F mHier ee elders. Leemnsen op Hgoolheeh SF" BERICHT BoetstraiMiiHe RermDanh Juniors c.S.v. - Siade HorirllK DE ROQDE PILLEN Fonderies Bruxelloises BANQUE Dl COURTHAI te Yper zijn dezo der DE FAMILIEVERGOEDINGEN MEN VRAAGT van Yper. Sterfgevallen. Zondag 29 Maart lide Afdeeling C S. Y. - A. A Moeskroen HOE ZWAAR ZE WEGEN GRONDKREDIET VAH BEüGIE VOORDEELIGE VOORWAARDEN. Grondschuldbrieven op 5 en 10 jaar termijn. Voordeel ge intrest. Moerstraat, 19, Brugge. üeeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. L<QQt Üua geld in CJÜe6t=01acmdepen. M. JEROME DAViD. Gemeente-Sekretaris, te Brielen. ken. Het is een ingewikkeld vraagstuk In die nijverheid zijn ongeveer vijftig duizend arbeiders betrokken;20 hectaren, ter waarde van 200 millioen, worden aan deze kuituur gewijd. Bij het rooten en het zwingelen worden 25.000 arbeiders gebruikt, die voor 900 millioen frank voortbrengen. Die industrie voert vreemd vlas in voor 200 millioen en 9.000 bazen zijn er bij betrokken. Er is nog ten slotte de textielnijverheid, met hare 20.000 arbeiders. Deze lijdt eveneens geweldig onder de crisis. De be langen van deze verscheidene groepen zijn soms uiteenloopend. Voor de eenen is de invoer van Russisch vlas voordeelig voor de anderen nadeelig. Het gemiddeld vlas heeft thans geen waarde, deze gaat op in het rooten en het zwingelen. Hoe dezen toestand verhelpen De prijs van de omwerking moet lager worden en de verkoopprijs moet verhoogd. Er is veel-te doen om den industrieelen kostprijs van het rooten en van het zwin gelen te verlagen. Het schijnt eenvoudig te zijn het vlas in de Leie te dompelen. Maar daar heeft een physico-chemische werking plaats. Er komt een mikrobe bij te pas. De bewerking is zeer ingewikkeld. Grondige studiën werden gedaan om be tere uitslagen te bekomen. Het beste ware in het land van Kortrijk een vlasinstituut op te richten waar der gelijke studiën zouden verricht worden. Op die wijze zou de regeering de crisis verzachten die het land van Kortrijk teis tert. Kortelingszalte Kortrijk een internatio naal vlascongres gehouden worden. Aan den minister werd gevraagd 25.000 frank toelage aan dit congres te verleenen. Ik meen dat de regeering wijs zou doen daar aan gevolg te geven. Een studie-commissie zou moeten aan gesteld worden. Ik weet wel dat die orga nismen niet dikwijls een oplossing bren gen, maar er zijn commissies die aan een kwestie vorderingen doen maken. Het komt er op aan hoe ze samengesteld zijn. Ik weet dat er een interministerieele com missie bestaat om het vraagstuk te bestu- deeren tot nu toe heeft ze niet veel ge daan er zijn uiteenloopende belangen in vertegenwoordigd en er zijn te vele ijdele woordenwisselingen. Wat er zou moeten zijn is eene commissie samengesteld uit bazen en arbeiders rooters en zwinge laars. Het is volstrekt noodig zekere redmid delen te vinden en de crisis van de vlas nijverheid te verzachten. In het algemeen belang van het land moet er een oplossing voor het vraagstuk gevonden worden. Ik ben overtuigd dat de minister zich hiertoe ijverig zal in spannen. (Zeer goed rechts). DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1930 De toepassing der wet. De wet van 4 Augustus 1930 heeft de ver plichte veralgemeening der familievergoe ding ingevoerd. Deze wet is reeds in voege sedert 1 Januari 1931, doch alleen voor de ondernemingen met meer dan 250 arbeiders. Opgepast! Vanaf 1 April aanstaande wordt de toepassing der wet uitgebreid tot de ondernemingen met een getal arbeiders of bedienden vanaf 101 tot 250. Op 1 Juli aanstaande wordt de wet van kracht in de ondernemingen met 11 tot 100 arbeiders of bedienden. Op 1 October 1931, voor de ondernemingen met 6 tot 10 arbeiders; en op 1 Januari 1932, voor de ondernemingen met 1 tot 5 arbei ders. Al de Patroons moeten zich bij eene kas aansluiten. Deze wet legt al de patroons der verplich ting op zich vóór deze datums aan