De Vreemd linq Fonderies Bruxeüoises OE ROÜOE PILLEN BANQUE DE COURTBAl Ie Yper zijn deze der WATOU r-*-'* - II LEEST EN VERSPREIDT Het Ypersche Volk :- CRONDKREDIET van BEüGIE -: VOORDEELIGE VOORWAARDEN. GrorBdsehuIdisrieven op 5 en 10 Jaar* iermijn. Voordealige intrest. Moerstraat, 19, Brugge. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. M. JEROME DAVID, Gemeante-Sekretaris, te Brielen. recht en met de handen op den buik xichtte zij de herberg binnen al roependeIk ben geschoten in dan buik en liep naar boven, alwaar zij nederviel. Door het gerucht der schoten kwamen aanstonds verschei dene personen toegesneld waarop de dader de vlucht nam. Een genees heer werd aanstonds ontboden en, gezien den gevaarlijken toestand waarin de vrouw verkeerde, werd zij naar het gasthuis overgebracht. Zij had een kogel in den buik en een in den arm. Haar toestand is zeer erg en men vreest een noodlottige afloop. De policie werd verwittigd en de dienstdoende policiekommissaris M. Robert Deltour was aanstonds ter plaats. Vermoedende dat de dader naar zijne woning gevlucht was, ver wittigde hij de gendarmerie en hij werd Woensdag morgen aangehou den. Hij had gepoogd zelfmoord te plegen. Hij had zich met een mes een groote snede in den hals toege bracht, niet erg; vervolgens had hij zich een kogel in het achterhoofd ge schoten en die in het schedelbeen was blijven steken, welke wonde ook niet doodelijk is. Na ter plaats door een geneesheer verzorgd te zijn, werd hij door de gendarmen naar het gasthuis der Budastraat overge voerd. Woensdag namiddag werd de kogel uit de wonde gehaald. Zoodra zijn toestand het toelaat zal hij naar het gevang overgebracht worden. HawEMBaeap dfc PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN Mgr de Bisschop van Brugge heeft tot Pastor benoemd: te Waereghem, de E. H. Maes, bestuurder der Zwarte Zusters en van 't Gesticht Amerlynck te Kortrijk; te Cools- camp, de E. H. Carreer, bestuurder van het Pensionaat te Cortemarck, in vervanging van den E. H. Depoorter, diê zijn ontslag geeft; te Moen, de E. H. Scherpereel, onder pastoor te Knocke, in vervanging van den E. H. Ketele, die zijn ontslag geeft; te Lap- scheure, de E. H. De Keyzer, onderpastoor te Heestert. Plaats van Onderwijzer is open. Aanvragen te sturen voor 20 April. GEMEENTE GHELUWE Openbare Aanbesteding van de VERGUNNING VOOR HET U1TDEELEN VAN DE ELECTRISCHE ENERGIE OP HET GEBIED DER GEMEENTE Het College van Burgemeester en Sche penen der gemeente Gheluwe maakt bekend dat er op 27 April, om 10 uur, ten gemeente huize zal overgegaan worden, onder nadere goedkeuring door de Bestendige Deputatie, tot de openbare aanbesteding der uitdeeling der electrische energie in de gemeente. De aanbieding, opgesteld op zegel en vol gens het voorgeschreven model, moet per aanbevolen brief aan den Heer Burgemees ter gezonden worden. Zij moet ter post afge zonden worden ten laatste twee dagen voor den dag der opening hierboven vermeld. Lastenkohier en plans liggen ter inzage alle werkdagen van 9 tot 12 uur in het ge- meentesekretariaat; zij kunnen tegen stor ting van frank 50 op postcheckrekening Nr 25753 worden verzonden. Gheluwe, den 4 April 1931. Op bevel: De Sekr. Burg. en Schep. J. Ryckeghem. J. Ingelbeen. Mengelwerk van Het Ypersche Volk2. door CAMILLE VERVARCKE Zoo kon hij een half uur verre in het bosch gegaan zijn, als hij plotse ling bleef staan en het hoofd ophief. Hij had een gerucht vernomen, dat van uit de diepte van het woud hem scheen te naderen. Met gespannen aa,ndacht stond hij te luisteren. Eensklaps zag hij, uit eenen zij weg. een prachtig klein rijtuig aan gereden komen. Het eenige peerd dat aan het voertuig gespannen was, was klaarblijkend op de vlucht, want het liep in razende vaart, op eenen zeer kleinen afstand van de boomen, die den weg bezoomden. In het rijtuig zat een jongeling, die gansch