Handelsbank BANK - UNIE KERSTDAG HET KIND Tragische Duiking WEET GE WAT 100.000.000 franken. 'Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper T N. V. Kalanderberg, 1, GENT betrokken bij de Het Kapitaal en de Reserven der bij deze UNIE aangesloten Ranken overtreffen de Zaterdag 20 December 1930. CINEMA COüISEDM Zaierday 20 Decevriber te Sr Zondag 21 December te 4 en 8 Maandag 2 2 Decam'yer te 8 u. DE De GlEB van dsn RANCH Postzegels met godsdienstige beel tenissen In 1860 was er een postzegel der eilanden lies Vierges (Midden Amerika) meteen Maria-beeld 't zelfde voor Letland (ten jare 1918), alsook voor Beieren en Hongarie. Voor deze laatsten, waren er de spreuken bijgevoegd Pa- trona Bavarioeen Patrona Hungarioe. Een Sarre-timber, weerde 10 fr. nu nog in omloop, is versierd met een pieta-beeld d. i. O. L. Vrouw der 7 weedommen en een timber van Chili, stelt den vermaar den Christus van het Andes-gebergte voor, weerde 25 centiemen. Scheeve waken. Met 1" De cember begonnen de zes donkere weken, die eindigen met lln Januari. Een Woordeken Uitleg MIJN GEDACHT Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen Te POPERINGHE, in zijn haia, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3' Zaterdag der maand.^ van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 *4 tot 12 uur, in Het Kapitel ABQNNEMEXTPEIJS 1 Jaas ;15 fr. 6 nüanden 9 fr. 3 maanden 5 £r Men abonneert ia alle 5 ostkantoren ei in het Gpstelbure» 1 AS'0 N N E M E NT VOOR *T BUÜTENLLND 25 frat-k. Op het Opstelbureel a'lteen te ivragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckr-ekening 40.201 (j - ".ASjEltj waarof alle v.-ekedae;en inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot tö uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeren tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. iHANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK k 't Christen Volkshuis Si Jacobsi'aat, 30 7J[ER en Ontroerend Zeedrama in 7 deden, met aangepast muziek. Spel ranChaflis Vane; en Jackie Morpier en Kluchtige Cotn-Boy in 5 deelen. Prijzen (Balcon) 5 fr. - (Benedenzaal) 3.50 fr. en 2 fr. - Kinders (Balcon) 2 fr. - (Benedenzaal) 1 fr. Kinderen toegelaten.Goed verwarm de en modern ingerichte zaal, Koste- looze kleerkanrer. Verfrisschingen in den café te bekomen. VREDE Kerstmis is het christen feest hij uitmuntendheid; men kan toch niets christelijkers uitdenken dan de ge boorte, de aankomst van Christus zelf. En wat zongen de engelen bij zijne wieg, hij zijne krib? Vrede, zongen ze, vrede voor al wie 't goed willen. Vrede is dus een Christen produkt en hij die ze bracht op aarde is een vrede- koning. Niets lijkt mij liefelijker in geheel de christene liturgie dan de vre- cledag, de feestdag van Kerstmis. Mij dunkt dat op dien dag alle veete, alle twist, alle oneenigheid van zelfs moet stilvallen en zwijgen, zwijgen voor goed. Mij dunkt dat ik op dien dag de roode blofwrn van vf de ine .bloeien op de sneeuw der wereldsche koudheid. De Engelschen drukken dat goed uit met hunne Hollx of Hulste. Op Kerstdag hangen ze geheel het huis ermee vol en een hulstetakje zit ge jukt op den brandenden plum-pudding wanneer hij op tafel komt. Roode bes sen heeft de hulste en altijd groene blaren, beteekend het bloeien van cle liefde op het groenen van de hoop. 