de verplich tingen van vaderlandsliefde welke de wet Gods oplegt. België alleen oefent ten opzichte öjner kinderen die soort vaderschap uit, dat de natuurlijke grondslag uitmaakt dier ver plichtingen; België alleen is voor hen het geen de ouders zijn in de familie, namelijk het wezens- en regeeringsbeginselprin- cipium essendi et gubernationis. Alleen ver zekert het de orde en de vrede, de wer king der openbare diensten, de bescherming der wetten, der policie en der gewapende wacht, den waarborg der belangen en den eerbied der persoonlijke en gezamelijke rechten; met één woord, België alleen waakt op den normalen gang, de ontwikkeling en de verdediging van het stoffelijk en zedelijk en misdadig in hun praktische toepassingen, die namelijk welke aan Vlaanderen of Wal lonië de voorrechten willen toekennen die al leen aan België toebehooren! In werkelijk heid wij weten het wel en danken God ervoor verzet de massa der bevolking zich tegen zulke ontzinnige droomerijen, en zij zal er altijd vreemd aan blijven; nooit zal zij dulden dat men aanslag plege op het Bel gisch Vaderland! Dank zij de samenwerking van alle goede burgers, zal het Belgisch Vaderland leven, zich ontwikkelen en bloeien! Allen hebben den plicht mede te werken aan het behoud en den groei van het rijk en glorievol erf goed dat hun vooruoders hun hebben nage laten. Die medewerking zal, vooreerst, geschieden door eendracht en vereeniging der harten. Boven persoonlijke en plaatselijke heersch- zucht en belangen, boven allen partijtwist, klasseneisch en taalstrijd, moet elk rechtge aard geweten zich om het algemeen goed der Natie bekommeren. Om wille van dit hooger goed, moet alle tweedracht ophouden, moeten alle willen overeenkomen, alle kracht inspanningen samengaan. Politiek leven, al weze het ook sterk, is toegelaten, mits het, door het eerbiedigen der rechtvaardigheid en der liefde tegenover de burgers, strekke tot het gemeenschappelijk welzijn van het Va derland. Anders laten wij het niet ver geten leiden verdeeling en strijd noodza kelijk tot de vernietiging van het gemeene- best, en ten slotte tot de ellende en den on dergang van alle huisgezinnen. Zulks is een waarheid welke de ondervinding aantoont en het goddelijk woord bekrachtigt; Omme regnum in seipsum divisum, et domus supra domum cadet. Alle koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal verwoest worden, en het eene huis op het andere vallen. Het is, vervolgens, noodig de bestaande overheid te eerbiedigen en haar te gehoor zamen. Wij hoeven u niet er aan te herin neren: elk wettig gezag verdient eerbied en gehoorzaamheid, omdat het Gods gezag ver- tegewoordigt. Bestaat er wel een leering welke klaarder in de H. Schrift wordt uitge drukt? Hebben Christus en de Apostelen het voorbeeld niet gegeven der onderwerping aan de burgerlijke macht, zelfs als deze uitgeoe fend werd door vijanden van hun ras en ver volgers van hun godsdienst? Overweegt het geen de H. Paulus aan de eerste Christenen schreef, die in een vijandige en verdorvene wereld leefdenIedereen moet aan de hoo- gere overheden onderworpen zijn, want er is geen gezag of het komt van God. en de be staande overheden werden door God aange steld. Wie bijgevolg aan het gezag weerstaat, weerstaat aan de goddelijk ingestelde orde. Het is dus noodig onderworpen te zijn, niet enkel uit vrees der straf, maar ook om ge wetensredenen Het gezag is de sluitsteen van het maatschappelijk gebouw. Sterke en tuchtige volkeren vereeren het. omdat zij er de voornaamste bron vinden hunner groot heid en den waarborg hunner toekomst. Zij die het betwisten of kleineeren, vernietigen of verzwakken zich zelf. Eindelijk, om wille der liefde tot het Va- leven der personen, der familiën en der derland. vragen wij u Zeer Beminde Broe- maatschappelijke eenheden. Voegt daarbij dat het op duizendvoudige wijze de ziel vormt zijner kinderen, in het bijzonder door de een heid van zijn traditioneel Geloof dat zijn avloed doet gevoelen zelfs bij degenen die het niet aankleven, door zijn eeuwenoude ge bruiken. door gemeenschappelijke herinne ringen. beproevingen en rouw, vreugde en Verheerlijking. De taal alleen ,hoe belang rijk ook haar bijdrage weze ter eenmaking, vormt de nationaliteit niet, en nog minder het vaderland. Men late dus eens voor goed die stelsels varen welke van allen