SE KLUCHT OER MSSIIGEI,™ SlÉspra Handelsbank bakk - mm HEI VLMHIGIIE UOLKSTÖOIiEEL eo üi! üiiuiuü UöMoneei Wetsontwerp 't Lager Onderwijs GDdsdiiiisiigë tassiaiiden in Engeland WEET (iE WAT 100.000.000 franken. Kalanderberg, 1GENT il Het Kapitaal en de Beserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52s Jaar. - Nummer 45. 30 Centiemen. Zaterdag 8 November 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper 11 NOVEMBER over door het VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL Goud dorstNieuwe goudvelden zoude men ontdekt hebben in Canada, te' Noorden van Toronto, in den staat On-, tario. Geheele dorpen verhuizen naar bo N. V. betrokken bij de >>v ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1* en 3® Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 ]/2 tot 12 uur, in Hel Kapitei ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws WOENSDAG avond. ten laatste tegen den HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» Nog steeds geworden onze vragen om inlichtingen in zake het Volkstooneel, roodat wij 't nuttig achten ook UEd*. ons, thans gedrukt, antwoord toe te zenden. Vóór vijf jaar werd, met bizo&dere instemming van Zijne Eminentie, het Volkstooneel van wijlen Dr O. de Gruy- ter door katholieken overgenomen. Voor de spelende leden werd bij contract de noodige zedelijke tucht geeischt die past aan een gezelschap dat hoofdzakelijk in katholieke middens speelt en wijzelf stonden borg voor het zedelijk gehalte van het tooneelstuk en de opvoering. Bij den aanvang van dit zomerseizoen werd de S. M. het Vlaamsche Volkstoo neel voor 't droeve feit geplaatst dat een deel van zijn spelers een gezamelijk ont slag indienden, daarin gesteund door hun syndikaat. De hoofdreden van dit door ons on voorziene ontslag was onbetwistbaar alles wat de zedelijke tucht betrof, diende uit het contract geschrapt. Sommige le den spraken daarbij van secouer le joug catholique Zij stichtten toen het zoogenaamde «Nieuwe Volkstooneel» en meenden daarmee het Vlaamsche Volkstooneel ten doode opgeschreven. Hungioepeering werd dus met naast, maar tegen het ka tholieke Vlaamsche Volkstooneel ge sticht. Zij beweren weer aan te sluiten bij den vroegeren geest van het de Gruyter-ge- zelschap. Wat beteekent dat in werke lijkheid? Dat zij hun Nieuw Volkstoo neel als neutrale toonéelgroep opvatten "zij hebben het trouwens verklaard op een 4?ropagarida-vergadering te.Antwerpen en |hgt is wel uitsluitend oin die reden dat zij door de Schelde gesteund worden. Waar door den Beheerraad en het Se- kretariaat van het Vlaamsch Volkstoo neel voor den speeltroep overal den weg gebaand werd om een positief ka tholiek programma te dienen, daar willen zij nu onze vrienden verschalken. Niemand onzer zal de speelbekwaam- heid van enkelen der vroegere medespe lers betwisten, maar zij miskennen heel en al de buitengewoon zware finantieele lasten door den Beheerraad gedragen, de onovertrefbare toewijding en het sterke initiatief van M. Jan Boon, alsmede de geniale spelleiding van M. Johan de Meester, die ons én hun een interna tionale faam bezorgde. Dat alles wordt door hen uitgeschakeld. Op een hunner propagandakaarten heet het: «Al klinkt de naam eenigszins nieuw, het gezelschap blijft het oude maar de geest is niet de vroegere geest, het programma is niet meer het oude, niet meer het katholieke programma. Door zijne mededinging bestrijdt het Nieuwe Volkstooneel integendeel het oude, het katholieke, het YTaamsche Volkstooneel Wie dan het Nieuwe Volkstooneel steunt, draagt tot zulke bestrijding het zijne bij, want voor twee Volkstooneelen is er in Vlaanderen nog geen plaats. En het gaat hier hoegenaamd niet aan om personen te beklagen of te willen steunen die allen zeiven alleen de schuld dragen van de huidige toestanden en het niet ontzagen een ka'holieke inrichting in levensgevaar te brengen hier dienen onze katholieke beginselen hooggehou den, «tot spijt van wie 't benijdt leder kenne zijn plicht. Wij vertrouwen dat iedereen het katho lieke Vlaamsche