MI im EB IE BRUXELL0ISE Nieuws in 5 reken Ypersche Kroniek. St Jozefschool, Meenensche Steenweg te ONZE KATHOLIEKE VERTEGENWOORDIGERS De Klokken van onze Hoofdkerk. Prijs per dag onderhoud. Konijnen- en Hoenderliefhebbersbond Trabolspel - Matchen voor den Beker Welverdiende Onderscheiding. Zonda$;rust. Palmenzondag. 533 Telefoons t'Yper GROOTSTE MOLEN VAN BELGIE GEORGES VANDEVELDE, RIJSSELSTRAAT14, YPER zen: Hier rus: mijne vrouw: Dat is wel en voor haar en voor mij van tel S Z. K. H. Prins Leopold is benoemd tot Ridder-Groo-.-Kruis in de orde van het H. Graf. Wie naar Mechelen ging met de feesten van het Eucharistisch Con gres, heeft in de sluitprocessie de Belgische Ridders van 't H. Graf ge- 30 Augustus aanstaande de eeuwfeest vieren van «het uitvinden der schroef voor stoomschepen». Het schijnt dat dit gedacht reeds 't licht zag in vroe gere jaren en dat het maar prak tisch toegepast werd in 1834 door den engelschman Peter Smith. Uitgifte van Obl gat ën van de zien, de eerewaeht vormende van het Société Commereiale de Belgique H. Sakrament van 't Mirakel, uit Brussel. Zij droegen een grooten wit ten mantel met op den linkeren schouder een rood Jerusalems-kruis, d. i. een kruis met in de vierkanten, bepaald door de armen, vier kleine kruisen. Ten jare 1806 bedevaarde Cha teaubriand naar Palestina en als af scheidsgroet werd hij ridder gesla gen van 't H. Graf: «Ten één ure gingen wij naar de H.-Graf-kerke. Men leidde ons in de kapel, die toe behoort aan de Latijnsche Paters en men sloot zorgvuldig de deuren, op dat de Turken geen wapens hadden kunnen ontwaren, hetgeen de Pa ters met het leven hadden moeten bekoopen. De gardiaan deed de ritu- eele gewaden aan en men ontstak de keersen. Al de broeders stonden rond mij, de armen gekruist op de borst. Terwijl men zachttjes het VENI CREATOR zong, beklom de Pater Gardiaan het altaar en ik knielde ne der. Van uit den schatkamer bracht men de Sporen en het Zweerd van Godfried van Bouillon. De celebrant stelde de gewone vragen en bad de gewone gebeden. Daarna deed hij mij de sporen van Godfried aan, sloeg mij drie maal met het zweerd op den schouder en zoende mij. Daarna zong men het «Te Deum en Pater Gardiaan eindigde de ceremonie met het gebed: Heer, Almogende God, zegen dezen uwen dienaar. De Geramb, oud opperbevelheb ber van de oostenrijksche legers, die gevangen genomen door de fransche legers van Napoleon naar Parijs ge voerd werd, waar hij langen tijd in den kerker zat te Vincennes, ging van het gevang naar een Trappis ten-Klooster. Zeventien jaar later bedevaarde hij ook naar Palestina en ingezien hij kloosterling gewor den was, sloeg men hem geen Ridder van 't H. Graf... maar bij het veree ren van Godfrieds zweerd, kuste hij het eerbiediglijk.en daarna, oude ge woonten zijn moeilijk om laten... nam hij dat zwaar wapen in de hand en groette, er mede drie maal het Graf Christi en één maal het graf van Godfried... of beter de spelonk on der Calvarië, waar dat graf stond en waar de Grieken het verwoestten in 1808. interest 5 1 2 0 netto, aan 970 fr. van de Werkhuizen Boel 5 12° o netto aan 982.50fr. van de Sucreries et Raffineries La Danubienne 6 °jo netto, voorwaarden en inlichtingen te bekomen in de CRÉDIT ANVERSOIS Diksmudeslraat, 22, YPER. In Engeland en.Frankrijk gebeurden deze week twee groote spoorwegrampen. In Engeland te Leighton-Buzzard ont spoorde den sneltrein Londen-Glascow 8 dooden en een tiental erg gekwetsten. In Frankrijk was het den sneltrein Parijs- Bordeaux die met eenen anderen trein