grondslag ontbloot zijn 1Herderlijke Brief van Z. Em. Kardinaal Goossens en van HH. HH. de Bisschoppen '•an België, gegeven den 30 Juni 1905, bij ge degenheid van de 75* verjaring der Nationale Onafhankelijkheid. ders, getrouw te blijven aan het Geloof uwer vaderen en aan hun zuivere christelijke ze den. Het Belgisch volk, katholiek uit overleve ring, is door gansch zijn geschiedenis onwrik baar gehecht aan de heilige Roomsche Ka tholieke Kerk. Aan haar is het de bescha ving schuldig: van haar alleen heeft het, ge durende lange eeuwen, de letteren, de kun sten en de wetenschappen geleerd; aan haar werking dankt het. grootendeels. zijn natio nale eenheid. Moge ons Vaderland nooit ver geten wat het aan het Katholiek Geloof is verschuldigd Moge het ook deze spreuk van den Hei ligen Geest indachtig zijn: De gerechtig heid verheft de natiën, maar de zonde maakt ze ongelukkig Volkeren leven niet enkel van handel, nijverheid en financiën, gezond heidsmaatregelen en policie. wetenschap en oorlogsverminkten en sters die vol eerbied Familie begroetten. ziekenverpleeg- de Koninklijke Maandag 21 Juli 1930, 99e Verjaardag van de inhuldiging van Leopold I als Koning der Belgen en 100c Verjaring van 't ontstaan van 't Koninkrijk Belgie, wierd te Brussel een indrukwekkend herinneringsfeest gevierd. Te 10 uur vergaderden bijna ai de overheden van 't Land, te samen met de Vertegenwoordigers der vreemde landen, in Ste Gudulakerk, om er Zijne Majesteit Koning Albert, Hare Majesteit de Konin gin Elisabeth, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Leopold, Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Astrid en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Karei af te wachten. Op klokslag 10, wierd het Hof aan de bijzonderste ingangpoort der rijkversier de kerk plechtiglijk ontvangen door Zijne Eminentie den Aartsbisschop en Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden de Bis schoppen van Belgie, omringd van de hooge geestelijkheid der stad Brussel, en stoetsgewijze geleid naar 't Hoogaltaar, onderweg eerbiedig gegroet door de schitterend gekleede burgerlijke en mili taire overheden. Een Te Deum, opzettelijk getoondicht door den befaamden toonkunstenaar Reyelant van Brugge, wierd aangehe ven 't ging er krachtig en aangrijpend van U, God Vader, Zoon en H. Geest loven en erkennen wij met geheel de wereld en geheel het Hemelrijk help uw dienaars ten hemel, bevrijd uw volk, zegen uwe erfenis en bestuur en verhef ons voor alle eeuwen. Eensgezind stemde de volle kerk in met het slotgebed van 's Lands hoogsten kerkvoogd Heer zegen onzen Koning Albert. En daarop wierd het Hof weer stoetsgewijs door de geestelijkheid uitgeleide gedaan tot.aan de kerkdeur, waarna opvoigent- lijk 's Lands Ministers, de vreemde Di plomaten, beide Wetgevende Kamers, het Hof van Verbreking, de drie Beroeps hoven van Brussel, Gent en Luik, 26 Rechtbanken van Eersten Aanleg, de Militaire Overheden, de Gouverneurs der 9 Provinciën, vele Burgemeesters en vele Ambtenaren van Staat, Provinciën en Steden de kerk verlieten. 's Middags was er feestmaal voor de Burgemeesters van 't Land in 't Jubel park omtrent 2500 Burgemeesters, 9 Gouverneurs en al de Arrondissements commissarissen in eene en zelfde zaal aan welgeschikte en rap bediende tafels, en juichten er bij 't inkomen en het heen gaan, na het gemeenzaam feestmaal, ge heel de Koninklijke Familie toe. Minister Baels, de Burgemeester van Brussel en Zijne Majesteit de Koning hielden er toegejuichte aanspraken. Na 't feestmaal, had er eene Vader landsche feest plaats voor den bijzonder- sten ingang van 't Jubelpark, en tot de aanwezige Koninklijke Familie wierden Vorst- en Vaderlandsgezinde aanspraken gericht door de Voorzitters van Kamer en Senaat, den eersten Minister Jaspar, den eersten Voorzitter van 't Verbrekings hof, Voorzitter van den Prov. Raad van Brabant en den Burgemeester van Brus sel, waarop Zijne Majesteit, luidruchtig toegejuicht, antwoordde. Daarna wier den eene Fransche en Viaamsche Cantate gezongen, waaronder groepen landbewer- kers, zeevisschers, koloniale en mijn werkers voor 's Konings troon versche nen na't gezang, kwamen talrijke vaan dels van huidige soldaten, oud-strijders, Niettegenstaande de plakbrieven door sommige nationalistische groepeeringen, in hunne lokalen uitgehangen, of