Ypersche Kroniek. HANDELSFOOR Uitgifte van Obligatiën Soeiété Commereiale de Belgique La Danubienne 6 °/o netto, voorwaarden en inlichtingen te bekomen in de CRÉDIT ANVERSOIS Zonda^rust. Kerkelijk Nieuws Vertrek van Missiezusters. Klokkenwijding. De Paaschfeesten te Yper. Katholieke Geloovigen. Trabolspel - Matchen voor den Beker Stad Yper. - Muziekschool. Bedevaart. Doodelijke val. Cocaïne. Op de Markt. Botsingen. Aanhouding. Brama van 't Wangedrag te Kortrijk. ven. Dat is waar; maar bij hen is er collectivisme VRIJELIJK AANGE NOMEN en MET OPGEDRONGEN en daarbij geregeld door de Evange lische Raden, die Chris, us niet op legde maar aanbevool. Moscou begeert nu de westerlij ken handel in lederen handschoenen dood te leggen. Daarom heeft het be vel gegeven 250.000 honden te doo- den en hun vel, in russisch leder ver vormd, zal prachtige en goedkoope handschoenen leveren. Gedurende de duitsche bezetting moesten ook alle honden, die geen rashonden waren, afgemaakt wor den, dit om nuttelooze monden te doen verdwijnen. Gelijksoortig bevel werd uitge- veerdigd door Gelukzaligen Karel- den-Goede, tijdens den grooten hon gersnood in Vlaanderen, ten jare 1125. De Amerikaanders hebben veel bijgedragen om den tandenborstel te verspreiden. Sedert het verspreiden van den tandenborstel verscheen de tandpijn op het wereldtooneel. Ame rikanen zouden dag en nacht dien borstel gebruiken en 't is in Amerika dat er meest gestopte tanden te zien zijn en dat men meest tanden trekkers aantreft. De negers hebben er nog nooit aan gedacht hunne tan den te poetsen en zij hebben het schoonste gebit der wereld. 't Zijn de Chineezen die den tan den borstel uitvonden en er mee voor den dag kwamen in 1498. Zij kenden het noord-kompas lan ge eeuwen vóór de westerlingen, die het gebruikten om hunnen weg op zee vast te stellen: Van daar zijnen naam zeil-steen d. i. om te zeilen of om te varen. Wat de Chineezen ook inbrachten was het theedrinken en het schadelijk gebruik van opium. Een jager, opsommende wat hij al betaalde voor zijn jacht-plezier, eindigde met te zeggenIeder haas kost mij minstens 25 frankEn een snaak antwoordde hem Dan zoude ik er geen zoo veel meer schie ten van de interest 5 1/2 netto, aan 970 fr. van de Werkhuizen Boël 5 1/2 °/o netto aan 982.50 fr. van de Sucreries et Raffineries Diksmudestraat, 22, YPER. De apotheek van M. Van Ro- baeys, Botcrstraat, zal alleen open zijn op Zondag 12 April 1931. In St MAARTENS: Op Zondag 12 April. Te 8 1/2 uur, Sol. Zielmis voor Heer Charles Temper man, van wege De Tuinklokke Te 11 1/2 uur, Zielmis voor Heer en Vrouw Mion-Narduzzo, Dixmudestraat. Op Zondag 19 April. Te 8 1/2 uur, Zielmis voor den Heer Julien Dehaene, van wege de Boldersgilde van St Maar- tenskring. Tell 1 2 uur, Zielmis voor den Heer Achille Bories, Minneplein. In St PIETERS Op Zondag 12 April. Te 8 1/2 uur, Gezongene Mis voor Bailleul Henri. Volgende Witte Zusters zijn den 7 April te Antwerpen scheep gegaan met bestemming naar: Astrida (Ruanda)Zuster M. Ele- onore Gerarda Van der Ghote uit Yper)koloniale verpleegsterAl- bertstad (Congo)Zuster M. St Evarist (Anna Van Walleghem uit Wyngene), koloniale verpleegster; Zuster M. Rosa van het H. Sakra- ment (Julia Sn^k uit Nieuwcapelle) Zuster M. Elvira (Maria De Tem merman uit Munckzwalm). Zij bevelen hun apostolaat in de gebeden der Missievrienden aan. De Zusters Missionarisen van O. L. Vrouw van Afrika (Witte Zusters van Kardinaal Lavigerie) hebben in Belgie volgende huizen HERENT (Noviciaat) 19, Statie straat; THIELT (Postulaat) 82, Yperstraat; ANDENNE (Postulaat) 10, Steenweg van Ciney; LEUVEN (Prokuur en Studiehuis) 13, Scha penstraat. Posich. 