in krijgen botsing kwam twee wagons werden ver brijzeld, 7 dooden en menige gekwetste werden van uit de puinen gehaald. Te I.enchars (Engeland) terwijl hetj in volle vlucht was, schoot een vliegtuig in brand, als een laaiende fakkel plofte het ten gronde, de vlieger werd levend verbrand. refrein Hosanna Fïlio David -. Vóór het zuidportaal van St Maartens wordt statie gehouden en aldaar te 10 uur de H oogm i s gezon gen Gansch de Ypersche bevolking zal die grootsche plechtigheid willen meeleven, Christus-Koning ter eere. Miss Wendel, gestorven in 78 ja rigen ouderdom, heeft hare fortuin eene kleinigheid van 100 millioen dollardenovergemaakt aan liefda digheidswerken. Zij bewoonde in het centraal kwar tier van New-York een huis, dat den hoek uitmiek van de 5e laan en de 39" straat. Dat centraal kwartier noemt Man hattan en is een eiland, omzoomd door de zee en twee zeeboezems, Hudson en East-River; dat ei land is lang en betrekkelijk weinig breed. Elf gelijkloopende en rechte lanen, waarvan de 5" de bijzonder ste is, doorsnijden het in de lengte en zijn 21 kilometers lang, dus meer dan vier uren. Die lanen zijn recht hoekig doorsneden door honderden straten, die evenals de lanen geen narhen, maar nummers dragen ter erkenning. Op de andere boorden der zeeboe zems, die Manhattan vormen, zijn vier andere kwartieren gebouwd, naamlijk Hoboken (naam gegeven door antwerpsche landverhuizers) Jersey, Brooklyn, (de slaapkamer van New-York) en Long-Island-City Te Wattrelos, hebben 3 bandieten een kruidenierswinkel geplunderd, ter wijl zij aan 't werk waren, wilde een werkman tusschen 'komen, maar werd met revolverschoten onthaald. De ban dieten namen de vlucht, maar de moedi ge werkman was gevaarlijk gekwetst. De Belgische vliegers Fabry en Vanderlinden zijn gereed hunne reis Kongo-Belgie voort te zetten. In de eerstedagen zullen zij FortLamy verlaten. Charlie Chaplin is te Parijs aange komen, hij werd door een menigte gazetschrijvers en photografen onthaald. De politie moest hem bevrijden tegen duizende en duizende bewonderaars die hem door de straten wilden ronddragen. Met veel moeite kon Hij zijn hotel per auto bereiken,maar langs gansch den weg weerklonken de kreten Leve Charlie Vooraleer wat rust te nemen, a'ntwoor- de hij met veel welwillendheid aan de vragen der dagbladschrijvers. Dan kwam hij van op den balcon van 't hotel de menigte groeten die huilde van geest drift. Hij werd ook door Minister Briand ten gaste gevraagd en zal verèerd worden door de «legion d'honneur Tegenwoordig volgt gansch het sportief Europa de 6 dagen van Parijs die op den velodroom Vel. d'Hiv. plaats grijpen. Al de koningen der pedaal zijn daar tegenwoordig en rijden dag en nacht voor eene recordmenigte die dui zende en honderd duizende franken uit geeft om ze te zien sprinten. Daar vinden we Fransche ploegen, Belgische, Hol- landsche, Italiaansche, Australische, enz. Als voorbeeld van wat zulke heeren in één seizoen verrichten, zullen' wij een belgische ploeg volgen op déplacement 'tis de ploeg Charlier-Deneef. In 't begin der winter liepen ze menigmaal te Parijs, daarna vertrokken ze naar Chicago om er de 6 dagen te rijden, seffens keerden ze weder naar Europa en namen deel aan de 6 dagen van Brussel, drie dagen rusten ze waren vertrekkers in de -6 dagen van Berlijn. Na Berlijn was het New-York die ze aangenomen had om er de 6 dagen te rijden, deze zijn pas twee weken voor bij en terwijl gij deze regels leest nemen onze koene medeburgers deel aan die wereldgekende 6 dagenkoers van Parijs. Daarna zullen zij wat welverdiende rust nemen Het proces tot zaligverklaring is begonnen ten voordeele der eerbied- weerdige Catherina Labouré, die te Parijs in 1830 met de vermaarde Verschijning der H. Maagd begun stigd werd, welke verschijning aan leg gaf tot het ontstaan der c mira- kuleuze Medallië. 