Handelsbank BAÜK - UlilE OUDERS WEET GE WAT SNIPPERINGEN 100.000.000 franken. Katholiek "Weekblad van het Arrondissement "Yper CAUCHON1E WAT MOETEN WIJ PEIZEN EN DOEN STAAT EN BISSCHOPPEN Studenten, Ouders van Studenten, OPGEPAST! Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52e Jaar. - Nummer 35. 30 Centiemen. Zaterdag 30 Oogst 1930 2° Voor wat den brief onrer Disschoppen bef reft,wat moet nu een waar katholiek in acht nemen?... Het alkeurend ant woord vol verwarringen van Rat. Verhuist of de wereld beroemde goedkeuring van Paus Pius XI. Chineesche zeeschuimers, N. V. 1)et i)j»erscl)c ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huil, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3® Zaterdag der maand._ van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maapd, van 9 y2 tot 12 uur, in Hel Kapitel ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstel'oureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» Dat is een propaganda-brochuur uit gegeven als Antwoord aan den Kardi naal Samenvatting van wat er op kan gezegd worden 't Is wederom verwar- ringspolitiek. Eerst aangehaald twee schrijftrants- bevalligheden 1°/ Waal en Vlaamsch- hater Mercier. 2°/ Duivelstoejager Pater Putten't is beleefd en ridderlijk Dan Zijne Eminentie Mgr Van Roey, wordt er in op gelijken voet gesteld met Bisschop Cauchon, die de H. Joanna d'Arc veroordeelde. Wie was die Cau chon Een groot geleerde, geboren te Reims in 1377. Nog jong werd hij als Rector aangesteld der Hoogschool van Parijs. In Parijs nam hij deel aan bloedi ge opstooten en werd omdeswil zijner euveldaden uit de stad verbannen. Hij vluchtte bij den Hertog van Burgondië en stelde zich ten dienste van den En- gelschman... dus pleegde hij verraad, tegenover zijn vaderland. Door het toe doen van Burgondiers en Engelschen werd hij Bisschop van Beauvais, in vroegere tijden, ingezien de moeilijke betrekkingen met Rome, mochten Aarts bisschoppen de titelvoerenden benoemen der Bisdommen hunner provincie en deze benoeming werd gedaan tegen wil en dank van den clerus en van dë geloo- vigen van dat Bisdom, die van Cauchon r.iet wilden weten. Later werd hij in den Kerkdijken ban geslegen door het Conci lie van Bale en ten jare 1442 stierf hij schielijk te Roaan, terwijl de barbier hem schoer. Beste lezer, erkent gij in dit portiet onzen huidigen Kardinaal En de totale goedkeuring van Paus Pius XI, die zijn herderlijke brief dezer dagen verwierf, is dat misschien ook eene ex-communatië of banvloek Dus varwarring, in de propaganda-brochuur staat er te lezen Bladzijde 5 Gij weet, Eminentië, Itoe de geschiedenis bij het volk verkeerd wordt voorgesteld en hoe Jeanne d'Arc niet veroordeeld werd door de Engelschen doch alleen en uitsluitend door Fran- ischen I Pilatus veroordeelde O. H. Jesus- (thristus maar de Joden dwongen Pilatus 'ertoe. Franschen veroordeelden H. Joan na d'Arc als Ketterin maar de Engelschen hebben ze er toe gedwongen en zij heb bende Heldin dood gemarteld. Ver warring nogmaals. te redden dan komt eens het oogenblik dat de proef doorstaan is en dat men, om een einde te stellen aan de verdeeldheid, datgene offert aan het vaderland, wat geweten en eer opleggen te offeren Ik drink op den voorspoed der Repu bliek Bladzijde 7. Het gezond verstand zegt dat die bewering Alle gezag komt van God.... niet waar kan zijn De brochuur nogthans erkent dat... die bewering steunt op een woord van Paulus».