iarïa-ÖÉYli-öiilMfi tm flosii Oor oosten Handelsbank BANK - UNIE ui§ zijn tegen dsn Hathoiishen CinemaCöUSEum DIE DOiïlElt IÏ1ET GROENE H010EN WEET GE WAT 100.000.000 franken. SNEEUW OP DE STAPPEN N. V. Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Banken overtreffen de 52; Jaar. - Nummer 49. 30 Centiemen. Zaterdag 6 December 1930. Katholiek "Weekblad van het Arrondissement Yper CIKEJVIA COhlSEÜM Toon Verheye naar Carthago ABOKXEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opsteibureel ABOXXEMEXT VOOR T BUITENLAXD 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EX OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casjer) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGIXGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden rvoraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D-" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huU, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3* Zaterdag der maand,van 9 ]/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in He* Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK YPER (Arrondissement) Wie zegt dat? 1*. - Ten eerste, al de vijanden van onze Christens Werkersorganisatie. De Socialisten die zooals altijd laster en leugen verkoopen en die vreezen voor hun ltalandijze; de an deren omdat ze jaloersch zijn van onze prachtige organisatie die overal in ons Ar rondissement krachtig opbloeit en die naast de vele diensten die zij aan onze arbeiders bewijst, ook modern, maar gezond plezier wil geven. Tot al dezen zeggen wij: Heil cnzen Katholieken Cinema, tot spijt van die 't benijdt! 2° - We zijn tegen den Katholieken Cine ma, zeggen sommige Katholieken die hooren van ï&ogezeide neutrale of slechte cinema's. 't Is waar, daar zijn veel cinema's waar men fJms vertoont waardoor de deugd ge vaar loopt, waar men speculeert op de slechte driften om het volk aan te trekken, waar zoogezeide neutraliteit of goddeloosheid, ge-! kleece of ongekleede zedeloosheid hoogtij viert. Dat ieder Katholiek daartegen is of daartegen zou moeten zijn en er geen voet zetten, is ook waar. Maar dat zulks in den Katholieken Cinema zal gebeuren, is geen waar. 3" - We zijn tegen den Katholieken Cine ma. zeggen sommige achteruitkruipers, die altijd boffen met dien goên ouden tijd, waar alles zoo goed en zoo wel was, en zooveel beter als nu. Tot dezen zeggen wij: Wij, Katholieken, moeten meegaan met onzen tijd, en films ter onderrichting zullen we geven, grepen uit het leven ter leering van den godsdienst, van de sociale beweging en haar beste op lossing. En we zeggen met den Aartsbisschop van Praag: indien St Paulus heden ten dage leefde, hij zou den film benutten. 4° - We zijn tegen den Katholieken Cine ma, zeggen sommige zwartkijkers, want daar is al plezier genoeg in de wereld. Tot dezen zeggen wij: daar is geen waar plezier genoeg' in de wereld. Het moderne heidendom met al zijn bederf, met al zijn danszalen, cinema's, theaters, heeft de op rechte vreugde uit ons midden verbannen, omdat er bij dat zoogezegd plezier een bit teren nasmaax komt en veel ellende. Wij willen onze kinderen, ons volk van die ge vaarlijke tooneelen en films en zalen afhou den en hun gezonde en zedelijke ontspan ning bezorgen. Leve de vreugd, want vreugd is deugd! Daartoe moeten onze films geen sermoenen zijn, noch levens van heiligen vertoonen. We mogen beter dan lijk wie, ons goed doen aan den gezonden lach van Charlie Chaplin. Of is dat