Handelsbank BAK if - UNIE MECHELEN TE DOORNIJK 08 Meesien 13 oe Panne ÏOO.<X D.000 franken. Kalanderberg, 1, GENT Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52e Jaar. - Nummer 36. 30 Centiemen. Zaterdag 6 September 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper 9 Handelaars HET YPERSCHE VOLK,, Dü Drijverijen van de Aktivisten eo Pan-Neerlandisten in Holland Thee aangeboden door het Ned. Verbond. Alg. Het gevaarlijke Italië Buitenland - Algemeen Overzicht N. V. betrokken bij de l^ct i)pct'Gcl)c ilolli ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONXEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postc'neckrekening 40.201 (j. CAS1BR) waar op alle wekedagen aiie inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- keiijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui*, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1* en 3" Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK De mannenstoet van Zondag 1.1. ove- (trol alle verwachtingen. Moeilijk om het juist getal deelnemers aan te geven, daar velen aankwamen rr.et treinen en trams, heiten de 89 en 40 bijzondere, verders net autos en velos. Een allerbeste maatregel was dat ge Lxnde geheel den dag alle verkeer van iveios, motos, autos en rijtuigen totaal geschorst was over geheel de stad en 'hetzelfde gold voor de buitenlanen, gedu rende een groot deel van den achternoen. Geen ronken van motoren, geen tromp- ;einid, geen klaksons, geen gekletter van ijtuigwielenEn de stad was vol leven Het gonzen van duizende bieën en bij afwisseling het geschetter der muziek in- umenten en het zingen van godvruch- :e lied eren Heldere zon en niet al tegroote warm te, Overal veel orde en niet het minste [ongeval. In veel processiën de hoogge- riacts'ë mannen nemen den stoet in jgschouw en hier 't waren deze mannen die stoet hielden en de massa der con gressisten, die hem in oogschouw namen. De congressisten met ongeveer 1000 jrachtvlaggen, waren in verschillige stra ten der stad opgesteld in 6 afzonderlijke toeten, dewelke op het zelfde uur zich ;ingen scharen links en rechts van den processie-weg, op de buitenlanen. Zij gen alzoo alien den stoet voorbijtrek- U. Deze was gevormd uit geestelijken terst de Broeders, dan de Paters der erschitlende Kloosterorders met hunne igemeene oversten daarna de seculiere 'oesters, de Dekens, de Kannonikken, :ePrelaten, de Bisschoppen en de Kar- tnaal dragende het Hoogweerdige,onder ten prachtigen witten hemel, bekroond lettressen witte struisvogelen-vederen, nkele groepen Leeken mieken deel van en stoetTalrijke mijnwerkers in hun liauwen werkerspak en dragende bran- nde mijnlanteerns. Zij gingen de Reü nie vóóraf van Bois-Seigneur-Isaac. Rector magnificus van Leuven en de eeraars der Hoogschool, allen met lee- ijsniantej en hoofddeksel, vergezelden Relikwie naar Leuven. Ridders van eJjtf. Graf, .met hunne, w,itte mantels ooizien op den rechteren schouder een Usalems-Kruis, omringden hetH. Sa- iment van 't Mirakel uit Brussel. De ïlikwie van 't H. Bloed uit Brugge was trgezeld door Leden der Edele-Confre- |e. Andere Leeken, die nog in den et stapten, waren De Grootmeester het Malteezer-orde in Belgie en nige Ridders, allen met de scharlaken IniekEen groot getal Officieren en alraoezeniers van het Belgisch leger 'ksvertegenwoo'rdigers en Ministers. Op het center der buitenlanen, was altaar hoog-opgetimmerd en van zichtbaar. Daar plaatste de Kardi- het Hoogweerdig in den rust-troon al de aanwezigen zongen samen den redo. Daarna werd het Te Deunt gezon- deels door de zangers van het Lenv- nsgesticht, deels door het volk. Einde- weergalmde de Tantum Ergo en werd zegen gegeven met het Hoogweerdige. Om die plechtigheid te sluiten sprak Kardinaal eenige dankwoorden, eerst het Vlaamsch, daarna in het Fransch. Zijne stem, die men niet hoorde, zelfs korten afstand, als wanneer Hij het tel zong na den Tantum Ergo, weer- tk nu machtig en duidelijk op alle en van de buitenlanen, omdat ze rgegeven was door de talrijke stem- 'sterkers, die Philips aan