10ISE Ypersehe Kroniek. vestingen van stad. Van den eenen kraken de schoen geweldig en de andere zegt hem: Uw schoen zijn zeker nog niet betaald, daar ze zoo kraken? 't Scheelt daar niet aan antwoordt de aangesprokene, want moeste het daar de reden zijn, ge zoudet iets anders hooren van mijn broek en van mijne veste! Zonda^rust. WELKOM Opening der Handelsfoor. de welwillendheid gehad zich bil onze be- tocging te voegen en mor?°n. Vrijdag, zijne school te laten bezoeken, rwijl de leer lingen aan het werk zullen zijn. In naam van hef Bestuur, hartelijk dank. BERICHT St Pieters-Kerk. Palmzondag te Yper. Kerkelijk Nieuws van St Maarten. De Klokken gaan naar Ro me. Jantje staat in verrukking voor de nieuwe Klokken van St Maartens-Ka- thed red raai. Hij bewondert ze met geest Eerlijke daad. Heilig Hertgesticht. Yper's Feestzaal. Elk Huis heeft zijn Kruis, Marieken van Nymegen. Ons Museum. Traboispel - Matchen voor den Beker GROOTSTE MOLEN VAN BELGIE GEORGES VANDEVELDE, MALOULAAN, 39, YPER De Apotheek van M. Van Walle- ghem, Statiestraat, zal alleen open zijn op Zondag 22 Maart 1931 en op Maandag 6 April (2s Paaschdag) zal al leen open zijn de apotheek van M. We- ckesser, Diksmudestraat. Het Komiteit der Handélsfoor heeft in gijne laatste vergadering beslist, dat na de sluiting dezer, de trekking der Tombola zal plaats hebben op Woensdag 8 April, ten Stadhuize, om 18.30 ure; Mijnheer Sobry, Burgemeester der stad Yper, zal deze plech tigheid voorzitten. Het Bestuur drukt de hoop uit dat talrij ke leden der Handelskamer deze trekking zulen gelleven bij te wonen en zoodoende blijken geven van het belang dat zij stellen in de jaarlijksche Handelsfoor; de bezitters van tombolanummers zullen ongetwijfeld In groot getal opkomen. De winnende nummers zullen de volgende Zondag in de plaatselijke nieuwsbladen ver schijnen, en terzelvertijd zal gemeld worden waar en wanneer de prijzen mogen afge haald worden. Op 2e Paaschdag om 14,30 ure, wordt op het Statieplein een stoet gevormd van de uitgenoodigde muziekmaatschappijen welke zich naar de Groote Markt zal begeven ten einde over te gaan tot de muziekuitvoeringen zooals hierboven en bij bijzondere plakbrief gemeld is. Het Bestuur bidt dringend de bevolking hunne huizen te willen bevlaggen gedurende de Paaschfeesten. 't Is de groet van Yper aan de talrijke vreemde bezoekers, 't is de uitdrukking van hetgeen op de lippen der Yperlingen ligt: Hertelijk Welkom». Donderdag om 2 uur, had in de lokalen der Middelbare School der Mondstraat, de plechtige opening onzer 8° Handelsfoor plaats. Het bestuur van de Handels- en Nijver heidskamer van Yper, onder het voorzitter schap van den lieer Ilect. Vermeulen, ont ving de overheden en andere genoodigden In de groote benedenzaal. Ter loops bemerkten wij den Heer Burge meester Sobry, Z. E. H. Vermaut, Pastor- Deken, M. Haus, Voorzitter van de Recht bank van Eersten Aanleg, M. Van Thoren- burg, Procureur des Konings, de Heeren Bernolet en Lommez, bestendige afgevaar imu -ncn uuen verontscnuidigen. Verders den Heer Lemahieu, schepene, en meestal de gemeenteraadsleden. Namens het Komiteit der Handelsfoor stuurde de Heer Julien Tahon de genoodig den volgende rede toe: Heer Burgemeester, Eerw. Heer Deken, Mijne Heeren, Zooeven