Hebt gij oqs Feeds gesehreveo HET YPERSCHE VOLK Leiilii 09 HüPOllli BANQUE DE COIRTRAI te Yper Vergeet niet hoe meer spoed gij er bij zethoe meer uwe persoonlijke kans vergroot. lib i OM te vernemen hoe GIJ U kosteloos een automobiel zoudt kunnen aanschaffen. Er is hier wel kwestie van een ernstig vooideel. GARAGE DEVOS DEWAiNCKEL TeL 55 YPER Tel. 55 St Maartenskerk. Bezoek van Vreemdelingen Sterfgeval BURGERSTAND VAN :- GRONDKRHDIET VAM BEüGiE VOÜRDEELIGE VOORWAARDEN Gr-ondschuldbrioven op 5 en 10 jaar termijn. Voordeeljge intrest. Moerstraat, 19, Brugge. Li eer» in c|ef>. op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluiteüjk gebruikt voor hypothekairc leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. Openbare aanbestedingen. ig LtQQt Uü3 gold in CÜost^Olaandepen. M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. beid omringd, een plechtig Te Deum gezongen. Woonden onder meer deze plech- righeid bijden Heer Sobry, burge meester, vergezeld van den Heer Schepene Delahaye en de Heeren Gemeenteraadsleden Venmeulen, Vergracht, D'Huvettere en Vandam- me. De Heeren van de Rechtbank van Eersten Aanleg, geleid door den Heer Voorzitter Haus en den Heer Proku- reur des Konings Van Thorenburg, enz. enz. Zooals andere jaren had deze godsdienstige plechtigheid een groote toeloop van volk naar onze kathedraal getrokken. Na het Te Deum vooraleer de Hoogweerdigheidsbekleeders de kerk verlieten werd het Nationaal lied op het prachtig nieuw orgel gespeeld. Door het heerlijk weder; begun stigd had het Concert, door de Har monie Ypriana op de Markt gegeven, 's avonds aldaar een macht van volk aangelokt. Dat de uitvoering de moei- lijksten voldeed, bewees het luid ruchtig applaus der toehoorders. Een schoon vuurwerk, wel gelukt, besloot dezen dag. Bij het laatste afgeschoten stuk de bouquet speelde Ypriana ons Nationaal lied, dat op algemeene aanvraag van het publiek eene tweede maal gespeeld moest worden. Mijnheeren, Ik heb de eer u te bedanken omdat het U beliefd heeft de plechtigheid van het Te Deum bij te wonen. Even als de kinderen en kleinkin deren van een huisgezin er aan hou den de honderdste verjaring te vie ren der geboorte van een welbemin den vader, zoo hebt gij er aan gehou den, naar het voorbeeld der Konink lijke Familie, der geestelijke en we reldlijke overheden, en van alle landgenooten, die hun Land in eer houden, en gelukkig en fier zijn om zijne plaats en aanzien in de wereld, de honderdste verjaring van Belgie's onafhankelijkheid te vieren. Vóór 1931 bezaten onze vrome en vrijgezinde Voorvaderen de ge- wenschte onafhankelijkheid niet; zij hingen opvolgentlijk af van het Ro- meinsch Keizerrijk, dat hun Land, 53 jaar vóór Christus geboorte, door Julius Cesar, ingepalmd ha(d; van de Frankische Verooveraars, die 't Romeinsch Keizerrijk in 476 voor altijd den godsklop gaven; van Frankrijks Koningen, die Suverein bleven van onze in leen gegeven Graafschappen; van Oostenrijk se dert het huwelijk van Maximiliaan van Oostenrijk met Maria van Bur- gondie, alsdan Vorstin der Neder landen; van Spanje sedert 1506, door den dood van Keizer Karel's vader, Filip van Burgondie en Oos tenrijk, echtgenoot van Joanna van Spanje; van Oostenrijk weer, se dert de Vrede van Utrecht in 1713, die een einde stelde aan den oorlog voor de erfenis van