ont steld en doodsbleek was. Zonder zich te bedenken sprong Brown, zoo snel hij kon vooruit, om, als 't mogelijk was, eenige hulp te bieden. Maar eenige oogenblikken nadien zag hij, dat een der wielen van het rijtuig eenen boom raakte, met het ongelukkig gevolg, dat de jonge heer heftig tegen den grond ge slingerd werd. Door den geweldigen schok waren de strengen zeker ge sprongen, want het verschrikte dier •>-' ---•v*-»--" F. li? f ÜI1S t-mm lhm ^''5s esie lachels ALBERT DENYS, Poperinghe, tel, 62, isigrtfTiiOTMr-^ MOEDIGE DAAD VAN EEN ONDERWIJZER De onderwijzer St-Pitard, 22 jaar oud, had over eenige dagen ln zijne l-.las, te Cliateau- renault, in Frankrijk, een film afgerold voor zijn leerlingen. De film had echter vuur ge vat De onderwijzer bleef in de.kabien tus- schen de brandende film, liever dan ze in de klas te werpen tusschen de kinderen. Deze konden allen ongedeerd de plaats verlaten. De onderwijzer werd met erge brandwonden naar het gasthuis overgebracht, waar hij bezweken Is. ERG AUTO-ONGEVAL DICHT BIJ GHISTEL Zaterdag namiddag, rond 4 uur, kwam de heer Hendrickx met zijn auto, een oude Re nault, uit de richting van Brugge gereden. Drie andere personen zaten in het rijtuig. Ter hoogte van Koolaard, dicht bij Ghistel, en ten gevolge van een verkeerde zwenking, kwam de auto op een boom terecht. De schok was zoo geweldig dat de carrosserie van het rijtuig zich afscheidde van het on derste gedeelte en met de vier inzittenden in een gracht terechtkwam. Hulp kwam spoedig opdagen. Men haalde de vier personen van onder het radwerk. Drie er van waren lichtjes gekwetst, maar het is anders gesteld met de vierde. Die moest ter verpleging opgenomen worden. VERKEERSONGEVALLEN TE LONDEN Bij 't drukke verkeer van den Paasch- zaterdag zijn er te Londen 10 personen ge dood en veel gewond. NOODWEER in NIEUW-ZEELAND Storm en overstroomingen teisterden de streek. Vijf personen kwamen om. Er zijn veel gekwetsten. De hoofdstad Wellington leed groote schade. liep, zonder het rijtuig pijlenel den weg verder op. Zonder een oogenblik te verliezen vloog Brown den verongelukte ter hulp, en boog zich over hem. Deze scheen er gemakkelijk van afgeko men te zijn, want bij het eerste on derzoek, bemerkte de vreemdeling geene andere verwondingen dan eene kleine kwetsuur aan zijn voorhoofd, die bijna niet bloedde. Maar als de jongeling wilde op staan was hem zulks onmogelijk, en hij liet zich zuchtend weder in het gras nedervallen. Het gaat niet, morde hij, mijn voet is gebroken. Ik kan er niet op staan. Wat zal ik hier, om 's Hemels wil toch aanvangen - Het zal zeker zoo erg niet zijn, antwoordde Brown met zijn zware, welluidende stem. Ik zal u helpen opstaan, en dan zullen wij zien, wat er verder te doen staat. Daarop nam hij den jongen heer onder de oksels vast, en hief hem als eene pluim van den grond op. Maar zoohaast deze op zijne voeten wilde steunen, wierp hij eenen smertkreet uit. Leg mij wederom neder, sprak hij smeekend, ik kan mijnen voet niet gebruiken. Als gij mij eenen dienst bewijzen wilt, ga naar Rijckeveld en komt terug met een rijtuig, om mij naar huis te voeren. Gij moet BURGERSTAND VAN YPER, van 2 fat 6 April 1931. Geboorten. Van Wassenhove Pierre, Ma- loulaan. Battheu Ghislaine, Rijsselstr. Marconneau Bertha, Boomgaardstr. Neels Marcel, Kalfvaart. Haeghebaert Raphaël- la, Veurnestw. Desimpel Maria-Antoinet- ta, Elverdinghestr. Vandenhove Alix, Di- ckebuschsteenweg. Overlijdens. Verdonck Walter, 2 m., Pannehuisstr. oimoens Zoë, 70 j., Lange Thouroutstr. Descamps Jeanne, 5 m., Mondstr. Lebon Artur, 65 j., Rijsselstr. Huwelijken. Leroy Valerius, verlakker en Casteleyn Suzanne, fabriekwerkster Denutte Camiel, fabriekwerker en De Mae- seniere Blanche, 'fabriekwerkster. Verhoest Richard, steenbrander en Seghers Helena, z. b. De Naegel Georgius, bestuurder der stadsjongensschool en Claeys Anna, onder wijzeres. Vanhoutte Daniel, doctorandus in opvoedkunde en Desaver Simonne, onder wijzeres. Hannebau Willem, haarkapper en Dewilde Maria, haarkapster. Vanlimburg Gerard, besteller en Detlioor Magdalena, zon der beroep. POPERINGHE, van 2 tot 9 April 1931. Geboorten. 