HandeSsiiaü BEELDTALE Onze Katholieke Volksvertegenwoordigers WEET GE WAT de eerste Vlaamsehe Bank boekt, M OPSLORPING Un ANDERE BANKEN 25 millioen Fr. Kapitaal 15 millioen Fr. Reserves 53' Jaar. - Nummer 15. 3i Centiemen. Zaterdag 11 April 1931 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Op het kapiteel nu van bovenge- N. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Bijhuizen ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 17. BRUSSEL, Wetstraat, 84, enz. 253 Agentschappen en Kantoren in Oost- en West-Via^ndersn en Sraboni. PCXM ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 fr. 3 maanden 6 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEt .R EN OPSTEL io5, ZONNEBEKF. STEENWEG, io5, YPER Postcheekrekeaing 4C.2C 1 (j. CASIES) waar op alle tvekedagen alle inlichtingen te bekomen ^ijn v. n Ti tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingetonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Nevens de woorden waarmede men zijne gedacht uitdrukken kan, zijn er ook figuren en beelden, deze steunende op wetenschappelijken of legendarischen grond die hetzelf de doel bereiken. Een driehoekig fi guur verzinnebeeldt God, drievoudig in Personen en een circelomtrek, die nog begin noch einde heeft, betee- kent Eeuwig. Schrijf nu nevens el kander een driehoek, een cirkelom trek en ertusschen het teeken ge bekomt dezen zin: driehoek God is O eeuwig. De Phcnix is een legendarische vogel, die oud geworden door de zon nekracht verbrand wordt en die we derom levend en verjongd uit den vuurgloed te voorschijn komt. Het aanbrengen van een forschen vogel dus, oprijzende te midden laai ende vlammen, geeft het gedacht we der: Verrijzenis De ouden beweerden, maar dit is ook zuiver legende, dat de klei ne leeuwen dood geboren ter wereld komen en dat zij eenige dagen na dien tot het leven geroepen worden, door het be-ademenen en het brie- schen van den leeuw. Alzoo hebt ge in jonge leeuwen een tweede af beeldsel van het gedacht «verrijze nis Hetzelfde gedacht kan nog uitge drukt worden door een fladderenden vlinder, maar hier steunt de ver beelding op wetenschappeH jk^n grond. De rups ten einde zijn vraat zuchtig leven gekomen, hangt zich beweegloos aan een blad of in een hoek; zijn vel verdroogt en maakt een buisvormig graf, gekend onder den naam van pop. In dit graf ver blijft het diertje geruimen tijd en kruipt eindelijk uit de pop, onder vorm van veelkleurigen en schitte renden vlinder. Een vierde beeldtale, om verrijze nis te beduiden, is geleverd door den Pauw-vogel. Met het naderen dei- lente, verliest hij zijne prachtige pluimen en als een stervende houdt hij zich schuil, als ware hij verne derd en beschaamd. Maar korts na dien, bij het herschieten zijner plui men, verschijnt hij wederom trotsch en statig in zijne koninklijke schoon heid. Dat de pellikaan-vogel zijne jongs- kens voedt met bloed, af druppelende uit zijne borst, die hij zelve met den bek openvreet, is ook zuiver volksle gende. Maar de kerkelijke liturgie heeft dat legendarisch zinnebeeld overgenomen, om Christus onzen Za ligmaker te beteekenen, die met zijn Bloed de christene zielen spijst en voedt. Te Mechelen werd met den Zater dag, vóóravond van Paschen, een mo- numenteele kandelaar in gebruik ge nomen, dienende om de Paaschkeers te dragen. Hij is 2 m. 75 hoog en de bovenste schijf heeft 29 centimeters doorsnede, 't Is eene kolon, gekopt in wit Carrare-marmer en samengesteld uit een kapiteel, eene schacht of boom en een voetstuk. De witte was sen paaschkeers, die nog niet aan steken voorzien wordt van vijf wierooknagels, verbeeldt het maag delijk Lichaam des Keeren, dood en gebalsemd door Josef van Arima- thea en Nicodemus. Het getal vijf herinnert de vijf wonden, door na gels en lans voortgebracht, en die Christus in zijn glorieus Lichaam heeft willen bewaren. Bij het aan steken der kaars, verheelt zij den Verrijzenden Christus, die over de wereld het licht verspreidt zijner leering en de warmte zijner liefde. melden kandelaar ontwaart men de bie te midden paaschbloemen of nar cissen. 