Spanje; van Frankrijk sedert de verovering van Zuid-Nederland door de Fransche Re publiek in 1792, en van Holland se dert de nederlaag van Napoleon I te Waterloo op 18 Juni 1815. In 1830 brak eene onafhankelijk heidsbeweging uit in Zuid-Neder land tegen Holland, waarvoor ons Volk niemand noodig had die wel stond met Europa's groote Mogend heden. Die man was Leopold I, Hertog alsdan van Saxcoburg, inboorling en taalgenoot vajn Oostenrijk; ge wezen Generaal van den Tsar Alex ander Paulovitch van Rusland; We duwnaar van de Koninklijke Prin ses Charlotte van Engeland, en Ver loofde van de Koninklijke Prinses Marie-Louise van Frankrijk. Leo pold wierd dan Koning gekozen in Juni 1831 en plechtiglijk ingehul digd, heden honderd jaar geleden. Ondersteund door Frankrijk, ver ijdelde hij Hollands pogingen om weer in 't bezit van Zuid Nederland te komen, en hij bekwam van de vijf groote Europeesche Mogendheden de gewaarborgde onschendbaarheid van 't onafhankelijk Belgie. Van 7 Februari 1831, bezat het Belgisch Volk al de vrijheden en voorrechten die het in zijne grond wet geschreven had, en kon het, door werk en wijs beleid, vooruit gang en voorspoed betrachten. Ons Volk ging vooruit, ons Land groeide en bloeide van 1831 tot 1865 onder Leopold I, van 1865 tot 1909 onder Leopold II, en van sedert dien onder Koning Albert I. OFFICIEELE VERDEELERS Zingen wij dus Te Deum lauda- mus EERVOLLE ONDERSCHEIDING Ter gelegenheid van de Nationale feesten, werd het Nijverheidseere- teeken van 1" Klus toegekend aan Mejuffer Sidonie Hessel, sedert 46 jaar bij de familie Bouquet-Van- dromime in dienst. Dalf. zulks van langs om zeldzamer wordt blijkt uit het feit, dat er voor gansclh Belgie slechts 20 soortgelijke eérdteekens toegekend wierden. Dit strekt grootelijks tot eere van deze aan welke zulke eervolle onder scheiding ten deele valt. Doch eere komt ook toe aan de familiën, welke erin de gelukken, de personen die bij hen dienst nemen, daarin tot het ein de hunner dagen te behouden. Het Ypersche Volk biedt Me- juffer Sidonie Hesel alsook den Heer Remy Bouquet zijne hertelijkste ge- lukwensdhen aan. Vóór den oorlog was men de gedachte toegedaan, St Maartenskerk van eene naald te voorzien in overeenkomst met den toren, zoo wonderschoon van trant en verhouding, om van onze kathedraal het heerlijkste kerkcomplex van het heele land te maken. Het was ook de zienswijze van zaliger Baron van Bethune, Kanun nik Duclos en verder van de bevoegde overheid. Daags vóór Kerstdag 1923, werd het kontrakt voor den wederopbouw van het overige gedeelte der kathedraal, de toren inbegrepen, tusschen minister Van de Vyvere en den heer K. Verwilghen, hoofdcommissaris, gesloten, en in Sep tember 1928, werd ingegaan op het voor stel van den bouwmeester H. Coomans, en beslist dat met het opbouwen dei- naald een begin zou gemaakt worden. Traag maar zeker schoot deopengewerk- te spits de lucht in en thans steekt op den 100 meter hoogen kerktoren, het machti ge kruis zijn zegenende armen over onze geliefde moederstad. Nu zijn de laatste buitenstellingen af gebroken en de rijzige toren wekt eenie ders bewondering. Met Thuyndag zal de kerk toegankelijk zijn én langs het Zuid portaal uitgevende op de Halle én langs de groote poort op de Leet. Een stroom van vreemdelingen vloeit naar Yper, de martelaarsstad, waar Groot Brittanje na 4 jaar strijd Duttschland overwon,en de vrede in Europa herstelde. Talrijke groepen vragen om ontvangen te worden op het Stadhuis, gelijk de groep van 250 mannen en vrouwen, le den der British Legion afhangende van den Tock van Liverpool die Dinsdag 11. 