te slui ten bij eene kompensatiekas voor familie vergoeding, in dewelke zij moeten storten: 65 centiemen per mannelijken arbeider en 35 centiemen per vrouwelijk lid van hun personeel, per dag werkelijk geleverden arbeid. Deze kompensatiekassen staan on der toezicht van den Staat, en zorgen voor de uitbetaling der vergoedingen aan de families. De patroons, die zich bij zulke vrije kom pensatiekas niet willen aansluiten, worden van rechtswege aangesloten bij de Hulpkas van den Staat, in dewelke zij dezelfde bij dragen moeten storten, en bovendien nog een bijzondere bijdrage voor de beheers kosten, wat niet het geval is voor de vrije kassen. De Vergoedingen De kompensatiekassen moeten de volgen de vergoedingen uitbetalen per maand: 15 fr. voor het 1* kind: 20 fr. voor het 2'; 40 fr. voor het 3*; 70 fr. voor het 4*, en 100 fr. voor elk kind van het 5" af. Dit zijn minimumvergoedingen. De kompensa tiekassen kunnen deze verhoogen, indien hunne middelen het toelaten. bij de Firma Camerlynck-Desmarescaux, Rousbrugge Eenen goeden en getrouwen paarde-geleider, kunnende lezen en schrij ven, bij voorkeur gehuwd, hoog loon. Donderdag werd voor de boetstraffelij ke rechtbank, de zaak opgeroepen ten laste van een zekeren Eggermont, van Kortrijk alhier overgewaaid, die reeds meermalen van hem had doen spreken. Die liederlijke kerel had te verantwoor den over openbare zedenschennis. Hij had het echter geraadzaam geoordeeld de fransche grens tusschen hem en het gerecht van zijn land te stellen. Wat die kerel is zullen al deze welke de zitting bijwoonden, zonder groote verwondering echter, vernomen hebben want hij werd op echt meesterlijke en onverbeterlijke wijze afgeschilderd door den verdediger van deze die hij in moeilijkheden bracht. De rechtbank veroordeelde Eggermont tot tweemaal drie maanden gevang. Op 19 Maart is alhier godvruchtig overleden na ontvangen te hebben de laatste Heilige Sacramenten Mevrouw Camille Dekesel geboren JULIENNE RUYSSEN. De plechtige begrafenis had .Maandag 23 Maart, om 10 uren, in St Jacobskerk plaats. Talrijke Vrienden en Kennissen hadden eraan gehouden, door hunne tegenwoor digheid en gebeden, hunne deelneming aan de familie Dekesel-Ruyssen te betui gen. „o Zaterdag 11. is te Brugge overleden, na ontvangen te hebben de laatste Heilige Sacramenten Heer Charles Temperman echtgenoot van Vrouw Valerie Heughebaert. De plechtige begrafenis, had Woensdag 25 dezer, om 9 1/2 uren, te midden van eenen overgrooten toeloop van Vrienden en Kennissen, in de parochiale kerk van St Jacobs plaats. Het Ypersche Volk biedt Mevrouw Temperman en Familie zijne rechtzinnig ste deelneming aan. te lO ure Te 3 ure In De West-Vlamingen later in T Westlandverscheen een artikel over het Sanatorium De Loviedat een blad brandmerkte als volgt: «Vol laster en smaad, grove leugen en doorslepen valschheid Geen een blad nam de hatelijke aantijgin gen van 'T Westland over en dit drukte dan ook zijn spijt uit dat niemand het wilde helpen om modder te gooien. 4: In Zitting van de Kamer op datum van Woensdag 4 Maart, voegde Mr Butaye nog wat flauwe praat bij deze, uitgekraamd door 'T Westland Minister Baels, die na den heer Verslag gever Dewinde, Dr Brutsaert geluk wenschte om zijne prachtige uiteenzetting van 25 Fe bruari, stapte met misprijzen over Meester Butaye's roekelooze en ongegronde klachten. Hij antwoordde aan al de Kamerleden die in de bespreking van de Begrooting van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid waren tusschengekomen. Zelfs aan Mr Rom- sée, de Nationalistische Vertegenwoordiger van Tongeren-Maeseyck. Aan Mr Butaye geen woord. Dat is Meester's straffe! Yper Erge val. Zondag na middag, omstreeks 4 ure, kwam Daniel Dumoulin, 20 jaar oud, ongehuwd, wo nende op de Ligywijk, te Yper, met zijn velo gereden langs den steenweg van Meenen. Op zeker oogenblik gleed hij uit en viel zoo ongelukkig dat hij ter