8R1FZHRKE 21 01tijd 25 tot 50 Gpofzepl(en in qmogozijn in olie ppijzen. PH Craye--Caen WYPELIER-TAFFIN O. René SCHMID T-A CKE In de Puppen Breuken 21, IWEEflENSTEEflW/EG, 21, TiSRCQEIEN SOHOUOIER in magazijn. IK Het oudste en bestkoopste Huis der streek. - Overtuigt II, door een bezoek ter plaats. HOTEL CONTINENTAL Chieorei in fijn poeder, semoule en graan. Automobielen Hooqspannings-, Licht- en Di'ijfkrachtinrichtingen. Dixraudastraat, 14, YPER. YPER SEÜZOBNf 1931 HUIS ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN YPER EEEE Effen en Gegolfde Cimer.tplaten -- Dralneerbuizen Ferdinand Watcrbley-Riem AFDEELING YPER AL.GEMEENE 61e<jtpifl(jatie Ondepnemingen Verkoop van allerhande eleotrischa fossiellen. ÏÉff* Telefoon 186 Telefoon 186 alle marmer- en orduinuterH^n KEUS VAN geplaatst binnen de 1 Telefoon 46 3 Postcheck. i07.411 li ©ranö Ba3ar be la 1Rue au JBeurce 14, ESatss-sfrasS, 14 Groote keus van Kjindem/oitupen Vanaf 275 frank. Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. Groote keus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden KLEIN GROOT Bouwstoffen en Kolen f Ferdinand Ujaterbigy-Riem Koud Buffel Buffet froiri Omnium de Constructions BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREi Be SPAARZAAMSTE ingebruik, de BESTKOOPSTE ei 4e BESTE EleCtriqUeS et d'A p pa f e i 113g C Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen, si NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemar Ut, YPER Telefoon 154. VINS EN GROS VAN DEN B000AERDE E. Grand3 OislHIsrie Oijonnalse OUSTRIC C° Succ. E. Van den eogaerdo Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel.! Gering benzineverbruik Lange ievensduur Zeer jlage kosten van ondarhoud. Garage Devosfi Deuianckel HUIS AIMË GRUWEZ IVloden-artikelen in 't Groot Qestel^ en plons op aanöpaag. \<3 „1TERST VERZORGD WERK. iamaamsaamtm nSDBBBBBBBB |j HUIS VAN VERTROUWEN Vei mindering v. Oorlogsimalieden g en Kroostrijke Gezinnen. - ismfma^ssmma^smisssmi^smsm^mamms^m^tsss^ssaaKasamammm HANDELSREGISTER 1403 TELEFOON ÏOI Bofc^^st^set, 56, YPE^ VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerise Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. liü~iSJlUitSÜSitni ■t&iifïjvwissuFwr&rte* JSW*js*X*A GROOT (Allerhande) KLEIN I Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. g Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Ev. BAETE-TGNMOM Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocalC. S, Y. K. H. M. Y. E C.Y. - C P.Y. NOENMALEN aan vaste en matigeprijxen. DINERS d f>rix fixe - Prix moderéi aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommee EIKEN en ACAJOU MOULUREN Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av. Maréchal Foch, LIBOURNE (Gironde) Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Apéritifs - Liqueurs - Strops de fruit Dépöt des produits de ces deux firmes chez M. CEULENAERE Ypres rue Courte de Thourout, 22. Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernastraai, 15, YPER. Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4 000.000 fr. Vraagt gratis onze catalogus en betalingsvoorwaarden. Tel. 55, Meenenpoort, YPER. Tel. 55. Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Speciaiitelt van GordJJrser. sn ^smaakte Stoors. FOURRÜREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat Y W*T dicht bij de Halle r*—»pynrnrrnr TTrr^üTr- i i li nu mh i i m mi i'fi Postcheck 37. i 77 MAAGZAKKING NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKMNO genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist A.DUMONCEAÜ BELGISCHE FIRMA Opgericht ln 1885. i-: DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES Tentoonstelling Luik en Antwerpen X9SV Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 321, Welllngstraat te Beernem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenbouten, landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom van 50 jaren nog genezen van zakbreuk. Mad. Wed. Vermoesen, 66, Ransfortstraat, St-Jans-Molenbeek, was na twee operatie» van darmuitstorting aangetast, Is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-Mld- delburg) (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. Lippens, Kloefstraat te Geeraardaber- gen, zijn jongen genezen op 4 maanden van dubbel breuk. M. G. Desmet, 19, Sergeant Debruynestr, te Cureghem, genezen van dubbel breuk. MAAGZAKKINGG. Fastre, machinist» op den spoorweg, 62, A vendooren straat, Thienen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet ^JB werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlossing bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valsch» beloften, en mits matige prijs en ail* WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos 1» en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: YPER, le en 3- Zaterdag der maand, Hotel du Nord 63, Statiestr. KORTRIJK, 2s en 4S Maandag, Hotel des Flandres Statie. Uitleg boekjes op vraagRue de la Mees», Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4