een zeer >otgetal balkonnen aangebracht had. ne aanspraak eindigde Hij met te agen aan Jesus onzen Koning al de 1 wezigen te willen zegenen alsook hun- tamiliën en hunne wenschen... en te Mn dat ze allen met eendracht en stelijke genegenheid zouden werken goede. bemerking nopens de «H.Sakraments» 'kwien. Christus-onze-Zaligmaker is nwoordig in de geconsacreerde H. fctid, met zijn Lichaam en Bloed, zijne Ziel en zijne Godheid, met al '«glorie gelijk Hij is in den hemel, [langde H. Hostie gelijkt aan Brood. V Bloed, dat wonderbaar verscheen Bois-Seigneur-Isaac, in Hoogstraten, -«aven, in Brussel, was Mirakuleus- *d en wonderbaar, maar was het *d niet van onzen Heer want ten -en, het Bloed van Christus sedert- «Verrijzenis kan niet meer geschei- worden van zijn duurbaar Lichaam 'weeden, dit Bloed had de gedaante ■an Brood, geleek niet aan Brood. aatste ook hoeft gezegd nopens het Verbaar Vleesch, dat zichtbaar werd Heiligschennis van Leuven. "■adelijk het H. Bloed van Brugge, dat Viijk Bloed is eens deelmakend van teas' menschelijke natuur is nu ge- Ven van Christus' dierbaar Lichaam •gevolg is nu niet meer vereenigd V ie Godheid. A e" j" er vergelijkenis gemaakt worden kf*n Mechelen en Carthago Moei de! is waar in de twee Congressen «'veel volk aanwezig, maar Meche len was landüjk en Carthago wereldsland- lijk. !n Mechelen overtoiüge versiering, niet alleen met Venitiaansche masten waaraan veelkleurige wimpels, maar ook aan alle gevels der huizen... terwijl in Carthago de vlaggen min indruk mieken in die geweldige groote vlakten. In Car thago daar de algemeene vergaderingen en plechtige missen geschiedden in open lucht onder den blauwen hemel en nevens de onmeetbare zee, kon men al het volk in eene of andere vlakte samenbrengen, terwijl in Mechelen missen op hetzelfde uur ii] de verschillige kerken moesten gecelebreerd worden en dat er voor de laatste mis op het verhoog van den markt geen middel was dat al 't volk ze bijwo nen kon... velen stonden in de aanpalen de straten. In den stoet van Carthago waren meer Priesters aanwezig 6000 meer Bis schoppen, meer Kardinalen, maar min afwisseling dan të Mechelen. Carthago is gelegen in een heidensch land en dat Congres was een veelbelovende lente, eene hergeboorte... terwijl 't Congres van Mechelen een herfst was, waar men de tallooze vruchten van 't Christelijk leven bewonderen kon. Gave God dat die herfst steeds voort dure en niet gevolgd worde van een doodende winter. De Jaarlijksche optocht van de Groote I Historische Processie De Groote His torische Processie van Doornijk zal haar I achthonderd zeven en dertigsten jaarlijk- sc ien optocht doen, op Zondag den 7den 1 September aanstaande. Hier volgen eenige belangwekkende bijzonderheden aangaande dien prachti- gen godsdienstigen stoet, zeker den oud sten van Beigie. Ten jare 1090 woedde er in Doornijk I en omliggende dorpen een verschrikkelij- I ke pest. Een i,; ,-ndig en onzichtbaar vuur ver slond de leden der slachtoffers en veroor zaakte hun de Nooit zag De Panne zooveel volk dan Zondag laatst. Er waren, immers, prach tige feesten op touw gezet, die opperbest gelukten, goed in de smaak vielen van het volk en die tot eere strekken van het inrichtend komiteit waar wij den heer Pirsch van aan 't hoofd-moeten noemen. De Solenneele Mis, door Mgr. Dujar- dyn, Aalmoezenier-Overste van het Bel gisch leger, miek een machtige indruk op de overgroote menigte toegeloopen om die plechtigheid bij te wonen. Die kerkelijke feest had plaats op het militair kerkhof van den Duinhoek. Prachtig decor die geheel en al was ge schikt om daar in de stilte der duinen- streek de Helden te herdenken. Z. K. H. de Hertog van Brabant was tegenwoordig aan het Heilig Offer, en werd eerbiedig gegröe't door al de toescfioiiwers. De Mis werd gezongen door de Ko ninklijke Zangvereeniging St Joris uit Brussel, begeleid door het Muziek der Gidsen. De uitvoering was onberispelijk en strekt tot eere van den toondichter Mario Van Overeem. Om 12 Va werd op de zeedijk een Kunst- concert uitgevoerd, door de Harmonie Ypriana van Yper, die ten zeersten werd geprezen. De bestuurder M. Lionel Blomme en de verdienstelijke muziekanten werden luidruchtig toegejuicht. In de namiddag grepen nog plaats de volgende feesten 1) Overhandiging aan het gemeentemuziek van De Panne van het beeldwerk aan den voorgevel van het gebouw, waar onzen eersten Regeerder werd ontvangen in 1831. (Hotel de l'Océan). 