— Daarbij de eerste christenen, alhoewel zij niet gehoorzaamden aan de Keizers, wanneer dezen Moreel kwaad geboden, gehoorzaamden in al andere zaken en deden gebeden ten voordeele van die Keizers, 't zij dat zij Tiberius noemden of Caligula of Claudius of Nero. Verwarring altijd voort. Bladzijde 8. Ze werd Kettersch ge- heeten omdat zij nationalistisch was De H. Joanna d'Arc beweerde dat zij, sedert lange jaren raad en aanmoediging ontving van den H. Michaël, de H. Ca- tharina en de H. Margareta, dewelke zij hare stemmen noemde. Nu Cauchon en bijzitters zegden haar nietGij zijt Ketterin omdat gij uwen Koning geholpen hebt en de Engelschen bevochten, dus omdat gij nationalistisch zijt maar zij zegden Gij zijt Ket terin omdat gij beweert dat hemelsche geesten u bijstaan en 't is de duivel die u helpt Verwarring Bladzijde 11. «In wereldsche zaken weigerde zij... (H. Joanna)... aan de Bisschoppen te gehoorzamen Wat weigerde ze ieitlijk Zij weigerde te erkennen dat zij gelogen had met te zeggen dat zij bijgestaan was door hemel sche geesten; zij weigerde hare mannelij ke kleederen af te leggen, de welke zij droeg om zedelijk gevaar te vermijden zij weigerde geoordeeld te worden door Cauchon en deed beroep op den Paus.... Zijn dat wereldsche zaken Ver warring. Enz. Enz. Verwarring en altijd maar verwarring. Om te eindigen nog eene beleefde uit roeping op bladzijde 15. Ziedaar uw gezag, Bisschoppen Hier is er geen verwarring en 't vat geeft uit wat het in heeft. Zoo spreken Pauzen en Bisschoppen maar... zij dolen, volgens sommige wel- weters, die zeiven ex cathedra spre ken, en op hun eigen eene verantwoorde lijkheid nemen die op Pauzen en Bis schoppen alleen loodzwaar weegt. Zij zijn het, onze fronters en de Action Franfaise mannen die de waarheid weten over deugd en zonde, over wat zuiver politiek is, en wat politiek en godsdienst te zamen aangaat; Paus en Bisschoppen kennen daar niets van. Advokaten, studenten en kloefkap pers weten dat best. In zake geschiedenis geven zij lessen aan hoogleeraars Kurth, Pirenne, de Lichtervelde. Och, schoen- makerkes, blijft toch bij uwen leest en laat iedereen zijn ambacht verrichten 't en zal er niet slechter om gaan. In toepassing van kerkelijke leering, over politiek, sociologie, enz., in geschie denis, gelijk in alle wetenschap, kunnen bisschoppen, godsgeleerden, historie schrijvers, enz., verschillen van meening; dat bewijst dat die zaken weinig klaar genoeg zijn omdat onkundigen er niet over zouden beslissen. Die geleerden zijn niet onfaalbaar, maar zij zijn ten minste bevoegd. Hoe verwaand tochHoe klaarblinkend dom En dat er menschen zijn die dat met hunne knieën en ellebogen niet gewaar worden Nu, dat is de gang van de wereld: kwakzalvers hebben altijd meer te doen dan geleerde geneesheeren, en de 34.600 waarzegsters van Parijs, winnen gemakkelijker hunne 73 millioen fr. jaar lijks dan de treffelijke menschen hunne dagelijksche koste brood Bladzijde 5. De geschiedenis toont aan, hoe de hooger geestelijkheid ver keerd kan handelen Dat dit gebeurt met hoogere geeste lijkheid, door den Paus afgekeurd, dat staan wij toe Zoo o. m. Bisschop Nes- torius, vader van de schisma der Nes- torianen en patriarch Photius, Aartsbis schop van Constantinopel, vader van de schisma der Grieken. Dat dit ook het geval is voor hoogere geestelijkheid door den Paus goedgekeurd, zoo als onze Kardinaal en onze Bisschoppen in 't jaar 1879-1880 in strijd met het liberaal minis terie omdeswil van de schoolwet,... zoo als Mgr Van Roey in de tegenwoordige omstandigheden, dat aanveerden wij niet. Verwarrang. Bladzijde 5 Zonder de Maagd van Orleans zou de Koning van Engeland het wettelijk gezag van Frankrijk zijn geble ven Ho, la, la Aangezien hij het wetlijk gezag niet was, kon hij het niet blijven. ...Maar ware de Koning van Engeland bestendige regeerder gebleven der gewesten die hij bezetteen ware hij als dusdanig door een ieder aanveerd geworden, hij had het mnen worden. Van 1870 