De Vreemd li 10 Pi hier i ngn op Qaz et d'Electricité OE ROODE PILLEN B A SOI K DE COIJRTB Al te Yper Auto-ongeval. Rozendieven. Boeisiraffeiijhs RecMM van Yper. Compagnie Générale dc 9 9 9 Sterfgeval Wervick. - Eervolle Onderscheiding Muzikale Stichting - Koningin Elisabe h WATOU Zonnebeke. Vreeselijke hoef slag. Dinsdag morgen, rond 10 u., is hier een droevig ongeluk gebeurd. De landbouwer Alois Vynchier bekwam van zijn paard een zoo geweldigen hoefslag dat hij den schedel gebroken en erg ge kwetst werd aan het rechteroog. Hij is in onrustwekkenden toestand naar het gashtuis van Yper overgebracht.De onge lukkige, 42 jaar oud, is vader van vijf kinderen. :- GRONDgREDIET VAfl BEIiGIE grond, enz., en voor het houwers van huizon. VGORDEELIGE VOORWAARDEN. Grondschuldbrieven op 5 en 10 jaar termijn. Voordeel ge intrest. Moerstraat, 19, Brugge. üeenincjen op eerste hypotheken. Plaatsingen op cle Spaafkas. Het toe ertrouwd geld wordt uitsluiteiijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-V!aanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. Lraat ÜU5 geld in CÜest=01oandepen, NI. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. Dinsdag 1.1. kwam Je 14-jarige Paul Salomé, omstreeks 12 1 2 uur 's middags, uit de 3 Zottenstraat, per rijwiel op te rugweg naar de stad. Omtrent het huis door August Platteeuw bewoond, werd hij gevat door eenen auto die uit de rich ting van stad afgereden kwam. Deze auto door eene dame gevoerd, droeg nummer plaat 161910. De jonge wielrijder die heelemaal den rechter kant der baan hield, werd ten gronde geslingerd en bleef bewusteloos liggen. De dame, oor zaak van het ongeval,stopte onmiddellijk en geholpen door een paar toegeloopen personen, brachten bet slachtoffer binnen bij den Heer Arthur Eggermont, waarna de dame onmiddelijk om dokter Valère Snick reed, die de overbrenging van den gekwetste naar het hospitaal bevool. De Groote Leon van de Tuinwijk Ligy, die het ongeluk had zien gebeuren trok naar het hospitaal om den auto van het Rood- Kruis te vragen, die dan ook korten tijd nadien het slachtoffer ten huize van den Heer Eggermont Arthur kwam afhalen. Volgens de verklaring door De Groote Leon en Deplancke Louis, beide op Tuin wijk Ligy wonende, aan den Brigadier van Politie, Samyn, gedaan, is het onge val hieraan toe te wijten men herstelt de baan, er lagen hier en daar omtrent midden de baan kleine hoopjes zinders het is om deze te vermijden dat de auto- voerdster.in strijd met het reglement op het vervoer, naar links gezwenkt had, alzoo het ongeval veroorzakende. Toen de auto van het Rood-Kruis afkwam, was het slachtoffer tot bezinning gekomen en herkende zijne moei en zijn vader die van het ongeval verwittigd waren geweest. In den nacht van Maandag tot Dinsdag werden in den hof aan de statie verschei dene rozenstruiken gestolen. De dieven, nu niet gekend, zjuden het binnen kort kunnen zijn, want de gestolen struiken zijn van eene soort rozen hier niet veel gekend en de politie heeft opdracht'ont vangen eens goed toe te zien en aan wie het aangaat kennis te geven, in geval zij bij eenen of anderen liefhebber, bedoelde rozen mochten aantreffen. de herberg van Griffon in de Statiestraat, te Yper wat al te bont gemaakt had, wordt voor slagen met onbekwaamheid tot 2 maanden gevang en 50 fr. boete of 15 dagen gevang veroordeeld. Griffon die zich als burgerlijke partij