9 9 9 Te Boulogne-sur-Mer zal men den Wij hebben nu onzen heerlijken Sint- Maartenstoren terug. Goed. Maar een toren zonder klokken is een huis zonder kinders. Een kerktoren wijst de men schen naar boven maar bij dit gebaar moet nog de tale komen, de bronzen tale der klokken. Die zingende torens wat zijn ze schoon! Die klank van onze klokken, van de onze. hij blijft hangen in onze herinne ringen. Die lang afwezig geweest is en weerom naar huis komt, en de klokken hoort... hij weent van ontroering Wij hebben onzen toren terug, maar hij moet weerom worden de zingende toren, die meejuicht in onze vreugde, en meétreurt in onze droefheid. Paschen is de dag dat de klokken te- rugkeeren. Dat is legende, zult ge zeg gen, een lieve legende. Toch niet, dat is voor ons werkelijkheid. Op Paaschdag we onze liturgische klokken terug 's Namiddags, tusschen Vespers en Lof, zult ge onze klokken zien wijden. Wat zeg ik, wijden De menschen zeg den «doopen». 't Is wel geen doopsel, die wijding, maar uitwendig is er nog al een en ander dat aan de ceremoniën van het doopsel gelijkt. En de klokken krij gen ook een naam en een patroon of beschermheilige Een heet Martinus, naar den patroon der kerkeen tweede Andreas, want volgens oude oorkonden was vroeger Sint-Andries den titelheilige der kerk een derde heet Maria, ter eere van O. L. V. van Tuyne (dat is de Tuinklokke de vierde en vijfde dragen namen die her inneren aan groote figuren onzer ge schiedenis: Jan van Waasten, naar den gelukzaligen bisschop van Therouanen die ons-Maartensklooster stichtte en Yper een voorbeeldige geestelijkheid gaferr Margareta van Yper, naar de heilige Do- minikaner kloosterzuster die in onze stad geboren werd en er nog de glorie van is. Paaschdag is de groote doopdag in de H. Kerk, en dan worden onze klokken gedoopt. Komt zien eiï de plechtigheid bijwonen. Als ge dan later die klokken zult hoo- ren zingen, dan zal het als de stem zijn van een vriend en bekende ge zult de stemmen weten te onderscheiden en zeg gen dat is Martinus dat is Andreas nu valt Maria aan 't luiden... Ge zult beter begrijpen dat die gewijde klokken bidden voor ons en met ons Uit hun hooge en geheimzinnige stede waken ze over de stad ze kijken over daken en. muren in onze tuintjes en bin nenkoeren, en waar ze niet kunnen bin nenschouwen, draagt nog hun bronzen lied Ons heele leven, dag aan dag, zullen ze onze bedrijvigheid regelen, van 's mor gens tot 's avonds bij elke vreugdige of droevige omstandigheid zullen ze hun hertelijke deelneming uitzingen zieken, die op 't bed gekluisterd liggen, komen ze troosten en laten ze, in den geest, aan de troostende plechtigheden der kerk deelnemen en wanneer de dood komt en onze lippen niet meer kunnen bidden zullen de klokken dat voor ons doen. Dank zij den Heere om de bronzen klokken I Dank zij den Heere om de vertroosting en den jubel der klokken God beware U in den hoogen toren dierbare klokken van St-Maartens Bij Kon. Besluit van 10-25 Maart 1931 wordt de prijs per dag onderhoud voor beboeftigen vastgesteld in 1931 op 14 fr. 15 in 't Weezenhuis voor jongens [te Yper, in 't Weezenhuis voor meisjes [te Locre, in 't Belle Godshuis te Yper, in St Jans Godshuis te Yper en in 't Nazareth