Volkstooneel trouwen steun zal verleenen. N. B. Het Sekretariaat van het «Vlaamsche Volkstooneel» blijft: Ko ninklijkestraat, 246, Brussel. Zijne postrekening 2474,62 zijn te lefoon 17 13 50. Het Nationaal Verbond van verminkte en invaliede soldaten van den oorlog, af- deeling Yper, heeft de eer de Ypersche Bevolkinguittenoodigenden Solemneelen dienst bij te wonen die op 11 November om 10 ure in St Maertenskerk zal ge zongen worden, ter nagedachtenis zijner afgestorvene leden en gesneuvelde wa penbroeders. De oudstrijdersvereenigingen in 't bij zonder, zijn vriendelijk verzocht met hun vaandel aan deze plechtigheid deel te ne- "ren. Een bijzondere plaats in 't midden koor zal aan hun leden voorbehouden borden. De Schrijver, De Voorzitter, Oscar Molein. Isai Gruwez. Als er een kwestie is die stroomen inkt heeft ÖoestVia'ien katholieken, libera len en socialisten in de welle gebracht heeft en dreigde de grootste gevolgen te hebben Crisis in 't Ministerie of ontslag 't is de kwestie van de wet op het Lager en 't Middelbaar Onderwijs Geheel 't land is er door in herrie en niet te verwonderen, 't Gaai alle Belgen aan De Hoogeschoolkwestie was vooral een zaak van princiep en daarom wierd er alle geweid voor gedaan, doch in der daad dat gelde enkellijk voor een klein deel der bevolking voor de hooger studenten. Maar dit wetsontwerp raakt gansch Belgie want wie men ook zij men moet door de lagere scholen gaan om te kunnen hooger opklimmen. Een wet opstellen die alle rechten waarborgt en geen redelijk opspraakt onder de voeten trappelt in een moeizaam werk... Velen hebben er hun hals aange leid maar altijd bestond er min of meer gevaar dat die wet ging kunnen gedron gen en gekeerd zijn tegen het Vlaamsch en dat was een euvel Nu schijnt men eene formule gevonden te hebben die dat vermijdt... Wij geven ze aan zoo als zij is... 't Ware te wen- schen dat alle partijen ze zakelijk be schouwen en in 't oordeelen er van maar 't recht van den Vlaming en het welzijn van 't land inzien. Zij kan goede grond leveren van bespreking en vooral van oplossing in redelijkheid en tot aller welzijn. Hierin fiog eens mogen wij er opwijzén met vreugde en fierheid dat de katholieke leden van de commissie eensgezind, gelijk het gebeurde bij de bespreking der Gentsche Universiteit, een standpunt ingenomen hebben dat, als grond van bespreking genoegdoenig kan verschaf fen aan het Vlaamsche Volk. Ziehier nu de formule strekkende tot invoering van het princiep Streektaal voertaal, en in het stelsel der overgangs klassen met alle katholieke stemmen aangenomen tegen de liberale stemmen en met de welwillende onthouding der socialisten, t. t. z. 10 katholieken tegen 2 liberalen en onthouding van 3 socia listen. Art. 1Deze tekst stelt in de plaats van de woorden moedertaal onderwijs taal de woorden taal van de streek onderwijstaal Dit artikel werd aangenomen met 10 tegen 2 stemmen en 3 onthoudingen, zooals verder blijkt. In artikel 2 van den nieuwen tekst werd geschrapt de bepaling dat de huisvader het recht heeft zijn kinderen in een andere taal dan de taal van de streek te laten onderwijzen en zijn wil aan de gemeenten en aan de schoolover- heden kan opdringen De tekst die werd aangenomen even eens met 10 tegen 2 stemmen en 3 onthoudingen bevat integendeel dat aan de gemeenten en aan de schooloverheden volledige vrijheid geladen wordt wat het inrichten van minderheidsklassen betreft. Deze minderheidsklassen dienen te wor den opgevat als transmutatieklassen. Het derde artikel is wel het belangrijk ste. Het luidt nagenoeg als volgt In de minderheidsklassen moet het aanleeren van de tweede taal, dus van de taal der streek, derwijze ingericht worden dat de leerlingen bij het verlaten van de lagere school in staat zijn met vrucht het technisch onderwijs of het middelbaar onderwijs in de taal van de streek te volgen Dit artikel werd aangenomen met 10 tegen 2 stemmen en 3 onthoudingen. Een koninklijk besluit zou de toepas sing van dit artikel regelen. Art. 4 slaat op het regjem te Brussel. Hier