aangesteld en 1230 fr.ten titel van schadevergoeding gevraagd had, bekomt 700 fr. de ijfs- dwang door de burgerlijke partij ge vraagd wordt op 15 dagen bepaald, Weine Cam. medevervolgd bekomt vrij spraak. Lenoir Maur. autovoerder te Ghelu- velt, was in beroep gegaan tegen een vonnis van de politierechtbank van Yper hem voor verschillende overtredingen tot een zestal straffen veroordeelende. De rechtbank verbreekt het eerste vonnis en beslissende opnieuw veroordeeld Lenoir, voor niet stilstaan op bevel, tot 20 fr. boete of 3 dagen, vrij voor wat de andere punten aangaat. Verleden week is er een nalatigheid begaan in het verslag over het vonnis tegen den lekkeren Julien Eggermont uitgesproken. Benevens de twee straffen iedefL- tot 3 maanden gevang zonder voorwaarde, heeft de rechtbank Julien Eggermont, gedurende 5 jaar, van zijne burgerlijke rechten vervallen verklaard. Las. Valère en Malf. beiden van Gheluwe, worden voor slagen elk tot 30 fr. boete of 10 dagen gevang veroordeeld voorwaardelijk gedurende 5 jaar, voor vernieling van roerende goederen elk 10 fr. of 2 dagen, voorwaardelijk gedurende 1 jaar. De Gebroeders Vanc. vervolgd voor slagen bekomen vrijspraak. Angil. Julien van Yper, die het in Mengelwerk van «Het Ypersche Volk». 1. door CAMILLE VERVARCKE EERSTE HOOFDSTUK. Het stadje Rijckeveld ligt in Oost- Vlaanderen, niet ver van de Schelde. De Zarte Beer zoo heet het grootste hotel dier plaats, en daar had sedert eenige dagen een gast zij nen intrek genomen, die in de hoogste mate de nieuwsgierigheid der Rijcke- veldenaars opwekte. Eerst en vooral, de onbekende gast was een vreemdeling, een uitlander, zulks hoorde men duidelijk aan zijne manier van vlaamsch te spreken, als hij zich des avonds in het hotel met de gasten onderhield. Men moet we ten dat hij zeer spraakzaam was met iedereen. Welnu in Rijckeveld, dat toen ter tijd eene weinig bezochte plaats was, eenen man ontmoeten, die in Hol land, in Engeland, of, wie weet, mis schien in Amerika geboren was, en met hem spreken, dat was toch wel, voor die eenvoudige inwoners eene gansch bijzondere zaak. Dat was nogtans de eenige reden niet, waarom die menschen nieuws gierig waren. Naamlooze Vennootschap Gasgesticht YPER 7, Vanden Peereboomplaats BERICHT Gedurende de Handelsfoor verkoopen wij op maandelijksche afkorting aan dezelfde voorwaarden van den comptant prijs. h a Woensdag II. ontvingen wij uit Brussel het volgende bericht dat wij ter kennis onzer lezers opnemen De Volksvertegenwoordigers Leuridan, Vandenbulcke en Meestere Butaye, heb ben aan de kwestuur der Kamer laten weten dat zij, met aanvang 2e kwartaal 1931, weigeren hunne parlementaire ver goeding te trekken, dit om aan hunne kiezers een doorslaand bewijs te geven dat hun haat tegen Belgie geen ijdel woord en dat deze zich van nu af, tot de mooie bankbriefjes van dit land uitzet 1111 Op Vrijdag 27 Maart, is godvruchtig te Brugge overleden, na ontvangen te heb ben de H. Sacramenten der Stervenden Mevrouw ALBERT DENYS geboren ANNA COUSSEMENT. De Begrafenis had plaats op Woensdag 1 April, om 11 «ren, in de dekanale kerk te Rousselaere. Het Ypersche Volk biedt de familie Denys-Coussement zijne rechtzinnigste deelneming aan. Bij Koninklijk Besluit wordt de Me- dalie van Nationaal Herstel, aan den Heer Paul Gallant, gewezen Staats-Kom- missaris te Wervick, toegekend. Het Ypersche Volk biedt den Heer Gallant zijne