CréditAnversois Ypersche Kroniek, Bixuiiidestraat, 18, YPER Kerkelijk Nieuws Trabolspel - Matchen voor den Beker Handelsfoor. Stad Yper. - Muziekschool. 46 koopen bouwgrond. Lachedingen. Zomertijd. Scheepvaart. Huwelijk, R chterlïjke Kroniek beden is een gebouw, zelfs niet me :r bewoond, af te breken zonder vooraf gaande toelating. En daarmede is dat eigenaardig landverkuizen stop gezet. Leeraar Piccard uit Brussel, die in een metalen kamer, hangende aan een luchtbal, hooge hooge in de lucht vliegen zou, om er wetenschappelijke bestatigingen te doen, heeft sedert maanden nu en dan datum gesteld voor zijn heen vliegen. Telkens kwam hij weder uit Augsburg, van waar hij zoude opstijgen, omdat de lucht gesteltenissen niet gunstig waren. Dezer dagen ging hij opnieuw de kans wagen en opnieuw is hij te Brussel terug... Si cette histoire vous amuse, nous allons la re... re... re- commencer als woorden, dus bij duizendtallen! Dat zal nu zeker ook al verwesterd worden en vergemakkelijkt en zoo zullen de chineesche mannen, die reeds vaarwel gezegd hebben aan hunnen steert lang haar en de chi neesche vrouwen, die de martelende ijzeren schoenen niet meer gebruiken om kleine voetjes te bewaren, een ander verouderd gedacht laten varen. De Typkus neemt overal af, uit genomen in Rusland. Vóór den oor log stierven van typhus in Duitsch- land 3,7 per tienduizend menschen en nu 1in England 5 voor den oor log en nu 0,9; in Belgie 9,4 voor den oorlog en nu 2,5; in Zweden 3.7 voor den oorlog en nu 0,9; in Frankrijk 10,6 voor den oorlog en nu 5,4; in Spanje 23,6 voor den oorlog en nu 19,4. Abbé Moreux, bestuurder van de sterrewacht te Bourgeis, wereldbe roemd om zijne volksuitgaven van sterrekunde... nog een domper!! lid van veel sterrekundige ver- eenigingen, is met algemeene stem men tot lid gekozen der pauslijke Academie voor Wetenschappen. De eerste Academie, dat is veree- nlging van geleerden of kunstenaars, waren leerlingen die zich lieten on derwijzen door wijsgeer Plato, in de hovingen van Academos, een rijken Griek van het oude Athenen. De lycée was een gebouw en ho vingen, gelegen ten oosten en buiten het oud Athenen en waar een ander wijsgeer Aristoteles les gaf aan zij ne aanhangers. De grieksche Staat heeft een wets voorstel neergelegd, dat strenge straffen voorziet voor gazetten, die verergende en zedelooze artikels uit geven. De zwitsersche jeugd heeft aan de wetgevende Kamers gevraagd vol gende bepalingen als wet te maken 1° Zal gestraft worden, met ge vang en geldboete of met geldboete alleen, alwie verkoopt of laat ver- koopen zedelooze gedruksels, die ge vaar opleveren voor kinderen en jon ge lieden. 2° Die geldboeten zullen overge maakt worden aan openbare of pri vate instellingen, gesticht tot be scherming der kinderen. 3° Alle exemplaren van bovenge noemde letterkunde zullen ver beurd verklaard worden en vernie tigd. Bravo In veel steden, leveren centrale instellingen electriciteit en water aan bijzonderen. Te Winnipeg in Canada levert eene centrale, sedert 6 jaar, verwarmenenden stoom aan 200 ge bouwen en dat met totale tevreden heid van al de ge-abonneerden. Zaait pompoens op St Marcus'dag [vóór zonne, En ze groeien zoo groot of eene tonne. Ten voordeele van de zieken die den Zondag naar de kerke niet kun nen gaan, zal het Vaticaan per radio sermoenen en gezangen uitzenden, die in eene bepaalde kerk te hooren zijn. En te Turijn zullen alle Woensdagen de bijzonderste genees- heeren der stad per radio antwoord geven op vragen, die zieken hun in de week lieten geworden. In China zijn er 200 millioen men schen die absoluut niet kunnen lezen of schrijven; 87 millioen