ook geen werk van bermhertigheidmeer ware vreugde te brengen in het leven van den mensch? Leve dus de Katholieke Cinema COLI SEUM St, Jacobsstraat, 30, Yper. Opgericht door de Katholieken, voor alle Katholieken dankt het Komiteit al degenen die zoo mild hebben gesteund. Onze Cinema staat in den trouwen dienst van Christus en wil een middel zijn voor opvoeding, ver- zedelijking en eerlijk verzet! Katholieken, steunt onzen Cinema, zendt er uw kinderen naartoe en komt er zelf! OPENING VAN DEN in 't Christen Volkshuis Si jücóbstraat, 30 YPER Zaterdag 6 December te 8 uur en Zondag 7 December te 4 en 8 u. (Ces Dames aux Chapeaux Verts) Prachtige moderne comedie in 9 deelen. en POMPT TOCH, POMPIERS... Klucht in 2 deelen. Prijzen 5, 3,50, 2 fr. - Kinders 2 en 1 fr. Als de Almogende de ziel van Maria schiep, Hij schiep deze zonder erfzonde en vereerd met de Heiligmakende Gratie, dit ter inzage der verdiensten van haren toekomenden Goddeiijken Zoon. In 1854 heeft Paus Pius IX op onfalba- re manier verklaard, dat die waarheid een punt van 't Geloove is en sedert dien, wie die waarheid zoude durven be strijden moet als Ketter aanzien worden. Wat veel bijgedragen heeft om den Paus te bewilligen tot die verklaring over te gaan was de algemeene begeerte der geloovigen, dewelke grootelijks verwekt werd door het verspreiden der Miraku- leuze Medallië Den 27 November 1830, dus pas vóór 100 jaar, Catherine Labouré, novicië in het Klooster der Zusters van den H. Vincentius te Parijs, werd begun stigd door een hemelsch vizioen. Aan haar verscheen Maria,in het wit gekleed, dragende een witten sluier op het hoofd, de armen grondwaarts uitgestrekt en van haar handen af schitterende lichtstralen benedenwaarts uitzendende. Onder haar voet wrong zich machtloos het helsch serpenten rond de verschijning stond er te lezen O Maria, zonder vlek ontvan gen, bid voor ons, die tot U onzen toe vlucht nemen Bij het verdwijnen van dit eerste vizioen, verscheen er een tweede Eene M, bekroond door een kiuis eronder twee Herten, waaruit vlammen opstegen en het een omgord door doornen het ander door rozen. Ter zeiver tijd hoorde Catherine Labouré eene stem, die haar toeriep Doe eene medallië slaan, voor stellende wat ge gezien hebt en verspreid die de wereid*aoór Met instemming en goedkeuring der geestelijke overheid heeft Catherine La bouré Maria's verzoek ingewilligd. Die medallië, verspreid in veel landen, was de oorzaak van menigvuldige wonderbare genezingen, zoodanig dat ze de name verwierf van Mirakuleuze Medallië en zij heeft die algemeene strooming ver wekt, waardoor de geloovigen verlang den, dat de Paus, opvolger van Petrus, op onfalbare manier Maria's Onbevlekte Ontvangenis verklaren zou. Dit laatste geschiedde 24 jaar na bovengemeld vizioen. Maandag 8 December te 7 u. Heerlijke film over de H. Hartebonden op 't Eucharistisch Congres. Prijzen 3 en 2 fr. Zaterdag 13 December, te 8 u. en Zondag 14 Decemb., te 4 en 8 u. naar La Neige sur les Pas door H. Bordeaux. Prijzen 5, 3.50, 2 fr. - Kinders 2 en 1 fr. Kinderen toegelaten.Goed verwarm de en modern ingerichte zaal. Koste- looze kleerkamer. Verfrisschingen in den café te bekomen. Leest en verspreidt HET YPERSCHE VOLK Bovengemelde medallië heeft ook veel bekeeringen verwekt, waarvan de ver- maardste deze is van den jood Ratisbon- ne. Deze was geboren en woonachtig in Vrankrijk, namelijk te Straatsburg. Die jood, toebehoorend aan eene vooraan staande familië, 