y\ BRfóf L 3 »1 K< M IFiaiEIS 24 m filtijd 25 tot 50 Gpo?zepl(en in (pagazijn in ppijzen SR-TAFFIN N.V. r 1 René SCHMID T-A CKE Breuken IE U 1 21, MEEfiENSTEEflWEG, 21, ^^ZaiiE* (DARfflEHHfl SGJiOÜtaEN io magazijn. Iet oudste en bestkoopste Huis der streek. - Overtuigt U, «loor een bezoek ter plaats. (Branö Ba3ar be la IRue au JSeuvre 1 ssz^i^oisjxsr 1931 Groote keus va a Kindet'voi.tunen BELGISCHE RBfilEK UH CHICOREi 8 s Ghicorei in fijn poeder, semoule en graan. FsiüineiK! nuaierinsy-Hiaflt 1 HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Electriqnes et d'Appareillage 61e(jtpifipatie Ondepnerningen DE ROODE PILLEN HUIS AiMË GRUWEZ Hoogspannings-, Liieht- en Dnijfknaehtinpiehtingen. Dixmudestraafc, 14, YPER. Sii3 DKrauf- en ftrSüia«ieffleB YPER E YPER EEEEEE ss Cr< VAN OEN B00GÜER0E E. ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN Effen en Gegolfde Cimentplafen - Dralneerbuizen Afdeeling YPER ALGEMEENE J-fet Vpeps^he 3oll{ In de Püppen Ferdinand Waferbfey-Rïem Telefoon 186 Telefoon 186 KEUS VAN UITERST VERZOROD WERK. geplaatst binnen de 1 Telofoon 463 vp^P Posteheck. I07.4SI fc i 14, Boiarstraaf, 14 Vanaf 275 frank. Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar- de merken TORCK en SWAN. Groots ksus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen Vnje HUIS Boteustnaat. 56, YPER VINS EN CROS Artikelen voor Naaisters Altijd da Laatste Nieuwigheden - y KLEIN EfSSffl GROOT 1 J De SPAARZAAMSTE ia 't gebruik, de BESTKOOPSTE ei de BESTE. Bouwstoffen en Kolen Ev. BAETE-TÖMNON Een enkele proefneming j, moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen, NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Brussel - 194-186, Alsembergscheiisteenweg - Brussel. Veeuiarkt, "Y 4*33 fü Moden-artikelen in 't Groot Qestel^ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande elscïrïsche losstelien. Grande Oistillerie Oijonnaise Succ. E. Van den Y-oogaerde Aannemer MAAGZAKKING ^=9F f «-v3 m4 #=3? EgSt ;.f3 L C. CW MHj v -• «U jjr^wfihTr- fira^rr1 «•&- a U i5 ffi^tiaasasuesim a E>t I g y. I H IIWWÜIII ?1 u r: tv HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v. Oorlogsinvaliedec en Kroostrijke Gezinnen. rHiiwmBTi^ii^vw(iawnr.waenawmiiV.'tv.vï,;ïi«iVf.i;r.;iiiiiiïï;iïa»v»vtr.Y«v.vm?.i:ifKayi HANDELSREGISTER 14Ö3 TELEFOON 1 O l VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerise Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. QSMBSfc y& cms inl Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.MaréchalFoch, LlBOURNE(Gironde) ir,1 H IK tip GROOT (Allerhande) KLEIN Zoer genadige prijzen. rj Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. j£ Telefoon 125 De Haernostraat, !5, YPER. ure sr**%af%8\Mvnjr%arikSfo! Staticplaats YPER pl.dela Station LokaalLocal C. S, Y. K. II. M. Y. - E.C.Y. - C P.Y. NOENMALEN aan va.sU en matige prijzen. DINERS a frix fixe - Prix moderéi Koud Buffet Buffet Iröid aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Gave renommée EIKEN en ACAJOU MOULUREN Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4 030.000 fr. ss aam Telefoon 154. yfcTirr-bfcA r, -*e% sr.f.1 u ■jmamm genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6,00 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Kleerstoffcn, Witgoed, Merccriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoore. POURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat dicht bij de Halle Postchcck 37.177 Fondée en 1836 BRUXELLES DIJ ON ÖUSTRIC C° Apéritifs - Liqueurs - Sirops de fruit Dépöt des produits de ces deux firmes chez M. CEOLENAERE Ypres rue Courte de Thourout, 22. van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernasfraat, 15, YPER. NIER-, MAAG-, BAARMOEDER ZAKKING genezing: gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist A. DUMONCEAU BELGISCHE FIRMA Opgericht ln 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES TentoonstelUng Luik en Antwerpen 1930 Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 327, Wellingstraat te Beernem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenhpulen, landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom van as* K 50 jaren nog genezen van jOÉste zakbreuk. Mad. Begeman, Quai de Marlmont, 140, Brussel, was na twee operaties van darm uitstorting aangetast, is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 Jaar genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravlnne-te-Mid- delburg» (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, Nie! (bij Antwerpen) genezen van darmzakklnf. M. Bonte Frans, Stuivenberg te Oostcamp. genezen op 7 maanden van dubbel breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machiniste op den spoorweg, 52, Avendoorenstraat, Thlenen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet zijo werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlosstoK bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valsche beloften, en mits matige prijs en alle WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos U en TJ tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: YPER: de le Zaterdag der maan4 Hotel du Nord 63, Statieetr- KORTRIJK, 2* en 4* Maandag, Hotel des Flandres Statie- Uitl^gboekjes op vraag: Rue de la Meüse,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4