wordt een dubbel stelsel voorge steld, een Vlaamsch en een Fransch. Doch in de twee afdeelingen wordt een ruime plaats aan het aanleeren van de tweede taal voorbehouden. Het artikel 5 behelst bepalingen betref fende het aanleeren van de tweede taai. Die lessen zullen facultatief zijn en na tuurlijk het Fransch in het Vlaamsche land. Die tekst werd aangen^ ~'en met 11 stemmen en 2 socialistische onthoudin gen. Het artikel 6 slaat op de formuuf Ingen bleek. Een tekst werd aangenomen luidens denwelke die klassen enkel mogen behou den worden wanneer er 40 leerlinge® aanwezig zijn in de school of 20 leerÜ;A gen in eene klas. Dit ariikel werd aangenomen met 9 stemmen tegen 4 onthoudingen. Het art. 7 regelt den toestand in de provin Limburg ten behoeve van de kinderc.i der talrijke vreemdelingen die aldaar aan den arbeid zijn. Voor die vreemde kinderen worden klassen inge richt waar ook hunne taal de taal van het onderwijs is doch met die beperking dat als tweede taal de taal van de streek moet warden aangeleerd, dus in Limburg het Vlaamsch, en dit volgens de bepalingen voor de minderheidsklassen voorzien, n. I. voorbereiding tot transmutatie. Dit werd aangenomen met 11 tegen 2 liberale stemmen en 2 socialistische ont houdingen. En ten slotte wordt artikel 8 aangeno men met 10 tegen 2 stemmen en 2 ont houdingen. Het betreft het onderwijs in de kindertuinen dat gegrondvest moet zijn op dezelfde beginsel als in het lager onderwijs wat de voertaal betreft. De hcele nieuwe tekst werd aangeno men met TIEN stemmen tegen TWEE 'en DRIE onthoudingen. Terwijl het katholicisme altijd vooruit gaat in Engeland, staat het protestantisme aan 't waggelen tusschen den afgrond van hei materialisme en den opgatrg naar Rome In een groot congres zijn onlangs bij eengekomen in het Lambeth-Palace van louden 300 bisschoppen van al de her vormde secten en de besluiten genomen na de besprekingen bewijzen eens te meer de onmacht hunner leerlingen die es sentieel verschillen om het menschelijk geweten voldoening te geven in zijnen drang naar zekerheid. Daar de eenheid in de dwaling na tuurlijk onmogelijk is, vervangen de con gressisten deze door eenen oproep tot de eendracht, eene eendracht die ook hersen schimmig is. Eenige hunner beslissingen hebben in geheel het weldenkende Engeland eene ontroering, ja zelfs eene diepe ongerust heid verwekt, namentlijk deze die in sommige gevallen geenszins bepaald ten andere en mits sommige voor waarden ook onbepaald de geboor- tekontrool toelaten. Ingezien de zwarigheid van het kwaad dat streeft naar kinderbeperking en de instorting der huisgezinnen en het ver val der natiën na zich sleept is deze toelating regelrecht strijdig met de christene zedenleer en bezwaddert de re putatie van dezen die er de verantwoor delijkheid van durven op zich nemen. De lafhertigen zullen deze toelating uit leggen en opnemen ten t e hunner drif ten en zullen er eene ver htveerdiging in vinden voor hunne krankheid. Mis schien za' zij diegenen doen vallen die tot hiertoe aan de bekoring van het kwaad weerstonden Daar de anglikaansche prelaten zulke gevaarlijke, om niet te zeggen schuldige zedenverslapping hebben aangepredikt, zoo is de weg gebaand tot de ergste wan ordelijkheden. Een der hoofden der Hooge kerk de Eerw. Dean Inge heeft als het ware het publiek willen verbluffen door zijne schaamtelooze leeringen. In eene reeks meetingen en conferenciën, kwistig rondgestrooid en uitgebazuind doordegroote persorganen, bevestigt hij dat de ter dood veroordeelden het recht hebben, niet wachtende naar de uitvoe- ting van het rechterlijk vonnis, een einde te stellen aan hun leven door de zelf moord. Hij wil dat de wet het tijdelijk huwelijk bekrachtige. Man en vrouw mogen eene vereeniging aangaan voor zes maanden oi 10 jaar, volgens hunne be liefte na dit tijdverloop mogen zij van malkaar scheiden zonder verdere plicht plegingen. Het huwelijk is aldus gelijk gesteld met een eenvoudig huur- of werk- kontrakt't Is het stelsel der Soviets overgeplant in de beschaafde