783.88. Op Paschen, na de vespers, heeft Z. E. H. Vermaut, pastoor-deken van St-Maartens de vijf nieuwe klok ken zijner kerk gewijd, welke over morgen reeds in den hoogen toren hunnen nieuwen thuis zullen betrek ken. Het zijn gewichtige en schoone brokken. Martinus weegt 3.000 kgr. Heer Sobry, burgemeester, en Mevr. Vergracht, waren er peter en meter van; Maria (O.L.V. van Thuyne, pa trones van de stad) 2150 kgr., peter H. K. Verwilghen, oud-hoofdcom missaris alhier en Jufvr. Biebuyck meter; Andreas, 1524 kgr., peter weledele Heer Haus, voorzitter der Rechtbank en J. Beesau meter; Jan van Waasten 1228 kgr., heer Al. Donck en Jufvr. J. Antony; Marga- reta van Yper 875 kgr., weledele heer G. Tack en Mevr. Haus. Na de klokkenwijding hield E. H. Ghyssaert van Brugge, een prach tige gelegenheidstoespraak. De inhuldiging der gedenkplaat ter nagedachtenis der gesneuvelden van East Kent regiment, wierd door meer dan twee duizend Engelsche oud-strijders met hunne familieleden bijgewoond. Dinsdag krijgen wij het bezoek van eene school uit Liverpool, Donderdag eene school uit Londen, Vrijdag eene school uit Duncaster, Zondag eene school uit Londen. Met Sinksen komt een groote bedevaart van Engelschen. Na de plechtige Ceremoniën der Goede Week, namelijk in St Maar- tens Cathedraal, waar de zielroeren de voetwassching van twaalf Weezen. door Z. E. H. Deken Vermaut ge daan werd, zal Paaschdag5 April 1930, in ons liturgisch Ypersch le ven heerlijk geboekt staan, ter gele genheid der plechtige Wijding der vijf nieuwe Klokken onzer Hoofd kerk. Niettegenstaande 'het slecht weder was er den volkstoeloop zeer groot, toen na de plechtige Vejspehs van 3 uur de Godsdienstige Stoet met de Peters en Meters zich richte t'einde den grootschen tempel waar de reeks klokken, smakelijk versierd met kransen, in natuurgroenten en bloe men. Z. E. Heer Deken van Yper omringd der geestelijkheid in prach tig goudgewaad, deed de plechtige wijding onder het gezang der in drukwekkende Psalmen. De merkwaardige gelegenheids aanspraak van den Brugschen Kan selredenaar E. H. Ghyssaert, en de kundige uitvoering van St Maartens gemengd koor met orkest onder het Lof bekroonde deze onvergetelijke plechtigheid. Deze week reeds is men begonnen aan het lastige werk van 't hangen der vijf klokken in St Maartens to ren. De naaste weken geven wij de op schriften der klokken. Einde 1929 waren er 341.430.000 Katholieken in de wereld, 't zij 208.882.000 in Europa; 109.097.000 in Amerika; 16.536.000 in Azia; 5.330.000 in Afrika; 1.585.000 in Australië. Met gewone peleton en spelleider trok De Statie Woensdag avond naar De Bascule om den laatsten match van den kalender te betwis ten. Het peleton der Bascule was ook niet gewijzigd en stond onder de ge wone leiding. De HH. Noyez en De- vos waren Scheidsrechters. Na nen harden kamp waarvan den uitslag tot op het laatste te betwijfe len viel, eindigde het thuisspelende peleton met het punt van den Beker te behalen met 25 punten tegen 20. Daar de Katholieke Kring en de Bascule met het einde van het sei zoen hetzelfde getal punten aantee- kenen, moet er tot eene bekorting overgegaan worden in een vreemde tra. Het lot heeft de tra van de Coo- pératieve aangewezen. Woensdag eerstkomende, op het gewone uur, spelen dus den Katholieken Kring en de Bascule nen beslfssende match in de Coopératieve. De winners zijn Kampioen voor dees jaar en krijgt den beker in bezit. Allen