zullen wij U verzoeken de acht ste handelsfoor te willen openen. Wat zijn thans hare verschillige kentee- kens? Haar voornaamste is een wil, de volharding waarmede het bestuur en de tentoonstellers bezield zijn. Handel en Nijverheid lijden erg aan crisis; wij vonden geen bijzondere aan trekkelijkheid. Het was een gepast oogen blik, vooral na de prachtige foor van 1930, om zich aan pessimisme, aan ontmoediging over te geven. Geen aantrekkelijkheid! Wij besloten een prachtige tombola in te richten waaraan al de bezoekers der foor kosteloos zullen deel nemen, en dadelijk ontvingen wij meer dan 60 prijzen, die gezamenlijk een waarde van meer dan 15.000 fr. vertegenwoordigen. Dit is een uitdrukking van den geest welke in ons midden heerscht: hoe meer crisis, hoe meer propaganda; hoe slechter tijden, hoe meer gewrocht. Onze leus is Volharden Een tweede kenteeken is onze toenemende uitbreiding in de in opbouw zijnde Halle. Wij doen er heden onzen tweeden stap. Naar mate de werken vorderen, nemen wij de lokalen inwij zitten op de hielen van bouw meester en aannemer, met de hoop binnen weinige jaren onze gansche foor in onze gansch herstelde Halle te kunnen plaatsen. Welk prachtig ideaal! En wij veroorloo- ven ons, in naam der gansche Ypersehe be volking bij de hier tegenwoordige leden van Senaat en Kamer en van het Ypersch Stads bestuur aan te dringen, opdat zij gedurig zouden ijveren tot het bekomen onzer be roemde Lakenhalle, niet van een halve of een kwart Halle, maar van een Halle zooals onze groote voorouders ze bouwden, zooals de plicht ons gebiedt te zorgen dat het na geslacht ze opnieuw in al haar glorie en pracht kenne. En vermits wij heden de gelegenheid heb ben hier aanhoord te worden, door dezen die onze streek bij 's lands bestuur vertegen woordigen, bidden wij hen stappen te willen doen om een einde te stellen aan den wan toestand betreffende onze spoorhalle. Het geschil tusschen stad en maatschappij is slechts een geschil van esthetiek. Welnu, Wanneer de Heer Jaspar ons, in 1920, vroeg Yper te herbouwen op een wijze die Belgie tot eer zou strekken, hebben wij dit gedaan zonder daarvoor hoogere vergoedingen te eischen. En nu dat de stad Yper aan de Na tionale Maatschappij, 't is te zeggen aan den Belgischen Staat, vraagt om aan de nieuwe statie een gevel te bouwen, overeen stemmende met den trant van het herbouw de Yper. dan ontmoet zij niet alleen een ver zet tegen deze rechtmatige vraag maar zelfs de weigering van de spoorhalle te herbou wen. Heeren van Kamer en Senaat, in naam van geheel Yper bidden wij aan dien wan toestand een einde te doen stellen. En de ijzerwegbrug van Boesinghe? Wie kan er Yper daarover nieuws geven? Het is ons een aangename plicht het stads bestuur te bedanken voor de hulp welke het ons verleent bij het inrichten der foor. alsook het Ministerie van Kunsten en. We tenschappen en den Heer Bestuurder D'Hondt, die ons toelaten de gebouwen der Middelbare School te bezigen. Zooals verleden jaar, heeft de Eerwaarde Heer Bouteca, Bestuurder der beroepsschool, Wij bidden V, Heer Burgemeester, Mijn- heeren, tot de opening onzer achtste Han délsfoor te willen overgaan. Daarop nam de Heer Burgemeester So bry, in naam van Ypers stadsbestuur, het woord: Mijnheer de