landen het zijn de barbaarsche zeden door het wet boek bekrachtigd. En, tot overmaat van durf en onbeschaamdheid, beweert de Eerw. Dean Inge zijne leering te staven op teksten van het Evangelie Zekere protestantsche menschlievende maatschappij drijft het zooverre dat zij eischtdat het huwelijk aan de blinden worde ontzeid, onder voorwendsel dat de kinders uit deze vereeniging te spruiten zouden kunnen blindgeborenen zijn In een woord, 't is een zedelijke war boel op gansch de lijn, 't is de terugkeer naar het heidendom. Deze gesteltenissen moeten geene groo- te verwondering verwekken wanneer men opklimt naar den onzuiveren oorsprong van het protestantism en wanneer men in oogschouw neemt én de zedelijke bande loosheid der schriften van Luther én het wulpsch gedrag van Hendrik VIII, die het Los van Rome heeft bewerkstel ligd. 't Vervolgt. Op Dingdag 25 November 1930, te 8 1 4 uur, wordt de Feestzaal van het CHRISTEN VOL5C5H5ÜS, plechtig heropend met de opvoering van dit prachtig tooneelspel. Te Brussel en ook te Thielt weriLhet met bui tengewonen bijval opgevoerd. De Zaal zal goed verwarmd worden, want de centrale verwarming is aangelegd. Paus Gregorius VII, groote hervormer die regeerde van 1073 tot 1085, die een langen strijd streed tegen de Duitsche Keizers, moest op het laatste van zijn leven Rome verlaten, gedwongen door onlusten en in ballingschap gaan leven te Salerne, aan de zee. Daar stierf hij. Daar heeft men nu, tijdens herstellings werken zijnen troon ontdekt. Gregci- rins had bijzonder veel moeilijkheden met Keizer Hendrik IV, denwelken Hij in den ban sloeg en die later zich bekeer de en ontmoediglijk vergiffenis kwam vragen aan den Paus, verblijvende in Canassa. Als Bismarck de kerkvervolging begon in Duitschland, dit in de vërledene eeuw, hij stoefde in ie Kamers dat hij nooit buigen zou voor den Paus, zeggende Nooit zal ik naar Canossa gaan. En nogthans die ijzeren kanselier moest eindigen met het hoofd in den schoot te leggen, den Kulturkamp schorsen en vrede maken met den onttroonden Koning van het Vatikaan. Vilvorde is een nijverheids-center, waar 2000 vreemdelingen, Polakken, Duitschers, Canadeezen, Marokanen, Italianen, Hongaren, Tchekken, Russen, enz. werk vinden. Het getal dier vreem delingen is er het vijfde deel van de werkende massa. In de warme zeestreken nabij de An- tillië-eilanden, tracht men drijfkracht op te doen met het benuttigen van het warm- te-verschil, tusschen de watermassa op den zeespiegel en het koude water in de diepte. Bij een gebruiken van 75 kubieke meters koud water per seconde, beweert de ingenieur Claude 25.000 tot 30.000 kilowatts kracht te kunnen verwekken. De Itaiiaansche Staat begeert al de kinderen op te leiden in dezelfde stemming en gedachten. Daarom doet hij 5.000.000 school-handboeken drukken, verdeeld in 5 categoriën, voor de 5 klas sen der lagere scholen, t.w. één boek spelregels en lezingen voor het eerste jaar één boek lezingen en godsdien stige begrippen voor het tweede jaar één boek, met lezingen en onderwijs no pens Godsdienst, geschiedenis, aardrijks kunde, rekenkunde voor de derde klas plus een kleine alias twee boeken en één atlas voor de vierde en evenveel voor de vijfde klas. Het Boek voor de derde klas kost elf liren, ongeveer twintig fr.; en de boeken voor de vierde kosten 19 li- ren en deze der vijfde 21 liren. Waarom werd het h; w jlijk van Jo anna van Savoië met Boris, den Tsar van Bulgarië, te As?isië ingezegend Om dat Assisië de geboortestad is van St Franciscus en dat prinses Joanna derde- ordeüng is van het franciskaner orde. Zij begeerde den huwelijks-ring te ontvangen bij het graf«*van Si Franciscus, waar ze zoo dikwijls is komen bidden, zelfs 's avonds en dit bij het licht van een al- taarkeersje. De eerbied voor den Assisiaanschen Heilige is eigen aan de familie van Savoië. In ce XIII- eeuw een andere Joanna van Savoië, ook derde-ordelinge, huwde Andriono III, Keizer van het Oosten en op haar sterfbedde verklaarde zij te wil len begraven worden in Assisië. Maria