21 Juli rond 12 1/2 uur in autobussen toekwamen, onder het geleide van eenen schepen van Liverpool, aangesteld door den Lord Mayor dier groote stad. De Burgemeester van Yper, omringd van Overheden en Bonden, die den Te Deum bijgewoond hadden ter gelegenheid der 100e verjaring der troonbeklimming van Koning Leopold I, sprak de Engel- sche bedevaarders aan in hunne taal, en zei wat hier, vertaald in 't Vlaamsch, volgt Hooggeachte Heer Schepen, Damen en Heeren, Als Burgemeester van Yper, en Com mandeur van het Britsch Keizerrijk, in den naam der Martelaarsstad van Vper, vereerd met de twee oorlogskruisen van Engeland en Frankrijk, in den naam van den Gemeenteraad, de Burgerlijke en Mi litaire Overheden, de Oud-Strijders en de Werkliedenbonden, vergaderd op het stadhuis, om net gelukkig eeuwfeest te vieren der troonbeklimming van Belgie's eersten Koning, Leopold, echtgenoot, tot 1816, van de Koninklijke Prinses Char lotte van Engeland, en, sedert 1832, van de Koninklijke Prinses Marie-Louise van Frankrijk, ben ik gelukkig en fier den Afgezant van den Lord Mayor van Liver pool en al de bedevaarders der British Legion, Tak van Liverpool, te ontvan. gen; ik wensch U hertelijk welkom ik bied U de hulde van mijn diepen eerbied en van mijne dankbaarheid, en ik bid U mij toe te laten met U de Britsche ge sneuvelde Helden, die hun leven ten beste gaven voor Yper, mijne bewondering uit te drukken. Toen Duitschland een deel van Belgie en Frankrijk geschonden en ingenomen had toen het, tengevolge der krachtvolle verdediging der Fransche en Engelsche legers, men hoopte Parijs te kunnen in nemen, wilde het, langs Yper, tot aan Kales en de zeeëngte doorsteken, om, mogelijks, Engeland in stukken ie schie ten, evenals Belgie en Frankrijk. Enge land, bedreigd en vol angst, zond hier Generaal French met een Engelsch leger in October 1914. De Burgemeester van Yper, M. Colaert, wiens beeld gij hier ziet, vroeg hem of hij kwam om Yper en Belgie tegen 's lands overrompelaar te verdedigen. Hij zei ja en, met Generaal Douglas Haig, volbracht hij zijne edel moedige belofte. Yper wierd bezeten, be sprongen, beschoten en vergiftigd, ver brijzeld en verbrand, maar behouden, en, na vier jaar, verlost, dank aan den moed, de heldhaftigheid en de onvermoeibaar heid der Britsche legers. Heden waart gij zoo goed eenen eere- groet te brengen aan de Martelaarsstad, die haar bestaan en bezit ten beste gaf, aan het beroemd slagveld, waar, van 1914 tot 1918, ontelbare Duitsche en Engelsche soldaten naar toe stroomden om testrijden aan den Gewijden Grond, die het bloed dronk en de lijken ontving van 250.000 Britsche Helden, en aan de Zegeplaats, waar Duitschland viel en Engeland won, waar Europa's lot beslist wierd en waar de onmisbare vrede her steld wierd in de wereld. Gedurende 4 jaar had Yper tot schut en schild gediend van Engeland dat angstig zijnen onverbreekbaren weerstand ver hoopte daarom richtte het Britsch Kei zerrijk hier een prachtig gedenkteeken aan de Meenenpoort op, tot meerdere eer en glorie van