kunnen le zen en schrijven, maar onder dezen zijn er weinige ware chineesche ge leerden In die oudé taal immers zijn er zoo veel verschillige teekens Den eersten April, bij regenachtig weder, de pijp in den mond, wel ge- doffeld in zijn regenmantel, was een loubas ernstig te visschen in 't water van een grooten obus-put. Een voor bijganger beziet hem verwonderd en roept hem schertsend toeVriend schap, hebt ge er al veel gevangen?» Ja wel antwoordt de visscher, gij zijt de zevenste! i i [■noHBB M. V. BANK 3EURS WISSEL ^ontla^rusf. De Apotheek van Mr Snoeck, Groote Markt, zal alleen open zijn op Zondag 19 April 1931. Zondag 19 April, zijn de uurwer ken ÉÉN uur VERVROEGD. Maandag, 20 April, hernemen in de verschillige kerken, de lessen als voorbereiding tot de plechtige Comr munie, die gesteld is op Zondag 31 Mei 1931. ST PIETERSKERK. Op Zondag 19 April: Ten 8 uur, gezongene Mis voor Alice Lamps. Op Zaterdag 25 April, St Marcus- dag: Boetprocessie van de Kathe draal naar St Pieters, waar ten 8 u. de mis gezongen wordt. ST JACOBSKERK. Plechtig Lof. Zondag laatst, 12 April, werden de geloovigen op zeer aangename wijze verrast onder het Lof. Na de gewone Vespers kwam er opeens een feestelijke stem ming in de gewijde gezangen. Onbe rispelijk schoon en diep gevoeld klon ken verschillende meerstemmige lie deren door de wijdsche beuken, uit gevoerd door de schole van de kerk. Zoo vierde zij op godsdienstige wijze haren ieverigen talentvollen stichter en bestuurder, den weleerwaarden Heer Faes, onderpastor der paro chie. Aan hem danken wij die heer lijke polyphonische uitvoeringen die op de hoogdagen, bijzondere feest dagen de goddelijke diensten in Sint Jakobs zooveel luister bijzetten. Het moet voor hem onder dit lof een in nige vreugde zijn geweest te mogen bestatigen dat de vrucht van zijn noeste en stille arbeid zoo weelderig gedijt en een bevestiging te meer dat hij steeds zal mogen rekenen op de toewijding van zijn geliefde koor. Mocht nu ook de kerkraad, aange spoord door het voorbeeld van zijn geestelijkheid en de schola, de meu bileering en de versiering der kerk wat bespoedigen, zoodanig dat van alle zijden, aan Gods huis en aan de goddelijke diensten gegeven worde wat hun toekomt. BERICHT De nijverheids- en landbouwwerk- lieden, dienstboden en huiswerklie den, die reeds voor jaren getrouwen dienst een eereteeken ontvingen, worden dringend verzocht, zoohaast mogelijk, zich aan te geven ten stad- huize (Secretariaat). De Burgmeester, R. Sobry. Woensdag was de groote dag. De match Katholieke Kring-Bascule was beslissend voor het Kampioenschap en het toekennen avn den Beker. Daar de beker dees jaar bij be korting moest toegewezen zijn, werd de eindmatch gespeeld in een vreem de tra, namelijk in deze van de Coo- pératieve. De Katholieke Kring kwam met een gewijzigd peleton voor; de H.H. Leuridan en Denys werden vervangen door de H.H. Nevejans en Santy. Bij de Bascule de gewone mannen en van weerszijdens gewone leiders. Op het gestelde uur riepen de Scheidsrechters H.H. Vierstraete en Devos de mannen ten strijde. De Katholieke Kring won verdiend de partij met 25 punten tegen 15 voor de Bascule. De Cerclemannen veroveren dus den Beker en den Kampioenstitel voor het seizoen. Bij het einde van den match werden zij door eikendeen hartelijk geluk gewenscht. Een woordje van dank aan den Heer Voorzitter van de Coopératie- ve die ter gelegenheid van dien eind strijd de tra met zooveel smaak ver sierd had met tal van vaderlandsche vlagjes. KLASSEMENT Gesp. Gewon. Katholieke Kring 9 6 Bascule 9 5 Statie 8 4 Postje 8 4 Coopératieve 8 2 Een die er was. YPER - VRIJE BEROEPSSCHOOL