beter, om juist daar tegen protest te bieden, zijn er een massa oud-strijders naar Brussel geweest om aan die Vaderlandsche plechtigheid deel te nemen. Het was een indrukwekkend schouw spel die lang in het geheugen zal geprent blijven van al degene die aan deze be tooging deel hebben genomen of bijge woond hebben. Aan den stoet van die 60.000 oud-strijders, waar al de klassen vertegenwoordigd waren, zonder onder- seheid van taal, streek of partijschap. De dagbladen der hoofdstad hebben lange en belangrijke beschrijvingen gege ven van dit Vaderlandsch feest. Bepalen wij ons met twee belangrijke besluiten er uit te trekken. Het was niet zooals sommige slechte burgers beweerd hebben, die de politiek injalles willen doen bemoeien, eene mili taristische betooging, maar wel een triimfantelijken stoet, te midden onop houdelijke toejuichingen van het volk, van al degene die tijdens de droevige oorlogsjaren, Belgie en zijne inwoners verdedigd hebben. Het was ook de stoet van alle Belgen, Vlamingen en Walen, allen hartelijk en blijmoedig vereenigd in de vrede zooals tijdens den oorlog en het was gemakke lijk te bestatigen dat de oud-strijders van het Viaamsche Land niet de minste in getal waren in den stoet. Zijne Majesteit, de Koning, de Opper bevelhebber mag fier zijn over zijn leger en 't was oprecht ontroerd dat hij aan den doortocht bijwoonde van al degene dië hij gedurende den oorlog komman deerde. aanwijzende de uiterste landstreep, door den vijand bereikt in 1914-1918. Bernard Verhoeven, een Noord-Neder-1 In Frankrijk richt men nu palen op, melaer.de de menigvuldige dorpen, ver- lander schreef over korten tijd Eigen- Woest in den oorlog en niet meer her opgebouwd, dus verdwenen zoo als Fleurv, Douaumont, Craonne, Tahure. aardig is het dat in 1830 de meest Hol landschgezinden de franschsprekende bourgeoisie van Gent en Antwerpen waren, de voorvaders van de heden- daagsche vlaamschhaters en dat de grootste anti-Hollanders het volk waren uit het viaamsche land, en niet het minst uit West-Vlaanderen Niet alleen in Yper, zijn er snotters, die meenen het vlaamsch vooruit te helpen, met Vrijheidsboomen door te hakken, met te stinken als dassen en met als Don Quichotten ten strijde te trekken tegen een doodshoofd. In Kortrijk de Gezellefeesten van 15" Juni en de liederavond van 11" Juli wer den gestoord door brullende leeuwen Sommige kortziende lieden beschuldig den er van de Padvinders, hetgeen een terechtwijzing uitlokte in een locaal blad... «...Maar hoe jammer dat dergelijke feestelijkheden gepaard gaan met roepen en tieren, ja, zelfs met uitdagende uit roepingen Wat brengt dit bij ten voor- deele der Viaamsche zaak?... In alle geval niets goed, misschien wel veel kwaad. En hier zou ik U willen vragen, Heer Hoofdopsteller, te mogen gebruik maken van uw geëerd blad, om eene te rechtwijzing te doen, op eene opwerping welke ik reeds gehoord heb op Zondag 15" Juni laatstleden, zijnde den G. Ge- zelledag, en welke ik Vrijdag opnieuw gehoord heb, namelijk dat die jonge ke rels welke zoo ongepast kunnen roepen, Padvinders of Boyscouis zouden zijn. Ik aanzie het als een groote plicht dit ge zegde te logenstraffen. Nooit zijn onze Padvinders ruststoorders geweest, en ik hoop dat zij, met Gods genade, het nooit zuilen worden. Wij leden van het Vlaamsch Verbond der Katholieke Scouts hebben den grooten plicht van de ons toever trouwde jongens stambewuste Vlamingen te maken, maar blijven, als Roomsch katholieken, binnen de grenzen ons aan gewezen door onzen katholieken gods dienst, onze bisschoppen en priesters. Wij leeren aan onze jongens, volgens de Goddelijke wet, dat alle menschen broe ders zijn, zij wezen Vlaming of Waal, Franschman of Nederlander, en hebben slechts een dubbel doel, te weten 1 de vrede op aarde helpen bewerken door en in de jeugd maar 2r bovenal, en zonder dii is het eerste onmogelijk, de menschen, maar bijzonderlijk de jeugd terugbrengen tot Hem, wier Engelen op Kerstdag zoo schoon zingen Vrede op aarde aan de menschen van goeden wil Ik dank u op voorhand, enz. Op ieder paal. die twee meters hoog is, staat het plan te lezen van het verdwe nen dorp. Parijs en andere steden van Frank rijk worden voor het oogenblik druk bezocht, door kooplieden uit het land der Basken, in de Pyreneen, en die leuren met Alcarazas. Dat zijn kleine