God, die de overwinning geschonken had, en tot eeuwig aanden ken der dappere Britsche legers die hun Vorst en Vaderland gered en Belgie en Frankrijk verlost hadden. Zoo wierd Yper eene Geschiedenisstad, met eene wereldfaam zoo ontvangt zij het ingetogen bezoek van ontelbare bede vaarders zoo heeft zij vandaag de eer en het genoegen Uwen groep pelgrims en den Lord Mayor van Liverpool haren eeregroet aan te bieden Yper bewondert, looft en bedankt zijne dappere verdedi gersmet de Vaders en Moeders, de Broeders en Zusters, de Weduwen en Weezen van de gesneuvelde Helden, het brengt eere met bloemen en gebeden aan de Zonen en Broeders en de Echtgenoo- ten en Vaders, die hun leven voor Yper ten beste gaven het staat vol eerbied voor Engeland's Gedenkteekens, Graven, en Kerkhoven het buigt eerbiedig voor uw Vorst en Vaderland, en het wenscht voor eeuwig, in vriendschap te leven met 't edelmoedig Engelsch Volk. De Schepen van Liverpool bedankte voor 't vriendelijk onthaal, en wenschte Yper vrede en voorspoed. 2. Te Reninghe, den 28 Juli 1931, tot 't heropbouwen van den Boesingheduiker over de Kemmelbeke. op de grensschei ding van Reninghe en Bcesinghe.geschat 28.868fr. 55. 3. Te Yper, den 29 Juli 1931, tot 't onderhoud in 1931-1932 der buurtwegen St Jan-Züiebeke en Yper-Reckem,geschat 9252 fr. 4. Te Gits, den 31 Juli 1931, tot 't on derhoud in 1931-1932 der buurtwegen Gits Statie-Land van Belofte en Gitsberg- Gits-Cortemarck, geschat 23496 fr. Te Brugge, bij M. Verstraete, den 31 Juli 1931, tot 't herstellen der baan van St Elooi naar Armentières en den door tocht van Ploegsteert volgens lastkohier. 5. Te Yper, den 16 September 1931, tot het leveren en plaatsen van een groep Moto-pomp, enz., volgens lastkohier. Priesterlijke Benoemingen Zijne Excellentie Monseigneur de Bisschop van Brugge heeft benoemd tot Onderpastoors op St Hilonius, te Iseghem, E. H. Hoor- naert, onderpastor te Staden; te Langemarck, (tweede onderp.), E. H. Van Kesbeeck, onderpastor te Dadizeele; te Moere, E. H. De Schryvere, onder pastor te Kemmel; Op SS. Petrus en Paulus, te Oostende, E. H. Fremault, onderpastor te Ghistel; te Ghistel, E. H. Bouciqué, leeraar aan 't College te Yper; Op St Niklaas, te Yper, E. H. Ver- eecken, leeraar aan St Jan Berchmans Gesticht te Avelghem; te Gheluwe, E. H. Patfoort, leeraar aan het Klein Seminarie te Rousselare; te Dadizeele, E. H. Muyssen, leeraar aan St Arnandscollege te Kortrijk; te Harelbeke, E. H. Vergracht, leeraar aan 't College te Meenen; te Oyghem, E. H. Devoldere, leeraar aan de Normaalschool te Thourout; op St Joseph te Meenen, (tweede on derp.), E. H. Nolf, leeraar aan het Col lege te Iseghem; te Staden, E. H. Devisschere, leeraar aan 't College te Iseghem; te Aertrycke, E. H. Jos. Coucke, lee raar aan St Lodewijkscollege te Brugge; te Mariakerke-bij-Oostende, (tweede onderp.), E. H. De Wlspelaere, leeraar aan St Leo's Gesticht te Brugge; te Oostende St Jan Baptista, (tweede onderp.), E. H. Coevoet, leeraar aan het Onze Lieve Vrouw College te Oostende; te Kemmel, E. H. Denys, onderpastor te Aertrycke. Maandag is godvruchtig te Doornik overleden de Heer Jean-Baptiste Huyghe- baert, Groot-invalied van den oorlog, Ridder van de Orde van Leopold II. Het stoffelijk overschot werd naar zijne geboortestad overgebracht en in het ste delijk kerkhof