ILyCHT Offi VERGiSSISSEN., ran. Shakes Handelsbank BAfiK - UNIE BERICHT DE DRUKPERS MIJN GEDACHT "BriS ZÜü2flr-lïilSS!ÖÜSRiSSEii„ WEET GE WAT Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Beserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de ÏOO.OOÖ.QOO franken. 52e Jaar. - Nummer 46. 30 Centiemen. Zaterdag 15 November 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper K door het VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL Ypersche Kroniek. Drie maandelijksche Huishoudschool Missiedag Kerkelijk Nieuws II November te Yper N. V. ijd \)\>etsc\)e iloll ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opsteibureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen móeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui», 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3* Zaterdag der maand._ van 9 l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2" Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Wij hebben de eer ter kennis onzer lezers te brengen dat de abonnements prijs van Het Ypersche Volk voor het jaar 1931, evenals voor de andere weekbladen van de streek, op fr. 18.00 gesteld wordt. Wij hopen dat onze lezers goed ont haal zullen doen aan de kwitantie die hun door tusschenkomst van den post dienst binnen enkele dagen zal aangebo den worden. Het Bestuur. Het eerste, het noodzakelijkste, het dringendste onder al de werken voor den godsdienst, de zedelijkheid en het wel zijn van een volk is 't werk der drukpers. Men mag spreken over de doodnood- zakelijkheid van het bouwen eener kerk. Niemand zal het gewicht er van betwij felen maar, in onze maatschappij, nog kan dat werk niet opwegen in eerste aangelegenheid tegen het stichten van eene deugdelijke drukpers. Waartoe dient de Kerk als het volk er niet in komt. De eerste zaak is dus het volk onder- wijz n over de noodzakelijkheid van godsdienst en zedelijkheid in 't leven. Dan zult ge zien in de kerk en dan kunt ge ze behouden Hoe zult ge ze overtuigen 't en zij ge hun spreekt en hoe zult gij hun spreken ten zij door 't nieuwsblad. Dat is dus het werk boven alle werken! De vijand van Godsdienst en Kerk weet het wel, en daarom ziet het onge hoord geweld dat ze doen voor hun pen. Niets wordt er voor gespaard, noch geld, noch moeite, noch propaganda, noch aantrekking. Daarin dienen zij ons katholieken tot voorbeeld Gij mannen of vrouwen, die God be mint en het heil der zielen. Gij die houdt aan rust en vrede, gij die houdt aan zekerheid in 't leven en aan orde in de maatschappij, weet en zijt ervan over tuigd dat uw edelste en grootste taak is de katholieke drukpers op helpen en ondersteunen weet dat uw eerste plicht is de katholieke dag- en weekbladen staande te houden. Men bewondert en met reden uw vurigen iever voor 't werk van de voort planting van "t Geloof in de vreemde lan den... Dat is schoon en redelijk, die menschen zijn ook menschen, die zielen zijn ook zielen voor een zelfde einde als wij bestemd Men bewondert en met reden de edel moedigheid van vefe godvruchtige zielen om de kerken op te sieren. Dat ook is ferheven aan God eenen tempel geven weerdig van zijn Heerlijkheid en aan de menschen een huis weerdig van hunne grootheid Men bewondert den iever der Zusters der Meesters, voor de opvoeding der 'inders.dat ook is een dringend en ophef- end werk. Want die kinders zijn de oekomst en die zielen zijn weerdige landen. Maar zijn de zielen der noeste werklie- en minder zijn de zielen der ver- oolden, min belangrijk. Zijn de zielen er armen van minder weerde. En wie zal hun spreken, en wie zal un het woord des levens geven, wie zal an het woord der deugd en der ware reugd schenken tenzij de drukpers. Wie tl ze leiden ter waarheid En dan voor het ophelpen, het in and houden en het vooruitsteken van ft partij... wat vermag men zonder de zet. Men zegt het en met reden de drukpers de koningin der samenleving... 