2) Onthulling der gedenkplaat ter eere van de Koningin Ziekendienster. Die beide feesten werden opgeluisterd door de tegenwoordigheid van de Prinses Clementine en haar zoon Prins Louis Napoléon. Onnoodig te zeggen dat het publiek Prinses en Prins toejuichten. Het Muziek van De Panne, de School kinderen en de Koninklijke Zangvereeni ging St Joris brachten ook het hunne bij om zooveel luister mogelijk aan die fees ten te geven. Om 4 u. het Groot Kunstconcert der Gidsen viel bijzonder in de smaak der menigte. Een ware massa liefhebbers van schoon muziek was komen toegestroomd Ter Panne, om het beste van ons Land, een der beste Muziekkorpsen van Europa en voorzeker een der voornaamste van de wereld te komen aanhooren en toejui chen. De kunst beschrijven is niet aan iedereen gegeven en valt boven mijne macht. De werken der hoogst geprezen kunstenaars mieken deel van het pro gramma. Ieder nummer werd op meesterlijke wijze uitgevoerd en bracht de menigte in bewondering. Ook was het een handge klap en een bravogeroep zonder einde. De ware liefhebbers hebben daar deug delijke stonden overgebracht en bekloe- gen zich slecht dat het Concert ten einde was. De Capitein Prevost en zijne vijf en tachentig kunstenaars behaalden een uit muntend succes. Bestuurder en Muziekanten werden geiukgewenscht door het feestcomiteit en het was ondei daverende toejuichingen dat bloemen en geschenken werden aan geboden. 31 Oogst 1930 mag in de archieven met gouden letters geschreven staan. Leve De Panne daar staat mijn Huis sche Opvoedkundige Vereeniging, die eenige dagen in ons land vertoeven. Ztj werden ontvangen door den voor zitter der Haagsehe afdeeüng, Kolonel Oudendijk, die zijn blijdschap er over uitsprak een zoo groot aantal Vlaamsche marjnen en vrouwen die aan het onder wijs verbonden zijn, te mogen begroeten en hij noemde 't een verheugend feit, dat ook-op het onderwijsgebied de cultu- reeté banden tusschen de twee deelen van dewstam nauwer worden aangehaald. lij den loopYan het samenzijn nam de voorzitter van de Vlaamsche vereeniging, Dh. van Hooff het woord om den dank derwreemde gasten over te brengen voor alles wat zij in Den Haag op het onder- _wiji>gebied hadden gezien, gruwelijkste toltewngen ;i Het was voor hen, die het Vlaamsche Il0rf en weru zwart, ^onw kjnri hadden nn te vneden van 7nn hui- vraagt eene aankondiging in hun vleesch bedierf trokken de zenuwen zich samen en wér den ze verwrongen het vleeseh van han den en voeten viel aan stukken. Door het ongeluk zijns volks getroffen, gebood de Bisschop Radbod voor het volger.de feest der Heilig Kruis Verheffing een algemeene processie te doen, waar aan het gansche volk deel zou nemen, de reliquiën van de Heiligen en de reüquie van het ware Kruis begeleidende. Zeker was die vrome stoet treurig op het oogenbük dat de ramp overal dood en schrik verspreidde. Treffend was die op tocht van al de rangen der maatschapoij, door de smalle en kronkelende wegen, zonder straatsteenen, met armoedige houten woningen bezoomd, de muren der stad overschrijdende en vandaar zich rond de stad begevende om hun klagende smeekingen voort te zetten. De ramp hield op. Sedert dien besloot Radbod dat van toen af ieder jaar een plechtige processie, in het begin van September, aan die ge beurtenis zou herinneren. Die processie had in de middeleeuwen een buitengewo nen bijval. Volgens Heriman, abt, kro niekschrijver van Sint Martinus uit de XIE' eeuw, kwamen vreemdelingen van beide geslachten, van allen ouderdom en van allen stand naar Doornijk toege stroomd. Die processie was altijd een grootsche uiting van gelooftoch had zij eerder het voorkomen van een