't Is de bie, die het was ver- verveerdigde, en alzoo herinnert zij Maria, die aan den Tweeden Persoon het menschelijk lichaam schonk. De schacht of boom der kolon be staat uit vier boven elkander geplaat ste rollen en gescheiden door drie ringels. Op de bovenste rol ontwaart men de Morgenster, waarvan gewag in het Exsultet-gezang, en hier ver beeldende den Christus, uit het graf oprijzende; op de tweede rol ziet men den Phenix, tusschen laaiende vlam men, boven op een palmkroon; op de derde is aangebracht het Paaschlam, dragende het vaandeltje der verrij zenis en door de schijf waarop het verheeld staat herinnerde aan de wassen Agnus-Dei-medalliën die door den Paus gewijd worden en die gemaakt zijn met het overblijvend was der Paaschkeersende vierde rol is zonder versiering en gegroefd (cannelé) zoo als de kolonnen van 't hoogaltaar in St Rombouts te Me chelen. Op den voet zijn vier jonge leeu- wen aangebracht, die het legenda risch gedacht der verrijzenis weer geven. ik Aan de Paaschkeers te Mechelen, werd Zaterdag een rijk versierd per kament met zijden linten vastge hecht, hetwelk men in oude taal oorkonde noemt en in hedendaag- sohé proces-verbaalDaar op staat te lezen In den Naam der zeer heilige en onverdeelbare Drievuldigheid. Amen. Deze keers werd gewijd en aan steken ter eere van het vlekloos Lam, O. H. J. C. en van de glorievolle Maagd Maria, zijne -Moeder. Ten jare, sedert de Menschwor ding des Woords 1931. d. i. Sedert den aanvang van het pon tificaat van zijne H. Paus Pius XI, het 10ste. Sedert de bisschoppelijke wijding van Zijne Em. Joseph-Ernest, Kar dinaal ten titel der Ara Cceli en aarts bisschop van Mechelen, het 5de. Sedert de troonbeklimming zijner Majesteit Koning Albert, het 22*te. Zijnde den 4<lcn dag der April maand en den 14sten der maan. Eertijds woog de Paaschkeers te Reims 30 pond, te Rouanen 40, te Chartres 72, te Seville in Spanje 100 en hare kandelaren waren 4 tot 5 meters hoog. Redevoering vanden Heer BRUTSAERT, zitting van Woensdag 25 Maart. Dank aan de milde medehulp van gansch de natie zijn de verwoeste gewesten in ons land geheel hersteld en t blijft voor allen die 't front hebben bezocht kort na den oorlog een wonder te zien hoe in eene tijd spanne van zeven, acht jaar, die akelige woestenij van vroeger met zijn vruchtbare landouwen en mooie dorpen en liefelijke steden in de schoonste streek der wereld herschapen is. De vaart van Yper naar Nieuwpoort, die ten slotte rond de 20 millioen zal kosten, door technische moeilijkheden in 't uitvoe ren der werken door den slechten aard van den grond: levende klijttc die drijft en moert en poert, de vaart van Yper is bijna hersteld. Maar iets blijft in de verwoeste streek onaangeroerd en onverholpen in zijn ellen de, dat is de vaart van Komen naar Yper, die de Leie met de Noordzee moet verbin den. Die vaart van Komen op Yper heeft een geheele historie, een pijnlijke historie. Over zestig jaar heeft men ze begonnen: zi) moest de heuvellijn doorkruisen die 't stroomgebied van den Yzer van dat van de Leie scheidt, en daar gerosht men niet door; herhaalde malen stortten de werken in. Nooit werd zij bevaarbaar, en als de oorlog losbrak kregen haar bruggen en slui zen den genadeklop en nu ligt zij daar