toi 1929 was de Koning van Italië het wettig gezag niet in de Pauslij- ke Staten, niettegenstaande de Katholie ken dier gewesten de burgerlijke wetten onderhielden hij is het geworden, als hij met de overeenkomst van Lateranen.door den Paus en door geheel de Katholieke wereld met een als dusdanig beschouwd werd. Indien men ook de huidige Fransche Republiek als onwettig in haren oor sprong zou willen aanzien, er kwam nogthans een tijd dat Rome aan alle Eranschmans, Koningsgezinden, Imperia listen en andere, aanraadde de Republiek als wet ig gezag te erkennen en te die nen. Dit geschiedde in November 1890 toen Kardinaal Lavigerie zijn vermaarden 'oastdeed te Algiers, in de geschiedenis gekend onder den naam van le toast a Alger In deze stad was de Kardinaal 'dïgenoodigd op een feestmaal der fran Nhe vloot, waarvan de officieren in over wegend getal Koningsgezinden waren ^aar zegde de Kardinaal en niemand twijfelde dat hij sprak, volgens het ver zoek van Paus Leo XIII Als de wil •ar een volk zich duidelijk h.eeft uitge broken als de regeeringsvorm niets T'ijdigs heeft met de beginselen die christelijke en beschaafde naties leefbaar tfaken als het aanveerden zonder bijbe doeling van dezen regeeringsvorm noodig s rm het -,and uit den dreigenden afgrond Als slotwoord. 1° Heilige Joanna d'Arc bid voor Vlaanderen bladzijde 8. en vraag aan deri Almogende dat het niet Ket tersch worde Moeten wij, katholieken, vasthoudisten of volksgezinden zijn orde-minnaars of nationalisten patriotards of frónters vraagt een fransche schrijvelaar in den Avenir. En hij verzoekt eene Encycliek om bescheid. Dat heerschap is zeker doof of blind. Pius IX, Leo XIII, Pius X, BenedictusVX, Puis XI, hebben er honderdmaal en meer volledig op geantwoord. In zake verkie zingen het minste kwaad, bij gebrek aan 't waarachtig goede, verwezentlijken, bv. met den min slachten kandidaat te doen zegepralen, waar men een goeden er niet kan dóór krijgen. In zake grondwetwet tige en zedelijke middels handhaven om de wetten te verbeteren die met de chris tene eischen strijden. Voor wat de betrekkingen onder vol keren aangaatde brieven der Pauzen aan den Czaar van Rusland, aan de ko ningin van Holland, aan verschillige voor zitters der Amerikaansche Republiek, aan de oorlogvoerders van 1914-18, aan de afgeveerdigden van den Volkenbond, aan Kardinalen en Bisschoppen over Genua en Locarno, aan gansch de christenheid, in meer dan twintig sehriften en encyclie ken, prediken de Pauzen «vrede» ver plichtende bemiddeling, wederzijdsche offers om de vrede zij steunen op de gevaren der gewapende vrede der jaloersheid van volk tot volk, van het verval van vaderlandsliefde tot natio nalisme, van een grensloos militarisme dat den openbaren rijkdom, de krach ten van het geslacht, het geestes leven, den godsdienstigen en zedelijken zin ten onderen brengtRicht de vrede in, ontwapent de herten... Herinnert u dat gij allen leden zijt van het mensche- lijk huisgezin... Peist op de broederlijk heid der kinderen Gods, die allen recht hebben op bestaan en welstand. 358 stieren afgemaakt en geen een be vechter gekwetst. Te Palancia was het min wel. De toeschouwers, mis te vreden omdat de dieren in 't strijdperk gebracht van min der gehalte waren, sloegen alles kort en klein in de arena, sleepten op straat ban ken, stoelen, leuningen en staken alles in brand. In het eiland Malta is het engelsch gouvernement niet te vreden, omdat het beweert door de Bisschoppen tegenge- wrocht te worden. Paus Pius XI ontving dezer dagen be devaarders uit Malta, aangeleid door een hunner bisschoppen en zegde o.in. in zijne aanspraak tot hen «Alhoewel er nog vele moeilijkheden te overkomen zijn, toch zullen Wij erin