28 jaar oud en bedoelen de zijne krachten, verstand en geld te besteden aan de verbetering van 't lot zijner stambroeders, was verloofd. Den winter vóór zijn huwelijk,(namelijk 1841- 1842), was hij van gedacht Palestina te bezoeken en vooraleer te Napels in te schepen voor het Oosten, bezocht hij als nieuwsgierige touriste de stad Rome. Daar kwam hij in betrek met de familië de Bussières. Een lid dezer familië was nog protestant en een ander had het protestantisme afgezworen om Katholiek te worden. Deze nu trachtte Ratisbonne te bekeeren tot den Roomschen Gods dienst, als zijn broeder reeds vruchteloos gepoogd had hem te bekeeren tot het protestantisme. Maar Ratisbonne ant woordde beslist op al zijne redeneeringen: Ik ben jood geboren en zal jood ster ven. Niets zou mij van gedacht doen veranderen.Hewel zegde hem einde lijk baron de Bussières Indien gij u standvastig waant, zoudet gij, om mij genoegen te doen, dit kleinood op u wil len dragen En hij bood hem eene mirakuleuze medallië aan. Ratisbonne weigerde. De Bussières drong aan zeg gende Gij beweert dat het dragen van dergelijke zaken noch goed noch kwaad kan hewel doe het alleenlijk om mij ge noegen te verschaffen Daarop aanveer- de Ratisbonne de medallië. Zoudet gij ook het gebed van den H. Bernardus Gedenk, o heilige Maagd... dagelijks willen opzeggen en de Bussières bood aan Ratisbonne een exemplaar er van aan. Op nieuw weigerde de Jood. Daar de baron een tweede maal zegde Gij beweert dat het prevelen van die woorden noch goed noch kwaad kan... doe het alleenlijk om mij te voldoen En Ratis bonne stemde insgelijks toe. Daarbij bleven de zaken voorloopig en dagen lang was geen de minste verandering' te bespeuren, bij dien jongen jood aan de wereld verslaafd en met alles gekkenöe. Den 20 Januari 1842, bij een morgen-rit, reed Ratisbonne met zijn vriend voofbij de Scala Sancta, d. i. de witmarmeren trap van 't paleis van Pilatus, dpor Helena naar Rome overgebracht en die de geloovigen, uit eerbied voor Chris tus. Die de c i trap verschillige malen opsteeg en aidaalde, knielende -be klimmen.«O die kleingeestige menschen» riep onze jood schertsend uit. En zeggen voegde er de Bussières toe, dat gij dat ook binnen korts doen zult. Nooit, nooit» antwoordde Ratisbonne. Weinige oogenblikken later hield het rijtuig stil,voor 't Klooster van St Andreas der Minderbroeders. En terwijl baron de Bussières 't Klooster binnenstapte voor eene kleinigheid te regelen, bleef Ratis bonne in de Kerk om er de schilderijen te bewonderen. Enkele minuten later, vond de Bussières, bij zijne terugkomst in de Kerk, zijnen vriend snikkende, in het Kapelletje van St Michiel. Wat hapert er Geen antwoord en zij hadden reeds lang de Kerk verlaten vooraleer Ratis bonne een woord spreken kon. Ik ben Katholiek zegde hij eindelijk. In de Kerk zag ik al met eens gewelf en pilaren verdwijnen een schitterende klaarte had alles ingenomen en ik ontwaarde een vizioen, zoo als op de medallië verbeeldt De verschijning sprak geen enkel woord, maar ik verstond alles. Wanneer zoude ik kunnen gedoopt worden Weinige dagen later, 30 Januariwerd Ratisbonne gedoopt door den Kardinaal Patrixi, [Vicaarheer zijner Heiligheid, 't Was onnoodig het doopsel uit te stellen, om reden van voorafgaande onderwijs, want ik verstond alles -> was niet te veel gezegd. Ratisbonne immers, in één oogenblik, kende beter de godgeleerdheid dan Seminaristen die jaren lang zich op die studië toegelegd hebben. Ook wan neer korts nadien hij van zijn huwlijk afzag en vroeg om priester gewijd te worden, dit werd hem aanstonds toege staan. Als Roomsche-priester is hij dan naar Palestina gaan wonen en heeft daar een Klooster-orde gesticht De Damen van Sion, die kostscholen openhouden voor jonge Jodinnen, waarvan velen, zonder dat er het minst aangediongen wordt, Katholiek worden. (Vervolg.) 