117. en 118. Deroo Yvonne en Jeróme, d. en z. v. André en Paessche- soone Maria, van Proven. 119. Lingier Ma ria, d. v. Louis en Dequecker Rachel, van Houthem. 120. Dallequin Hilaire, z. v. Al- bert en De Coninck Anna, Priesterstraat. Overlijdens. 80. Aellemeersch Marcel, 6 j., scholier, Sektie E. 81. Lermyte Willy, 19 d„ Sektie C. 82. Covemaeker Jules, 83 j., rentenier, cchtg. Van Honsebrouck Ma- thilde, Paardenmarkt. 83. Lauwers Eve lina, 68 j„ z. b„ ongeh., Vlamingstraat. Huwelijken 15. Struye Lucien, 22 j., onderwijzer en Clays Agnes, 21 j„ z. b., b. v. Pop. 16. Dhondt Hilaire, 24 j., land bouwer van Renlnghelst en Lebbe Andrea, 22 j., z. b. v. Poperinghe. maar zeggen, dat gij van Karei Richter gezonden zijt, en de men- schen zullen aanstonds medekomen.- Als uwe woning niet te verre verwijderd is, zou ik er u wel kunnen brengen, meende Brown, waarop de verongelukte ongeduldig wederlegde Neen, wij bevinden ons hier op een uur en half gaans van mijn huis, en zonder rijtuig kan ik die onmogelijk afleggen, het ware mis schien gemakkelijker tot aan de villa van mijnheer Van Leeren te gera ken; maar zulks zal ook zeer moei lijk zijn. Op het hooren van dien naam kon Brown eene beweging van verrassing niet onderdrukken, doch hij ant woordde evenwel aanstonds zoo on verschillig mogelijk: Zoo kent gij mijnheer Van Leeren Uitstekend goed, ik was op weg naar zijn kasteel. In dat geval zal het eene kleinig heid zijn u tot daar te dragen. Gij zult daar aanstonds alle noodige ver pleging vinden. Wij zijn hier hoog stens een kwartier uurs van het kas teel van mijnheer Van Leeren. Ik zal u gemakkelijk zulk een eind kun nen dragen. Ik weet niet indien ik zulk aan bod aannemen durf, antwoordde Richter, die nu eerst de reusachtige gestalte van den vreemdeling begon op te merken. Zonder op die tegen- Bci often. 27. Kinoo André, l&ndwerker v. Oostvleteren en Malbraneke Irma. fabriek werkster v. Pop. 28. Pinceel Emest, fa briekwerker en Momerency Martha, fa- briekwerkster. b v. Pop. 29. Vanc'coster Omer, geneesheer v. Lichtervelde en Caent.i Maria, z. b., v. Pop. 30. Solez Camille, wever en Isembrandt Marguerite, b. v. Boe- schepe. MARKTPRIJZEN Yper, 4 April. Tarwe 90-93; koolzaad 273-277; klaverzaad 1600-1800; rogge 72-75; boekweit 212-215; haver 97-100; brouwers- gerst 120-125; voedergerst 80-83; erwten 210- 213; bloem 130-132; maïs 83-85; paardeboo- nen 142-144; gruis 75-77; zemelen 108-110; lijnmeel 152-154; lijnkoeken 138-140; aard appelen 50-65; boter 21.50-22.50; eieren 0.55- 0.57; viggens 110-160, per kilo 6.00 fr.strooi 24-27; hooi 34-40; ruw vlas 35-45; voeder- b66t6n 25-30 Kortrijk, 6 April. VEEMARKT. Te koop gestelde dieren 311; 128 koeien, 6.50 den klo op voet; 135 veerzen 7.50 id.; 33 stieren, 6.75 id.; 15 ossen, 7.50 id. Eeieren 0.55-0.60; boter 21-23. Dixmude, 6 April. Boter 20-23; eieren 0.52-0.53; aardappelen 70-75; tarwe 95-110; rogge 76; haver 95; strooi 220-250; hooi 310-330. Roeselare, 7 April. Tarwe 110-120; rog ge 92; boekweit 160; haver 95-110; erwten 130; paardeboonen 150; inlandsch vlaszaad 140; tarwestrooi 20; roggestrooi 15; ha ver strooi 15; voedergerst 83; lentegerst 83; win- tergerst 85; weidehooi 30; klaverhooi 45; luzernehooi 50; oud vlas in strooi 95; geak kerd vlas in strooi 115; halfgesuikerde beeten 4.50; klaverzaad 1500; aardappelen 75; chi- coreiboonen, beschikbaar 80; lijnmeel 146; koolzaadolie 282.50; ammoniak 152; nitraten 152.50; cyanamide 121; kalksalpeter 142; scaries 14/16 op wagon Charleroi 165; tabak 7.50; boter 21; eieren 0.57; viggens 8.00 den kilo. Veurne, 8 April. Tarwe 