Crédit An versois Ypersche Kroniek. Dixmudestraat, 18, YPER Kerkelijk Nieuws Harmonie Ypriana concert Watervoorziening Index. Taksen op wedden en loonen. Prljsuitdeeiingen stad Ninive was het niet. De H. Schrift beweert en dat wordt nu be krachtigd door het blootleggen van puinen, dat de doorsnede van groot Ninive drie dagreizen lang was, dus 21 uren... en de propheet Jonas ge zonden om aan 't volk boetveerdig- heid te prediken, begon zijne ser moenen als hij eene dagreize ver binnen de stad doorgedrongen was. Het groote Rome, van den Keizers tijd had met zijne voorjgeborchten eene doorsnede van 10 uren: Tibur, Otriculum en Aricia mieken er nog deel van. Keizer Constantinus kwam eens naar Rome met den persischen bouwkundige Hormisdas, die nog nooit in Italië geweest was. Gekomen diep in het voorgeborchte Otriculum, vroeg de Keizer aan den Pers wat hij dacht van Rome en deze, bewonde rende én den luister én het groot getal gebouwen, antwoorddeDaar hebben wij zeker reeds de helft door- loopenNeen, neen zegde Constantinus wij zijn nog vier uren van het Forum d. i. de groo te markt i wmmmmmm n. v. ■iii—iim BANK BEURS W i S S E Li ZoiHla^rusI De Apotheek van M. VAN RO- BAEYS, Boterstraat, zal alleen open zijn op Zondag 2 Oogst, alsook op Maandag 3 Oogst, (om reden der Tuindagf eesten) In St MAARTENSKERK Op Zondag 2 Augustus, wordt de plechtigheid gevierd van O. L. Vrouw van Thuyne, Patrones der stad Yper. Te 9 uur Hoogmis. Te 10 uur gaat Yper's Processie uit ter eere van O. L. Vrouw van Thuyne. 's Namiddags, sol. Vespers en plechtig Loi te 4 uur. Maandag 3 Augustus, te 9 uur sol. Jaargetijde voor de overledene Parochia nen. Dinsdag 4 Augustus, te 9 uur plech tige Lijkdienst voor de gesneuvelde sol daten, van wege den Vlaamschen Oud- Strijdersbond. Donderdag 6 Augustus, 's avonds te 5 1/2 uur, oefening van het Heilig Uur (meditatie, gezang en gebeden) met uit stelling van het Allerheiligste. In St PIETERSKERK Zondag 2 Augusti, te 8 1/2 uur zielmis voor Lalous Isidore en dochter. Maandag 3 Augusti, te 9 uur Jaarge tijde voor de parochianen. 1931 zal in gouden letters geschreven staan in de annalen der Harmonie. Het tienjarig bestaan is waarlijk een Jubel jaar. De feesten in de maand Juni waren prachtig, wel ingericht liep alles goed van stapel. Over enkele dagen deed de Harmonie eene prachtige reize. De wer kende leden en de eereleden die hen ver gezelden zullen die schoone reis lang in het geheugen bewaren. Namen, Dinant werden bezocht, in beide steden officieele ontvangst, die, natuurlijk zeer broederlijk afliepen. Te Dinant werd de Mur des Fussillés bezocht. De reis per boot van Namen naar Dinant, viel bijzonder in de smaak en lukte onder alle opzichten. De omtrek per autocars Dinant, Freyer, Beauraing, Han, Rochefort, Kasteel van Ciergnon, Dinant en Namen was een pracht. Maar het bezoek der Grot van Han overtrof alles. Iedereen stond in be wondering en den indruk was groot. De Grot van Han is bekend als een der groote wonderen der wereld. Men verneemt dat ten slotte der feeste lijkheden, de Harmonie uitgenoodigd is naar De Panne, 't is een jaarlijksch uit stapje dat altijd veel bijval geniet. Dees jaar zal de bevolking der stad, zooals