Handelsban BANK - 3 Eeo «lil Vlaamsche Kunst in Onze Missiën Louis da uriendt en Poidi sorei WEET GE WAT UGHÏ DER VERGI88ÜGEN,, vao Sfiakespeap 100.000.000 franken. J-fet Vpeps^he öoll^ N. V. Kalanderberg, 1, GENT Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Werk der Damen van de Bermhartigheid Liefdad gheidsermoen Zondag 19 Oetober miSSIEZONDAG door het VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL betrokken bij de ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in bet Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casikr) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen, den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui*, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1* en 3' Zaterdag der maand; van 9 l/3 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in He* Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» Het VI.-Nationalisme heeft reeds meer dan eene misdaad op zijnen kerfstok Maar eene van de verdervelijkste is zjjne geweldige en algemeene propaganda voor de Hoogeschool van Gent. Daarin toont het zijne ziel en daarin stelt het zijn zeiven niet alleenlijk buiten de katholieke beweging en streving,maar buiten het katholiek gedacht, buiten het katholiek leven, buiten de katholieke plicht Daarin is het VI. Nationalisme antikristen en antikatholiek Daar kunnen redens zijn voor den eenen of den anderen jongeling in 't bij zonder om Gent te kiezen dat is aan neembaar en daar is niets op te zeggen. Als er ware redens zijn en de noodige voorzorgen daar genomen zijn. Maar absluit en algemeen de Studenten naar de Hoogeschool sturen en stuwen zonder onderscheid en dat een plicht noemen is een ergerlijk woord en eene misdaad De Hoogeschool van Gent is geen godsdienstige school Niemand twijfel daaraan. Noch in geschiedenis, noch in genees kunde, noch in recht kent het God of Voorzienigheid of schepping, of ziel, of in licht God, of doelmatigheid of boven natuurlijke 'recht of instelling... Daarbij zij staat onder het beheer van eenen vrijzinnigen Minister H. Vauthier. Onder het bestuur en het rectorschap van eenen man opentlijk gekend en beleden als een Godloochenaar. De wetenschappen zijn er aangeleerd door leeraren van alle opiniën en gezind heden Dus geen twijfel over het karakter van die Hoogeschool Hewel dat en is de plaats en 't leerge sticht niet van kristene, katholieke en godsdienstige jongeling. Ge zult misschien zeggen die school is niet ongodsdienstig. Het kan zijn Het kan zijn dat het onderwijs niet stelselmatig tegen den godsdienst zal zijn of niet met opzet de overtuiging van de studenten zal kroesten of tegen gaan, dat moeten wij afwachten. Maar wat zij stel lig is 't is dat die Universiteit onzijdig is en onzijdig zal blijven... Hewel dat alleen was kwaad, een on berekenbaar kwaad voor de studenten en voor de maatschappij. Vooreerst de onzijdigheid, in haar eigen genomen is een onzin. Iets is goed of niet goed deugdelijk of niet deugdelijk waar of niet waar. Wat goed is, deugdelijk of waar, moet als goed deugdelijk of waar gehouden zijn, genoemd zijn verklaard zijn. Wat slecht is, niet deugdelijk, niet waar moet ook als dusdanig gehouden, genoemden verklaard zijn. Dat eischt de eerlijkheid. Hewel de Universiteit van Gent, in vele zaken kan dat nietmag dat niet, zij moet haar onzijdig houden. Al wat zij kan en mag is enkellijk de zaken aange ven, zonder te zeggen dat is goed, dat is juist, dat is waar, dat is zoo en dit is zus Hewel 't is juist dat wat slecht is en onzin. Ten l'ffeij leert dus de zaken niet aan zoo als ze zijn of met de gevolgen die zij hebben. Dus haar onderwijs is onvolledig en dat is een slecht onderwijs. Daarbij ten 2" zij volbrengt haar taak niet Waartoe gaan de studenten naar een Universiteit 't is toch wel om te leeren, om grondig te leeren, om de