heilige vreugde dan van een strenge boetpleging. De Broederschappen, de Ambachten, de Gezworenen namen er deel in, alsook de Magistraat van Doornijk in praalgewaad. Die stoet heeft zich door de eeuwen heen voortgezet er sedert eenige jaren heeft men eraan gehouden hem zijn vori- gen luister terug te schenken. Heden trekt hij door de straten der stad op den naast bij onze Lieve vrouw Geboorte val lenden Zondag. Het onderwerp ervan is de verheerlijking van Onze Liev_- Vrouw der Kranken, en het bevat voor elk van de negen binnen de muren gelegen paro chies, de vereering van haar Heiligen Patroon, wiens geschiedenis men doet herleven de vereering van haar met fierheid gedragen schatten en de vereering der Broederschappen van Onze Lieve Vrouw onder de namen in elke parochie in eere. Die godsdienstige stoet werd na den wapenstilstand gansch heropgericht. Er komen alleen gekostumeerde groepen in voor, historische en zinnebeeldige om trent honderd in getal, die een geheel vormen van ongeveer 2.500 deelnemers. Te dier gelegenheid trekken door de straten der Stad de Kostbare reükhou- ders, de eerbiedwaardige reliquieënkas- ten, waaronder de vermaarde reliquieën- kast van den Heiligen Eleuthénus. De liturgische gewaden door dejlgeestelijken gedragen en genomen uit den schat van de Kathedraal en van iedere der oude kerken van Doornijk geven een diepen in druk van rijkdom en kunstoud brode- rien en goudwerk, gouden en zilveren brocaat wemelende kleuren, luisterrijk o'f bescheiden, dat alles fonkelt onder ge zang en geschal van Thebaansche trom petten en vormen, een der meest belang wekkende schouwspelen van dien aard die men in Belgie kan zien. Dit jaar, dank zij den Amis du Hai- naut die al de volkskundige merkwaar digheden van de Provincie terug hebben samengesteld, werden er prachtige groe pen bijgevoegd, namglijk de groep Da- moiseaux uit 1772,' de ruiters, zinne beeld van stad, vaderland en Gods dienst men zal er de groep zien van Doornijks stadsraad, die in Juli te Atrecht, vervolgens te Bergen en te Brus sel optrad en wiens schoonheid men zon der voorbehoud bewonderde. kind hadden op te voeden van zoo bui tengewoon groote waarde, wat zij hier in Nederland hadden gezien en geleerd. Want het was met de Vlaamsche bewe ging na den oorlog ernst geworden. En vooral de volksonderwijzers waren doordrongen van de waarheid, dat een volk slechts dan geestelijk op hooger peil is te brengen, wanneer het kind in de eigen taal wordt opgevoerd. Wat zij nu hier in Nederland op onderwijsgebied hadden gezien, gaf hun allerbelangrijkst materiaal in den strijd, dien de machtige Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging vóór de eentaligheid van het volksonder wijs voert. De algemeene voorzitter van het A.N.V. Dh. de Kanter, die evenals de voorzitter van groep Nederland van het A.N.V.Dh. Pattist aanwezig was, wijdde eenige har telijke woorden aan het streven der Vlaamsche Opvoedkundige vereeniging, dat niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor Noord-Nederland van het grootste gewicht is. Bij het afscheid sprak de afdeeüngs- voorzitter de overtuiging uit, dat banden in deze bijeenkomst geknoopt, al was zij ook betrekkelijk kort geweest, van duur- zamen aard zouden blijken te zijn. Er zullen uit alle richtingen speciale treinen naar Doornijk loopen. De stad zal beschikken over ruime standplaatsen voor automobielen en om nibussen. WAT te lezen staat in Nederlandsche gazetten Gisternamiddag heeft de afdeelingTfen Haag van het Algemeen Nederfandsch Verbond een thee aangeboden in restau rant Boschlust aan de leden der Vlaara- STRENG OORDEEL VAN EEN HOLLANDSCH DAGBLAD Het pan-neerlandsch blad Dietsche Gedachte had het Algemeen Handels blad beticht van de Nederlandsche zaak te verraden met te weigeren de Belgische separatisten te steunen. Het groot Amsterdamsch dagblad ant woordt als volgt Onze genegenheid voor Vlaanderen en zijne taal die ook de onze is, is groot genoeg opdat wij aan Vlaanderen geheel onze zedelijke steun voor zijn taalstrijd in België zouden