Woensdag naar de Coopéra tieve. ALGEMEEN KLASSEMENT gespeeld gewonnen Kath. Kring 8 5 Bascule 8 5 Statie 8 4 Postje 8 4 Coöperatieve 8 2 Een die er was. Zondag 19 April aanstaande, om 15 uur, in de concertzaal der School, Hondstraat VOORDRACHTOEFENINGEN door de leerlingen. De Beheerraad. CINEMA COLISEUM Christen Volkshuis, Sint Jacobsstraat, 30. Zaterdag 11 April, te 8 uur. Zondag 12 April, te 2 uur, te 5 uur, te 8 uur. PROGRAMMA: EVANGELIE naar het wereldberoemd werk van den engelschen dichter Lougfel- louw, aandoenlijk drama in 9 deelen, met DOLORES DEL RIO (Ramona) in de hoofd rol. Onovertroffen wordt hier de eenvou dige natuur van een meisje uit Nieuw- Schotland (Noord-Amerika) weergegeven. DE STRIJDER geestige cow-boy-fllm in 5 deelen met BOB CUSTER. Leerfllraen NieuwsOfcV-hten. De volgende weken: In April: 3' week: De Zeeschuimer (Le Porban) en De Duivelsrots(Le pic du diable)4° week: «De dochter van het regiment» (La fllle du régiment). In Mei: 1* week: «Zwervende dichter» (Le poète vagebond); 2" week: «Calvarle» (Le Calvaire); 3* week: «De 3 Musketiers» (Les 3 mousquetaires), met Douglas Fair banks; 4" week: «Het Lederen Masker» (La masque de cuir), met Ronald Colman en Vilma Banky. Prijzen: Balcon, 5 fr.; Benedenzaal, 3,50 en 2 fr. Kinders, tot 14 jaar: Balcon, 2 fr.; Benedenzaal, 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Goed ver warmde en modern ingerichte zaal. Koste- looze kleerkamer. Verfrisschlngen In den café te bekomen. Marieken van Nymegen. Op Maan dag 13 April, te 8 uur, geeft de rederijkers gilde Hooger op van Cortemarck, onder leiding van Ingenieur De Meester in de feest zaal van het Christen Volkshuis, St Jacobs- straat, 30, Yper, een opvoering van Marie ken van Nymegenhet wonderschoon mid- deleeuwsche legendespel waarmeê Hooger op in den jongsten provincialen Bekerwed strijd bekroond wierd. Het geldt hier namelijk een nieuwe vlaam- sche bewerking van - Marieken door Ing. De Meester zelve en waarmede hij in den zelfden wedstrijd den eenigen prijs van beste regisseur-encseneerder wegdroeg. Voegen wij erbij dat de wondere angepaste muziekbe geleiding op de stemming der toehoorders een verrassende invloed uitoefent, zoodat men waarlijk zeggen mag dat het hier ge zien het eenig mooie kleurenlichtspel, een nieuwe en eigenaardige kunstprestatie geldt. Tot slot gaat het ongeëvenaard blijspel Lakske dat reeds meer dan 15 maal door Hooger op vertoond wierd en waarmee de gilde in den prov. wedstrijd 1929-30 prijs van besten speler en beste speelster verwierL Dus hier wel een specialiteitHier een paar uittreksels uit het verslag der Jury over de opvoering van Marieken Deze vertooning was een verrassing... zuivere opvoedende volkskunst. Soms gaf al les den indruk van een Van Eyck schilde rij...«Naast het vindingrijke tooneelke van de engelkens die Marieken van haar banden verlossen van de kroeg, van den Paus heeft de aanpassing van de muziek als inleiding van iedere gebeurtenis een goede stemming teweeggebracht Uit Tooneelgids Wij stonden er peipleks voor: Hooger cp heeft datzelfde stuk weer boven gehaald doch heeft er een persoonlijke, echt-origi- neele kunstuiting van gemaakt. Meesterlijk heeft hij (J. De Meester) Ma rieken de lucht ingedragen en neergesnakt. dis bewogen jacht gaf den indruk van iets vreeselijks en die renloop tusschen zwart en rood overschruweld door het arme Marie ken was een bizondere vondst Kaarten aan 8, 6 en 4 fr. in 't Christen Volkshuis. Licht en Liefde voor onze Blinden. Maandag 27 April, te 2.30 uur, wordt er vanwege