zaken te kennen zoo als ze zijn en om daaruit het gevolg van hunne handeling of hun leven te trekken. Welnu, in vele zaken, en dat in de bijzonderste doet de Universiteit dat niet dat mag ze niet, dat kan ze niet Waartoe hebben dus de studenten daar te gaan. Ten 3zij brengt hare studenten in gevaar van dwaling en bederf Als het -onderwijs, het goed en het kwaad, de waarheid of de onwaarheid op den zelfden voet stelt en geen verder uitleg geeft, wat moet den indruk en 't gevolg zijn op eenen student die oner varen is en daar gaat om te leeren Voor hun is ook alles gelijk, hij neemt het aan zoo als het de meester geeft (hoe kan hij anders) en alzoo is hij gedurig in gevaar van dwaling. Daarbij daar dat goed of slecht gedurig voor zijn geest gesteld is en dat moet aannemen voor zijn exaam. Hij wordt er van doordron gen. Vormt er zijn werk op en eindigt met zijn gedacht en zijn leven er na te schikken Dat is bederf. Ten tweede De onzijdigheid is eene onmogelijkheid, alle mensch heeft zijn gedacht en zijn gevoelen,-bijgevolg hij neemt de zaken voor goed of slecht, voor waar of niet waar, voor deugdelijk of niet. Dat ligt in ons. Is het mogelijk altijd aftrek te doen van een gedacht en gevoelen en anders spreken dan men meent en handelt Neen dat en kan niet. Zoo men peist of voelt. Zoo spreekt menEn als men niet spreekt zoo als men peist en voelt, dan is men geen mensch meer, maar eene valsche spreekmachien e;n gepatenteerde, huichelaar die bedrog en bederf in de maatschappij brengt Ten derde Dat is strijdig met Gods wil. God heeft ons juist verstand gegeven, om de zaken op te nemen zoo als ze zijn en ten gevolge van 't gedacht en de ken nis dat wij van iets hebben, 't zij goed of kwaad, waar of valsch, onze wil daartoe te richten of ervan af te houden.. Daarin mogen en kunnen wij niet onverschillig zijn. Ten vierde Dat is veroordeeld door de H. Kerke. Ziehier 't verbod Canon - 1374 - aan de katholj^e kinders is het verboden niet katholieke, onzijdige, gemengde t.t.z. waar ook niet katholieke mogen gaan, ter leering gaan. De Bisschop des Bis- doms alleen behoort het, navolgens het onderricht van den Apostolieken Stoel, te oordeelen wat er mag diens aangaande geduld zijn in de omstandigheden en met al de noodige zorg. En nu gebod 1373, 2. De jongeling schap, die middelbare of hooger studiën doen, moeten opgevoed zijn in vollediger godsdienstleeren de bisschoppen moeten zorgen dat deze leering gegeven worden door priesters vooraanstaande door hun nen ijveren hunne wetenschap... Dat is de Universiteit van Gent En 't is naar zulke school dat het VI. Nat. ons katholieke jongelingen wil naar toe stuwen 't Is dat wat het vuriglijk en absluit aanpredikt 't is dat wat het een vlaamsche plicht noemtVlaanderen ge biedt Allen naar Gent Neen Heeren. Vooreerst dat is een schaamtelooze leugen... Het Katholieke Vlaanderen vraag iseen Katholieke Hoogeschool waar do jongeling katholiek en godsdienstig bewaard wordt, waar zijn overtuiging gesterkt wordt, waar zijn karakter in 't goed en in de deugd getemperd wordt, waar zijne ziel gestaald wordt. Dat vraagt Vlaanderen Daarbij het is eene daad waar kunt ge komen met een onderwijs dat onvol ledig is, onvolkomen, onzijdig, geknots, van alle levensbeginsels beroofd Dat vormt een geslacht naar den aard van 't onderwijs Onvolkomen, ijdel, onzijdig en onverschillig zonder begin sels en uit nood huichelaar Is het daar misschien dat het Vlaamsch Nationalisme wil komen De VI. Natio nalisten die in woorden zeggen en dat ze den godsdienst boven alles stellen maar in daden een onzijdige Universiteit boven den godsdienstige en katholieke Hooge school aanprediken Verdervelijke huichelaars, waarover O. Heer zei gelijk van de Pharizeërs (afgescheurden genoemd) die meeriijk godsdienstig waren dat volk loods mij met de lippen