geven, maar wij zijn niet te vinden wanneer het betreft eene politiek te steunen die de vereeniging van Vlaanderen en de Nederlanden beoogt. En omdat wij niet genegen zijn deze po:i tiek te steunen, past het ook dat wij on zen steun aan de Vlamingen beperken in de mate onzer plichten jegens den nabu- rigen Staat, België, die in feite bestaat en met wien wij, onderstaatkundig oogpunt, vriendschappelijke betrekkingen onder houden. Niets ware eenvoudiger dan zeer luid te schreeuwen en dagelijks Brussel te overladen met steeds herhaal de beschuldigingen, indien men zou uit gaan van het Vlaamsch-Nationaal stand punt. Maar wat zulke beweging betreft, waarin de huilers geen enkele bepaalde daad kunnen of durven stellen, daaraan weigeren wij beslist mede te doen. Hij die thans België in twee wil scheuren, moet weten wat hij wil, persoonlijk op treden en de verantwoordelijkheid nemen van de gevolgen die eruit zullen voort spruiten. Durft de Dielsche Gedachte tot daar gaan Heeft zij het inzicht, is zij bereid de openbare meening in Neder land op te drijven met dat doel Zoo ja, dan zijn wij niet genegen de Dietsche Gedachte te volgen en wij beschouwen dit blad als een gevaarlijken tegenstre ver. Over 't algemeen stelt de Nederland sche drukpers geen belang aan de drijve rijen van de in Holland verblijvende akti visten en aan de krankzinnige politiek van de Vlaamsche Nationalisten, die het ver- dert'lijk werk van de aktivisten. van tij-1 dens de Duitsche bezetting, voortzetten. Zooals een Vlaamsch katholieke kon frater het over eenige dagen terecht schreef, keurt de openbare meening in Nederland dan ook dat gestook van som mige landgenooten in de Belgische aan gelegenheden af, al heeft het ook plaats onder de mom van algemeene Nederland sche kuituur. Deze bevorderen we liever zelf en dan doen wij dat op de wijze en in de mate als het ons belieft. Gewoonlijk gaan wij, Vlamingen, daarin zeer doortastend te werk en, indien de aanmoediging van onze Nederlandsche stamgenooten ons aangenaam is. dan. is het hun toch gera den van zich op afstand te houden van het strijdperk, willen ze soms per ongeluk geen stamp of stoot oploopen, die buiten het krijt valt. Wij houden het in dat op zicht met de Luxemburgers en blijve.i liefst wat wij zijn, zonder annexatie noch van land noch van geest, zonder dat an deren zich met onze zaken bemoeien. En dat oordeel beamen wij ten vel e. Een Hagenaar mishandeld en 5 weken gevangen gezet. De Nederlandsche matroos Gerrit van der Leli te 's-Gravenhage, die sedert 11 jaar dienst doet als steward bij Van Nie- velt, Goudriaan en Co., was aldus wordt aan Het Volk gemeld 20 Juli j.l. aan boord van het stoomschip Verens te I.ivorno in Italië aangekomen. Tijdens zijn verblijf in deze havenstad wilde hij zijn haar laten knippen en begaf zich naar een kapperszaak. Hij ging zitten om te wachten, tot hij aan de beurt zou komen en vouwde intusschen een nummer open van de Haagsehe Post, waarin een carica- tuur van Mussolini was opgenomen. De aandacht van den kapper viel op deze prent en hij stuurde in het geheim onmiddellijk een van zijn leerjongens naar het plaatselijk bureau van de fascisten. Van der Leli, die niets bevroedde van wat hem te wachten stond, werd gearresteerd en afgeranseld, waarna de fascisten hem in de gevangenis stopten. Van der Leli heeft vijf weken in de ge vangenis gezeten, waarna hij in vrijheid werd gesteld door bemiddeling van den heer Capano, agent van de firma Ruysen Co. en van den Nederlandschen consul te Rome. Van der Leli trachtte daarop zijn vader land te bereiken via Zwitserland, Luxem burg en België. Woensdag j.l. kwam hij in de Belgische hoofdstad aan en toonde de sporen van de mishandelingen der fas cisten. Dank zij de hulp van het Belgische Matteotti-fonds kon hij naar zijn woning te 's-Gravenhage terugkeeren. Van der Leli zei, na aankomst te 's-Gravenhage, 'n aanklacht te zullen indienen bij de Nederlandsche autoriteiten. vraagstukken van D.uitschland's toekomst zijn in het huidige tijdsge wricht van meer dan gewone