rechtzinnigste gelukwen- schen aan om die eervolle onderschei ding. In Rijckeveld waren er, ja, ver scheidene zeer sterke mannen, maar nog nooit had men er iemand gezien die zoo groot was en zoo sterk scheen, als die vreemdeling. Hij was meer dan twee meters hoog, en bezat een paar buitenge woon breede schouders, eene gewelf de borst, die ijzersterk scheen, als ook krachtig gespierde armen en vuisten. Altijd was hij deftig in het donker blauw gekleed, hetgeen de reusach tige vormen zijns lichaams bijzonder deed uitkomen. De man was omtrent 36 jaren oud, en uiterst wel gevormd. Als hij zoo met afgemeten stappen door de stra ten van Rijckeveld wandelde, keek menige inwoner hem na, denkende dat het niet geraadzaam zou geweest zijn, met een zoo sterke kerel in strijd te komen. Onder de dochters der streek wa ren er weinig, die hun hert niet wat raser voelden kloppen, als zij den def- tigen vreemdeling ontmoetten, 't Is niet dat hij uitnemend schoon kon ge noemd worden, neen: zijn haar was kort gesneden, zijn wezen was bruin gebrand en tamelijk hard van trek ken maar men bewonderde de open- 'nertige en onverschrokkene uitdruk king van zijn gelaat, alsook zijne hel dere oogen, die, nu eens zooveel goedheid, dan weder zooveel wils kracht te kennen gaven. I. - Stieren zonder tanden. (22 mededingers). 1* pr.: Steelandt Emlel, Vlamertinghe. 2* pr.Steelandt Emie", Vlamertinghe. 3' pr.: Decadt Alfons. Vlamertinghe. 4® pr.: De Ketelaere Camiel, Yper. 1« eerv. melding: Mahieu Marcel, Zillebeke. II. - Stieren met 1 en 2 tanden. (12 meded.). 1" pr.: Van Damme Cyriel, Brielen. 2' pr.: Capoen Jules, Yper. 3' pr.: De Schepper (kinderen), Vlamertin. 4" pr.: Boeve Jeroom, Vlamertinghe. 1' eerv. melding: Monkerhey Jer., Vlamertin. III. - Stieren met ten minste 3 tanden. (13 mededingers). 1* pr.: Capoen Arthur, Zillebeke. 2' pr.: Lampaert Emiei, Yper. 3" pr.: Claeys Cyriel, Vlamertinghe. 4' pr.: Vermeersch Ersiel, Vlamertinghe. IV. - Bewaringspremie. 3300 frank in 3 jaardoodingen (zijnde 800,1000, 1500 fr.). a) Stieren met 4 en 5 tanden v. volwassenen. 1' pr.: Deraedt Dés., St Jan bij Yper, voor stier Jan 1® accessiet: Lampaert Emiei, Yper, voor stier «Louis b) Stieren met 6 tanden van volwassenen. 1" pr.: Van Doolaeghe H., St Jan bij Yper, stier Nr 29/336. 1" accessiet: Capoen Arthur, Zillebeke. V. - Melkkoeien zonder onderscheid van ouderdom. 1* pr. met zil. eerem.: Geldhof C., Brielen, voor Sterre 2® pr. met br. eerem.: Geldhof C., Brielen voor Pover Eene Muzikale stichting, Koningin Elisabeth, komt haai werk te beginnen met een ingeschreven kapkaal van 6 mil- lioen, haar toelatend rond de 309.000 fr. intresten 's jaars te schenken aan jonge toonkunstenaren, toonkundige werken en uitvoeringen van Belgische muziek in vreemde landen. Aan *t hoofd der Provinciale Commissie voor Westvlaanderen staat de toondichter M. Jos. Ryelandtvan Brugge. Plaats van Onderwijzer is open. Aanvragen te sturen voor 20 April. STAD YPER UITSLAG VAN DE KEURING en PRIJSKAMP voor STIEREN en KOEIEN Yper. LandloopsterMariage Victorine van Moeskroen, oud 56 jaar, werd alhier aangehouden en daar ze zon der middelen van b£3taan was, werd het Bedelaarswerkhuis van Brugge haar nieuw tehuis. BURGERSTAND VAN YPER, van 26 Maart tot 1 April 1931. Geboorten. Callewaert Albert, Linden- dreef, 38. Ureel Roger, Pilckemstraat. Thoma Henrl, Lange Thouroutstraat. Sedert de