Plaats open. De betrekking van vakleeraar aan de Beroepsschool, 18, Meenenstraat te Yper, in de af deeling Coupe- en Confectileer voor Heeren (Zondag leergangen) is te begeven. Te bevragen bij den Bestuurder der school, St Jakobsstr. te Yper. CINEMA COLISEUM Christen Volkshuis - 30, St Jacobsstraat. Zaterdag- 18 April, te 8 uur. Zondag 19 April, tc 2 uur, te 5 uur en 8 uur. PROGRAMMA: DE ZEESCHUIMER (Ue Forban), mach tige film in 8 d. met RONALD COLMAN in de hoofdrol. Uit het huis: Artistes Asso ciés. DE DUIVELSROTS (I.e pic du diable), dramatische Leerfilm in 5 deelen. Leerfilmen - Nieuwsberichten. De volgende weken: V week van April:. De Dochter van het Regiment(La Fille du Régiment)met Betty Balfour. In Mei De Zwervende Dichter(Le Poète Vaga bond), met John Barrymore. 2" Week: Calvarie (Le Calvaire)Mecano de la Générale», met Buster Keaton. 3" Week: De 3 Musketiers(Lc-s 3 Mousquetaires) met Douglas Fairbanks. 4" Week: Het Lederen Masker» (Le Masque de Cuir), met Ronald Colman en Vilma Banky. PRIJZEN: Balcon, 5 fr.; Benedenzaal, 3,50 fr. en 2,00 fr. Kinders (tot 14 jaar) Balcon, 2 fr.; Benedenzaal, 1 fr. KINDEREN TOEGELATEN. Moderne ingerichte zaal. Kostelooze kleer- kamer. Verfrisschingen in den Café te be komen. Marieke van Nymegcn. Bravo! Bra vissimo! voor het tooneelgezelschap Hoo- ger Opvan Cortemarck. Zelden ziet men hier ter stede zulke kunstprestaties. Vóór eenige jaren hebben we Marieken van Nij megen gekend, maar dezen keer heeft het talrijk publiek Marieken verstaan. De opvoering was 'n ware verrassing. Heer Ingenieur Demeester en zijn verkleefd ge zelschap halen er eere van. 't En verwondert ons geenszins 't Ypersch publiek, dat ge in den laatsten provincialen tooneelprijskamp zooveel prijzen wegkaaptet. We zullen ons maar geestdriftig aansluiten bij de beoor deelingen waarvan uw reklaambladjes ge wag maakten. Belichting, kostumeering, tooneelschik- king en aangepaste muziek waren .perfect. Allo! Vrienden van Cortemarck, we hopen wel U bij 't volgend tooneelseizoen hier te rug te zien optreden, en dat, voor een bom volle zaal. Ge staat hier bij het kunstmin nend publiek hoog aangeschreven. Tot weer ziens. M. D. Kajotters levend verbrand. De so cialisten, de groote... vrienden van den vre de, kozen als leuze voor de maand Maart: oorlog aan de Kajotters. In hun gazetje nu wordt de wensch uitgedrukt, om hun pro test tegen lijkverbranding de Kajotters, hun broeders van den arbeid, levend te verbran den. De socialisten worden trouwens ge waar dat door de werking der Kajotters het vuur aan hun... schenen komt. De Kajotters nu ijveren onverpoosd voor hun dierbare Kristene Arbeidersjeugd (K. A. J.). Ook wordt him pogen voor hun tombola mild onthaald. Is het inderdaad niet oprecht deugddoende te zien hoe werk jongens geen moeite sparen om zieke en kranke werkbroeders naar Lourdes te laten reizen, om er hun geneing af te smeeken Voorwaar edel is het doel der Christene Arbeidersjeugd Wij brengen weer de werkersjeugd Tot Christus' Kerk, tot eer en deugd! Op Maandag 20 en Maandag 27 April, telkens te 7 44 u. 's avonds, in de feestzaal van 't Christen Volkshuis, St Jacobsstraat. 30, zal de gunstig gekende conferencier. Eerw. Pastor Bonte, een voordracht met lichtbeelden geven over zijn reis naar Rome en Rome zelf. De toegang is kosteloos. Licht en Liefde voor onze Blinden. Door de zorgen van het comiteit van dit werk wordt in de feestzaal van 't Christen Volkshuis, Maandag 27 April, te 2^ uur. een voordracht met lichtbeelden gegeven. Allen, vooral de vrouwen zijn er welkom. TREKKING DER TOMBOLA. Heironder geven wij de lijst der winnende nummers, waarvan de prijzen nog niet wer den afgehaald. 