Voorzitter, Het is met vreugde en voldoening dat ik op uw vriendelijk verzoek de Handelsfoor voor iedereen open en toegankelijk ver klaar. Ik ben gelukkig dit te kunnen doen in de vereerende en aanmoedigende tegenwoor digheid van den Zeer Eerwaarden Heer De ken der Stad. van den hooggeplaatsten Ver tegenwoordiger van den Belgischen Staat, van de geëerde Senators en Volksvertegen woordigers van 't Arrondissement Yper, van de bedienstige Beheerders onzer Provincie West-Vlaanderen, van de Heeren Schepe nen en Raadsleden der Stad, van achtbare Overheden, en bijzonderlijk van de wakkere en werkzame Inrichters en Tentoonstellers der aantrekkelijke Handelsfoor. Evenals ik ingenomen ben van het werk en wijs beleid der landbouwers, die telken jare, het bloote en brokke Westerland we ten te herscheppen in bloeien en bloemen en voedzame vruchten, zoo ben ik ingenomen van de wijsheid en werkzaamheid van han del en nijverheid, die van niets iets weten te maken en een betooverend schouwspel verwekken met al wat zij voortgebracht en verzameld hebben. Welk verrukkelijk aan schijn heeft heden Yper niet, vergeleken met de afzichtelijke oorlogspuinen waaron der het, tien jaren lang, nog begraven lag. Verrijzenis en verhefiing, herstel en herle ving willen alle Yperlingen en volkomenlijk Gij, Handel- en Nijverheidskamer, en hier kom ik U loven en danken voor uwen vromen en vasten wil, voor uwe volherding en voor uwen geest van vooruitgang, vrede en voor spoed. Voor eene Handelsfoor gaf en geeft de Stad U geerne jaarlijks een hulpgeld van 2.500 fr.; daarvoor staat zij gulhertig het her bouwd gedeelte der Halle af, daarvoor be antwoordt zij met liefde aan uwe jaarlijk sche uitnoodiging om plechtig, in plechtge waad, in 't bijzijn van alle Overheden de Handelsfoor te openen. Op dit oogenblik doet de onlangs manhaf tige platgeschotene Stad een beroep op de Heeren Senators en Volksvertegenwoordi gers, opdat zij van 's Lands Regeering, zoo haast mogelijk, den heropbouw der Halle, der Statie, van het Celgevang, van Jonker Merghelinck's Muzeum en van alles wat te Yper, door vier jaar oorlog vernietigd wlerd, zouden trachten te bekomen. Yper's roem en rijkdom, en handel en nijverheid in 't verleden, vervullen te veel de geschiedenis van ons Land, en Yper bewees Belgie te veel dienst binst den oorlog met zijn leven voor Vorst en Vaderland ten beste te geven, om in puinen gelaten te worden, na eenpa rige plechtige belofte onzer Wetgevende Ka mers, van alle geledene oorlogschade te her stellen. In afwachting der verwezentlijking onzer gemeenzame wenschen, breng ik hulde aan de menigvuldige Tentoonstellers dezer 8° Handelsfoor voor hunne edelmoedige pogin gen om Yper pp te beuren en te verheer lijken; ik wensch dat alle Yperlingen en vele vreemdelingen de Handelsfoor komen bezoeken en er aankoopen doen; ik hoop dat de kostelooze tombola met de 15.000 fr. geschonkene prijzen de onverschilligste!) zal wakker schudden en ik_ verlang dat al de Na deze ceremonie begon het bezoek der verschillende standen. Plaatsgebrek belet ons een omstandig verslag te geven van alles wat de genoodigden te zien kregen. Eene zaak waarop iedereen ten volle t' akkoord was is, dat dit jaar de deelnemers meer nog dan vorige jaren hen uiterste best