vreemdeling in Rijcke veld verbleef, ging hij alle dagen, in den morgen en in den namiddag eene lange wandeling doen, en altijd in de zelfde richting. Zulks wekte ook ten hoogste de verwondering der ingeze tenen van het stadje op. De personen, die den vreemdeling ontmoet hadden, verzekerden dat hij altijd door het bosch ging, tot om trent een uur gaans van Rijckeveld, tot aan de villa of het kasteel van mijnheer Van Leeren. Daar wandelde hij langzaam eens rond het landgoed, keek onophoudend, zooveel mogelijk, naar de deuren en vensters van het kasteel, en kwam eindelijk op zijn gemak terug. Welnu mijnheer Van Leeren was schatrijk en hij had eene eenige, zeer schoone dochter, Leonie genaamd. Zou de vreemdeling misschien verliefd zijn op de schoone Leonie Van Leeren? zoo vroeg men zich al gemeen in Rijckeveld af. Op zekeren avond waren eenige der bijzonderste ingezetenen van Rijckeveld, in de drinkzaal van De Zwarte Beer vereenigd, en spraken gezellig over allerhande zaken. Brown (zoo had de vreemdeling zij nen naam aan den weerd opgegeven) bevond zich daar ook, en mengde zich nu en dan in het gesprek. De kommissaris voelde zich stout, hij had reeds een viertal druppels klaren binnen, en hetgeen hem reeds Scharlaken Machteld, Mondstraat, De- :ryse Pierre, Diekebuschsteenweg. Kimpe Gerard. Rysselsteenweg. Overlijden. Bekaert Henri, 67 j., land bouwer, echtg. Denys Romanie, Dixrvjdesfcw. Huwelijken. Cardinael Raymor -,d Ver zekeringsagent en Deloddere Yvonne, z. b. Neyrinck Henrl, handelaar en Decap Julia, hulshoudster. POPERU GHE, v. 26 Maart t 2 April 1931. Gebooi n.'103. Desmyttere Maria, d. v. Oiner en Tcp Madeleine, van Beveren a Yzer. 104. Capoen Clara, d. v. Thecphile en Carpentier Lucia, Sektie E. 105. Thery Monique, d. v. André en Verstraete Anna, Maurice Dewulfstr. 106. Laseure André, z. v. Urbain en Lermytte Alida, van Woes- ten. 107. Lauwers Alice, d. v. Pierre en Techel Madeleine, Sektie D. 108. Keste- man Leona, d. v. Daniel en Vanhove Yvonne, Casselstr. 109. Ooghe Gery,.z. v. Sylvain en Chaerle Alphonsine, van Reninghelst. 110. Vandaele Rosa, d. v. Camille en Bame- li6 Hilda, van Pollinchove. 111. Vancay- zeele Monique, d. v. Nestor en namerant Alida. Sektie C. 112. Metsu Valère, z .v. Camille en Buseyne Maria, Sektie C. 113. Dupont Denise, d. v. Henri en Boerez Agnes. Sektie I. 114. Gantois Roger, z. v. Richard r-n Six Martha, Komstraat. 115. De Ba cker Thérèse, d. v. Camille en Sergier Ma rie, Werfstraat. Overlijdens. 77. Artois Anita, 15 j., z. b., Sektie C. Huwelijken. 14. Gouwy Hector, 37 j., ïjzerwegbediende van Oostnieuwkerke en Logie Gabrielle, 40 J., z. b. van Poperinghe. Beloften. 21. D'Amour André, statiebe- dlende en Catteeuw Gabrielle, z. b., b. v. Pop. 22. Deroo Felix, werktuigkundige en Bou- tez Maria, fabriekwerkster, b. v. Pop. 23. Gauquie Georges, leersnijder en Goussey Bertha," z. b., b. v. Pop. 24. Lammey Da niel, schoenmaker en Ghesquiere Maria, z. b., b. v. Poperinghe. 