'k Zie nog die eenvoudige helden optrekken in 't donsende licht der lichtkogels, 't geweer op den schou der, den besmeurden helm op het hoofd, 't gulle woord op de lippen en den heldenmoed in het hart. 'k Zie ze nog op de voorposten Hier staan zij achter een aarden verhoog, den blik in de duistere ruim te. 't geweer aan de hand en 't on misbaar cigaretje verdoken.' want dat ziet de vijand van ver... Zoo staan ze daar hun getweeën, gedrieën, heel den nacht door. Van tijd tot tijd klimmen de lichtkogels de hoogte in, een oogen blik verschijnt voor u de vernieling rondom u en ginder verder hij de vij andelijke posten alles valt weerom in "t duister. Daar droomden zij van va der en moeder, van geliefden daar ge laten in 't lieve bezette gebiedja. onwillekeurig vezelden zij soms .be- trouwvol hun heimwee uit!... Dan kon men spreken... Daar echter, op dien anderen post. gaat het er niet zoo gemakkelijk naar toe. De Mannen liggen tegen de wan den van een dresput aan. Rondom niets dan putten, reusachtige trachters... En dan die spanning die drukt op het gemoedonophoudelijk mogen zij een duitsche torpedo verwachteneen slag. een klimmend vlammetje... zij wijken rechts of links, vooruit of ach teruit volgens den nood van 't oogen blik. om niet aan stukken te zijn ge slagen door 't moordend tuig dat har sten komt boven de hoofden of hen zou bedelven onder den grond, en dat veertig, zestig malen op een nacht... Wat een levenIn weer en wind, daar het vuur van verborgen helden moed. en zulks dag in, dag uit, overal, altijd!... Daar lag. in 1918. op de hoogte Cra- onne. den duitschen post. Vandaar zond de vijand telken nachte zijn ver vaarlijke torpedos naar onze jongens uit. Het duurde en 't duurde lang, maar blijven duren, dat kon toch niet. Die schans, die heele reeks, al de schansen daar. links en rechts, zij moe ten ingenomen worden. Iffotten en ka- rabiniers zullen hier den slag slaan, een meesterwerk. 'k Laat nu het woord aan Een die er hij was (E. H. Aug. Nobels, aal moezenier), zooals hij schreef in den Belgischen Standaard (6 Septem ber 1918). In den namiddag van 26" (Oogst maand) legde de Kommandant Bon- neire al de soldaten die de expeditie zouden mede maken, het volledig plan vóór, en toonde aan, op de kaart, wel ken rol elkeen te vervullen had in ge heel het spel, zoodat in al de gemoede ren een zelfde herouwen op zekeren uitslag heerschte. Op de hoogte van Craonne ligt de vijand ons te beloeren, zijn machine geweren en torpedowerpers bedreigen ons te allen kante. Die hoogte, sterk verdedigd, dient ingenomen, onze doo- den aldaar gewroken «Wij gaan ze nog een pakken!» klonk het geestdriftig hij de eenen, terwijl de anderen meer nuchter de zaken beschouwdenWe staan er vóór, we moeten er dóór was hun gelaten doch manhaftig besluit. En, als 't avond werd, "trokken in de deemstering kleine groepjes naar 't kapelleken in het bosch. Talrijk wa ren ze, officier en soldaat die zich schaarden onder 't vaandel van het Heilig Hart. Een ontroerende st'iltc overwelfde deVotelijk de communi- ceerende