E nze Katholieke Senators Handelsbank NA OPSLORPING IAM ANDEÜE BANKEN WEET GE WAT de eerste Vlaamsche Bank boekt, 25 millioen Fr. Kapitaal 15 millioen Fr. Reserves 53* Jaar. - Nummer 14. 35 Centiemen. Zaterdag 4 April 1931 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Uitgifte van Obiigatiën Soeiété Commereiale de Belgique La Danublenne 6 °lo netto, voorwaarden en inlichtingen te bekomen in de CRÉDIT ANVERSOIS N. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Bijhuizen ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 17. BRUSSEL, Wetstraat, 84, enz. In 253 Agentschappen en Kantoren Oost- en West-Vlaanderen en Brabant. i)ct X)\>et&che tioh ABONNEMEN'TPRIJS 1 Jaar 18 fr, 6 maanden 10 £r. S maanden 6 fr Men abonneert ln alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- CASIEJt) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Er staat maar één vast puntje op het programma van den H. Herte- bond en 't is de maandelijksche ge zamenlijke communie, die gewoonlijk geschiedt den eersten Zondag der maand. Men mag ervan denken wat men wil, maar wij durven zeggen dat het geen goede, diepgeloovige christen is, die maar eens te jare te com munie gaat. Als iemand rechtzinnig is en durft redeneeren en zich voor zijn geweten eenige vragen stellen, als hij gelooft aan God, en aan zijne kerk, en zich vergenoegt als godsdienst-beoefening te doen wat absoluut verplichtend is, mogen we dan niet veronderstellen dat zulk een geloovige in den grond handelt uit vrees? Als men God dient, omdat men Hem moet dienen, onder houdt men dan het gebod van God: Gij zult uwen God beminnen uit geheel uw hart? De liefde, de eenige bronne van geluk, wat vraagt zij Van den mensch? Zich geven aan degenen die men bemint, 't Is die wederzijdsche offervaardigheid die het geluk uit maakt van moeder en kind, van broeders en zusters, van verloofden en echtgnooten, van vrienden onder malkaar. En wat vraagt het liefdege bod van God van den christen mensch? Zich geven, vrijwillig, zoo als fïod zich geeft aan ons voor ons geluk en daC bij bundel lij K lil Uk H. Communie. Die met Paschen te communie gaat en verstaat dat hij, hoewel on- weerdig, aldus beantwoordt aan het verlangen van de H. Kerk, en recht streeks aan de liefde van God, dat hij aldus God behaagt (wat doet men al niet en hoe gaarne voor zijne naastbestaandenwaarom zou hij geen tweede maal ter H. Tafel nade ren met Pinksteren, en nog eens op Kerstdag en aldus op de groote feest dagen van het jaar? Zou dat niet het ware katholiek leven zijn? De Kerk en de Pauzen der laatste eeuw steunen met reden op de nood zakelijkheid het Sakrament der Lief de te gebruiken om een echt katho liek leven te leiden. Die niet enkel katholiek is in een verborgen hoekske van zijn privaat leven, maar die zich katholiek durft noemen en toonen, en dus waarlijk katholiek is, dlb doet gaarne zijn Paaschplicht en niet om dat de Kerk het voorschrijft; hij vindt er ook niet het minste bezwaar in, wel integendeel, eenmaal te maan de, twaalf keer en op een geheel jaar te Communie te gaan. Ten anderen hoe aangenaam is het niet op dien eersten Zondag der maand aan het banket der Liefde te gaan nederknie len met zooveel anderen, mannen en jongelingen van dezelfde diepe over tuiging! Daarom is het dat de H Hertebonders, als ware katholieken dat puntje der maandelijksche geza menlijke communie op hun program, ma hebben; daarom is het dat de ware katholieken lid worden van den H. Hertebond, op het algemeen ver langen der geestelijke overheid. Maar de H. Hertebond verlangt als leden te tellen al de katholieke man nen en jongelingen.Het gaat hier niet om politiek, maar om godsdienst, om het bewaren in ons en rondom ons van het innig christelijk leven. Als men U mag vragen: Zijt gij katholiek (van godsdienst) en dat gij antwoordt: JA, weze het nog met flauwe stem of met gebogen hoofd, omdat gij gevoelt dat alles niet om ter best was in uw leven on der godsdienstig oogpunt of omdat het zou kunnen beter zijn, van zoo dat gij antwoordt: Ja, ik ben ka tholiek, waarom zoudt gij weigeren lid te worden van den H. Hertebond? Als men katholiek is, dan is er toch geen reden om het maar half te zijn, nietwaar? Men gelooft of men gelooft niet. De katholiek die lid wordt van den H. Hertebond zal too nen dat hij een ware katholieke is; die zal zich niet moeten schamen voor Christus zijnen