25. Ingelaere Daniel, werktuigkundige en De Cool Maria, z. b., b. v. Pop. 26. Vanexem Camille, landbou wer v. Poperinghe en Vandeweghe Maria, landbouwster van Reninghe. ^trVrTTYi^TVIrT ï'V -V-ÏMpnë#m.i MARKTPRIJZEN Yper, 25 Maart. Tarwe 87-94: koolzaad 231-284; klaverzaad 1500-1800; rogge 75-79; boekweit 215-217; haver 101-103; brouwers gerst 118-120; vcedergelrst 82-84; erwten •3-210; bloem li:-135; mars 85-88; paarde- -oontn 140-143; gruis 86-89; zemelen 110- 114; lijnzaadmeel 156-159; lijnzaadkoeken 140-145aardappelen 50-65; boter 20.50-22; Weren 0.55-057; biggen 110-160 en 6.00 den kilo; s-.rool 24-27: hooi 34-38; ruw vlas 35- 45; voederbeeten 25-30. Studiën van de Notarissen Ernest DE COCK te Yper en CAMERLYNCK te Passchendeek WOENSDAG 22 APRIL 1931 om 3 u. namiddag, in het Hotel Skindies StatiepL, Yper, INSTEL met PREMIE van Stad YPER. Een nieuwgebouwd HANDELSHUIS, Tem pelstraat, Nr 4, groot ongeveer 79 ca. Gebruikt door Heer Alb. Deleu-Vanuxem te Yper, mits 4,200 fr. 's jaars, betaalbaar per trimester. TOESLAG: WOENSDAG 6 MEI 1931. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net eu de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, dracinissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- erachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6.CO fr. ZU- Naamlooze Vennootschap gesticht in 1835. op huizen, pachthoven, Voor alle inlichtingen wend U tot de sfc 8 1 V C078 Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent eenige dagen op het hert lag moest er af. Mijnheer Brown, zegde hij, er wordt in de stad algemeen verteld dat gij schikt te trouwen met me- juffer Leonie, de dochter van den heer Van Leeren. Zou dat waarlijk uw gedacht zijn? De vreemdeling bezag den onbe scheiden man met een eigenaardigen glimlach, en scheen zich zeiven af te vragen, indien hij zou antwoorden of niet. Iedereen zweeg in de zaal. Na eeni ge oogenblikken sprak hij Daaraan heb ik nog nooit in mijn leven gedacht, ik ken volstrekt de juffer niet van welke gij spreekt. Ik ben van gedacht mij hier in de - treek te vestigen, en aangezien het landgoed van Van Leeren mij uitne mend bevalt zou ik het willen koopen. Ziedaar waarom ik soms langs daar wandel. Nu wist men ir. Rijckeveld toch iets over de plannen en inzichten van den geheimzinnige vreemdeling. De heer Brown was voorzeker een schat rijke Amerikaner, en indien hij zich werkelijk voor goed in de streek ves tigde, zou hij daar misschien ook naar eene vrouw uitzien, onder de huwbare dochters van het stadje. Het i3 waarschijnlijk wel om die reden, dat in 't vervolg, verscheidene huisvaders die van den hemel met een groot getal kinders gezegend waren, zoo vriendelijk jegens Brown wer den. Zij toonden zich bijzonder voorko mend tegenover hem, en noodigden hem zelfs nu en dan uit tot gezellige bijeenkomsten in den familiekring. Doch de vreemdeling liet die uit- noodigingen altijd onbeantwoord. Hij deed voortdurend twee maal daags zijne gewone wandeling, en bleef altijd even vriendelijk jegens iedereen in zijn hotel; maar hij wachtte zich wel van met iemand, wie het ook was, nadere kennis te maken. Op zekeren morgen verliet hij zijn hotel, om zijn gewoon uitstapje te doen. Welhaast was hij in het veld, en ging langzaam de groote straat op, die daar over eenen kleinen heuvel loopt. Na een tiental minuten bevond de wandelaar zich in een dicht bosch van eiken, beuken en pijnboomen. Weldra sloeg hij rechts eenen an- eren veldweg in, die dwars door het groote woud liep. Mijnheer Brown was diep in ge dachten v rzonken. Hij zag gedurig en gronde, nu en dan bewogen zijne lippen, n er kwamen onverstaan bare klanken uit zijnen mond. Van tijd tot tijd maakte hij eene onwilli ge beweging met het hoofd, of baalde rampachtig de vuisten. ('t Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3