gedaan hadden, om door het voorstellen, elk In zijn vak, de moeilijksten te kunnen voldoen. Om die reden mag het welgelukken der 8e Han delsfoor als verzekerd aanzien worden. Daarom aanzien wij het als een plicht, een aangename plicht, de inrichters en deelne mers der Handelsfoor onze hertelijkste geluk- wenschen. ten volle verdiend, toe te sturen, want zij hebben getoond dat wanneer men te Yper wil, men bekwaam is iets prachtigs tot stand te brengen. Nogmaals aan allen hertelijk proficiat en tot toekomende jaar.' Ter gelegenheid van de Handelsfoor zal de Botermarktop Zaterdag 4 April, op de Vandenpeereboomplaats ge houden worden, in plaats van in de over dekte markt. Drie gekleurde brandvensters werden in het Koor geplaatst, geleverd door het huis Peene uit Brugge. Zij stellen de 12 apostelen voor en zijn prachtig van kieur-schakeering. 't Is te hopen dat de straatbengels ze niet zullen beschadigen: In de glasramen, die voor het plaatsen der nieuwe uitgenomen werden, waren er drie ruitjes uitgeslegen door steenworpen. Eene haag van lugustrumplanten werd ook rond het kerkhof geplant 365 me ters in lengte en reeds twee maal zijn tientallen plantjes uitgerukt geweest Nogmaals hebben de geloovigen van Yper, verleden Zondag,talrijk den oproep beantwoord door den Z. E. H. Deken Vermaut en de Z. E. H. Pastors tot hen, betrekkelijk het vieren van Palmzondag, gericht. In dichte scharen verdrongen zij zich in de ruime St Pieterskerk, en volgden met veel aandacht de verschillende ceremo niën der Palmwijding. Jammer dat er tijdens het overhandigen der gewijde palm zulk geweldig vooruit- droomen plaats had, wat voor merkelijke stonden groote verwarring teweeg bracht, doch toen de processie zich in gang stelde om zich naar St iMaartenskerk te bege ven, was de orde heel en al hersteld. De oprecht was aandoenlijk. Machtig >:eeg het Hosanna filio David en na dien het Christns vincit uit honderden monden ten hemel op. Na de roerende statie aan den zuidelij ken ingang der kerk trok de processie de Kathedraal binnen, waar de solemneele Hoogmis gezongen wierd. St Maartenskerk was tijdens die groot- sche ceremonie stampvol. Wij herhalen het, de geestelijkheid van Yper heeft re den om ten hoogste voldaan te zijn over de prachtige betooging Christus-Koning ter eere, welke Zondag plaats heeft gehaji Naar wij vernemen zullen er in het ver volg maatregelen genomen worden om het gedrang te voorkomen. In St MAARTENS: Men was druk aan 't werk, in onze overheerlijke Kathedraal, gedurende de Goede Week. En thans mogen wij ons verheugen in het voltooien van het orgel-buffet een meesterwerk uitgevoerd door het huis Lelan van Kortrijk, volgens teekening van den Heer Cooman Alsook van de prachtige renaissance-afsluiting van de doopvont, en zij doet eere aan de kunst vaardigheid van den aannemer Mahieu, van Yper. De plechtige kerkwijding zal gedaan worden, te 3 1/2 u, stipt (na de Vespers), do r den Z. E. H. Deken Vermaut, en de gelegenheidstoespraak gehouden door den schitterenden kanselredenaar, E. Heer, Ghyssaert, van Brugge. Onder het Lof zal het gemengd Koor van St Maartens, flink geleid door den Heer Maur. Baert, de volgende zangen uitvoeren O Salutaris, van Oscar Van Deurme O Quam Suavis, van Louis Van Houtte Ave Mariavan