andere jaren er aan houden de Harmonie te vergezellen in dit schoon en aange naam uitstapje. Die reis zal geschieden op Zondag 6 September. op de Groote Markt OP ZATERDAG I OOGST 1931 om 812 uur 's aronds PROGRAMMA 1. Ypers lied 2. Residentie Marche Schootemeyer 3. La Nation Beige Benoit(air. Martin) openingsiuk 4. Monge-Czardas Michiels solist M. Marcel Andries 5. Symphonie Albert Van Egroo 6. Invitation a la valse Weber 7. Tannhauser Wagner met thebaansche trompetten DINSDAG 4 OOGST 1931 op de Statieplaats om 8 1/2 uur CONCERT ter eere der Engeische Colonie van Yper PROGRAMMA 1. The Briti.-h Patrol G. Wittman 2. Rosami'üde, Ouverture Schubert 3. While The Sahara Sleeps Nicholls 4. Shalimar 5. Suite Oriëntale 1, 2, 3, 4 6. A la Russe 7. L'or l'argent, valse 8. Marche du Couronnement 9. Gode save the King. STAD YPER. Nicholls Poppij Pré vost Lehar St-Saëns UITBREIDING der POMPINRICHTING aan Dickebuschvijver Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat er op Woensdag 16 September 1931, om 3 uur namiddag, ten stadhuize, openbaarlijk zal overgegaan worden tot het openen der studies ingezonden voor het leveren en opstellen van Een groep motopomp, samengesteld uit centrifugale pomp rechtstreeks gekoppeld met electro-motor een transformatiepost een watermeter, een aanwijzer der wa terhoogte de electrische verlichting en verders alle gereedschappen, metsel-, herstelling en schilderwerken breedvoe rig beschreven in het lastenkohier, dat ter inzage der belanghebbenden berust op het Gemeentesecretariaat. Prijs van het lastenkohier50 fr. De studies moeten ter post, onder aan- geteekenden omslag, besteld worden ten laatste den Dinsdag 15 September vóór 12 uur, aan het adres van den Heer Bur gemeester van Yper. Het eenvoudig in den cijfer van de al- gemeene lijn der kleinhandelsprijzen in Belgie is op den 15 Juli 1931, voor 't koninkrijk, volgens de prijzen van April 1914, bepaald op 789, wat bewijst dat de levensduurte daalt. De Groote voorstaander van het ophef fen van taksen op wedden en loonen was iedereen weet het een liberaal. Hoe kwam het dan dat de liberale ge meenteraadsleden tegen dezen taks stem den Was het eene opdracht van de libe rale vereeniging of was het uit eigen beweging Wij vragen ons af welke waarde wij nog moeten geven aan hunne vroegere verklaringen, volgens dewelke zij daar zetelen om de stad te helpen besturen en niet om politiek te maken. IN T GESTICHT DER ROUSBRUG- GE DAMEN. In het aloud vemaard gesticht der Rousbrugge-Damen had Donderdag. 23" dezer, de plechtige Prijsuitdeeling plaats, voorgezeten door den Zeer Eerw. Heer Deken der stad. en den Eerw. Heer Nuyt- ten, Bestuurder van de kostschool. Vol gende leerlingen onderscheidden zich door hun ijver en bekwaamheid. 1. - LAGERE AFDEELING. 1' Studiejaar. 9 10. Joseph Vierstrae- te, Yper; Francjoise Mourue. id.; Paul Daelemans. id.; Freddy Decheivre, id.; Godelieve Vanhee, id.; Joseph Debruin, id.; Léa Geuten, id. 2' Studiejaar. 9 10, Marie-José Van hee. Yper; Denise Duijck. id.; Liliane Vandevoorde, id.; Anne-Marie Daele mans. id.; Marie-Rose Jonckeere, id.; Co lette De Cock, id. 3Studiejaar. 8 10. Marie-Jeanne Delahaye, Yper; Bertha Devos. id. 1 Studiejaar. 