dit beschermingswerk voor de blin den een voordracht gehouden in 't Christen Volkshuis te Yper. Iedereen is er welkom. Voordrachten door E. H. Bonte. Op Maandag 20 en Maandag 27 April, telkens te 7 uur, wordt door den gunstig gekenden conferencier E. H. Bonte, Pastor op St Pie- ters, een voordracht met lichtbeelden ge geven in de feestzaal van 't Christen Volks huis te Yper, over zijn reis naar Rome en Rome zelf. Tot deze voordrachten die overal ten zeerste gesmacht worden, wordt ieder uitgenoodlgd. De toegang is kosteloos. Met Sinksen komt er een bede vaart met Duitschers van de kanten van Aken en Keulen. Zij zullen onge veer 2000 in getal zijn. In eene on zer kerken hebben zij eene H. Mis aangevraagd om daarna hunne vele kerkhoven te gaan bezoeken. Op 2den Paaschdag, met den avond, ging A. L., 67 jaar oud en wonende in de Rijsselstraat, naar den kelder achter kolen. Opeens hoorden de in woners van het huis een vervaarlijk gerucht en liepen zien. Zij vonden den ongelukkige die van de trappen gevallen was op den vloer liggen. De bijgeroepen priester diende hem het H. Oliesel toe en de dokter bestatig- de eene erge schedelbreuk. Denzelf den nacht nog is de man overleden. Met betrek op de aanhouding van een persoon van Poperinghe beticht, handel in die gevaarlijke waar te drijven loopen er in stad zonderlin ge geruchten rond. Is het waar dat men in de gelegen heid zou geweest zijn de hand te leg gen op een aantal kerels, die zich op dat oneerlijk dóch zeer winstgevend bedrijf toeleggen? Is het waar dat men die kans heeft laten voorbijgaan om reden dat een eenvoudig agent zich de verdienste van zulke vangst niet zou mogen toeeigenen? Indien zulks waar moest zijn ware het op recht te betreuren, want met zulke kerels dient er rap gehandeld te wor den. Eens dat zij lont rieken, houden zij zich, tijdelijk toch, koes. Men mag niet uit het oog verliezen dat zulke vangst tot eere van gansch de politie strekt. En zeggen dat die kerels in prachtauto's met hunne waar leu ren. Woensdag namiddag omstreeks 5 uur was er tamelijk veel geweld op den hoek der Groote Markt en Dix mudestraat. Al de personen welke zich op dat gedeelte van de markt bevonden hadden volgend tooneeltje te zien: Een vijftal doppers stom, onnoozel, krimmineel dronken, na volbrengen van hunne dagtaak hadden zich de luxegepermit teerd, een rij toertje door stad te doen met het inzicht, niettegenstaande hunnen zwaren toestand, nog een meerder aantal herbergen in open voituur te bezoeken. Dat ze erg ka baal mieken op de markt wanneer men hen in den Central bier wei gerde, moet niemand verwonderen; men heeft het recht niet iets te wei geren aan doppers voor wie het woord krisisniet bestaat. Het schijnt dat hun tocht door stad over al hetzelfde schandaal,... verschoo- ïing, bewondering, verwekte. Zonder commentaar. Tegenwoordig hoort men in stad schier van niets anders dan van bot singen. Verleden Zaterdag omstreeks 11 uur 's morgens, aan de Mecnen- poort, botsing tusschen auto en auto camion. Dinsdag avond rond 6 uur, Maarschalk Frenchlaan, botsing tus schen auto en wielrijder. Woensdag in den namiddag botste de zoon Ker- rinckx van de Bruggesteenweg met zijnen auto op een wagen. Als er, zooals in deze drie gevallen, enkel stoffelijke schade is, kan het er nog al door, doch het gebeurt echter meer, dat personen gevaarlijke ver wondingen oploopen. Daarom ware het best dat iedereen goed oppaste en er soms wat min geweldig op los ginge. Naar wij vernemen werd Zondag een 21-jarig meisje aangehouden en gevankelijk naar