7240 2423 8849 597 826 5025 6925 1636 7095 3966 2124 8158 4386 6457 55 9169 9866 2778 1068 9491 2595 940 2422 8808 5942 8298 576 8429 7082 6778 8730 9915 7897 9889 8970 Hier volgen nu de plaatsvervangende num mers: 6376 7630 8004 2093 4205 7695 5263 4110 2601 5085 4256 8376 2424 8167 2919 2922 6653 1215 1895 2388 8304 6229 8693 5101 4849 3949 3909 940 1756 7673 6995 1825 3231 6140 4468 392 8009 6241 9800 1805 6603 4175 5292 6013 9991 2984 7976 534 8621 924 1173 6398 5281 6857 1379 3918 5079 8819 8375 9614 9869 6478 3792 8796 6562 3279 3545 9815 9222 8531 9566 6572 4357 6142 3838 3961 9230 3117 2329 2294 1792 3694 596 4359 5277 937 6780 7030 6032 1031 6618 2071 9518 7162 Zooals verleden week reeds aangekondigd werd mogen de prijzen, ten lokale de her berg i. Be Trompet Groote Markt te Yper, afgehaald worden op de Zondagen 19 en 26 April. Voor winners vreemd aan de stad mdgen zij zich dagelijks bij den Heer Gustaaf Gil lis, Neermarkt, aanbieden. Wat aangaat de prijzen welke na 26 April" niet zouden afgehaald geweest zijn, het ko- miteit der Handelsfoor zal de beslissing, welke het diesaangaande zal nemen, door de dagbladen kenbaar maken. Zondag 19 April aanstaande, om 15 uur, in de concertzaal der School, Hondstraat VOORDRACHTOEFENINGEN door de leerlingen. De Beheerraad. STAD YPER ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD MAANDAG 20 APRIL 1931 om 17 uur. DAGORDE 1. - Proces-Verbaal der zitting van 30 Maart 1931. 2. - Stadseigendommen -Verkoop van grond. 3. - Openbare Onderstand - a) Openbare verkooping van taillie en boomen; pro ces-verbaal; b) Vraag om de niet over- geslegen koopen in natuur te mogen verbruiken of uit ter hand te mogen verkoopen. 4. - Openbare Onderstand - Openbare ver pachting van grondgoederen. 5. - Autobusdienst tusschen Yper en De Panne - Dagelijksche dienst in plaats van zomerdienst. 6. - Brandweer - Rekeningen over het dienstjaar 1930. 7. - Anglikaansche Kerk St Joris - Reke ning voor 1930. 8. - Verordening op (fe zw%nfkomrv^" WIJ4 ziging. 9. - Zwemkom - Buffet - Openbare ver pachting - Lastenkohier. 10. - Financiën - a) Gemeenteopcentiemen; b) Belastingen op wedden, loonen en pen sioenen - herziening en verhooging. 11. - Stadsbegrooting voor 1931. 12. - Mededeelingen. Er is een onderzoek in gang, voor en tegen het openbaar verkoopen, op eenen instelprijs van 15 fr.den vierkante meter, van een hectare vijftig aren bouwgrond te Yper, Bruggesteenweg, thans in pacht gehouden door Wed. Sinnaeve. Die bouwgrond is verdeeld in 46 loten van omtrent 228 vierkante meter ieder, wel geschikt voor werkmanshuizen met hoving, langs den openbaren weg, in de nabijheid der stad. 't Gebeurde eens dat een zendeling in Congo onpasselijk wierd als hij op eenen Zondag voor de opgekomene negers moest Misse lezen. Hij riep zijnen eenigen knecht,en vroeg hem aan 't volk te gaan zeggen dat het geene Misse zou hebben daar hun Pries ter ziek wierd, maar dat zij daarmee geen zonde deden, daar het hun schuld niet was zeg ook, vroeg hij, dat het Donder dag aanstaande, feestdag van Petrus en Paulus, biechtdag zou zijn vóór den eersten Vrijdag, en dat er Zondag eene geldomhaling zou gedaan worden voor Z. H. den Paus, en dat Woensdag het huwelijk zou plaats hebben van X en Z, en dat een pakie wierd gevonden in de kerk en dat de eigenaar het mocht komen halen in de sacristie. De knecht gaat naar de kerk, en zegt. zoo goed hij kan Vader is ziek, en dat is geen zonde. Aanstaande Donderdag zal het Vrijdag zijn. Dinsdag trouwen X en Z. De Paus zal Vrijdag komen om geld. Woensdag inzegening van Petrus en Paulus, en alwie het niet goed vindt kan zijne redens vinden in een pakje in de sacristie. De zomertijd begint Zondag 19 April aanstaande. Te 2 uur in den nacht van Zaterdag 18 tot Zondag 19 April steekt uw uurwerken eene uur verder of voren. In het Staatsblad van 11 April 11. laat de Heer Minister van Openbare Werken weten dat de scheepvaart niet zal 'ge stremd zijn in 1931 op de vaart van Yper naar den Ijzer. 