't Is Kerstdag! neen 't en valt geen sneeuw zong Guido Gezelle en inderdaad is het dubbel Kerstdag wanneer het Go- deskind oj> den sneeuw kan ter wereld komen. Want merk wel wat wij, Christenen, .voor hebben bij andere menschenWij vieren niet slechts onze feesten, wij beleven ze, wij her leven ze en op Kerstmis wordt we zenlijk voor ons het Christuskind ge- horen in de nachtmis. Wij hooren de Engelen zingen, wij zien de herdertjes gaan en wij gaan mede en vallen geknield op den grond van de krochtwij hooren het stroo zuchten en kraken onder den teede- ren last van het lijf des Vredekonings. Wij ontvangen Hem en dragen Hem onze giften op gelijk Melchior, Bal- thasar en Gasjiar. de drie Oostersche koningenden wierook offeren wij den God. het goud bieden wij den koning en de myrrhe dragen wij op aan den mensch, dankbaar als we zijn omdat Hij gekomen is en telken jare weer komt en ons den vrede brengt, den stillen zoeten vrede. Hij heeft het met zijn eigen mond gezegd dat hij ons den vrede gaf, zijnen vrede, niet eene zooals er de wereld geven kan. Achwat kan de wereld al veel geven in opzicht van vrede? Ze bezit hem zelf niet en ze poogt en ze pijnt vruchteloos om hem te brengen en om hem te herstellen waar hij geschonden is. Meer dan tien jaar heeft ze gezwoegd en gewerkt aan den vrede na den grooten wereld- krijg. Meer dan tien jaar en hoever is ze nu Heeft men nog ooit iets ge zien dat zoo kreupel was als die zoo genaamde vrede volgens de beginse len der wereld verwerkt. 't Was zonneklaar dat het aldus zou uitkomen. Had men niet begonnen met den afgezant, den plaatsvervanger van den Yredekoning buiten te sluiten uit de vredesonderhandelingen? Z. H. de Paus werd zorgvuldig bui tengehouden. buiten de bijeenkomsten en de besprekingen der mogendheden. En 't is gegaan gelijk vertelt wordt in Het Evangelie: de eene blinde heeft den anderen blinde willen geleiden en ze zijn beide gestort in den put, den put dien zij zelf hebben gegraven. De wereld wil van Christus' vrede niet, zij weigert de vrede van Kerst dag. En nochtans is zij er niet te be ter om. Indien immers allen eens leefden volgens de leer van Christus Vrede- jkoorag en volgens i !e voorschriften van hvt Evangelie hoe zou er die arme sloore van er* wereld anders wt zien. (leen tronen zouden gelijk nu staan beven op hunne grondvesten. Geen staten z.otrden ^cheurett vaneen ge- wreteo door we lerzijdsche haat en staatkundige verf» -eklhek. Geen faviilie. dt Staat in de kimt. I zou uiteengv'smetefj staan, ouders z<m- den hun kbrlers beu innen met wijs heid en vastberadenheid, kinders zou den hunne ouders liefhebben broom en ej rbied. i*inurs lang te mogen leve. op Ie aardt. Onder elkander zouden ze. gelijk Paulus zegt, malkander*. lasten dragep. lijd zaam en verduldig zijn. •Genu menschen zouden tegenover elkander staan met gloeiende oogcn. met gebalde vuisten en gespannen tan den. gereed om den een en den ande ren te verslinden lijk hongerige wol ven- Leefden de volkeren volgens het, Evangelie, dan ware het uit met het militarisme, het vraagstuk der ont wapening zou vanzelfs zijne oplossing vinden en men zou 't niet meer bele ven dat duizenden jonge levens in hunne bloei gemaaid wordendat stroouieu van menschenbloed gelijk een ziedende zee over den aardbol spoelen dat nijllioenen lichamen ge schonden worden en gekwetst, gru welijk uiteengeschoten en dat alles omdat de wereld vruchteloos zoekt naar den vrede van Christus, den vrede dien hij ons brengt op Kerstnacht met zijne kinderhand. Komt, Christenen, laten wij fier zijn op onzen godsdienst, fier oji den won deren kring