t.t.z. uiterlijk... maar hun hcrte (t.t.z. in wezentlijkeid) is ver van mij... Op Maandag 27 October zal er in Sint Maartenskerk om 5 1 2 u. een liefdadig heidsermoen gepredikt worden door E. Pater Dokel, S. J. Eene omhaling zal na het sermoen ge daan worden ten voordeele van dit ver dienstelijk werk. De personen welke zouden belet wor den het sermoen bij te wonen, mogen hunne gift zenden aan de voorzitster, Mejuffer M. Donck, 44 Meenenstraat, Yper. OMREIS door België en Nederland der beroemde Tooneelkunstenaars terug van hunne omreis van drie jaren in ZUID-AFRIKA. De bekende Vlaamsche Kunstenaars Louis de Vriendt, de schrijver van Sep- pel(muziek van E. Hullebroeck) het beroemde zangspel dat voor België en Nederland een tweede Lustige Boer is geworden en diens echtgenoote Poldi Sorel, zijn sedert enkele weken terug in Europa. Zij maakten een kunstreis door geheel Zuid-Afrika waar hun optreden met overgroot succes, zoo finantieel als artistiek werd onthaald. Deze beide kunstenaars waren dikwijls de gasten bij de Eerwaarde paters der Missiën in Transvaal. In het Liturgisch Parochieblad der abdij Steenbrugge n' 39-40 brengt de Eerw. Pater Andreas Ruts hulde aan het machtige talent dezer Vlaamsche Kunstenaars en prees hun op treden als grootsche en heerlijke kunst Zij doen mede, zoo schreef hij, aan mis sieactie in den breedenzin, indien daar door verstaan wordt door hunne moreel hoogstaande stukken, den mensch trach ten beter te maken Hij herhaalt tevens in zijn artiekei de woorden van president Hertzog, de premier van Zuid-Afrika die in de dagbladen van Afrika schreef dit is het allerbeste wat Europa ons op kunst gebied kan zenden Zulke woorden be- teekenen behalve voor het echtpaar Louis de Vriendt een compliment voor België. Louis de Vriendt is de zoon van den beroemden beeldhouwer Fransde Vriendt, aan wiens- talent wij onder meer de stand beelden van den Boerenkrijg te Hasselt, en Kannunik David te Lier te danken hebben. De prachtige gothieke re naissance en moderne Kerkelijke beeld houwwerken geplaatst in België, Neder land, Engeland en Amerika waren het werk van zijn talentvollen vader. Louis de Vriendt is vol begeestering voor het edele en opofferende werk onzer missiën in Transvaal. Het apostelwerk der Ka tholieke Kerk, in een land van hardnek kige kalvinisten en het groot propaganda werk der Engelsche protestanten, der Wesleyaansche en Engelsche Kerken is voorwaar geen kleinigheid. Bedoelde Kerken zijn echte paleizen, en het stemt een mensch weemoedig vertelt ons Louis de Vriendt, wanneer men daarnaast een klein miserabel Katholiek kerkje ziet dat meer op een vervallen schuurtje gelijkt dan op een huis Gods. De houten muren krioelen van witte mieren en de Eerw. Paters zijn gedurig op jacht om hun Kruiswegje tegen alge- heele vernieling te beschermen. Het echt paar de Vriendt was ook te gast bij de Eerw. Zusters van Liefde, een nederzet ting hoog in de bergen De Kloof ge naamd, twintig mijlen klimmen om van Pietersburg (Noord Transvaal) boven te komen. Zij waren getuigen hoe armzalig primitief bekrompen daar men gehuisvest is. Daar wordt onderwijs gegeven aan Katholieke Kaffer- en halfbloedkinderen in zelfgetimmerde barakken, 's zomers slecht beschut tegen de geweldige hitte der gloeiende zon, 's winters blootgesteld aan een drooge Siberische koude. Toen Louis de Vriendt en diens echtge noote in stomme verbazing voor zooveel blijken van zelfverloochende opoffering stonden te kijken, sprak de Eerw. Moe der Overste (afkomstig van een adelijke familie van Beieren), met oogen die straalden van geluk en geestdrift in hare roeping Zijn wij niet rijk in al onze armoede Louis de Vriendt en zijne echtgenoote Poldi Sorel zijn dus teruggekeerd in Bel gië en denken dankbaar terug aan de heerlijke dagen van gastvrijheid in de missiën van Transvaal