108; rogge 75; haver 110; lentegerst 70; voedergerst 65; wintergerst 85; erwten 165; paardeboonen 140; aardappelen 92; tarwestrooi 15; haver- sirooi 14; roggestroo 15; weidehooi 32; kla verhooi 36; luzernehooi 40; voederbeeten 4.00; ruw vlij 25; klaverzood 13; boter 21-22; eieren 0.55; eieren van eenden 0.70. Anderlecht, 7 April. VARKENSMARKT. Te koop gesteld: 2,992 stuks. Gemiddelde prijs per kilo op voet: 5.50-6.50. Anderlecht, 8 Aprü. VEEMARKT. Te koop gesteld: 369 ossen, den kilo op voet 8.00-10; 171 stieren, ld. 6.00-8.00 900 koeien, id. 5.50-8.00. Te zamen: 1,440 stuks. Studiën van de Notarissen Ernest DE COCK te Yper en .4. CAMERLYNCK te Passchecd.es, WOENSDAG 22 APRIL 1931 om 3 u. namiddag, ln het Hotel Skindies Statlepl., Yper, INSTEL met PREMIE van Stad YPER. Een nieuwgebouwd HANDELSHUIS, Tem pelstraat, Nr 4, groot ongeveer 79 ca. Gebruikt door Heer Alb. Deleu-Vanuxem te Yper, mits 4,200 fr. 's jaars, betaalbaar per trimester. TOESLAG: WOENSDAG 6 MEI 1931. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainisssn, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alie Aj-Aheken. I)e doos 6.C0 fr. Naamlooze Vennootschap gesticht in 1835. «O» op huizen, pachthoven, gs*cnd, enz., en voor het bouwen van huizen. Voor alle inlichtingen wend U tot de üeeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. -GO*- Ltaat ÜU3 geld in CDest'Oiacmdepen, Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewesteüjken Agent werping te letten ging deze voort Zijnen evenmensch in gaval van nood bijstaan, is toch de plicht van alle rechtschapen mensch. Ten andere het zal mij niet in het minste vermoeien u te dragen. Indien het zijn moest, zou ik wel twee of drie personen zooals gij op den rug ne men. Let maar eens op hoe gemakke lijk dat zal gaan. Daarbij nam hij zonder de minste inspanning den jongeling, die mid delmatig van gestalte doch evenwel kloek gebouwd was, van den grond op en plaatste hern op zijnen schou der. Daar, zegde hij, wij gaan, zit maar op uw gemak en zie, dat gij niet achterover valt. Terwijl Brown zoo licht en gemakkelijk voort stap te, sprak hij tot Richter. Waardoor is uw peerd toch eigentlijk op de vlucht gegaan? Het dier scheen dol en razend te zijn van schrik. Het verschrikte door een gansch onbeduidend toeval. Er sprong na melijk, nevens hem, een haas uit het struikgewas, en vluchtte juist voor hem over den weg. Oogenblikkelijk werd het mij gansch onmogelijk het schuwe dier in te houden. Ik vind de zaak bijna onbegrijpelijk, daar het peerd nog nooit op de vlucht ge gaan is. Nu, gij kunt van geluk spreken, dat het met uwen val niet slechter afgeloopen is. Mijnheer Van Leeren zal nogtans zeker niet weing ver schrikken, als hij zal vernemen, welk ongeluk u overgekomen is. Oh! mijnheer Van Leeren is zoo licht niet te ontstellen, antwoord de jongeling. Maar dat zou wel het geval kunnen zijn met zijne dochter, want deze bezit een zeer medelijdend hert. Als ik er wel over nadenk, zou ik bijna terugkeeren, om haar die ontsteltenis te sparen. Het schijnt dus dat de dochter eenen beteren aard bezit dan mijn- lieer haar vader, merkte Brown aan. Richter wederlegde aanstonds op zeer levendigen toon: Zij is het braafste en goedaar digste meisje onder de kappe des he mels. Niemand bezit meer voortref felijkheden en deugden dan mejuffcr Leonie. Van hare schoonheid zal ik niet spreken, maar de ernst en weev- digheid, welke zij gedurig aan den dag legt, hebben mij uitnemend be vallen, daardoor ook dwingt zij eer bied en bescheidenheid af van al wie haar nadert, wie het ook zij. Hum, meende Brown, lichtjes het hoofd schuddend, jonge dame.:, die zooveel weerdigheid en ernst aan den dag leggen, zijn gewoonlijk de goedaardigste niet. Maar als ik het dei i is heb, zie ik daar reeds de g. - bouwen der villa tusschen de bo men. ('t Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3