't Is zeker eene drukfout 't Is sedert 1914 dat er geen schip kan varen En tot wanneer God dank, 't werk wierd deze week voortgezet. Woensdag 15 April, om 11 ure, werd in St Pieterskerk te Yper, het huwelijk ingezegend van M. Pierre Demoor met Me juffer Martha Log- ghe. Onze beste wenschen van geluk voor M. P. Demoor-Logghe STAD YPER NATIONALE MILITIE Lichting van 1982 BERICHT Zijn verzocht zich bij het Ge meentebestuur aan te melden tus schen 1 en 20 Mei 1931 om er het ver- eischte formulier in te vullen of om hun aanvraag schriftelijk (1) te la ten geworden (liefst per aangetee- kenden brief) aan den Burgemees ter binnen hetzelfde tijdsbestek: 1° De in 1913 of 191A geboren jon gelingen, die vragen om vóór het binnenroepen hunner klasse te mo gen dienst nemen (art. 9 der wet); 2° De miliciens der klasse van 1932, de uitgestelden en de bij déze klasse gevoegde verdaagden, die om een uitstel van onbepaalden duur verzoe ken (art. 10 der wet) 3° Die om een uitstel van één jaar of om de vernieuwing van een uitstel verzoeken (art. 11 en 12 der wet). In de maand Augustus zullen de wervingsbureelen geen speciale ver gadering meer houden. Diensvolgens moeten de bij uitstel met de lichting van 1933 verbonden militieplichtigen om in de lichting van 1932 toegela ten te worden, vóór den 15 Septem- .ber 1931, bij aan den arrondisse- mantscomntissarls gerioht verzoek schrift, hun uitstel verzaken. De militieplichtigen die, krach tens de wet, enkel 8 maanden werke- lijken dienst moeten doen, mogen een wederdienstneming van 4 of 5 maan den tegen de volgende voordeelen aangaan 1°) regimentskeus; 2°) maandelijksdhe vergelding van 400 frs. te rekenen van de negende dienstmaand. De akte van nieuwe dienstverbin tenis wordt door onderstaande over heden aanvaard: A. Door den kommandant van het werfbureel waarvan de milicien af hangt, binnen den termijn tusschen den datum zijner aanwijzing voor den dienst en dien van zijne indee ling; B. Eens die termijn verstreken, door den kommandant der eenheid waarvoor de milicien is aangewezen. Yper, den IA April 1981. De Burgemeester, H. Sobry. Sarr... Marie van Wervick, voor lichte gewelddaden wordt tot 10 fr. boete veroordeeld. Dezelfde en Sarr.,. Cyriel, voor wederzijdsche beleedigingen, elk 10 fr. boete of 2 dagen, voorwaardelijk gedurende 1 jaar. Soet... Valerie en Roet... Maurits, paardenslachters te Yper, worden ver volgd om vleesch verkocht te hebben, dat niet goed voor het verbruik was. Een tiental hunner klanten die van dat vleesch gekocht hadden, komen voor de recht bank verklaren, dat zij na het eten ervan erg ongesteld wierden. De dokters, door verscheidene dier slachtoffers ontboden, schreven de ongesteldheid aan het eten van gezegd vleesch toe. De ongesteld heid duurde bij de eenen een 8-tal dagen, bij anderen tot 10 en 14 dagen. Een der getuigen verklaarde zelfs zich gedurende 7 weken in de onmogelijkheid te hebben bevonden, haar werk te verrichten. Een drietal der slachtoffers wilde zich als burgerlijke partij aanstellen. Doch toen de advokaat der burgerlijke partij vernam dat de te storten borgsom fr. 3.200,00 be liep, verklaarde hij aan de rechtbank, zich aan zulke groote som verwacht te

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2