van feesten om het kerke lijk jaar, fier op onzen Advent, fier op onzen Kerstdag. Waar is er nog een ander volk door zijn goden alzoo benaderd? Vier we ken lang hebben wij hem zien komen den grooten dag, de groote nacht, de dag. de nacht van zijn geboorte. Vier weken lang hebben wij de messiani- sche profeten van langs om luider, van langs om harder Hem- hooren voor zeggen en voorsjiellen. En eindelijk hij is daar. Emmanuel, God met ons, hij komt met in zijn kleine kleuter hand den schat waar de wereld te ver geefs naar zoekt, om welken te vinden zij hare voeten ten bloede loojjt, dien ze najaagt uit al heur kranke krach ten. Hij, het kind! de minste en de kleinste der menschen, hij brengt hem mede uit den schoot zijns eeuwigen Vaders en Hij legt hem voor onze voeten den grooten schat Ik geef u mijnen vrede. En dit is slechts eene der beteeke- nissen van dien grooten heerlijken dag. Maar het is genoeg, het is vol doende voor een christen hart dat het wete waar gaan om den vrede te vin den, den tooversteen, den talisman van het geluk. Onrustig, onvredig, zegt Augusti- nus, is mijn arme menschenhart zoo lang het geen rust gevonden heeft in U. Dat zouden duizenden, millioenen menschen dagelijks kunnen roejjen als ze neergedwongen worden door de looden vuist van de wereldlijke ellen de. Maar eenmaal deiT vrede in Chris tus gevonden, daar is noch wereld, hel noch duivel die ze weer storen mag. Want indien Hij met ons is wie kans ons tegen en waar Hij verschijnt al woedde er de storm nog zoo fel, al sloeg er de wind nog zoo dof in de zeilen, al dreigde ook de levensboot te kantelen en water te scheppenHij die slajrend lag aan 't roer zal oj)staan en gebieden aan de ontbonden elemen ten, tot hier. zegt Hij, en geen duimbreed verder. En leggen doen zich de baren, stil len de winden, zwijgen de lucht en de zee et facta est tranquilitas magna en er werd een groote vrede. voftnen, zijn het de kinders niet van over 29, 3", 40jaar? Men wil het verv. in ,'gn alles op den oorlog leggen De regen en doet geen steen f ielten maar mas&t van aarde slijk Uiterlyke „oorzaken vermogen niets tegen innerlijke sterkte. Onder en sedert de oorlog-antbreekt de deugde, jke en sterke opvoeding en metjdat is de oorzaak van verval. Ja Het ku.id is de toekomst -e<: dan 'e (óekonst goed "zijn Waaneer «ft opv.oec. ig van het kind goed is daa zal de toekomst grondig godsdienstig zijn wanneer de vorming van 't kind grondig godsdienstig is. Dan zal de toekomst eerlijk zijn en eerkaar als de vorming eerlijk en eerbaar is De mensch, en het huisgezin en de samenleving krijgen loon naar werken i Het kind is de toekomst Dat weten wij dat aanveerden wij Dat is eene dier waarheden die de oogen uitsteken en zelfs een blinde slaan. Maar wat wierd er voor die toekomst gedaan Welk is de gang en den uitzet der maatschappij nu 'k En spreek niet van den stoffelijken kant Maar wat is het maatschappelijk leven nu onder zedelijk en godsdienstig op zicht Wat is de samenleving gezien in de betrekkingen die de menschen onder malkander hebben Waar is nu de godsdienstigheid, de eerlijkheid, de naastenliefde en behulp zaamheid, den eerbied voor 't leven en voor de deugd van weleer Waar is die verslaafdheid aan plicht, dat gedacht van verantwoordelijkheid, dat hoog aanzien van eerbaarheid en zedigheid en pogen En dat is recht en redelijk Die wel doet zal wel varen Maar die zijn taak verzuimt zal er de gevolgen van dragen. Gerechtigheid