jongens. I-fen lange reeks autos voert ons naar de vuurlijn. Ontzagwekkende stilte die 't onweer voorafgaat... Nog een handdruk in 't voorbijgaan en daar trekken de kolonnen in de ma neschijn, elk naar zijn post. Om 1 uur breekt al met eens een da verend kanonvuur los op heel de vij andelijke stelling. Schrikwekkende kring van vuur en rook En zie, onze jongens, even nog eenvoudige piotjes, springen op als helden. Hals over kop, door ohusputten en slijk, over pinne- kensdraad en versperring bollen ze vooruit zooals ze het zelve noemen recht op de logge schansen af. Komt er uit, de Belgen zijn hier de baas! En terwijl de obussen rondom als duivel dansen en springen, gaat de draf woester en woester, van den eenen beton naar den anderen. Doch niet overal gaat het even glad. In 't Zuiden, waar de schans reeds ontruimd was, worden, uit een verder afgelegene, vuurpijlen geschoten. Daarheen, en weldra, door de kogels weg, staan ze er rond en 't hol is uitgekuischt met gevangenen en ge kwetsten. Bij de 2" colonne stormt de kom mandant aan 't hoofd van zijn man nen vooruit. De vijand onthaalt ze op vlucht van granaten. Mannen vallen getroffen, doch de bende draaft voort al roepen en tieren. Het fort is om singeld doch spuwt granaten en ko gels. 't Regent hier vuur en dood en heldendaden. Wie eerst genoemd? of den dapperen Van Winkel die na vier jaren front, vooraan op de schans toe spring, door een granaat getroffen, tegen den muur doodvalt? of de moe dige brankandiers die midden kogels en scherven, dooden en gewonden op lichten? of de schandere piotjes die met vaderlanderkens de schietga ten stoppen? of de verwondenen zelve?Henrietje Coghe, wiens voet is afgeslagen en die zijn makkers op beurt de vuisten hallendZiet dat ge ze te pakken krijgtOf Pan- nekoekske. die. haast stervend, zucht ze zitten daar. en nu kan ik er niet aan! of Luitenant Closset, getrof fen door kogels en granaten terwijl hij kalm rond het fort wandelt om de gaten op te speuren en die aan zijn verpleger zegtNaar mij inoet ge niet omzien, zorg voor de mannen en als zij hem willen heendragen zich boos maakt gaat :,aar uwen post, jongens, en laat tnij liggen». Hals- starig blijft hij weigeren het slagveld te verlaten om van in 't open veld den strijd te volgen. 't Zal u 't leven kosten meent iemand. (Ja ne fait rien. e est mon caractère comme <;a «Dat is niets, 'k ben ik zóó!» of... maar ik kan toch allen niet noemen. Eenige staalkens Hij de grepe mogen volstaan. Zuidwaarts, rondom Craonne. is een geweldige kamp aan gang: de vij-t and verdedigt met uiterste woede zijn sterke stelling. Doch te vergeefs. Ser geant Schroeder beukt tegen de deur aan, en gaat ze uitlichten, als een gra naat hem neerhakt. Nog ligt hij, bloe dend. granaten te werpen in 't deur gat tot een kogel hem doodt. Weldra is 't fort omsingeld en heel de beman ning gedood of gekwetst. C. J. ('t Vervolgt.) De Cirkus Aiberfini, van Rot tenburg (Duitschland) heeft een perso neel van 900 man, waarvan meer dan de helft Roomsch-Katholiek zijn. Voor dezen heeft het bestuur aan de geestelijke over heid een priester-almoazeniep ge vraagd. Dit werd toegestaan en deal moezenier gaat inwonen in eenen bijzon deren woon-wagen, waarvan een deel in gericht is als kapel. Te Lourdes is een geneesheeren bureel, dat zich bezig houdt met het on derzoek der wonderbare genezingen. In 1930 zijn daar komen deel nemen aan de werkzaamheden 938 geleerden, waarvan 489 Franschen, 103 