Heer, voor het H. Hert aan wiens liefdegebod hij zal beantwoord hebben. Die voor den Heer zal geleefd heb ben zal niet teleurgesteld worden op het uur des doodshij zal niet te ver geefs de christelijke princiepen toe gepast hebben; hij weet dat het eeuwig geluk in de liefde Gods hem zullen te beurt vallen. en Kijk, een sermoen in Het Yper- sche Volk Welnu, ja, neem het alzoo als ge wilt, vriend lezer. Wij, H. Herte bonders, willen met onze overtuiging Vooruit komen, nieuwe apostels zijn van Christus, anderen den weg van de ware vrede aantoonen. Moeten de leerlingen zich schamen voor hunnen Meester? In zooveel bladen wordt de Meester, worden zijn Kerk en hare instellingen en zijn priesters dag aan dag aangevallen, bezwadderd, bespot, verdacht ge maakt; in zooveel andere wordt de godsdienst onder den mantel der on zijdigheid dood geduwd, worden de i^fPTlP oroTTrvrwlr>v»a r.r\ do '/nrl nlr^rvv* de herten versmacht?... En we zouden ons moeten koes houden, als suffers en minderweerdigheden? Ja, we spreken eens ons hert uit, en we zullen 't nog doen, omdat wij op onze vlaggen en in onze zielen de leuze dragen: «Wij willen God! Dat Hij heersche! Een die meedoet. Rede van den Heer Senator Gus- tave BRUNEEL DE LA WARAN DE tijdens de bespreking der begroo ting van het Ministerie van Arbeid en Nijverheid. Waarover men het ook moge heb ben, altijd hoort men over crisis spreken. Men is het eens om aan die crisis, die overal heerscht, drie oor zaken toe te schrijven: overproduc tie, minder verbruik en ongunstige verdeeling der producten. In ver scheidene landen werd getracht dit te verhelpen door het verhoogen van de beschermde rechten. Daaruit vloeien voordeelen voort, waartegen over nadeelen komen te staan. Ande ren hebben hun toevlucht genomen tot loonsverlaging, tot verlaging der belastingen, to een nieuwe aanpas sing der vervoertarieven. Dat zijn lapmiddelen die bestemd zijn om nieuwen moed te geven. Bij de hier aangehaalde oorzaken dienen er andere gevoegd. De oorza ken die ik heb aangewezen zijn feite lijk maar gevolgen. Een onzer colle ga's, de heer Hannicq, heeft gezegd dat de vroegere crisissen het gevolg waren van strenge winters, van den stilstand van het vervoer, maar dat de huidige crisis te wijten is aan de ontwikkeling van het menschelijk verstand dat erin geslaagd is de pro ductiemiddelen te vermenigvuldigen. Deze factor komt voor een groot deel tusschen bij de crisis maar het ware te veel eer bewijzen aan het menschelijk vernuft te zeggen dat hij de eenige oorzaak van de crisis is. Verschillende feiten hebben het hunne tot de crisis bijgedragen. De eerste oorzaak is de oorlog. In 1914 waren voortbrengst verbruik in evenwicht. Zoodra de oorlog was verklaard werd de wet van vraag en aanbod verstoord. Men bevond zich tegenover een ontzaglijke aanvraag en een nieu we factor is ingetreden: de vernie ling. Men heeft aan deze toeneming van de aanvraag moeten beantwoor den. De inkomsten waren onvoldoen de. Men heeft beroep gedaan op al dezen die konden voortbrengen. De prijzen zijn gesteven. De landen aan dewelke wij leverden zijn onze leve ranciers geworden en zelfs de vrou wen hebben zich aan de voortbrengst gewijd. Het evenwicht moest her steld worden. Toen er overdreven verbruik was, heeft de arbeid toegenomen. Deze toestand heeft ir ons land voortge duurd na den ooi-log. Toen moest voorzien worden in de behoeften van den herbouw. De:e heeft plaats ge had en de voortb engst is nog over vloediger geworden, ingevolge de demobilisatie, die talrijke mannen aan de fabrieken en werkhuizen heeft teruggeschonken. Aan den anderen kant hebben een gansche reeks parasieten, zooals de renteniers, die Verbruikten zondeir voort te brengen, hun behoeften moe ten inkrimpen. Zij zijn zelf voort brengers of tusschenpersonen ge worden. Terwijl het v(; bruik dus afnam," nomen. Het verbruik is vooral ge slonken sinds de voltooiing van den herbouw van het land. En deze toestand verergert met den dag. Groote voorraden zijn opge slagen. De groothandelsprijzen slin ken, maar de kleinhandelsprijzen dalen niet, en in de meeste platteland- sche gemeenten ziet men de kleine winkels toenemen. Waar vroeger vijf winkels waren, zijn er nu vijftien. De hoofdoorzaken van de crisis ge kend zijnde, kan men ook de midde len zoeken om ze te keer te gaan. Er bestaat een internationale eco nomische commissie. Zij zou