't Is zij - alles beheerschtDie de drukpers slt en ze wel hanteert, deze is het inbaar gedacht en de openbare opinie t openbaar leven meester ^'ieas brood men eet, diens woord *n spreekt, het dagelijksch brood der is het dagblad. Men mag dat bejam- ren, men mag dat beklagen Dat is de adzake en die dat niet ziet is steke- bd |Kristene volk, katholieke volk, steunt drukpers, leest uwe bladen, abon- u aan de gazetten van uw Geloof en uwe gezondheid. t alleen is redelijk, en dat is plicht Is rd en ils tg li) en hij an ;rs n- zij ien ren ris' nen lU<" :e-n- refS iz- ideü na»1 t.L, Hier als slotwoord kan ik niet beter doen dan de woorden aan te halen van een kloeke spreker, van een groot man in 't Congres der Drukpers te Parijs Generaal de Castelnau. Overal rond verspreidt en herhaalt deze hevige vermaningen en verwijten, die ik hier in 't openbaar uitspreek in eene taal die voorzeker uwe ooren zal kwetsen maar die gij wel zult veront schuldigen vurige woorden die ik aan de begoedde menschen toespraak Gij rijken opent uwe brandkasssn voor de verspreiding van de goede drukpers die uw geloof, uwe heerdsteden, uw vader land verdedigen, ik bid er u om Indien gij uwe coffre-forts niet opent, men zal u eerst de ingewanden open en dan uw coffre-forts. Zij verstandig en zwicht u voor die operatiën 't Was het ruwe woord van een sol daat maar 't is het harde woord der waarheid Toen de Nijveraars van Lyon, in zijn tijd aan Dom Bosco het redmiddel vroegen tegen al de vernielende gedach ten die de maatschappij te onderen brachten antwoordde Hij Één is en uw geld Hebt gij op de muren het gebroken geweer afgebeeld gezien Dat beteekent oorlog aan den oorlog Dat klinkt. En de socialisten, die uit alles munte weten te slaan voor hun pro paganda, hebben het goed gevonden plakbrieven te verspreiden, vergaderin gen en betoogingen in te richten om te doen gelooven dat ZIJ tegen den oorlog zijn, tegen militarisme en tegen alles wat daarmede in verband staat. Geheel wel. Niemand zal hun dat kwa lijk nemen oppervlakkig beschouwd, is die werking niet af te keuren. In den grond beteekent zij niets. Bluf en oogen verblinding De leiders worden verle gen zij bemerken dat zij hier en daar het vertrouwen niet meer genieten van vroeger. Van den eersten kant staan zij tegenover de immer sterker wordende organisatie der christene werklieden, die hun vertegenwoordigers hebben in de regeering en de arbeidersbevolking ondervindt al de voordeelen dezer orga nisatie en de wezenlijke verbeteringen door Minister Heyman verzekerd en van den anderen kant tegen den stijgen den invloed der communisten. Er moet dus gewerkt, geplakt, gebulderd worden met volle geweld anders loopen zij den berg af... Betoogingen houden tegen den oorlog, hier, bij ons, in België Is dat niet bela chelijk Wie in Gods naam zou verlan gen die schrikkelijke ramp te herleven Kunnen de socialisten ons zulke onmen- schen aanwijzen, we zullen de eersten zijn om zc openbaar aan te klagen. Te Koblentz, in Duitschland, enkele dagen geleden, werden de mannen van den Stalhelm, vrijwilligers, allen opge roepen. in 24 uren waren 110.000 man, uit alle gewesten van het rijk, in eene onmetelijke vlakte nabij de stad verga derd. Eens probeeren, ziet ge Zouden de belgische socialisten niet wel doen hunne vrienden van over den Rhijn aan te zetten tot het inrichten van vredelievende betoogingen met gebroken geweren? M. Vandervelde zou waaTlijk nuttig werk verrichten, indien hij met dat doel een omreis deed in Duitschland, waar honderd duizenden er steeds op belust zijn te herbeginnen en een nieuwen ooilog, vreeselijker dan dezen dien we achter den rug hebben, traag maar zeker voorbereid wordt. THOR. j Alle drie zijn te Rome in 1870 en met bil- itere teleurstelling doch ook met