GR SFZÉSHE1 GRAFRtLDERS 01tijd 25 tot 50 Gpofzep^en in gnogazijn in alle ppijzen. i P. Craye-Caen irp LIEI -TAFFIÜ H.V. René SCHMIDT-A CUE Breuken 21, JVIEEflENSTEEfiWEG, 21, in magazijn. YPER Chieorei in fijn poeder, semoule en graan. Ferdinand iMerDieHiem Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage Automobielen In do Püppon Hoogspannings-, Liieht- en Dmjfkraehtinmehtingen. Dixmadestraat, 14, YPER. ill!) tornar- sn Ardiiinmarton 01AR01E <EN SGHOUOIEN Hol oudste on beslkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek Ier plaats. YPER I (Sranö JSasav be la IRue au JSeurre j SEIZO JFUV" 1931 Groote keus van Kindeevoïturen S ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN klein groot BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI Elfen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen HOTEL CONTINENTAL afdeeling YPER ALGEMEENE 1 HUIS AlMGRUWEZ Garage Devos <S Djuianekel Verkoop van allerhande eleatrische toestellen. VAN DEN BOOGAERDE E. Ferdinand Waterbley-Riem Telefoon 186 Telefoon 186 KEUS VAN geplaatst binnen de ft Telefoon 46 3 Postcheck. 107.411 Ji Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar- S de merken TORCK en SWAN. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen HUïS Boterstraat, 56, YPER Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE. Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, YPER Bouwstoffen en Kolen Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. SleptPifi^Qtie Ondernemingen Moden-artikelen in 't Groot Qestel( en plans op aanüpaag. VINS EN CROS OUSTRIC C° Sector UITERST VERZORGD WERK. n itgi) 52* 14, Boterstraat, 14 Vanaf 275 frank. Groote keus van I Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen. S*aNcii«*i<n m m a o twmmmmmmmmmmmumwmwrm HANDELSREGISTER TELEFOON 1 O 1 i iO:Ï VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerisé Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. ■■■■■■■■■■■■«■a - P H D r a I ïïsnsaïSïrjf.w.w.vw.v.v^fXiHSürjissjJM-'.VAKW.v.v.iAia;, EIKEN en ACAJOU MOULUREN Telefoon 154. GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Ev. BAETE-TONNON Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocal C. S. Y. K. H. M Y. EC Y. C P.Y NOENMALEN aanvasté-cn matige prijxen. DINERS a prix Axe - Prix moderit Koud Buffet Buffet froid aan alle urén. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommée Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4 000.000 fr. Gering benzineverbruik Lange levensduur Zeer lage kosten van onderhoud. Vraagt gratis onze catalogus en betalingsvoorwaarden. Tel. 55. Meenenpoort. YPER. Tel. 55. Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGE> Telefoon 60 Yper 2 - 4. Boterslraai I i dicht bij de Halle Postcheck 37.177 s Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.MaréchalFoch, LIBOURNE(Gironde Grande Distillerie Oijonnalse Fondée en 1836 BRUXELLES D1J0N Succ. E. Yan den Ooogaerde Apéritifs - Liqueurs - Sirops de fruit Dépót des produits de ces deux firraes chez M. CEULENAERE Ypres rue Courte de Thourout, 22. Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. MAAGZAKKING NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKINO genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE tot stellen van den beroemds Professor-Specialist A. DUMONCEAl) BELGISCHE FIRMA Opgericht in 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALUS Tentoonstelling Luik en Antwerpen 193® Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 3? Wellingstraat te Beerne® op 7 maanden genezen vtf breuk, doet nu alle ken zonder band. M. J.-B. VandenhooK* landbouwer te Asbeek-A*' sche op den ouderdom v»11 50 jaren nog genezen zakbreuk. Mad. Wed. Vermoesen, 66, Ransfortstr**" St-Jans-Molenbeek, was na twee opera®*; van darmuitstorting aangetast, is op 1 ja*-' door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 J9* genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-MÉ delburg» (Vlaanderen), genezen van breuk. M. Lippens, Kloefstraat te GeeraardsW-"' gen, zijn jongen genezen op 4 maanden r*" dubbel breuk. M. G. Desmet, 19, Sergeant Debruynes® te Cureghem, genezen van dubbel breuk MAAGZAKKINGG. Fastre, macbini-f op den spoorweg, 52, Avendoorenstr»^ Thienen. Na 10 jaar lijden der maag va ledig gezakt vindt verlossing door ons stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet werk zonder ongemak. 1 WILT GIJ gelijk duizenden die onze thode hebben aangenomen hulp, veria*"*! bekomen, eerlijk en rechtzinnig behang worden zonder kwakzalverijen of valser beloften, en mits matige prijs en WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ur* YPER, le en 3* Zaterdag der mekt* Hotel du Nord 63, Statie*^ KORTRIJK, 2 en 4Maandag, Hotel des Flandres SU»* Uitlegboekjes op vraag: Rue de la Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2