Kortrijk overge bracht. Volgens-men zegt, zou zij zich aan erge feiten plichtig ge maakt hebben. Twee andere vrou wen, beticht van tot dit proper werk je de hand geleend te hebben, wer den door den Heer Onderzoeksrech ter onderhoord. Droevige tijd! TREKKING DER TOMBOLA. Op Woensdag 8 dezer werd er ten stad- hulze, overgegaan tot de trekking der tom bola door het lnrichtingskomiteit der 8' Han delsfoor, kosteloos aan de bezoekers ervan geschonken. De trekking om 6 li uren aangekondigd nam op het gestelde uur aanvang. Waren aanwezig de Heeren Sobry, burgemeester; Vergracht Felix, gemeenteraadslid, alsook de Heeren Leden van het Bestuur der Han delsfoor. Een honderdtal nieuwsgierigen verdron gen zich in de zaal. Hieronder geven wij de lijst der Winnende nummers De gelukkige winners mogen hun prijzen afhalen óp Zondagen 12, 19 en 20 April van 10 tot 12 uur ter herberg De Trompet bij Henri Faes, Groote Markt, Yper. Dezen die te ver verwijderd zijn van stad, mogen zich iederen dag wenden bij M. Oustaaf Gilles, Neermarkt, bij wie de sleutel van het lokaal berust. (De volgorde der nummers is te lezen van links naar rechts, 1.1, z. als volgt; 1 ls 5865, 2 is 2923, enz.) 5865 2923 4674 7524 7778 7240 6692 5374 378 2423 2839 2393 8843 7785 597 826 684 5025 6925 447 8277 1636 8314 6966 5992 3409 1954 7095 3966 7815 2124 6789 8174 5898 8158'Uoi 1262 8704 1023 4968 4386 2636 4763 6457 9092 55 1625 1654 9169 9866 4738 2778 3199 5112 7175 2590 5455 1068 0491 5045 2595 2307 5170 3119 940 7538 5420 6049 2422 266 8808 6514 5942 2009 8298 576 8429 5381 7082 3316 5950 4028 6778 8730 9915 9054 3930 2700 2089 1026 4974 4225 5573 7897 985 1244 7761 9889 2742 3808 8970 6951 5657 9147 750 8262 Na laatst genoemden datum zullen de niet afgehaalde prijzen volgens rangorde geschonken worden aan de hieronderstaan- de plaatsvervangende nummers die met dit inzicht uitgeloot werden. 6376 8376 8693 6140 9991 1379 6562 3838 3961 7630 2424 5101 4468 2984 3918 3279 9230 3117 8004 8167 4849 392 7976 5079 3545 2329 2294 2093 2919 3949 8009 534 8819 9815 1792 3694 4205 2922 3909 6241 8621 8375 9222 596 4359 7695 6653 940 9800 924 9614 8531 5277 937 5263 1215 1756 1805 1173 9369 9566 6780 7030 4110 1895 7673 6603 6398 6478 6572 6032 1031 2601 2388 6935 4175 5281 3792 4357 6618 2071 5085 8304 1825 5292 6957 8796 6142 9518 7162 4256 6229 3231 6013 Moordpoging en poging tot zelfmoord. Dinsdag, rond middernacht, werd het gebuurte der Sint-Amandsplaats, te Kortrijk, in rep en roer gesteld door het losbranden van vuurscho ten. Eene moordpoging werd ge pleegd voor de herberg Den Boeren krijg», Kapellestraat, (Overleie), in de volgende omstandigheden. Sedert verscheidene maanden was de genaamde Jules Desmedt, likeur handelaar, wonende gehucht Mar- cke-Beke, te Marcke, bij Kortrijk, in kennis met de genaamde Clara Stols, 22 jaar, gescheiden'van haren echtgenoot, Georges Nuyttens. Dins dag was het koppel samen op zwier geweest en ze hadden nog al wel her bergen bezocht. Na 11 ure landden zij aan in de herberg Den Boeren krijg Kapellestraat. Beiden waren min of meer onder den invloed van den drank en, gelijk in dergelijke omstandigheden het maar te dikwijls gebeurt, hadden zij eene woorden wisseling die nochtans niet te hoog opliep. Kwrart voor twaalf uur ver lieten zij samen de herberg. Nauwe lijks buiten en van het voetpad, of Desmedt haalde een revolver uit den zak en loste verscheidene schoten op de vrouw. Deze slaakte een kreet, viel ten gronde maar sprong opnieuw

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2