Faure, (solo Mej. Bus- schaert Tantum Ergo, van Edm. Didier. Wat de Hoogmis betreft, wij vernemen dat zij luisterlijk zal geschieden, te 10 u., met uitvoering der driestemmige Mis van Moortgat door het gemengd koor en orkest. Een macht van volk zal er aan houden die plechtige Hoogmis en den buitenge wonen Dienst van 's namiddags bij te wonen. De plechtige wijding der vijf Nieuwe Klokken van St Maartens-Kathedraal zal plaats hebben op Paaschdag, 5 April, na de Vespers, te 3 1/2 ure. 1. - De zegeklok, genaamd MARTI- NUS ter eere van St Maarten, Patroon der Kathedraal, weegt 3.000 kilos. Gego ten in 1928 door dc welgekende firma Michiels van Doornijk, in toon SI, ver vangt zij de vooroorlogsche bronzen stem der genoemde Brandklok 2. - De tweede, genaamd MARIA ter eere van O. L. V. van Tuine, Patrones der Stad, met toon DO-dièze, weegt 2.150 kilos. Onze bevolking zal ze de Tufne- klokke heeten. 3. - De derde, genaamd ANDREAS ter eere van den Apostel, vroeger titel heilige der eerste Abdijkerk, met toon RÉ-dièze, weegt 1.524 kilos. 4. - De vierde, met naam JAN VAN WAASTEN tot aandenken van den ge lukzaligen bisschop van Therouanen, die het St Maartensklooster stichtte en Yper eene voorbeeldige geestelijkheid gaf, 1 228 kilos en geeft den toon MI. Deze drie klokken werden in 1930 ge goten door de gunstig bekende Firma Slegers-Causard van Tellin. 5. - De vijfde met naam MARGARETA VAN YPER, gelukzalige Dominikaner Kloosterzuster in onze stad geboren, in 1929 door Michiels gegoten, geeft den toon FA-dièze en weegt 875 kilos. De bronzen stemmen dezer vijf prach tige klokken, met totaal gewicht van on geveer negen duizend kilos, zullen zingen in het welluidend akkoord SI MAJEUR. De Peters zijn Mr Henri Sobry, Bur gemeester Georges Tack, voorzitter van St Maartens-Kerkraad Ferdinand Haus, voorzitter der Rechtbank Charles Ver- wilghen, oud Bestuurder-Afgeveerdigde onzer Verwoeste Gewesten Alois Donck, Onder-Voorzitter van St Vincentius Ge nootschap. De Meters zijnMevrouw Maurice VergrachtMevr. Michel Seys; Jufvrouw Augusta Beesau Jufvr. Marie Biebuyck; Jufvr. Jeanne Antony. drift en op eens komt het uitWel Moeder de Paus zal er veel Paascheiers kunnen in steken - Jufvrouw Jeanne Merlevede van Yper, had te Vlamertinghe, tijdens eene begra fenis, een gouden oorring met prachtige diamanten bezet, gevonden. De eigenaar ster van het verlorene gevonden hebben de verhaastte Jufvr. Merlevede zich, deze terug in het bezit van het verlorene te stellea. De heerlijke vindster werd om hare schoone daad hertelijk geluk ge- wenscht. Bij Kon. Besluit van 4-12 Maart 1931, wordt de onderhoudsprijs per dag in 't Krankzinnigengesticht voor Vrouwen t'Yper, in 't jaar 1931, vastgesteld op 12 fr. 25. Den 28 Maart 11. ging de Schepenraad over tot de openbare aanbesteding der Feestzaal, die zal heropgericht worden op Alfons Vanden Peereboom's plaats te Yper. De heropbouw wierd geschat 137.002 fr. 78, waarde 1914. Er waren 12 prijsaanbieders.te weten Mahieu Joseph, Yper fr. 997.000, Delhcm Henri, Yper fr. 1.119.000, Maridelein SyL, Boesinghe fr. 1,134.400, Vanclerghote Honoré, Yper fr. 1.148.074,40 Debusschere M., Roeselare, fr. 1.232,000, Gobijn Maurice, Oostende fr. 1.250.000, Vlaemynck Emiel, Locre fr. 1.251.641,45 Soete