te Yper op 15 fr. in 't Hospitaal t'Yper op 20 fr. in 't Moederhuis voor kraam vrouwen t'Yper. 99 -< Hotel du Miroir Groote Markt, YPER Op Zondag 29 Maart 1931, om 2 1/2 n. namiddag, wordt er in ons lokaal een voordracht gegeven door den Heer Jos. Hosten, Staats-Kleinveekundige over de veredeling der Hoenders. Het is als gevolg aan het nieuw Ko ninklijk Besluit nopens den uitvoer der Belgische eieren naar de vreemde mark ten, dat deze voordracht gegeven wordt, ten einde de kweekers de middelen aan te wijzen om betere eieren te verkrijgen dan heden en bijgevolg van betere dieren. Alle hoenderkweekers der streek wor den tot deze leerrijke voordracht ver wacht, gezien de belangrijkheid van het onderwerp. Het Bestuur. CINEMA COLISEUM Christen Volkshuis, Sint Jacobsstraat, 30. Zaterdag 28 Maart, te 8 uur. PalmenZondag 29 Maart, te 2, te 5 en te 8 u. De trekking heeft plaats in 't Christea Volkshuis te Yper op 26 Juli en de uitslag zal in de plaatselijke katholieke weekbladen meegedeeld worden. De Bascnle trok Woensdag met haar gewoon peloton naar den Katholieken Kring om het punt te betwisten. Bij de Cerclemannen was de Heer Storme ver vangen door den Heer Nevejans. Deze ontmoeting had heel veel liefhebbers uit- gelijkt. Om 6 1/4 uur riepen de H.H, Scheidsrechters Devos en Vierstraete de mannen in 't gelid. De kamp eindigde met een welverdien de overwinning der thuisspelers. De Ka tholieke Kring teekende 25 punten aan tegen 21. Welk is nu de stand der zaken na de zen kamp Er blijven nog twee matchen te spelen. Het Postje en de Coöperatieve kunnen geen aanspraak meer maken op den beker. De Katholieke Kring heeftal zijn matchen gespeeld en komt zeker in aanmerking voor het winnen van den beker maar deze zal bij bekorting moeten toegekend zijn. Met wie zal de Katholie ke Kring moeten bekorten Met de Sta tie of met de Bascule. De winners van den match Statie-Bascule zullen in een vreemde tra den beker moeten betwisten tegen den Katholieken Kring, 't Is dus den strijd tot het uiterste. Woensdag trekt het Postje naar de Coöperatieve. De Coöperatieve kan het nog gelijk brengen met het Postje. Allen Woensdag naar de Coo. ALGEMEEN KLASSEMENT gespeeld gewonnen PROGRAMMA HET ZUSTERKE DER ARMEN (La petite soeur des pauvres), aandoenlijk dra ma in 7 deelen. ZORRO VAN DE WEIDE (Zorro de la Prairie), prachtige cow-boyfilm in 5 deelen. Leerfllmen Nieuwsberichten. De eerste week van April: Elk huis heeft zijn kruis», (Chacun porte sa croix); Ge lukkige dood», (l'heureuse mort), geestige comedie in 6 deelen. Tweede week: Dolo res del Rio (Rammona), in «Evangelie». Derde week: De Zeeschuimer met de dui velsrots Met groote voldoening vernemen wij dat Zuster Germaine (Jufvr. Irma Note baertvan Poperinghe) en Zuster Eugenie (Jufvr. Marie Caenepeel van Yper) uit Yper, met het Burgerlijk Eereteeken van De apotheek van M. Houtekier, Meenenstraat, zal alleen open zijn op Zondag 29 Maart 1931. Ons christen volk ziet .verlangend uit naar de Palmplechtigheid die alhier met bijzondere luister zal gevierd worden. De wijding en uitdeeling der palmen heeft plaats, in St Pieterskerk, te 9 uur. In de Palmprocessie, die te 9b uur vertrekt, gaat iedereen mee, met gewijde palm in de hand, en zingend het roerend Prijzen: Balcon, 5 fr.; Benedenzaal, 3,50 en 2 fr. Kinders, tot 14 jaar: Balcon, 2 fr.; Benedenzaal, 1 fr. zaal, 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Goed ver warmde en modern ingerichte zaal. Koste- looze kleerkamer. Verfrisschingen in den café te bekomen. Marieken van