van Savoië, dochter van Karel-Emmanuël, werd ook in de Basiliek van Assisië be graven, ten jare 1656. Te Assisië weet men te spreken van de godsvrucht, de goedheid en de menschhevenheid van So- rella Joanna. Men zal u zeggen hoe een voudig zij is en hoe ingenomen voorde, eenzame en geruchtlooze plaatsen. Niet' te verwonderen dan, dat zij eene voorliet-; de had voor die kleine stad uit het Onr- briaansch land en voor den heilige der eenvoudige liedenen der armen. De zaken willen maar niet vlotten tus schen Frankrijk en Italië. Dezer dagen heeft G. Hervé, in zijn dagblad La Victoire openlijk een verbond aan bevolen tusschen Frankrijk en de duit sche partij Hitier. Hervé geeft dikwijls de gedachten weer van 't fransch Staats bestuur en ditmaal zou het wederom zoo zijn, hetgeen men in Duitschland stellig beweert. Briand, die om zijnen vriend Stresseman niet te misdoen Italië liet schieten, zoude hij nu niet willen zeker zijn dat hij niet te vreezen heeft van we gens Duitschland, om te kunnen Italië aanvallen Wat er ook van weze, Hitier heeft het aanbod van verbond geweigerd. In het voorlaatst tempeest op de kusten van Bretoenenland zijn 203 vis- schers verdwenen, hetgeen 127 weduwen miek en 193 weezen. Voor wie eene naald oi eene spelde zoude ingezwolgciri hebben, zoo het schijnt, ware het beste heelmiddel, eenige franschbroodjes te eten met boter en hesp en er tusschen eenige propjes ouate. Naaide of spelde vernestelen gemakkelijk in die ouate en zetten alzoo zonder ge vaar hunnen weg voort, tot dat ze komen in de wijde wereld. Anderen prijzen een ander middel Aardappelen eten, hoe meer hoe beteren om den eetlust aan te prikkelen, ze berei den op vee! verschillige manieren Ge kookt, gefruit, gebruineerd, doorgesteken, enz. vengemelde streek en trekken er naar toe te voet, per trein, per boot en per v'ieg- machien Allen trekken er naar toe met veel hoop, maar hoeveel zullen er niet ontgoocheld worden Vóór eenige jaren ontdekte men de goudvelden van Klondike, in Noord-West Amerika, dicht bij de poolstreken Geluks zoekers van uit alle landen zwermden er naar toe. Mgr Grouard, die nu een ne- gentigjarigeouderling is en die meer dan 50 jaar in de noordelijke streken als Bis schop verbleef, woonde dan op de boor den van 't meer der Slaven op een schoonen zomermorgen kwam men hem zeggen dat veel volk over het meer vaar de, in noordelijke richting. Als hij nu vernam dat het amerikanen waren, en engelschen, en franschen, en Italianen, enz., die zich spoedden naar de Klondi ke Arme lieden riep hij uit zij we ten niet welke schrikkelijke winter hen verwacht, na de schoone zomerdagen En aanstonds gaf hij bevel aan twee pa ters die ongelukkigen na te reizen en gin der in de Klondike een hospitaal en een toevluchtsoord op te timmeren, om er met den aanstaanden winter die geluk zoekers, die liepen naar'hun ongeluk, te kunnen bijstaan. De groote zake in die streek is van gebouwen aan te leggen half bedolven in den grond en waaraan al de deelen, die boven grond slaan twee voudig zijn Twee muren nevens elkan der en de tusschen-ruinite opgevuld met een stoffe, die de koude niet doorlaat twee vensters op te minsten eenige centi meters van elkander twee daken, enz. Voor wat de kleedij betreft, men moet ge kleed gaan met dikke dierenvellen, die een soorte zak vormen, hier en daar toe gesnoerd. Moeste er ievers eene speelt in zijn alwaar de koude lucht in kan, deze zoude u dood vervriezen. De Keizer van Ethiopië of Abyssi- nie is gekroond. Een eerste plechtigheid was het onthullen van een gouden stand beeld, voorstellende Keizer Menelik II, te peerde. Deze is de vermaarde vorst, die in 1896 de Italianen den klop gaf, de welke wilden zijn rijk binnendrinhen. De Italianen hebben eene colonie ten oosten van Abyssinie en wat treffend was, het leger van Menelik was gewapend met de geweren van 't pauslijk leger, die de Piemonteezen veroverden in Rome in 't jaar 1870 en die ze verkocht hadden aan den afrikaanschen vorst.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1