Belgen, 79 Italianen, 47 Spanjaards, 89 Noord-Amerikanen, 38 Zuid-Ameiikanep, 12 Hollanders, 20 Zwitsers, 17 Ieren, 16 Duitsche en ver ders Zweden, Denen, Polakken, enz. Te Tourkonje heeft het huis Odoux zijn 150 verjaardag gevierd. Se dert 1780 hebben daar vijt generatiën Jer zelfde familie elkander opgevolgd. In de huis-papieren bewaart men eeuwe-oude rekeningen, die te kennen geven dat de overgrootvader Odoux-Du- thoit, kousen kocht aan 12 frank de do zijn, dewelke hem per expres uit Parijs toegezonden werden. Die expres was drie dagen diligence DIEN GOEIEN OUDEN TIJD driejarigen ouderdom naar Frankrijk zonden, als verloofde van den Dolphijn d. i. den troonopvolger. Deze Dolphijn koning Karei VIII geworden, zond 5 jaar later zijne bruid terug naar haar vader, om later in huwelijk te treden met Anna van Bretoenen. In 1497, dus op 17 jarigen ouderdom, trouwde Margareta met Joan van Castil- lie, die nog het eerste jaar van hun hu welijk stierf en zij verbleef maar twee jaar in Spanje. In 1501 ging zij een tweede huwelijk aan met Philibert van Savoië en verbleef op een kasteel bij Bourg. Haar tweede man stierf drie jaar later en zij was op nieuw weduwe aan 24 jaar. Alswanneer haar broeder Philip, vader van Keizer Karei, stierf in 1506, Keizer Maximiliaan van Oostenrijk, belaste zijn dochter met het bestuur der Nederlanden, hetgeen zij uitoefende gedurende de min derjarigheid van Keizer Karei en daarna nog tot aan haren dood in 1530. Bij Bourg, namelijk te Bron, had zij naar den dood van haar tweeden man het oprichten begonnen van een Benedictij ner-Klooster, in wiens kerk zij begeerde begraven te worden, met Philibert en met dezes moeder. Het werk begon in 1506 en het duurde 26jaar om ditpraalgebouw af te werken. Het mag aanzien worden als een gewrocht van Lodewijk van Bo- ghem, uit Brussel, metserbaas, die alles bestuurde het oprichten, de versiering, het beeldhouwwerk, de vloeren, debrand- vensters en die zich helpen deed door veel vlaamsche kunstenaars o. m. Jan van Roomeook genoemd Jan uit Brussel. Zondag laatst was er in de kerk van den Brou, bij dit praalgraf van Margare ta, een herdenkingsfeest en alhoewel die kerk, gestolen door het fransch staatsbe stuur, niet meer dient voor den eeren- dienst maar voor museum, had men toe gelaten er eene mis te celebreeren. Bij deze plechtigheid was onze Koning vertegenwoordigd. In de versiering van graf en van kerk, ontwaart men ten allen kante, de leuze die Margareta gekozen had om het on gelukkig bestaan van hare jonge jaren te kenmerken FORTUNE. IN FORTUNE. FORT. UNE. HET LOT WAS ZEER NOODLOTTIG VOOR ÉÉNE. Zondag, 30 November I.I., was het 400 jaar dat in Mechelen Margareta van Oostenrijk gestorven is. Deze geniale vrouw was de dochter van Maria van Burgondiè en moei van Keizer Karei. Zij werd geboren te Gent in 1480 en aan DE ZORG DER GENTENAREN TOE VERTROUWD, die op vraag van Lode wijk XI, koning van Frankrijk, ze op Raode regen is gevallen in Barce lona wat men eertijds zoude aanzien hebben als een FATA-MORGANA of tooverij-verschijnsel, wordt nu zoo uitge legd 't Is rood zand uit de Sahara-woes- tijn, opgezweept door het tempeest dat verre weg-dreef in het luchtgeruimte en nedervallende zich mengelde met regen druppels. In Parijs en in Hoesselt (Limburg) is er zwarte regen of slijkregen gevallen. Van waar dat slijk Vóór menige jaren viel zulke regen in Constantinope! en was

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1