Nymegen. Op Maan dag 13 April, te 8 uur, wordt in 't Christen Volkshuis te Yper, dit oudgekende mysterie spel in 6 deelen, door de bekende tooneel- gilde: Hooger Op van Kortemark opge voerd. Deze groep behaalde den 2° prijs van den Provincialen Tooneelwedstrijd 1929-30 den 1* prijs: beste speler en 1" prijs: beste speelster. Moderne tooneelschikking, verassend kleu renlichtspel, treffende muziekbegeleiding. Motie tegen lijkverbranding. Volgen de motie werd verleden Zondag na de re collectie der Kajotters algemeen aangeno men: De Bestuursleden van de afdeelingen, uit naam van al de Kajotters .van het arron dissement Yper, teekenen protest aan tegen het wetsvoorstel voor lijkverbranding en scharen zich bij hun bischoppen als trouwe zonen. Gewestelijke Tombola. Met oprechte vreugde hebben de Kajotters en Kajotsters van het arrondissement Yper vernomen dat hun Bisschop, Monseigneur VVafïelaert, zijn hooge bescherming en goedkeuring voor hun tombola ten voordeele van de Christene Ar beidersjeugd van 't Gewest, heeft verleend. Prachtig zijn ook de prijzen: een nieuw naaimachien, een velo, een klein schrijfma- chien, een heerlijk koffieservies, een schoone schilderij, allerhande kunstvoorwerpen en huisgerief, alles samen: 200 prijzen. De lot jes kosten 1 fr. 't stuk. Kath. Kring Bascule Statie Postje Coöperatieve 8 5 7 4 7 4 7 3 7 2 Een die er was. Rede van den Heer Senator Mullie, tijdens de bespreking der begrooting van het Ministerie van Arbeid en Nijverheid, ten voordeele van twee belangrijke nijver heidstakken der streek. De heer Mullie. Gaarne zou ik de aandacht van den minister vestigen op den benarden toestand waarin twee nij verheidstakken zich bevinden. Vooreerst de steenbakkerij. Zelden komt het voor dat een Belgische nijver heid niet het hoofd kan bieden aan de mededinging van de geburen. Nochtans is dit het geval voor de steenbakkerijen in sommige streken. In Frankrijk komen onze baksteenen voor hooge bescher mende rechten te staan, zelfs komende Fransche steenbakkers in België verkoo- pen tegen prijzen die lager zijn dan die welke in Frankrijk gebruikelijk zijn. De arbeidsloonen zijn lager in Frank rijk dan in België; ook nemen de fran sche steenbakkers hun toevlucht tot vreemde werkkrachten. Wat kan er als redmiddel worden voorgesteld De Belgische steenbakkers vragen dat aan de grens hetzelfde stelsel toegepast worde als in Frankrijk ofwel gelijkheid der tolrechten ofwel wederzijdsche vrij stelling. Zij vragen eveneens dat in Bel gië al de door de openbare besturen ge steunde organismen verplicht zouden worden Belgischen steen te gebruiken. Ir. Frankrijk gebruiken die organismen alleen Franschen steen. In het Kortrijk- sche worden 100.000 briksteenen voort gebracht, voor een waarde van 20 mil lioen. Die industrie is dus niet te veron achtzamen. De kwestie verdient aan een ernstig onderzoek onderworpen te worden om de crisis te verzachten. Laten we thans de vlascrisis onderzoe- Eerste Klas vereerd werden, voor meer dan 35 jaren eerlijke en trouwe diensten aan het onderwijs bewezen. Het Ypersche Volk is gelukkig aan de twee Zusters zijne rechtzinnigste ge lukwenschen over die welverdiende on derscheiding die hen te beurt gevallen is, aan te bieden. Volgens het officieel telefoonboek van 't eerste half jaar 1931 zijn er 533 perso nen,maatschappijen of inrichtingen t'Yper geaboneerd op den telefoon. Vertegenwoordiger voor: YPER POPERINGHE DIXMUDE en omliggende BEZOEKT DE STAND IN DE HANDELSFOOR TE YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4