ge lukken de hinderpalen weg te ruimen.. Wie getrouw is aan Jesus moet getrouw blijven aan den Paus, en wie zich aan dé zijdevanden Pausschaart, moet ook de bisschoppen on dersteunen. Er zijn personen die meenen dat dit princiep nieuw is. Dit princiep is zoo oud als de Kerk zelf. Het zijn valsche profeten die zeg gen wat zij willen. Met de week-end-uitstapjes in Londen van- 15-17 Augusti 1.1. waren er maar 23 dooden en 60 gekwetsten Had men niet beter meer in de kerk verbleven, dan met zooveel geweld te reizen en te zwieren Met de Hongaarsche feesten van den H. Emeric, haalt een nieuwsblad de volgende feiten aan. In de XIe eeuw, Hongaren die hun land vluchtten, omdeswil van hongersnood, landden aan in Luik. Bisschop Reginald van Beieren herbergde ze en velen bleven in Belgie wonen. Daar omtrent 2000 ves tigden zich te Luik, in St Bartholomeus' wijk en de plaats waar zij zich nederzet ten noemde men Hongarie. Van daar zoude nu nog hedendaags eene straat Hongrée noemen. 23 jaar later, Luikenaars, ook door nood gedwongen, verlieten het land en gingen tot in Hon garie, waar ze wel onthaald werden en verschillige dorpen stichtten, met het waalsch als moedertaal. Afstammelingen van die waalsch-sprekende Hongaren keerden naar Luik terug in 1446. In 1611 de Walen in Hongarie waren aange naam verrast, bij het vernemen dat een opperbevelhebber van Oostenrijksche troepen, die ten oorlog trokken tegen de Turken, een Luikenaar was, Rameye bij name alswanneer nu in 1617 afgezan ten uit Hongarie naar Luik kwamen met, als geschenk, standaards en vaandels buitgemaakt bij het innemen van Belgra; de, waaruit zij den Turk verjagen had den, veel hongaren die de reis mede de den, bleven in Luik wonen. In Noord-Frankrijk,' op de belgische grens heerscht er besmetting van kin- rierverlamheid. Te St André is een jonge dochter er van gestorven, te Pit- gam een kind te Wormhoudt zijn vijf kinderen er van aangetast en te Quesnoy sur-Deule heeft men alle vergaderingen van kinders, zoo als vacancie- en patro- natenvereenigingen, alsook catechismus lessen geschorst. ning geven in zijn leeren, in zijn streven 1 in zijn werken. Zal het uw troost en roem zijn Of zal het (och moet ik het zeggen) misschien uw zorg en vrees opwekken ongewillig, bot, ruw en stuur zijn, herte loos uw verdriet. Kinders als ze klein zijn geven hoofd zeer maar als ze grooter worden, zoove- len die hertzeer geven Zal uw kind, uw jongen of uwe dochter, een van dezen zijn wier tegenwoordigheid u, kwelling brengt en wier afwezentheid U onrust baart Wat zal uw kind zijn voor u, ouders? Het kind zal dat zijn wat zijn opvoe ding ervan maakt Het zal dat wat zijn godsdienstig on derwijs en zijn zedelijk opleiding er van zal gevormd hebben. Ouders overpeist uwe taak Overweegt vóór u, vóór uw kind en vóór God uwe verantwoordelijkheid en gaat na in welke school gij uw kind on derricht hebt. Te Nimes was er congres van het nationaal syndikaat der fransche on derwijzers voor lagere scholen. 80.000 maken er deel van, allen socialistisch ge zind en 15.000 er van zijn communist. In dit congres werd volgende leidingsdraad aangewezen 1°) Zorgen dat de Staat u zeer vet betale en als het noodig is om vermeerdering te bekomen grève ma ken. 2°) Het Staatsgezag te niet doen en klassenstrijd voeren binnen het land. Te naaste jaar viert men het jubelfeest van dit leek en onzijdig onderwijs ingebracht door Jules Ferry, met de bom bastvolle woorden Eerbied voor een ieders geweten en gezindheid aan wien een zeilschip geen belasting ter bescherming wilde betalen, legden mijnen op den weg, dien het vaartuig te volgen had tusschen Hong-Kong en Hong- Moon. Het schip vloog in de lucht en 70 menschen verdronken. In