dienen een beperking of althans een regeling van de voortbrengst te bestudeeren. Ik zie de mogelijkheid niet in het verbruik te vermeerderen. Men moet nieuwe uitvoergebieden vinden of de koopkracht van de verbruikers ver hoogen. Zou men, gezien het groot aantal werkloozen de vrouwen die werken niet kunnen aanzetten in huis te blij ven? De mannen zouden hun plaats innemen in de fabriek. De heer Volckaert. Zeer wel! De heer Bruneel de la Warande. k meen dat zulks de goede verstand- ïouding in de gezinnen zou bevorde ren. Hetzelfde geldt voor de kinde ren van 14 jaar die naar de fabriek moeten en geen leertijd meer door maken. Indien wij de vrouw naar huis <unnen terugzenden, zullen wij een goede zaak hebben gedaan en het aantal werkloozen verminderen. (Zeer wel op al de banken). In het paleis der Voorplanting van het Geloof te Rome heeft een Musul- maan, die christen en priester ge worden is, een voordracht gehouden, met veel wetenschap en bescheiden heid, nopens de handelwijze die de christenen en bijzonderlijk hunne leiders moeten handhaven ten op zichte der volgelingen van Mahomet. De voordracht-gever was Mgr. Mui- la, die zich tot onzen godsdienst be keerde, tijdens zijne studiën in de hoogschool van Aix. De citroen-appel, wiens ware naam limon-vrucht is, (van daar limonade en limonadier), was eertijds veel ge bruikt door de zeelieden om den scor- but te voorkomen of te genezen. Het zuur sap er van is nuttig om wonden te bezorgen en zeere kelen. De olie getrokken uit de pel dient voor het maken van Keulensch-wa- ter en eau des Carmes. Staatsman Karl Huszeer hield in Budapest een ophefmakende voor dracht, waarin hij sprak nopens de plagerijen, die de Katholieken vóór 40 jaar te verduren hadden en no pens de beternis, die in godsdiensti ge zaken zich ten allen kante voor doet. In alle bisdommen stijgt het getal der jongelingen die de godge- tihsf^aïïóti^è.Tfe7-zijnaeT 061' odruc van het vöoroorlogsch, zijn er drie maal méér kloosterlingen dan geheel het rijk telde vóór den oorlog. Voor drachten en sermoenen, als deze Van schrijver Tihamer en Pater Bangha doen ontzaglijke menigten samen- stroomen; onlangs 33 volksvertegen woordigers, met onder hen de minis ter van Rechtswezen, Dokter Zsit- vay, woonden eene geestelijke af zondering bij en in het leger officie ren en soldaten communiceeren in groep. De visschersboot Olivier van La Rochelle is binnengevaren met een visch, gelijkende op een haai, die 7 meters lang is en 3000 kilos weegt. In den vreemde ondersteunt Frankrijk zijne broeders-scholen, maar niet evenveel of zijne leeke- scholen. Deze geven onderwijs aan 10.000 inboorlingen en trekken 34 millioen frank, terwijl Frankrijk maar 7 millioen betaalt aan de Broe ders, die 500.000 leerlingen vooruit helpen. Te Kiskoras in Hongarië op de witte muren en op 't wit goed, dat buiten te droogen hing, vond men veel roode tikkeltjes en men sprak van een bloedregen. Nu de weten schappelijke uitleg is, dat de bieën, bij het verlaten hunner winterkar- tieren, een roodachtig sap uitwerpen. Veel liefhebberij voor hazenwin- den bestaat er in England en veel wedrennen worden er mede gemaakt. In 1930 hebbep 7.119.120 liefhebbers die wedrennen bijgewoond en betaal den voor de toegangsbewijzen: 48 millioen 850 duizend frank aan de eigenaars, plus 86 millioen frank aan den fiscus, plus 2.374.000 frank aan liefdadigheidswerken. In 1331 ontstond de edele confré rie van het H. Bloed te Brugge. Dit jaar wordt dit jubeleum herdacht, door eene hervorming der H. Bloed- tvnooessie. TTpt eerste deel zal fci- Het verjagen "van Adam en Eva uit het aardsparadijs gepaard met het aankondigen van den toekomenden Verlosser; het sacrificie van Abel en dit van Abraham; het eten van het Paaschlamde personen die den Mes sias voorspelden of voorafbeelden. Het tweede deel zal het leven des Heeren wedergegeven van af de Krib tot aan Calvarie en het Graf en het derde deel het bewaren en vereeren van 't Bloed Christi in Jerusalem: als ook zijn overbrengen naar Brugge. Om te sluiten de eerlijke Relikwie met de Geestelijkheid en de edele Confrérie. Met Paschen wandelen twee vrien den geheel in 't nieuw gekleed op de I van de interest 5 1/2 netto, aan 970 fr. de Werkhuizen Boël 51/2 °\o netto aan 982.50 fr. van de Sucreries et Raffineries Diksmudesiraat, 22, YPER. van

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 1