chris- i ten gelatenheid gehoorzamen zij aan 't bevel van den Paus, die om nutteloos i bloedvergieten te sparen, de witte vlag I doet hijschen. - Alle drie keeren terug naar 't Vader land. Na 9 jaren gaat een nieuwe opro|p door de wereld. Mgr Lavigerie, stichter der Witte Paters, vraagt enkele oud- zouaven van den Paus om de tweede karavaan van zijne missionarissen naar het onbekend en woest Midden-Afrika te vergezellen. Van Oost is er onmiddelijk bij en rukt zijne twee vroegere strijd makkers mêe Afrika is zoo ver, zcö spreekt hij tot zijn familie, maar 't is toch de naaste weg naar den hemel!» Hij staat zijn huis af om in 1879 onder de ongelukswet een vrije katholieke school in te richten, en weg is hij met zijn twee makkers naar 't doodend missieveld Het doodend missieveld Geen ander woord mag gebruikt worden om dit mis siegebied van Midden-Afrika in die jargn te bestempelen. Alle drie vinden er den dood Van Oost de eerste, in Januari 1880, te Tabora Loosveldt de tweede, in Maart 1880, te Zanzibaren D'Hoop de derde, in Uzizi. Die prachtige heldenlevens bewijzen zonneklaar dat katholieke aktie niet enkel eene uitvinding is van onzen tijd. Offervaardigheid en zelfopoffering voor Christus en zijn Kerk, zijn ten allen tijde het kenmerk geweest van edelmoedige christen zielen. De dood van onze drie Zouaaf-Missionarissen is een zegen ge weest voor de Missie van Midden-Afrika 't bloed der martelaren is 't zaad voor nieuwe christenen In Juni 1929 waren in die streek vier vikariaten ingerichf Urundi, Ruanda, Tabora, Tanganika, werden er aldaar op één jaar 2.155.809 communiën uitgedeeld Wat een prach tige oogst Reinier Ysabie, letterkundige te Leu ven, heeft op die historische gegevens zijn boeiend drama opgebouwd. De vier stemmige koren die het tooneelstuk op luisterden, werden getoondicht door E. P. Vereecke der Paters Redemptoristen. Dit prachtig tooneelstuk is een ge schiedkundig drama dat de heldendaden wil vereeren van drie roemrijke zonen onzer West-Vlaamsche gouw Van Oost, Loosveldt en D'Hoop. De plaats ontbreekt ons om het leven dezer drie helden te beschrijven. Dit al leen melden wij, dat in 1861 reeds, D'Hoop naar Rome vertrok, en dat Van Oost in 1866 en Loosveldt in 1867 hem aldaar gingen vervoegen. Alle drie zijn te Mentana in 1867, onderscheiden zich door hun heldenmoed en behalen met hun strijdmakkers een prachtige zegepraal 'over een vijand veel sterker in getal De burgmeester van Klotzche bij Dresden, hebbende twee menschen om ver gereden met zijnen auto en gedood, werd veroordeeld tot 7 maanden gevang. De minister van binnenlandsche zaken had gewild dat hij ontslag nam, maar de raad der advokaten oordeelde dit onnoo- dig, daar de straf niet eer-roovend was. De Burgemeester dan van uit zijn ge vang bestuurt zijne gemeente voorten al betaald zijnde door den Staat voor zijn werk, hij woont en is onderhouden gratis in een huis van den Staat. i In Zuid-Slavië zal eene belasting gehe ven worden op de engehuwden daarentegen zullen de gezinnen met meer dan negen kinderen van alle belastingen vrij gesteld worden. England sluit zijne werkhuizen, waar men de bestuurbare luchtschepen optim merde. De ramp van R 101 gaf daar aan leg toe en eenige duizenden werklieden vallen zonder werk. Koning Albert was in =tfariigny, gelegen in Zwitserland, te midden het Al pengebergte. Een voorbijganger, met zijn hoed in de hand, spreekt hem aan Mijnheer, laat mij toe, omdat ik Belg ben, u te zeggen, dat ge wonderwel ge lijkt aan onzen Koning!» «Ik wist het antwoordde Koning Albert dat heeft men mij reeds gezegd, 't Is verve lend., want dat is voor mij oorzaak van onaangename tegenkomsten Maar jongentje toch... hoe vuil! riep leene moeder haar zoontje toe, die be morst van school terug kwam. Ik heb jin de morre gevallen, zuchtte de knaap. En met uw bzsten nieuwen broek