Budapest met de feesten van den H. Emericus meer dan een miljoen H. Communiën I Wat zal het kind zijn voor zijn zelven :de weerspiegeling. Zal het uw weerga zijn Vader? Zal het zijn zijne moeder zal het een kroost zijn van huis en familie Zal het een goede geest zijn. Zal het een rechte geest zijn, wars van leugen en bedroeg maar zoekende in rechtzinnig heid naar echtheid en eerlijkheid eene ziel die snakt naar waarheid naar we zenlijkheid een ziel die de waarheid be mint en maar gerust is wanneer zij ze ziet, open, duidelijk Maar die dan, eens dat zij de waarheid ziet ervan ingenomen is en ze met begeestering begroet O waarheid, o klaarheid, wat schijnt gij mij verrukkelijk voor mijn ontwakend oor deel belicht mijne wegen altijd, zijt mijn leiddraad overal. Uw spoor wil ik volgen al waar uw straal blinkt! O God, geef mij licht en spaar mij van kronkel en van duisternis. Zal uw kind een recht en goede herte zijn open voor al wat edel en schoon is, genegen voor al wat goed en wel is. Strevende naarrecht en waarheid, gedre ven naar al wat grootmoedig is en voor al wat 's menschens bioei kan verhevenen en gelukkig maken God en de men schen beminnend Of zal uw kind een verworpeling zijn, een dier zielen die aanstoot geven, die bederf en ongerechtigheid zaaien Zal het een hert zijn vol verrotting als eeu graf, wiens mond de valsch-heid uit geeft en 't bederf, wiens handen grijpen naar onrein en schande, wiens voeten in 't spoor gaan van wan- en misdaad Ouders wat zal uw kind zijn! dat wat zijn opvoeding ervan zal maken dat wat zijn onderwijs ervan zal maken dat wat zijne school ervan zal maken. Is dit geloofbaar dat de Soir durft drukken dat men een stelsel uitgevonden heeft, waarmede het zal mogelijk zijn aan de overledenen van rechtstreeks in be trekking te komen met de levenden Daar over twee kolonnen met titel in vette letters Rechtstreeksche betrekking wil zeggen zondertusschenkomstvan een «medium» d. i. een soort ziener, die optreedt in de spiritisme-kluchten.Een groot nadeel van die spiritisme-vergaderingen is dat mee- nig een er zijn verstand bij verliest en ge leerden willen er in den reden vinden waarom in sommige groote steden de ge vallen van krankzinnigheid zoo onrust wekkend toenemen in getal. O in Spanje is O. L. Vrouw half-oogst de groote feestdag en buiten de weergalooze diensten in de kerken waren er dees jaar in alle steden, groote en kleine, een bij zonder getal stierengevechten. Te Madrid alleen 26 galavertooningen met befaamde stieren en uitgelezene bevech- tersen daarnevens 110 vertooningen met stieren-juniors! In totaal werden er daar Westland richt in zijn nummer van 17 Oogst 11., een uitnoodiging tot de vlaamsche rhetorika-studenten wier plicht het is zooals het daar luidt, te gaan studeeren aan de vervlaamschte... maar nog immer onzijdige hoogeschool te Gent. Opdat ieder katholiek desaangaande wel wete wat steeds plicht was en nog is, weze eens gezegd wat de H. Kerk, in haar kerkelijk wetboek, canon 1374, als plicht in geweten oplegt, aan alle katho lieke studenten en ouders van studenten Kinderen van katholieken, mogen geen on-katholieke, noch onzijdige, noch ge mengde scholen, d. i. die voor niet-katiio- lieken ook openstaan, volgen. Alleen de plaatselijke bisschop beslist, in welke om standigheden, en behoudens welke voor zorgen die het gevaar voor bederf ver hoeden, het zou kunnen geduld worden, dat zulke scholen door katholieken zou den gevolgd worden. Vandaar de oude traditie in het katho lieke Vlaanderen, niet te gaan studeeren aan de onzijdige hoogeschool te Gent. Wij weten niet of het juist zoo katho liek is van wege het Westlar d kath> lieke studenten| aan te zetten, om zoo maar goedsmoeds die