Jules, Yper fr. 1.263.000, Vandekerkhove Julien, Yper fr. 1.286.000, Vandekerkhove A., Ingelmun. fr. 1.293.000, Jacquet G., Nieuwpoort fr. 1.334.068,73 Verghote Prudent, Roeselare, fr. 1.484.043, Er was tusschen het hoogste en het leegste aanbod een verschil van 487.043 fr. en M. J. Mahieu verbindt zich het bouwplan uit te werken voor weinig meer dan zeven maal de weerde van 1914. Het onderwerp van dit drama is zeer ont roerend. De piano-artist Dardelle heeft het geloof verloren op den dag dat zijn geliefde haar intrede doet in 't klooster. Door een onverzoeubaren haat wordt hij tegen de Kerk. die hem, zegt hij, gansch zijn leven heeft ontstolen, beweert hij, verteerd. Hij huwt Lrijgi een zoon d'icri 'hij go3sSiènsTfóoLex-?P voedt. Gedurende een kunstomreis in Ame rika bezoekt zijn zoon Pierre de oude Kathe draal van O. L. Vrouw te Avignon, en hij wordt er wonderbaar ontroerd. De draac'looze telegrafie meldt intussehen dat het schip, waarop zich de artist Dardel le bevindt, in zee is vergaan. De knaap wil daarom zijn moeder naar de kerk meetrek ken. De onderpastor merkt de biddende moe der op en nadien volgt de christelijke op voeding van den jongen. De vader werd echter gelukkiglijk gered. Naar zijn Vaderland) teruggekeerd, verzet hij zich hardnekkig tegen de godsdienstige opvattingen van vrouw en zoon. Hij jaagt den priester buiten en slaat zijn zoon, die erdoor eene hersenziekte opdoet en weldra tusschen leven en dood ligt. 't Is de eerste slag voor het harde hart van vader. Een vrome vriend, de smeekingen van zijn moeder, zijn afkeer voor zijn zondig leven bewerken het overige. Jean Dardelle keert terug van Parijs waar hij zijn wroeging wilde smoren en dat juist op het oogenblik dat zijn zoon zijn eerste communie doet. Hij vindt in zijn haardstede het geloof en de vrede terug. Deze film wordt sedert 4 weken in de High-life cinema Aucam te Brussel met een prachtig succes opgevoerd. Dezelfde katholieke film wordt afgerold in den Cinema Coliseum, St Jacobsstraat, 30, Yper, op Paaschavond te 8 uur; op Paschen te 2 uur, te 5 uur, te 8 uur; op 2' Paaschdag te 8 uur 's avonds. Dit middeleeuwsche legendespel, dat over al in Vlaanderen zulk een opgang maakte, wordt in "t Christen Volkshuis, 30, Yper, op Maandag 13 April, te 8 uur, opgevoerd. Dit tooneelspel heeft boven zijn zedelijke strekking, onder oogpunt van regie en en- xeneering een echte kunstwaarde en is ook voor intellectueelen hoogst genietbaar. Voor al nu het in moderne omlijsting gevat is door ingenieur De Meester uit Kortemark een neef van een E. H. Onderpastor ter ste de r- en met muzikale begeleiding begiftigd, mag het als een ware kunstprestatie door gaan. De groep Hooger Op van Kortemark behaalde met dit mysteriespel den 2' prijs van den provincialen tooneelwedstrijd 1929- 30 en bekwam den 1' prijs voor besten spe ler en 1' prijs voor beste speelster; 1* prijs voor besten regiseur en enxeneerder. 