schamel en verlaten, gekneusd en gekwetst, onziende met haar ingestorte boorden en haar bedde met -reusachtig riet begroeid, als een leelijke vlek op 't liefelijke wezen van 't Zuiden onzer ■"rovlncie. Er zijn er, m jnheer de minister, die u zullen zeggen: maakt daarmee gedaan met dat misbaksel, met dat ongsluksgebrced vult ze op en geeft aan den landbouw terug de 300 bfstaren die haar bedde be slaat. Luistert niet naar die wantale. In onzen tijd van overproductie wat kan 300 hectaren min O; meer aan der, landbouw schelen? In andere gewesten van 't land laat men landerijen 'iraak liggen. Ons volk hoi.lt aan die vaart, aan zijn vaart. Hun vaart, en inderdaad hun ouders en voorouders, lebben er lange jaren over geklapt, gewikt n gewogen, 's Zondags, als ze aan 't grave., waren, gingen ze er naar toe lijk naar c- n kermisse, lijk gaan zien naar een bruid die men opsmukt voor den grooten dag. Zc waren vol blijde verwach tingen voor al 't goede en 't nuttige die de vaart ging mee brengen. En al met eens klonk lijk een doodklokke de droeve mare over de streek: de vaart is ingestort, en als iets dat ze niet en kunnen verhelpen, ze hebben er compassie mee, zoodanig ligt zij daar verarmoed en veronschameld. Als er levers In een k oostrijk gezin een ongeluk- kigaard ls, dat s nog moeders meeste lieve ling. De vaart van Komen op Yper is 't on gelukskind van Ie streek en daarom ziet ons volk haar geerr en gelooft en hoopt in haar herstel. En ook, mijnheer de minister, als, meer dan over een h !ve eeuw, het gouvernement haar ais van O" mbaar nut verklaard heeft, cii-Ul' RK/Cbvcii Zij moest Yper verbinden met Henegou wen en 't Noorden van Frankrijk voor het vervoer van kolen en scheikundige meststof fen uit die streken, ook dienen voor 't goed koop vervoer van Kortrijksche panneh, Fransche draineerbuuen en baksteen. Zij moest dienen voor 't vervoer van sui ker ij boonen van Yper en omstreken naar Rijssel en 't omliggende. Vóór den oorlog moesten de suikerijboonen van Yper naar Rijssel langs Nieuwpoort-Veurne-Duinkerke, en binst dien langen omweg bleven ze dik wijls in 't ijs vastgekneld. Zij moest dienen voor 't vervoer van Noordsch hout dat meestal langs Nieuw poort inkomt en langs Yper naar de Leie- streek. Voor vervoer van sulkerbeeten in beide Inrichtingen, om van niet anders te gewagen. Al die beweegredens die men deed gelden voor 't graven van de vaart bestaan onver- minkt en onverzwakt, en 't blijft ook nog waar dat vervoer per water veel goedkooper is dan per spoor. En daarom vraagt onze bevolking dat er aan die kwestie eindelijk eene oplossing kome, en dat om tot eene oplossing te komen de credieten, vroeger op de begrooting inge schreven, voor boringen en peilingen ge bruikt zouden worden. Leveren die opsporingen het onloochen baar bewijs dat langs de ingeslagen richting het onmogelijk is de vaart te verwezenlij ken dan moet er naar eenen anderen weg gezocht worden, en ik zou er u een kunnen aanduiden waar langs vaste bruggen zouden kunnen aangelegd worden, geen gebouwen zouden moeten onteigend worden, geen spoorwegen versmeten of verhoogd. Ik besluit, mijnheer de minister, zoolang het door een ernstig technisch onderzoek niet bewezen is dat het onmogelijk is, zelfs met eene andere richting te zoeken, de vaart door den heuvelkam te leiden, zal Yper en gansch de bevolking in 't ronde zich aan de vaart vastklampen, als aan een beetje van hun ziele. Slechts voor eene klaar bewezen onmogelijkheid zullen zij alle hoop laten varen en het hoofd in den schoot leggen. Ik bid Ued., mijnheer de minister, dat onderzoek zoo spoedig mogeüjk te doen doen. Geeft het bevredigende uitslagen, dan kunt