beheerscht alles en alle kwaad of verzuimenis 'sleept zijne straf mee. Welke zijn de grondslagen van eene goede en deugdelijke opvoeding Eerst moet men den staat van zaken beschouwen en daar in de waarheid en echtheid zien Alle kind is eene eigen persoonlijk wezen 't En is niet als een tak van eenen boom die zijn leven vindt in en aan den stam, daar zijn zeeveren zocht moet halen,zijn ontwikkeling krijgen, en dus den stuw en den drang der natuur van dien boom moet volgen Neen het kind heeft zijn eigen leven, het heeft zijn eigen lichaam met zijne krachten en zintuigen ep lidmaten. Het heeft zijne eigene ziel met z:;ne vermogens en begaafdheden. Het heeft zijn eigen doel en einde te verwezen tl ij ken door zijne eigene hande ling Het heeft zijne eigene taak en zending te vervullen door eigeti werk en onder eigene verantwoordelijkheid Dat kind is dus wel een eigen persoon lijk wezen. Zoo wel als zijne oudere broeders of zusters, zoo wel als zijne ouders (die ook klein geweest zijn) zoo wel als alle menseh. Het eenige dat het kind nog niet heeft het is het volkomene en ontwikkelde gebruik van zijn wezen, van zijne lidma ten en krachten, van zijne vermogens en begaafdheden. Maar dat neemt zijne persoonlijkheid niet weg De landbouwer moet het graan opdoen dat wij eten. De molenaar moet het ma len maar dat neemt de persoonlijkheid niet weg van dezen die het koopende krijgen en veroberd 't is enkel eene hulp tot gebruik. Zoo ook de hulp die 't kind noodig heeft, neemt zijne persoonlijkheid niet weg En men zegge niet, dat kind heeft zijn wezen gekregen van zijn ouders Neen Dat kind heeft zijn wezen van God gekregen Hij is de Schepper van alle wezen en de ouders zijn alleenlijk de werktuigen die God gebruikt, de hulpen om dat kind op de wereld te brengen. Gelijk ten andere die ouders zelf hun wezen van God gekregen hebben. Het kind is dus een schepsel God, dat van God zijn wezen gekregen heeft en van God zijne eigene persoonlijkheid ontving Dat kind is dus een persoonlijk wezen! Dat is de daadzaak dat is de waar heid. Iemand in een spijshuis geerde het gerecht niet, dat de dier.er hem aanbevool namelijk koeitong met tomatten gereed gemaakt. En hij meende als spitsvondig en geleerd door te gaan met te antwoor den Ik neem niet wat uit anderens mond komt». Opperbest, Mijnheer». En wat hebt ge nog zegde hij ver ders meteen zingend toontje. Eiers, Mijnheer Aan iemand, die beweerde 3 broe- En de menschen dienu de maatschappij 'ders te hebben in leven alsook 2 zusters, en 4 zusters gehad te hebben die gestor ven waren en 5 broeders insgelijks over leden, een rekenkunde zegde Schrijf het getal uwer levende broeders (3), vermenigvuldig het door 2... (3 X 2 6), voeg er 3 bij 6 3 9), verme nigvuldig de som door 5 (9 X 5 45), voeg bij deze laatste uitkomst het getal uwer levende zusters (45 2 47), vermenigvuldig nu door 10 (47 X 10 470) voeg er bij het getal uwer afgestor vene broeders en zusters (470 5 -4 479) en trek er 150 van af (479 150 329). In de uitkomst, de cijfer rechts is het getal overledenen, de cijfer links dit uwer broeders in leven en de cijfer in het midden dit uwer levende zusters. Bovenstaande is toepasbaar op alle gevallen waar het getal levende broeders of zusters min is dan 10 en de som der overledenen samen insgelijks. Iemand verkochte hazen-paté aan een prijs buiten alle concurrencie. Maar, zegde hem iemand, om aan dien prijs te kunnen zaken doen, uw paté is geen zui ver