voegde de moeder er bij. Ja, ant woordde het kind, ik had den tijd niet hem af te doen. In de Vereenigde Staten ten jare 1929 kwamen 29531 menschen om, ten gevol ge van sutoongevallen, op de openbare baan. De Soviet van Moscou heeft een bevel uitgevaardigd waarbij in twee jaar tijds, alle kerkhoven moeten ver dwijnen, Al de lichamen, die er berus ten, zullen verbrand worden en de kerk hoven veranderd in openbare lusthoven. Een policie-agent in Montreal, (Canada), reeds 16 jaar in dienst, betrap te een dief... die op hem schoot. Na maanden verpleging is hij ten gevolge der kwetsuur bezweken. Vóór te sterven zegde hij Ik schenk vergiffenis aan mijnen moordenaar en ik verzoek ambts- genooten en vrienden geen bloemen te zenden, bij mijne begraving. Ik sterf arm. Mijne vrouw is ziekelijk, mijne schoon-moeder blind en ik laat zes kin deren achter, waarvan het oudste 12 jaar is en het jongste 15 maanden. Het gemeente-bestuur van Montreal, heeft dien gedoken held plechtig doen begraven In den Ma rok, tusschen Casablanca en Marakech, bestaat eene der indruk- wekkenste banen, die men ievers bewon deren kan. Zij is 250 kilometers lang, hebbende links 'en rechts een zomerweg voor ezel-en kameeldrijvers. Zij is recht door getrokken en onder meer op een af stand van 41 kilometers heeft zij niet de minste zwenking. Zij doorsnijdt maar ééne stad, het kleine Seltat, doorkruist woestenijen, stelt in verband de steden van het Noorden met de hoofdstad, gele gen in t Zuiden en eindigt daar t. w. te Makerech, omzoomd met paimbosschen. Die paimbosschen, afwisselend met ope ningen en bronnen, maken een vrucht baar geheel van 7 kilometers lengte. Eertijds bestonden geen ministers als nu. De koningen regeerden zonder wet gevende Kamers en zonder verantwoor delijke ministers. Gewoonlijk nogthans namen zij bij hen bevoegde mannen, als raadgevers, 't Schijnt dat de volks gezinde koning van Frankrijk, de H. Lo- dewijk, veel den vermaarden leeraar der Hoogeschool van Parijs raadpleegde, die mag aanzien worden als hetgrootste men- schelijk verstand, tot nu toe bekend, en wiens naam was St Thomas van Aqui- niën. Een afstammeling van den H. Lode- wijk, de sluwe Lodewijk XI, was een rappe kerel en deed meestal voort zonder raadgevers. Die Koning, voor zijne wan delingen, miek veel gebruik van een zoet- aardig peerd, niet groot, men zou nu zeggen een dobbel poney. Eens op wan del met hovelingen, die prachtige en forsche dravers bereden, werd hem door een der edellieden, die wat meer mocht zeggen dan de gemeene man, schertsend toegeroepen Majesteit uw peerdeken is het kloekste dier van geheel onzen stoet En waarom vroeg de Koning. Omdat het den Koning draagt en al zijn raadsheeren Dit jaar viert men de 70s,e verjaring van het Zouaven-ieger. Pius IX werd Pausen Koning van Rome gekozen in 1846, den 16 Juni. Twee jaar later, in 1848 het iaar der omwentelingen, moet hij naar Napels vluchten en deFranschen komen den H. Vader ter hulp, ontrukken wedeiom Rome uit de macht der oinwen- telaarsen brengen den Paus opnieuw op zijnen troon in 1850. In 1860, de Paus die geen leger had maar beschermd was door de fransche bezetting van Rome, neemt de beslissing van een eigen leger te vormen en doet een oproep aan de katholieke jongelingen van geheel de wereld. Zijn minister van oorlog Mgr de Merode, een belg, die in zijne jonge jaren als soldaat gediend had in Algerien en waar hij onder het bevel stond van La Moricière, is door den Paus gestuurd tot La Moricière, om aan dezen te vragen te willen het pauslijk leger in richten. De Generaal aanveerdt, dit in 1860, en drilt zijn ^eger, gelijk hij hei ge daan had met het vermaarde afrikaansch bataillon der zouaven. (Zouaaf is de Op Dinsdag 25 November 1930, te 8 l 4 uur, wordt de Feestzaal van het CHRSSTEH VOLKSHUIS, plechtig heropend met de opvoering van