gij seffens aan talrijke werkloozen werk ver schaffen, en geheel de streek zal er u dank baar om zijn. Provincieraad van UClest Vlaanderen Bij kon. besluit van 2-8 April 11. wordt de Provincieraad van West- baanderen in buitengewone zitting bijeengeroepen tegen Dinsdag den 21 April 1931, te 10 uur 's morgens, om te beraadslagen over: 1. Wijzigingen aan de Provinciale begrooting van 1930; 2. Wijzigingen aan cte Provinciale begi ootlng van 1931 3. Herinvoering van de Provincia le taks op de honden 4. Krediet voor buitengewone we- genwerken tot bestrijding der werk loosheid1, en daartoe noodige geld middelen 5. Heuziening van 't besluit Van 26-2-1B30 over de Provinciale pen sioenkas der Provincie- en Gemeen- tebtdienden; 6. Inrichting van een Provincialen opziehtsd'ienst voor het Meisjesbe- roepsonderwijs; 7. Aanvraag tot wijziging der ver ordening op de werkloozenfondsen 8. Electrificatie van 't Noord-Oos ten van Brugge; akkoord met de Maat. Centrales électriques des FJan- dres; 9. Grenswijziging der Gemeenten Beernem en St Joris bij Brugge; 10. Aanhechting der Gemeente Uyt- kerke aan Blankenberghe. Wat een Katholieke Indiaan, die deel nam te Londen aan de zittingen der Ronde Tafel verklaardeDe Katholieke Kerk wordt aanzien door de Indiaansche Prinsen, als eene macht het verrijzen en het welvaren der Indiërs genegen. De Katholieke Kerk geniet groot gezng in In Hie door harë 'scholen en colleges, En bijzonderlijk als de Paus een Indiër bisschop zalfde en daardoor bewees dat alle rassen geroepen zijn tot de geheelheid der rechten en der weer- digheden van de TI. Kerk. Indië be greep dat de Kerk, door haar staan boven alle nationaliteiten, nuttig werk bij zijn volk verrichten kon. Uit eene andere bron wordt ook bericht, dat eene Katholieke IToog- school tot stand komen zal, en dat zij reeds aanvankelijk ingericht is met de twee faculteiten van Recht en Geneeskunde, te Bangalore, waar de apostolijke Vicaris verblijft. Wilt ge uwe vrienden kennen, be drijf eene dommigheid. Vergeef spoedig: 't Is tijd gewon nen en voordeelig voor spijsverte ring. Vergeef en vergeet: 't Eerste is goed voor uwe ziel en het tweede voor uwe lever. Doe al het goed dat ge kunt en ver geet het naderhand. Anderen zullen het onthouden in uwe plaats. Goede beoordeeler zoekt het goede onrechtveerdige beoordeeler is blind voor alle3 en ziet maar het gebrek kige. De rijkste mensch is deze die wei nig noodig heeft. De beste overheid, die ik had, gaf nooit geen bevel maar drukte steeds haar wensch uit. fc* Spreuken van Kardinaal O'Con- nel, aartsbisschop van Boston, V. S. Amerika. Vasten d. i. maar eens daags zijnen nooddruft nemen en het meestendeel der kluizenaars of ermieten vastten het jaar door. Velen nogthans onder hen bereikten zeer hoogen ouder dom: De H. Theodoor 104 jaar; De II. Antonius (met zijn zwijn tje) 105 jaar; De H. Paulus (eerste kluizenaar) 113 jaar; De H. Arsenius 120 jaar. De beroemde predikant Bourda- loue at maar eens per dag en dat be lette niet dat hij eene goede gezond heid genoot. Gelief in uwe sermoe nen dat puntje van vasten niet aan te raken zegde hem schertsend een geneesheer, want indien iedereen u navolgde, wij zouden onze beste kalanten verliezen. En Napoleon beweerde dat de ta fel meer menschen vermoordt dan de oorlog Slechte stukken van twee frank, wel nagemaakt zijn in omloop. Zij zijn verveerdigd uit koper met eene zeer kleine laag zilver. Daar zij in koper zijn, worden ze niet aange trokken door een magneet of zeil steen. -ie Communisten, om hunne stelsels te verrechtveerdigen, zeggen dat de Kloosterlingen als Communisten le-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 1