genooten. Zij zijn besloten iets te doen ten voordeele der missiewerken in Zuid- Afrika. Af begin October aanstaande willen zij eene reeks voorstellingen geven van hun groot successtuk «LOURDES». Tooneeispel in 3 bedrijven, van Louis de Vriendt en Willem Putman, waarin Louis de Vriendt en Poldi Sorel samen niet minder dan tien karakterrollen vervullen. Door deze voorstellingen bij te wonen, draagt men niet alleen een penning bij tot ondersteuning van een grootsch liefde werk, maar geniet men tevens een avond van groot kunstgenot. De opbrengst is ten bate van de congregatie der Mis- sionnariszen van Maria On bevlekt. Deze congregatie heeft in Transvaal en de andere staten van Zuid- Amerika niet minder dan ruim honderd missionnarissen die er voor het heil der zielen hun leven opofferen. Wij herinneren aan onze lezers dat het groot successtuk Lourdes dat reeds te Kortrijk en te Roeselaere een overgroote bijval oogstte, Donderdag aanstaaade, 23 October, om 7'A ure 's avonds in de feestzaal van den Katholieken Kring, door Louis de Vriendt en Poldi Sorel zal opgevoerd worden. Plaatsen aan 12, 8 en 5 fr. ten voor deeleder missiewerken. Allen daar naartoe. De algemeene Missie-Zondag die tel ken jare den c erden Zondag van October over heel de katholieke wereld gevierd wordt, moet plaats grijpen niet alleen in elke kerk maar ook in iedere openbare kapel van gasthuizen, collegi.s, kost scholen, enz. Daar moet dus overal, in iedere mis, over de missiën gepredikt worden en voor den missienood een om haling geschieden. De algemeene Missie zondag werd ingericht op aandringen van Z. H. Pius XI, met het inzicht de missiën te steunen door meer kennis over de missiën te verspreiden, door edelmoedige gtften voor de missiën te laten geven. (Hoeveel geld wordt er heden ten dage toch niet nutteloos verteerd Maar ook is het de wensch van Pius XI dat men op dezen dag voor de missie en de missionarissen bijzonder bidde. Bidden wij dien dag met meer vurigheid ons kort dagelijks gebed voor de missie, en wie kan, nadere voor de missie ter H. Tafel. Zonder gebeden ware al de rest... verlo ren reddeloos verloren De MissieZondag werd ook ingericht om het genootschap van de Voorplan ting des Geloofs beter te doen kennen. Hij iseen eenige gelegenheid. De gemeenteraad van Oostende, in name van de stad, zond naar Turin voor prinses Marie-José een bruidge schenk van bedied, namelijk een kunstgewrocht in brons. Het stelt twee Oostendsche visschers voor, bezig met een zeil in de hoogte te trekken en weegt, zonderden voet, 600kilos. In Frankrijk eet men veel peerden- vleesch bijzonderlijk in de steden. Jaarlijks worden er ongeveer 300.000 ge slacht. Een 150.000 kgr van dit vleesch worden verbruikt in de hospitalen en rauw gegeven aan de zieken. De reden dezer voorliefde is dat peerdenvleesch geen lintwormen overzet. Op Dinsdag 25 November 1930, te 8 1/4 uur, wordt de Feestzaal van het CHRISTEN VOLKSHUIS, plechtig heropend met de opvoering van dit prachtig tooneeispel. Te Brussel en ook te Thielt werd het met bui tengewonen bijval opgevoerd. De Zaal zal goed verwarmd worden, want de centrale verwarming is aangelegd. niet te zeggen in alien, gebruikt men nevens de gewone veiligings-stelsels te gen de ongelukken, ook het lucht-kussen. Wat is dat Veronderstel een lift die naar beneden valt. Gekomen aan den aardbodem hij valt verder in een betrek kelijk diepen put. De lucht van den put wordt door den vallenden lift samenge perst en maakt alzoo een kussen, waarop de lift eenige keeren op en neer bonst en zachtjes tot de rust-houding gebracht wordt. Een advokaat pleitte op het tribu naal ten voordeele van een kind van 5 jaar, bij het verhoor tegenwoordig. Zijn pleidooi eindigende, nam hij het kindje in zijne armen en hij droeg het naar de rechters toe, altijd maar voorts zeer aan