plaatse bleef liggen. Toegeloopen gebu- ren namen hem op en met alle voorzich tigheid werd de arme jongen naar het hospitaal van Yper overgebracht, waar men bestatigde dat zijn rechter schouder gebroken was. Westvleteren. Aanhoudingen. In verband met het aanslaan van 80 hen nen te Poperinghe, werden de genaam- den C. Jeroom en de zoon And ré, door de rijkswachten in hechtenis genomen. Ofschoon het bewezen is dat een deel ten minste der hennen van diefstal voortko men, blijven de aangehoudenen looche nen deze gestolen te hebben. Brugge. Lijk in een dakgoot. Een zonderlinge zaak. Maandag voor middag werd de politiekommissaris Go- byn van Brugge verwittigd door been houwer Devos, uit de Westmeersch, dat een lijk van een man op een dak lag. De politiekommissaris snelde ter plaats en zag door eene opening van het dak, een lijk in de dakgoot liggen. Dit kon niet onmiddellijk herkend worden daar het gelaat niet zichtbaar was. Het lijk werd dan langs den zolder binnengehaald en herkend als dat van Kamiel Lowyck, 56 jaar oud, die een mansardekamer be woonde van het huis, dat door zijn zoon bewoond wordt en gelegen is nevens dit van beenhouwer Devos. De man moet 's avonds door het venster geklommen zijn op een aanpalend platform en van daar van een hoogte van zes meters neergestort zijn op het dak. De ongeluk kige droeg een wonde aan het hoofd, wonde die den dood heeft veroorzaakt. Devos had om 11 ure 30 's nachts een doffen slag gehoord, doch had er verder geen aandacht aan geschonken. Het is slechts Maandag morgen dat een huisge noot het lijk vond in de goot. Men weet niet of het hier een ongeluk of een mis daad geldt. RECLAME IN JAPAN De Japaneezen hébben een heel eigenaar dige manier om reclame t maken, zijn product als volgt aan: Het papier dat ik verkoop is zoo taai als een olifantshuid. Op een warenhuis kan men lezen: Gij zijt hierbinnen even welkom als een zonne straal na een regendag. Ieder van onze be dienden is zoo vriendelijk en voorkomend als een vader die een man zoekt voor zijn dochter die hij geen bruidschat mee kan ge ven. Een handelaar in koloniale waren drukt niet minder origineel, wanneer hij van zijn azijnzegt: dat zij bijtender is dan de scherp ste tong van de kwaadste schoonmoeder! DE PROCUREUR DES KONINGS bij de Rechtbank van Eersten Aanleg van Yper heeft de eer ter kennis van het publiek te dragen dat de genaamde DECOKER MARIA, We Thomas, Me Grath, huishoudster, geboren te Poperin ghe den 26 December 1882, zich zeggen de van Engelsche nationaliteit, dochter van Decoker Léontine, wonende te Yper, Esplanade, vroegere woonplaats Pope ringhe, vóór hem, den 6 Maart 1931 ,eene verklaring van keus tot de Belgische nationaliteit gedaan heeft. De Procureur des Konings doet, over eenkomstig met artikel 10 der wet van 15 Mei 1922, een onderzoek over de ge schiktheid van den voorgenoemden ver klaarder. De personen die opmerkingen, inlich tingen of tegenwerpingen uit te drukken hebben wegens de gemelde vaderlands keus, mogen ze doen gelden door tus- schenkomst van den Heer Politiekom missaris van Yper, tot den 5 April 1931 Yper, den 24 Maart 1931. De Prokareur des Konings. BURGERSTAND VAN YPER, van 19 tot 25 Maart 1931. Geboorten. Bertier Irma, Rijsselstr. Geerts Claudine. Kanonweg. Vandermar- liere Lucien, Meenenstr. Dewitte Irene, Slachthuisstr. Priem Willy, Zonnebekestw. Lessens Adhemar, Hoornwerk. Buseyne Paulette, Hoornwerk. Riquiere Jean, Zon nebekestw. Hondeghem Christine, Dicke- buschstw. Brouwers Loetitia, Oude Hout markstraat. Overiijdens. Vanhaelewyn Elodie, 42 j., echtg. Bartier Camiel, Lange Thouroutstr. - Barbez Leon, 10 j„ Lange Thouroutstr. Margodt Julie, 72 j.. wed. Velghe Francois, Rijsselstr. Ruyssen Julienne, 71 j., echtg. Dekezel Camiel, Meenenstr. Philippo Eli- sa, 48 j., echtg. Messiaen Prosper. Pannen- huisstr. Monnet Désiré, 26 j., plafon- neerder, echtg. Catteeuw Maria. Lonbaardstr. Keppel Amelie, 81 j.. ongeh., Lindendreef. POPERINGHE, van 18 tot 25 Maart 1931. Geboorten. 