hazenvleesch... daar is wat zwijne- vleesch bij Ja zeker, antwoordde de beenhouwer, maar in verhouding... één haze tegen één zwijn. Washington Luis, afgezette en verban nen president der Braziliaansche Republiek is te Parijs toegekomen. Zal hij ook na zijnen dood wederom r.aar Brazilië reizen, zooals Dom Pedro II, de laatste keizer van dat land Eertijds was Brazilië (ene colonie van Portugal. In 1807, tijdens de overrompe ling van Portugal door de fransche solda ten, vluchtte de portugeesche Koning Jan VI naar Brazilië met zijnen zoon Dom Pedro. Deze werd de eerste grondwette lijke Keizer van Brazilië, ten jare 1822 zijn zoon Dom Pedro II volgde hem op in 1831 en werd afgezet, bij het uitroepen eener Republiek, in 1889. Hij werd ver bannen en stierf in Europa ten jare 1891. Na zijnen dood heeft Brazilië zijn lichaam plechtig wedergevoerd naar zijn vader land en daar heeft het in een praalgraf de lichamen zijner twee keizers, die de eersten het onafhankelijk Vaderland be stuurden, vereenigd. Met 21" December, die de kortste dag is van 't jaar, beginnen de twee scheeve weken, d. i. alhoewel de dagen er van steeds langer worden beschouwd in hun geheel, zij KORTEN VOORT 'S MOR GENS maar min dat wat zij 'S AVONDS LANGEN... Alzoo den 21n December staat de zon op ten 7 u. 43, den 22" en 23" ten 7 u. 44 en seconden, den24",25", 26" en 27" ten 7 u. 45 en seconden, den 28", 29", 30" en 31" ten 7 u. 46 en secon den. Met den 1" Januari staat de zon we derom op ten 7 u. 45, dus van dan af langen de dagen 's morgens even als 's avonds en het scheef loopen is gedaan. Cijfers. In de staats-spaarkas be rustte met het aanvangen van den oorlog één milliard frank en nu boven de tien milliard. Den 14 April 1.1. openbaarde volksver tegenwoordiger Feullien in de Kamers volgende gegevens, verleend door het ministerie van Kunsten en Wetenschap pen De vrije scholen kosten aan 't land 212 millioen, het zij 541 fr. per leerling en de officieele scholen 346 million, hetzij 820 fr. per leerling. Voor de bewaar scholen is de uitgave per leerling 244 in de vrije scholen en 480 in de officieele. Volgens het budget van 1931 zal de Kamer der volksvertegenwoordigers 15 millioen 173.890 frank kosten aan 't land, dat is 85.OOG fr. per député en 't Senaat 9 millioen 480.000 fr. Hier in is begrepen 700.000 frank voor het druk- Ken der Annalen en 900.000 frank voor ander drukwerk, De Staat, zoo als altijd, is goede uitbater Amerikaanders vinden volgende kleu ren de beste voor de opschriften langs d j baan. Voor de kruispunten tus- schen baan en ijzerweg Zwarte letters op WITTEN grond Voor liet kenbaar maken dat men zulk een kruispunt na dert Zwarte letters op GELUWEN grond Om Halt uit te drukken ROO DE letters op geluwen grond Om «ver traging» aan te bevelen ZWARTE let ters op geluwen grond om «eenigen weg» kenbaar te maken zwarte ietters op wit te pijlen om uit te drukken dat daar het stil houden en wachten verboden is roode letters op witten grond of dat men daar een bepaalden tijd mag stil houden GROENE letters op witten grond. Einde lijk om den weg aan te wijzen aan voet gangers voorbehouden BLAUWE let ters op witten grond. Een Italiaansche kunst en grap schilder miek het portret van een vriend en stelde hem voor, gezien rugwaarts. Hij was verkenbaar, maar zegde men hem waarom niet het aangezicht afgemaald Omdat ik anti-fascite ben antwoord de hij. Van bevoegde zijde schrijft men ons Uwe, Snipperingen van verleden week hebben