't Jaar ervoor behaalde dezelfde tooneel- gilde met En waar de Sterre bleef stille staan er den 2' prijs en 1* prijs voor besten speler en beste speelster. Kaarten in 't Christen Volkshuls te Yper te verkrijgen aan 8, 6 en 4 fr. Prachtige Tombola, De Christene Arbeidersjeugd van 't arrondissement Yper richt een prachtige tombola in ten voordeele van haar organisatie. Twee honderd prijzen, waaronder als 1' prijs een prachtige nieuwe naaimachlen, 2" prils een nieuwe velo, 3' prijs een klein schrijfmachien, 4' prijs een prachtig kof- fieservies, kunstvoorwerpen en huisgerief zullen uitgelot worden. Onze Kajotters en Kajotsters van geheel 't gewest, gelasten zich met den verkoop van de lotjes aan 1 fr. en overal genieten zij een grooten bijval, 't Is ten andere niet te verwonderen want het gaat er om een prachtige organisatie, en hun tombola is door Monseigneur WaSelaert bijzonder goedgekeurd en aangemoedigd Het Comiteit neemt de gelegenheid van de Handelsfoor ten bate om de Ieper- lin.gen alsook de vreemdelingen die ter stede komen, het bezoek van het stede lijk Museum aan te bevelen. Zij zulten kunnen bestatigen dat sedert enkele maanden er gelukkige veranderin gen zijn toegebracht geweest, namelijk de stichting van een Oorlogsmuseum. Daarbij zijn menige schilderijen, prenten, oude stadsplannen, medaljen gekocht of aangeboden geweest door milde gevers. Woensdag trok het Postje met zijn ge woon peleton naar de Coöperatieve om het punt te betwisten. Bij de Coomannen waren de HH. Bou- chaert en Vanoudenhove vervangen door de HH. Rosseel en Berghman. Gewone spelleiders en als scheidsrech ters de HH. Salomé en Ververken. De match eindigde rond 9 uren met eene verdiende zegepraal van de bezoe kers. Het Postje teekende 25 punten aan tegen 11 voor de thuisspelers. 't Is te weinig voor de Coopératieve, de mannen hadden veel meer kunnen halen. Woensdag trekt de Statie naar de Bascule, 't Geldt er te weten wie van beiden den beker zal te betwisten hebben met den Katholieken Kring. Nen match van belang dus en aan toeschouwers zal het niet ontbreken. ALGEMEEN KLASSEMENT gcapcciü gewonnen Kath. Kring 8 5 Bascule 7 4 Statie 7 4 Postje 8 4 Coöperatieve 8 2 Een die er was. CINEMA COLISEUM Christen Volkshuis, Sint Jacobsstraat, 30. Zaterdag' 4 April, te 8 uur. Zondag 5 April, te 2 uur, te 5 uur, te 8 uur. Maandag 6 April, te 8 uur. PROGRAMMA ELK HUIS HEEFT ZIJN KRUIS (Chacun porte sa croix), groote katholieke film in 9 deelen. Aangrijpend drama, spelend op onze da gen in het Zuiden van Frankrijk. Deze ophefmakende film wordt sedert vier weken in den High-Life cinema Aucam te Brussel opgerold. GELUKKIGE DOOD (l'Heureuse mort), klucht in 6 deelen. Leerfilmen Nieuwsberichten. Gedurende de maand April: 2e week: Evangelie met Dolores del Rio (Ramona) 3* week: De Zeeschuimer (Le Forban) en De Duivelsrots(Le pic du diable)4* week: De dochter van het regiment» (La fllle du régiment). In Mei: 1* week: Zwervende dichter» 'Le poète vagebond); 2' week: Calvarie (Le Calvaire)3" week: De 3 Musketiers» (Les 3 mousquetaires)met Douglas Fair banks; 4* week: Het Lederen Masker» (La masque de cuir), met Ronald Colman en Vilma Banky. Prijzen: Balcon, 5 fr.; Benedenzaal, 8,50 en 2 fr. Kinders, tot 14 jaar: Balcon, 2 fr.; Benedenzaal, 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Goed ver warmde en modern ingerichte zaal. Koste looze kleerkamer. Verfrisschingen in den café te bekomen. nm—ijyiL *SiL2 Vertegenwoordiger voor: YPER POPERINGHE DIXMUDE en omliggende BEZOEKT DE STAND IN DE HANDELSFOOR TE YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2