doenlijke beschouwingen uitgalmende. Het kind weende en veel volk in de zaal ook. Daarop de advokaat der tegenpartij, alhoewel vreezende dat de partij voor hem verloren was, riep het kindje toe Kleine, waarom weent ge dan En 't jon gentje, zijnen advokaat schuw aansta rende, riep wederHij niept Een larcge brug, met twee boven- elkander liggende tafels, de hoogste vooj de rijtuigen en de onderste voor de trei nen, is te Plougastel in Bretoenland inge huldigd geweest. Vóór het gebruik er van toegestaan werd, reden 42 camions er over, elk met ongeveer 10.000 kgr ge- wichte en op de riggels van den ijzerweg had men 160 kubieke meters steenen ge plaatst. Dit alles samen bewees dat de brug niet het minste begaf voor een vrecht van 800.000 kgr. Wat aardrijkskunde De hoogste berg van den wereld is de Everest (in Asia) 8840 meters De hoogste bergpas is deze van Supjeu (in Asia) 6247 m. Het hoogste meer is dit van Tjib- tjang-tso (in Asia) 4870 m. Het hoogste dorp is dit van Tacora in Zuid-Amerika) 4344 m. De langste stroom is de Nijl, 6500 kim. en De grootste gekende diepte in Zee, na melijk ten Oosten van Japan, is 9600 m Er zijn oorden waar het volk naar toe stroomt, zieken en gezonden, om ba den te nemen, 't zij in 't frisch water der zee, 't zij in het warm water der gene zing-verwekkende-bronnen onder de ze laatstehebt ge Vichy, Aix, Spa, Achen, enz. Er zijn oorden waar men gaat voor wedrennen Oostende (in Belgie) Derby (in England) Longchamp bij Parijs. Er zijn ook oorden waar men naartoe trekt om geld te verspelen, zooals Monte Carlo en Monaco. En eindelijk hebt gij oorden waar men gezondsheidshalve naar toe zwermt om druiven te eten. Stations uvales die zijn natuurlijk in de wijnstreken. Wie een druiven-behandeling begeert te on dergaan en dit wordt veel aangeprezen door de geneeskunde, moet dagen lang druiven eten al wat hij 's Morgens, 's noens, 's avonds en tusschen de maal tijden, Een stations uvales is Moissac in Zuid-Frankrijk. De druif is de gezond ste aller vruchten en men kan er zich moede in eten maar nooit ziek. ChristoffelColum buszege Is. Den 12 October was het de verjaring der ontdekking van Amerika door Chris- toffel Colombus. Te dier gelegenheid heeft de Spaansche regeering eene reeks Colombuspostzegels uit gege ven, bestemd voor de gewone post en voor de luchtpost tusschen Spanje en Zuid-Amerika, en welke de verheerlijking van Colombus voorstellen. Het is een twintigtal jaren geleden op den eersten bank der studiezaal, zaten een drietal deugnietjes, die nog al dik wijls hunnen duivel ontbonden en soms wat spel leverden aan den Heer Bewaker, die toch zelf zoo dikwijls eene of andere grap wist aan te halen. Zekeren dag, gingen de koppen stilaan bijeen en er was wel iets te verwachten toen het al met eens door de studiezaal dreunde Vermote stopt uw tote Coel stopt uw smoel en Buyle stopt uw muile. Authentiek. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Van dezen zomer heeft men te Halie menigvuldige malen het O. L. Vrouw- spel voorgedregen. Er zijn nog twee vertooningen, Zondag 19 en Zondag 26 dezer. Daar al de beschikbare plaatsen reeds verkocht zijn, is 't nutteloos dat iemand kaartloos naar Halle optrekt om de vertooning bij te wonen. 't Is vijftig jaar geleden, dat, te Man- heim in Duitschland, de eerste ophaal- bak of lift de hoogte instuurde met lie den, die begeerden naar boven te gaan zonder trap te gebruiken. Die bak verge leken met de hedendaagsche lifts, was iets, zoo als de spoorwegrijtuigen van de jaren 1830, vergeleken met de tegen woordige Pulmans-rijtuigen. In de wol-1 kenkrabbers van New-York, d. i. de ge-1 bouwen van 50 en meer verdiepen, zijn er nu ware treins, die loodrecht de ruimte I inschieten. In veel van die amerikaansche lifts, om i 4É

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1