een zekere opschudding verwekt bij de vele vrienden van Sint- Vincentiuscollege. Gij hadt daar een paar incidenten vermeld, er bij voegende Naar het schijnt Welnu, we zijn op inlichtingen uitge weest, en thans kunnen wij met zekerheid de juiste toedracht der feiten vaststellen. Het weze dan gezeid, ter eere van ons Katholiek College 1/ Dat de student dien gij bedoeld hebt al had hij ook niet gedaan aan antinationale grootsprekerij en propa ganda niettemin tegen het verbod van zijn Ieeraar,verzen had voorgedragen van A. Rodenbach, die in de tegenwoor dige omstandigheden konden aanstoot geven. En daarom werd hij streng ge straften door alle leeraars afgekeurd. 2/ Dat alles in het werk gesteld wordt om eerbied te eischen voor onze geeste lijke overheid en haar onderrichtingen te doen naleven. 3/ Dat de Ieeraar in de Rhetorika een goe traditie volgt wanneer hij aan zijn studenten, bij gelegenheid, iets voorleest uit dagblad of tijdschrift, dat hun kan nuttig zijn Nota van Redactie Geern nemen wij akt van deze terrechtwijzing. 't Eerste dat mij moeder vragen leerde in lang vervlogen dagen... 't was te gader bei mijn handjes doende Vader, geef me een kruisken, als 't u belieft Zoo schreef onze zoetgevooisde dichter Gezelle toen hij, op laten leeftijd, nog met vreugde terug dacht aan die schoone gewoonte zijner jeugd. Schoone gewoonte, eenvoudig maar beteekenisvol gebruik, betuiging van christen gevoel en eerbiedige onder werping. Vaders en moeders die verstand heb ben van kinders op te voeden want de opvoeding is een kunst houden dat gebruik in eere. Zij gevoelen zoo wel dat er daar een geheimvolle band in zit die ouders en kinders dichter bij elkander brengt en in dezelfde gevoe'ens vereenigt. 'k Weet het nog zoo goed. Zekeren dag 'k was al een groote jongen van 15 tot 16 jaar had ik iets uitgemeten waar over moeder zeer mistevreden was. Toen ik haar voor het slapen gaan een kruiske ging vragen, werd het mij geweigerd. Dat was erg. 't Was nog nooit gebeurd. Ik kon van heel den nacht geen oog toe doen, zoo geweldig was ik ervan aange daan. 's Anderendaags ging ik moeder op de knieën vergiffenis vragen. En later, man geworden, heb ik haar rheermaais bedankt omdat ze dien avond zoo hard geweest is hare strengheid is de waar borg geweest van mijn geluk, en van dat mijner eigen kinderen. Ongeloovige spotters zullen misschien om dat eenvoudig verhaal glimlachen. Ik durf hun stellig verzekeren dat het fami lieleven, tegenwoordig zoo ontredderd, er veel zou bij winnen, ware die schoone gewoonte overal aangenomen. Eene daad die steunt op het geloof en de liefde kan niet anders dan zegen en geluk bijbren gen, zedelijk en ook stoffe. geluk. Wereldberoemde mannen hebben ons hierin het voorbeeld gegeven. Johannes Gerson, die een befaamde geleerde werd aan de hoogeschool van Parijs, de groote Engelsehe staatsman Thomas Morus, Franciscus van Sales, en anderen, bogen iederen dag nederig het hoofd om den ouderlijken zegen te ont vangen, zelfs wanneer zij reeds lang de kinderjaren voorbij waren. De eenvoudigheid is het teeken der grootmoedige zielen. En het heeft nooit iemand berouwd in allen eerbied en on derdanigheid een kruiske te vragen aan vader en moeder, die toch ten slotte Gods plaatsvervangers zijn tegenover hun kinderen. God zegene en beware al de huisge zinnen die dat kruiske in eere houden THOR. Leest en verspreidt HET YPERSCHE VOLK

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1