9 10. Andrée De Mey er, Yper; Jeanne Maes, id.; Suzanne Verbeke. id.; 8 10. Lily Greul, Yper; Marguerite Cousyn, id.; Marie-Rose Am- pe. Staden. 5 Studiejaar. 9 10, Jeanne Vanhee, Yper; Louisa Vandenberghe. id.; Monique de Coninck de Merckem. Merckem; Anne- Marie Bossaert, Yper; 8 10, Marie easier, Meenen; Jeanne Leterme, Waas ten; Yvonne Kino. Yper. 6* Studiejaar. 8 10, Marie-Louise Lo- belle, Yper; Hélène Devos. id.; Irma Gou- deseune, Watou. 2. - MIDDELBARE AFDEELING. Voorbereidend jaar. 9 10. Irma Van denberghe. Vlisseghem; 8 10, Carmen De- jaegere. Wevelghem. 1 Studiejaar. 9 10. Cécile Haghedoo- ren Elverdinghe; Maria Vandamme, Adinkerke; 8 10, Ghislaine de Coninck de Merckem, Merckem; Estelie Noll, Thou- rout; Marie-José Victoor, Yper; Jeanne Cousyn. id.: Paulette Verrue. id.; Agnès Lemahieu, Oost-Vleteren; Marie-Made leine Debaere, Wevelghem; Albert ine Van- raes, Gheluwe. 2 Studiejaar. 81; 10. Gabrielle De baere. Wevelghem; 8 10, Rita Vercruijsse, Kortriik; Jenny Dejaegere, Wevelghem. 3 Studiejaar. 8 10, Elisabeth Van denberghe. Oost-Vleteren IN ST VINCENTS COLLEGE. Op Donderdag 23 Juli, hadden wij de prijsuitdeeling voor de leerlingen van St Vincents College. Zij was voorgezeten door de Z. E. H. Kano- nik Demeester, afgevaardigde van het bisdom, door Z. E. H. Vermaut, Pastoor-Deken van Yrper, de Heeren Btirgemeester en Schepen der stad, H. Delhaye. Vele vrienden hadden er aan gehouden door hunne tegen woordigheid het feest op te luisteren, daar ze ten volle overtuigd zijn van het degelijk onderwijs dat aldaar ge geven wordt. En eens te meer heeft men daar van het schoonste bewijs kunnen op doen bij het zien en hooren opvoeren van het Kinderkoor dat zoo moei lijk en toch zoo flink weergegeven werd, van het koddig stukje les Re- nards, fransch eenaktertje, en van het spel Ten Aanval, waarvan de verschillige rollen bijzonder goed vertolkt werden. 't Was dan ook voor den Z. E. H. Kan. Demeester, eene aangename taak den E. H. Principaal, de EE. HH. Leeraren en Bewakers, alsmede de leerlingen geluk te wensohen om de flinke prestatie waarvan de vele toehoorders zooeven getuigen waren geweest. Doch zoo ging de Z. E. spreker voort, wat hier het meest dient in het licht gesteld 't is de schoone uitslag bekomen in den wed strijd onder al de bisschoppelijke colleges van het bisdom. Wederom heeft St Vincents College getoond waartoe het bekwaam is. Een don derend applaus van wege het publiek viel den EE. HH. Principaal, Lee raars en leerlingen te baat. Voor het schooljaar 1931-1932, komen de inwonende leerlingen bin nen op Maandag 14 September, vóór 8 ure 's avonds. De dagscholieren der middelbare afdeeling op Dinsdag 15 September, vóór 7 uur 's mor gens; de dagscholieren der lager af deeling op Donderdag 10 September, vóór 8 ure 's morgens. IN DEN DIOCESANEN WEDSRTRIJD RHETORICA. Latijnsche Redevoe ring: Roger Bryon behaalt den 12" na prijs op 135 mededinges. Vlaamsche Rrdevoering: Roger Holvoet behaalt den 10" naprijs op 135 medeingers. Fran- sche Redevoering: Roger Bryon behaalt den 3" naprijs op 135 mededingers; Jo seph Soete behaalt den 4" naprijs. 