96. en 97. Pattin Simonne en Yvonne, d. v. Maurice en Vandesteene Ber tha. Sektie E. 98. Raevens Martial, z. v. Gaston en Vanhabost Anna, Boomgaardstr. 99. Lermyte Willy, z. v. Alidor en Van- houtte Palmyre, Sektie C. 100. Decorte Godelieve. d. v. Rudolf en Haeghebaert Ma rie, van Pollinchove. 101. Billiet Herman, z. v. Willem en Vienne Gabrielle. van Alve- ringhem. 102. Huyghe Agnes, d. v. Geor ges en Sweertvaegher Madeleine, van Be- veren. Overiijdens. 72. Deheegher Antonie, 57 j„ z. b.. echtg. v. Declercq Henri. Gasthuis straat. 73. Blanckaert Elodie, 62 j., z. b.. echtg. v. Lacante Auguste, Veurnestr. 74. Dequeker Robert. 25 j.. landbouwer, ongeh., Sektie K. 75. Var»slembrouck Sidonie, 60 j., landbouwster, echtg. Phlypo Pierre, Sektie D. 75. Desmedt Henri. 67 j., ongeh.. landwerker, Gasthuisstraat. Beloften. 18. Struye Lucien. onderwij zer en Claeys Agnes, z. b.. b. v. Poperinghe. 19. D'hondt Hilaire. landbouwer v. Re- ninghelst en Lebbe Andrea, z. b. v. Poperin ghe. 20. Suffys Henri, pasteibakker van Poperinghe en Vermeylen Bernardine. win keldochter van St Joos-ten-Noode. MARKTPRIJZEN Yper. 21 Maart. Tarwe 94-110; kool zaad 282-285; klaverzaad 1600-1800; rogge 72-74; boekweit 212-215; haver 79-99; brou wersgerst 122-124; voedergerst 81-83; erw ten 212-215; bloem 137-139; mals 88-90; paardeboonen 140-142; gruis 82-85; zemelen 110-112; lijnzaadmeel 163-166; lijnzaadkoe ken 142-145; aardappelen 47-58; boter 21- 22.50; eieren 0.54-0.57; biggen 110-170 (7.00 den kilo; strooi 24-27: hooi 34-38; ruw vlas 38-48; voederbeeten 25-30. Dixmude. 23 Maart. Boter 18-21; eieren 0.50-0.52; aardappelen 60-65; tarwe 95-110; rogge 70-75; haver 95-100; strooi 200-250; hooi 325-350. Roeselare, 24 Maart. Tarwe 93-120; rog ge 68-73; boekweit 160; haver 95-110; erwten 130; paardeboonen 145; inlndsch vlas 155; tarwestrooi 20; roggestrooi 15; haverstrooi 15; voedergerst 82; lentegerst 83; win tergerst 83; weidehooi 31; klaverhooi 45; luzerne- hooi 50; halfegsuikerde beeten 4.50; oud vlas in strooi 95; geakkerd vlas in strooi 115; klaverzaad 1500; aardappelen 75; chicorei- boonen, beschikbaar 80; nieuwe id. 90; lijn- meel 152; koolzaadolie 515; lijnzaadolie 287.50; ammoniak 152; nitraten 153; cyana- mide 121; kalkpeter 142; scaries 14/16 op wagon Charleroi 1.8; tabak 7.00; boter 22; eieren 0.50-0.55; viggens 8.50 den kilo. Kortrijk, 23 Maart. Witte tarwe 90-95; rogge 72-73; haver 90-100; paardeboonen 125- 130; gerst 65-70; tarwebloem 131; inland- sche zemelen 92; gorte zemelen 90; hooi 30-35; strooi 18-20; aardappelen 75-100; voe derbeeten 5.50-6.00; Turksche tarwe Plata, 85; id. Cinquantino 105; inlandsch lijnzaad 160; vreemd id. 170; inlandsche lijnzaadkoe ken 150; Amerikaansehe id. 150; nitraat van Chili 154: ammoniak sulfaat 153; lijnzaad olie 292; vlas der Leie 35-105; wit vlas 1000- 2800; vlas op den grond geroot 650-750; ruw werk 50-110; oude suikerijboonen 80; nieu we id. 90. Kortrijk. 23 Maart. VEEMARKT. Te koop gebelde dieren, 284; 135 koeien, den kilo op voet 6.25; 106 vaarzen, id. 7.25; 21 os sen, id. 7.25; 26 stieren, id. 6.50; Boter 21-24; eieren 0.55-0.60. Veurne, 25 Maart. Tarwe 105; rogge 75; haver 107; lentegerst 65; voedergerst 60; win- tergerst 88; erwten 170; paardeboonen 137; aardappelen 80; roggestrooi 15; tarwestrooi 14; haverstrooi 15; weidehooi 32; klaverhooi 35; luzernehooi 40; voederbeeten 4.00; ruw vlas 25; klaverzaad 12; boter 21; eieren 0.55; eieren van eenden 0.60. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, diaainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos Ij.CO fr. ISMMMMMMMMNMNM De Beste Kachels ALBERT DENYS, Poperinghe, tel. 81. «BMMBk-wMtasaw-i rv MnMHMMHMMMaa Naamlooze Vennootschap gesticht in 1835. Voor alle inlichtingen wend U tot de Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 5