dit prachtig tooneelspel. In vele steden wordt het met een machtig succes opgevoerd, 't Zit vol fijnen humor en 't is een lachpartij van het be gin tot het einde. De Zaal is goed verwarmd. Kaaften zijn van nu af te bekomen in 't Christen Volkshuis en in den Katholieken Kring. Prijs der plaatsen 10, 8 en 5 fr. De kaarten van 10 fr. kunnen voorbehouden wor den mits opleg van 2 fr., de kaarten van 8 fr. miis opleg van 1 fr. naam van een algeriaanschen stam). Aan zijne soldaten geeft hij als uniforme den wijden algeriaanschen broek, sarouël genoemd, en als hoofddeksel de roode turksche muts fez Zijn leger werd roemrijk verslagen in Castelfidardo, na bij Lorette, door de piemonteesche legers, die inval gedaan hadden in de noordelijke staten van den Paus (1861). Methet beleg en de inname van de zeestad Ancona ein- digde die eerste oorlog. De Noordelijke Staten van den Paus bleven ingelijfd bij Piemont. Tot in 1870 had het pauslijk leger maar af te rekenen met de inlandsche omwen- telaars, aangevoerd door Garibaldi, en won o. m. den slag van Mentana in 1867. Met den fransch-duitschen oorlog in 1870 werd de fransche bezetting van Rome te ruggeroepen, de piemonteesche legers, in de pauslijke gedrongen, marcheerden op Rome en daartegenstand nutteloosbloed- vergieten was, gaf de Paus en zijn leger zich over den 20 September 1870. Dan begon de strijd tusschen Vatikaan en Quirinaal, dewelke verleden jaar ein digde met het akkoord van Lateranen. De Apotheek van M, Van Walle- ghem, Statiestraat, zal alleen open zijn op Zondag 15 November 1930. Met nieuwjaar zal nogmaals de rond reizende Landelijke Huishoudschool ha ren driemaandelijkschen leergang herne men, hier in de stad. De jonge meisjes die twee jaar geleden deze lessen gevolgd heb ben kunnen getuigen hoe nuttig en leer zaam ze zijn. Al wie begeert den leergang te volgen moet binnen de veertien dagen hunnen naam opgeven aan den E. H. Proost van den Boerenbond, Guido Ge- zelleplein, 1, of Mevr. Fache, Lesgeefster der Huishoudschool, Sint Jacobs Nieuw weg, Yper. Op Zondag 30 November, zal alhier in de kerk van den H. Jozef (E.E. P.P. Dis- pal calsen) een plechtige Missiedag gehouden worden ten voordeele van de Missiën in Indië. 's Morgens onder al de Missen, 5, 6 v2, 7'/2, 9 u. Hoogmis en te 10 Vs u. aanspraak en omhaling door Z. E. Pater Dominicus, prior te Brugge, gewezen provinciale Overste in Indië. 's Avonds in de feestzaal var. 't College (Bollingstraat) luisterrijke Missieavond. Om 6 ure voordracht met talrijke licht beelden door Z. E. P. Thomas Aquinas, provinciaal. Kaarten aan 5 fr. en 3 fr. Familiekaar- ten (3 personen)aan 12 fr. In St MAARTENS Aan de Derde-Ordelingen zal de Gene rale Absolutie gegeven worden, onder al de H.H. Missen. Woensdag a. s. feestdag van de H. Elisabeth van Hongarie en Vrijdag a. s. feestdag van O. L. V. Presentatie of opdracht. In St PIETERS: Op Zondag 16 November 1930. Ten 8 1/2 u. zielmis voor A'oïs en So phie Thoris. De 12e verjaardag van den Wapenstil stand, werd hier te Yper, bij uitzondering door een prachtig weder begunstigd, alge meen gevierd, 's Morgens om 10 u. werd in St Maartenskerk, op aanvraag van de i Invalieden Bond, een plechtige lijkdienst gedaan tot zielelafenis der gesneuvelde soldaten. Eene talrijke menigte hadden oproep van den Bond beantwoord en vul de de beuken onzer prachtige Kathedraal. Onder de aanwezigen bemerkten wij de Heeren Sobry, Burgemeester,en C.D'Hu- vettere Schepen van stad. Omtrent hetzelfde uur, had er aan het engelsch gedenkteeken, van de Meenen- poort, eene plechtigheid plaats, ter nage dachtenis van de gesneuvelden onzer bondgenooten. Geheel de Engelsche Ko lonie was aanwezig en de protesfantsche bisschop van Fulham woonde deze plech- heid bij. Gevolg gevende aan den oproep door

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1