algemeene kerkelij ke wet te gaan overtreden. Vooral ten on zent, waar de katholieken beschikken over hun eigen hoogeschool, en waar de Vlamingen nu een bijna volledige, ja straks een volledige opleiding in eigen taal kun nen genieten. Wat zal uw kind zijn Gij bemint het zoo hertelijk en gij drukt het somtijds zoo vuriglijk op uw borst. Ge droomt somtijds op zijn toekomst, en dan... in 't diepste van uw heit rijzen er heimelijk hoopvolle of treurige gevoe lens. Wat zal dat kind zijn voor U Zal het een van die bevallige wezentjes zijn wiens gulle lach uw hert verkwikt, wiens opkomen als een zonnestraal is die door de ruiten schijnt wiens lieflijk woord u zoeter klinkt dan harmonie. En later zal het u beminnen Zal het, gehoorzaam, aan uw wenschen voldoen? Zal het hulpig zijn en met een genegen hert u ter zijde staan...-zal het u voldoe Ouders wat zal uw kind zijn voor God? Wat zal uw kind voor God en Kerk Zal het een godminnend kind zijn een eerbaar hert en vrome ziel een onwrikbare verdediger van deugd en recht en waarheid een gehoorzaam lid der kerke Christi zal het een die heldere zielen zijn zuiver als kristaal en sterk als diamanthet evenbeeld God de weerspleet der hemelsche schoonheid het kind van Godsliefde en daarbij man haftig en groot Of zal het een satan zijn eene hert- bekoorder of zielverstoorder God laste- steren in woord en gedrag een wan gedrocht Dat kind zal dat zijn wat zijne opvoe ding ervan gemaakt heeft. In Denemark zijn de socialisten baas. De roode meerderheid heeft een wetsvoorstel ingediend over het ver- deelen der landerijen en de gedwon- gene uitbezitstelling. Komt die wet in voege, dan zal de landscommissie het recht hebben 10 te onteigenen van al de eigendommen die 40 hectaren meten en 25 van de grootere. De eigendommen die de 100 hectaren overtreffen zullen een voudig weg mogen geconfiskeerd wor den. Het ontnomen land zal ten gebruike van den kleinen landbouwer gesteld worden. Nochtans zal deze het noch mogen verkoopen noch verdeelen. Het wordt eigendom van den Staat die het recht behoudt het te ontne men naar goeddunken. In «De Werkman» hebben wij'no pens dit voorstel niets te lezen ge kregen. Zou Missiaen bang zijn voor den gunstigen indruk die deze mede- deeling zal verwekken? 't Westland om van z'n eer bied tegenover de kerkelijke overheid te getuigen lascht in z'n laatste num mer een smadend artikeltje over Pater Rutten waarin we de volgende aan haling kunnen aanstippenIn zijn sermoenen vertelt Pater Rutten juist het tegenovergestelde van wat hij de werklieden zegt. Het thema van een zijner sermoenen was dat de groot heid van den tnensch afhangt1° van den adel van zijn geb orte; 2° van den adel van de door hem aangegane hu welijken; 3° van de hooge positie die 1 it 1 i hij bekleedt. Van den eenigen waren adel, de zielsgrootheid, van de verdienste door eigen werk en zwoegen en opoffering verkregen was er in geheel zijn ser moen geen spraak... Zonder commentaar... Westland schrijft ook dat de Paus niet wil dat de geestelijkheid zich in Belgie met de taalkwestie be- moeie en voegt er, zeer nuchter bij Het is wat de Vlaamsche Nationa listen steeds hebben beweerd. De op lossing van het Vlaantsch vraagstuk is een louter politieke kwestie en Ro me zal er zich voor hoeden hier tus schen te komen Ne fijne zet, hé? De taalkwestie wordt het Vlaamsch Vraagstuk en de comedie is afgespeeld... Dat doet eere aan de schanderheid van die heerschapjes... en aan de eer lijkheid van hun voornaam polemiek- voeren. En dat durven ze schrijven na den brief door den Paus tot de Bisschop pen gericht en waarbij hunnen her derlijken brief over Belgie, goedge keurd werd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1