ter aarde besteld. Het Ypersche Volk biedt de familie Huyghebaert zijne rechtzinnige deelne ming aan. «O» Op 16 juli 11. is schielijk te Brugge overleden de Heer Jules Vandenabeele, echtgenoot van Mevrouw Maria Dochy. De lijkdienst had op 20 Juli, in de paro chiale kerk van St Gillis te Brugge om 10 1/2 ure plaats. Het Ypersche Volk biedt de familien Vandenabeele enDochy zijne rechtzinnig ste deelneming aan. YPER, van 16 lot 22 Juli 1931. Geboorten. Denutte Willy, Almoeee- nierstr. Baes Godelleve, Dickebusch- steenweg. Vandamme Godelleve, Di- ckebuschstw. Vandeweghe Frans, Hond- straat. Sinnaeve Fernande, Zonnebe- kestw. JOecroix Henrietta, Lange Thou- routstr. Labaere Jacqueline, Noort- laan. Vandekerkhove Henri, Meenen- steenweg. Overlijdens. Ghekiere Marie, 59 J., z. b., wed. Sulmon Victor, Poperinghe- steenweg. Beauprez Arthur, 34 j., echtg. Garwig Julie Lange Thouroutstr. Bar tier Mathilde, 76 j., wed. Braem Bavon, Lange Thouroutstr. Moyaert Theresa, 70 j., wed. Van Praet, Waterkasteelstr. Santy René, 23 d., St Jacobsnieuwweg. Abonneert u op Studiën van de Notarissen VAN DER MEERSCH te Yper en ÖOUCQUEY te Poperingho OP MAANDAG 17 AUGUSTUS 1931 om 3 u. zeer stipt namiddag, in het hotel Aux Trois Suisses», Groote Markt te Yper, OPENBARE VERKOOPING van EEN SCHOON HANDELSHUIS ook dienstig tot Renteniershuis te Yper, Rijsselstraat, Nr 100, met poort in de Sinte Catherinestraat. Gebruikt zonder geschreven pacht te we ten: door Mad. Vandewiele mits 100 fr. te maande, door Jufvr. Decordier mits 100 fr. te maande, en door Jufvr. Joye mits 50 fr. te maande. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uur namiddag. Studie van den Notaris RAEPSAET te Dottenijs. OPENBARE VERKOOPING van een BESTE HOFSTEDE te COYGHEM (Plaats) groot 19 Ha. 19 a. 90 ca. Verdeeld in acht koopen. Gebruikt door Mad. C. Glorieux en Mad. wed. Debue, tot 25 December 1932. INSTEL: DONDERDAG 30 JULI 1931 OVERSLAG: DONDERDAG 13 OOGST, telkens om 3 uur zeer stipt namiddag, o A la Chasse Royalete COYGHEM. Affichen met plan te verkrijgen bij ge noemden Notaris Raepsaet, te Dottenijs. Tel. 82. Studie van den Notaris Jscques RAMAULT te We.wiek. OPENBARE VERKOOPING van DRIE SCHOONE WOONHUIZEN te Wervick. De Notaris Ramault te Wervick zal open baarlijk verkoopen: Stad WERVICK. 1. - Een WOONHUIS met verdiep, gele gen Leopoldstraat, Nr 22, groot 2 a. 55 ca., gecadastreerd sectie D, Nr 565q/3. Gebruikt door Juffrouw Irma Mahieu. Ingenottreding op 1 Oktober aanstaande. 2. - Een WOONHUIS met verdiep, gele gen Leopoldstraat Nr 24, groot 2 a. 69 ca., gecadastreerd sectie D, Nr 565r/3. Onmiddellijke ingenottreding. 3. - Een WOONHUIS met 8 a. 70 ca. erve en hof, gelegen Sleerin, gecadastreerd sectie B, Nrs 137/g en 137/f. Gebruikt door M. Henri Mahieu. Ingenottreding op 1 Oktober aanstaande. ZITTINGEN INSTEL: WOENSDAG 29 JULI 1931. OVERSLAG WOENSDAG 5 OOGST 1931. om 2 uur namiddag ter Hotel Macote Statieplaats te Wervick. Plans en inlichtingen bij voornoemden Notaris RAMAULT. Naainlooze Vennootschap gesticht in 1835. op huizen, pachthoven, guond, enz., en voor het houwen van huizen. Voor alle inlichtingen wend U tot de ~<0>- 1. Te Ploegsteert, den 27 Juli 1931,tot 't herstellen der oevers en het kuischen der beek der Encus, geschat 5il50fr. Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3