betee- kenis voor het land zelf en voor het overige Europa. Het zijn geen gewone omstandighe den waaronder den 14 September de verkiezingen voor den Rijksdag zul len plaats hebben. De verkiezingsstrijd duurt maar heel kortministers, par lementsleden en politieke organisaties betreden pas drie weken voor den be- slissendeti dag het strijdperk. Nie mand heeft zich zijn zomerrust heele- maal willen laten ontnemendan moest er ook rekening worden ge houden met den boer. die zijn oogst moest binnenhalen en voor verkie zingsvergaderingen geen tijd had. Maar ook in de steden was er in de zomermaanden met een agitatie niet veel uit te richten. De bevolking heeft andere zorgen dan politiek en ten slotte heerscht er in de hreede kringen een vermoeidheid tegenover verkiezingen. Het leger der spijbelaars bereidt den burgerlijken partijen voor al vee! zorg. Hun aantal is sedert het bestaan der republiek tot de vorige Rijksdag-verkiezing, dus gedurende negen jaar. van 5«75 millioen tot over 10 millioen gestegen. Deze verkie- zingsonthouders stammen voor het grootste deel uit het burgerlijke kamp. Van den kant van links rekent men ermee dat het leger der spijbelaars zich dit keer nog aanmerkelijk zal uit breiden. terwijl in de eigen gelederen strenge verkiezings-discipline. de wa re kiesplicht heerscht. Mocht de rekening van links klop- pen. dan zou het er voor de burger lijken misschien bedenkelijk kunnen gaan uitzien. Deze partij van niet- kiezers is namelijk de sterkste van Duitschland. In de.tien millioen spij belaars der laatste Rijksdag-verkie zing zitten daar er op 60.000 stem men een Rijksdag-mandaat valt 167 mandaten, zoodat deze imaginaire partij van niet-kiezers de grootste fractie van den Rijksdag, die der so ciaaldemocraten, met 15 mandaten zou overtreffen. Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk, dat de leiders der burger lijke groepen zich dringend tot de kie zers wenden, die hen... met kiezen, daar men uit hun gelederen op een nieuwen en noodigen toevloed rekent. Maar zal men er ook in slagen deze lieden naar de stembus te krijgen? Dat is de vraag die nu veelal wordt gesteld. Men kan in dit opzicht geen al te groote verwachtingen koesteren. De partijen, hebben door hun houding wijde kringen afgestooten. Overal hoort men een hard oordeel over de partijzakende leiders zelf hebben zich in de weken voor en na de ont binding van het Parlement voor het grootste deel alles behalve schitterend gedragen. Daarbij heerscht er nog een erge verdeeldheid in het burgerlijk kamp. De verwarring aan den kant der burgerlijken staat in een wanverhou ding tot den ernst van die toestand: het gaat dezen keer immers om de positie van het Duitsche burgerdom in het algemeen. Het is nu maar de vraag, of het de leiders, die veel van hun invloed verloren- hebben, zal ge lukken. den kiezers duidelijk te ma ken, waarom het. in werkelijkheid gaat. Het gaat nu niet meer om poli tieke slagwoorden.' waarvan ieder na tuurlijk genoeg heeft. Voor de bin- nenlandsche hervormingen, ten behoe ve van het herstel van het economisch leven, moest door de nieuwe verkie zingen nu een parlementaire grond slag worden gelegd en de Duitsche burgers zijn thans geroepen hun wil en macht te toonen. Het is een groot, een beslissend uur voor de burgerlijken van Duitschland; mochten ze nu falen, dan wordt er een situatie geschapen, die vol don kere mogelijkheden is. De verkiezingsleus is er in de eer ste plaats een van de binnenlandsche politiek. Maar toch gaat het niet al leen om interne kwesties; dit blijkt uit een rede van minister Treviranus. In den komenden Rijksdag zullen groote vraagstukken der buitenland- sclie politiek een rol spelen, al is ook de grondslag voor de Duitsche buiten- landsche politiek voor de eerste tien tallen van jaren vastgesteld, onver schillig, wie de plaats van minister van buitenlandsche zaken bekleedt. Voor Duitschland, dat in militair opzicht machteloos is. gaat het, zoo als de Duitsche pers eenstemmig ver-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1