bolvormige kruiken met langen hals. in roode potaarde, dienende om frisch water te bewaren. De naam is araabschal... de en carraza... kruik. Daar die potaarde poreus of spons achtig is, de kruik zweet en dat zwee- ten verkoelt het wateren wil men water, gegoten in de kruik, fel en snel doen verkoelen, men hangt de alcaraza aan een lange koord, in de schaduw, en men doet ze slingeren. Te Moscou, in Rusland, vierde men hoogtij en een nummer van het pro gramma was het doen in de lucht vlie gen, bij middel van dynamiet, van een schip, waarop een groot standbeeld stond, voorstellende Paus Pius XI Bewijs dat de machtige Paus, zonder kanonnen en zonder legers, bun veel, kwaad doet, ten voordeeïe van het al- "em.Cèll best. Die daad zal hunne zaak niet verbeteren. Vóór meer dan 10Ó jaar Napoleon de Groote niiek i eerst vrede met den Paus, daarna viel j Amerikaansch peerden-gedacht. In hij Hem zoo geweldig aan, dat de Paus Je Vereenigde Staten werd in deze den Keizer bestrafte met den kerke- laatste tijden het graf van negen mil- lijken ban. Napoleon loeg en spotte met dien maatregel, zeggende: «Die ban zal de wapens uit de handen mij ner soldaten niet doen vallen Rn nogthans korts nadien Napoleon trok met de grande armee naar Rusland. Hij scheen onoverwinbaar... maar mis lukte totaal, was gedwongen tot de vlucht en van de overweldigende kou de ontvielen de Wapens uit de handen zijner soldaten». Dit was het begin van 't einde en de eerste oorzaak van Elba en St Helena. honnairs open gebroken, ten einde de juweelen te bemachtigen, waarmede zij begraven werden. Daarom Ressol Roman, de Motos- Koning», dat is deze die aartsrijk ge worden is m.et het verveerdigen van moto-cycles, heeft in zijn testament bepaaldIk wil dat mijn lichaam ge plaatst worde in een stalen kist. voor zien van opperste sloten, die niemand kan open breken. De kist moet ge plaatst worden in een kelder, gemetst met steenen, bestand tegen brand en voorzien zijn van electriëke toestellen, die in het huis van den graven-bewa ker, dezen zouden opbellen, indien schuimers de kist verroerden Ressol begeert dus beslist in Vrede te Rusten. Die kostuum past u opperbest. Gij zijt de zelfde mensch niet meer,... Bij de Bermuda-eilanden, in den atlantijkschen oceaan, zijn twee atne- xikaansche geleerden in zee gedaald tot een 500 meters diepte. Als men in 't water daalt, op ieder vierkanten de cimeter ojnpervlakte van uw lichaam drukt het water met een gewichte van zoo veel kilogrammen of dat ge deci-1 zegde eeri kleermaker aan een klant, meters diep zit; dus op een meteraan wien hij een nieuw kostuum aan diepte 10 kgr., op 20 meters 200 kgr.. gepast had. Goed zoo, zegde de op 40 meters 400 kgr. Nooit heeft een klant, zend maar de rekening aan den duikelaar lager dan 40 meters kunnen andere,... t is hij, die commandeerde, zakken. Op die diepte van 500 m. is de drukking per vierkanten decimeter 5.000 kgr. De bovengemelde geleerden zaten in een stalen bal, wegende 2 400 kilos, voorzien van venstertjes in ge heel dik glas en in zee gelaten hij mid del van een stevigen stalen kabel. Zij konden gemakkelijk telefoneeren aan de zeelieden, die boven den waterspie gel, zich bevonden op de booten en be last waren met den bal te laten zakken en op te trekken. Op die diepte ont waarden ze alleenlijk het violetkleur van 't zonnelicht, dus was het daar duisterachtig en de geleerden konnen maar goed gadeslaan de visschen, van veelvoudigen vorm, die voorbijzwom- men en die hun eigen verlichtingstoe stellen dragen. Op het Belgisch front, te midden de heropgebouwde dorpen, staan palen, Microben dat zijn Revëlingen... kleine diertjes of plantjes, de eenen heilzaam, de anderen zeer schadelijk voor den mensch. Onze versehillige ziekten worden meest veroorzaakt door microben, die zich in ons lichaam vermenigvuldigen. Dr William Parker bestudeerde de levelingen, die hij aantrof op munt stukken en bankbriefkens. Alzoo vond hij op stukken van een cent 26 mi croben van besmettelijke ziektenop" half-dollarstukken 40; op weinig be vuilde bankbriefkens 1850 en op slor dige bankbriefkens tot 75000. De beste middel tegen de schade lijke microben, die ons langs alle kan ten bedreigen, is een kloek en gezond lichaam, wat men best bekomen zal met zuinig en deugdzaam te leven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1