3' LATIJNSCHE. Latijnsche thema: Henri Baeke behaalt den 5" naprijs op 215 mededingers; Gerard Huyghe behaalt den 8" naprijs; Marcel Vandeplassche be haalt den 11" naprijs. Latijnsche Ver taling: Gerard Huyghe behaalt den 5" naprijs op 215 mededingers; Henri Baeke behaalt den 7" naprijs. Prijzen van Uitmuntendheid. 1. - LAGERE AFDEELING. 1* Studiejaar. 1. Felix Benoot; 2. Jozef Devriese; 3. Georges Vandenbus- sche. 2' Studiejaar. 1. Nestor Viaene; 2. Frans Opdebeeck; 3. Jean Gits. 3'' Studiejaar. 1. André Rijngaert; 2. Paul Lommez; 3. Fernand Spotbeen. 4" Studiejaar. 1. Paul Vanderghote; 2. Albert Laton; 3. Frans Devriese. 5' Studiejaar. 1. Robert Soubry; 2. Alfons Vandenberghe; 3. Daniel Viaene. 6' Studiejaar. 1. Emiel Pien; 2. Ire- née Soete; 3. Willy Houtman. 2. - MODERNE HUMANIORA. T Klas. 1. Gery Vandeputte; 2. Charles Maes; 3. Daniel Leeuwerck. 6' Klas. 1. Robert Vandenkerkhove; 2. Henri Persoone. 5' Klas. 1. Remi Leterme. 4* Klas. 1. Leon Loyson. 3. - OUDE HUMANIORA. 6' Klas. 1. Albert Deknudt; 2. Etien- ne Poot; 3. Jozef De Coninck. 5" Klas. 1. Eric Van Eecke; 2. Ho- noré Moeyaert. 4" Klas. 1. Albert Dehem; 2. Carlos Leuridan; 3. Georges Versailles 3' Klas. 1. Gerard Huyghe; 2. Henri Baeke. Poësis. 1. Amedée Menu; 2. André Versailles. Rhetorica. 1. Roger Bryon; 2. César Cafmeyer en Daniël Deschrijver. voor de hoogere klassen van de Zus ters Lamotte Donderdag 6 Augustus, voor de lagere klassen an de Zusters La- motte Vrijdag 7 Augustus, te 2 J uur, voor de leerlingen van «O. L. Vrouw van Thuyne» (Beluikstraat). 1EPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jaeobsstr., 30. Zaterdag 1 Oogst, te 8 uur. Zondag 2 Oogst, te 2 u., te 5 u, te 8 u. Maandag 3 Oogst, te 5 uur en te 8 uur. PROGRAMMA DOUGLAS FAIRBANKS in den wereldberoemden film mf DE DIEF VAN BAGDAD ripg (Le Voleur de Bagdad) Machtig spel van wonderbare avonturen, mysterieuse krachttoeren, zonderlinge we derwaardigheden in Moskee en Paleis van den Oosterschen Vorst. Groote film in 11 deelen uit het huis Artistes Associés DE POLOKONING «Le Roi du Polo). Klucht in 2 deelen. Leerfilmen - Nieuwsberichten. IN AUGUSTUS: 2' week: Doodensprong(La bouclé de la mort) en De wraak van den Fa kir (Le vengeance du Fakir). 3 week: Moederschap (Maternité) en De ronde van Belgie voor Beroeps- renners in 1931 in 4 deelen. 4' week De Cirk (Le Cirque) met CHARLIE CHAPLIN, en Kinderen van den storm (Enfants de la Tempête). 5* weekEen millioen in een hoed (Un millioen dans un chapeau) en o Simba IN SEPTEMBER: 1' week: Heldenzielen (Cceurs héro- ïques) en Een heldhaftige (Un brave), cow-boyfilm. 2" week: De getemde feeks (La mé- gère apprivoisée) met Douglas Fairbanks en Mary Pickford. Zaterdag 1 Augustus, te 9 uur, voor de leerlingen van de St Jozefs- school. Maandag 3 Augustus, te 2 uur, voor de leerlingen der St Aloysius- school. Dinsdag 3 Augustus, te 2 uur, voor de leerlingen der St Michiels- school. Woensdag 5 Augustus, te 2 uur, PRIJZEN: Balcon 5 fr. - Beneden 3,50 en 2 fr. Kinderen tot 14 jaar: Balcon 2 fr. - Beneden 1 fr. KINDEREN TOEGELATEN. Nieuwste toestellen voor luchtverver- sching (Marelli-apparaten). Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Verf .schingen in den café te bekomen. Uren van den Cinema Coliseum. Ter gelegenheid van Tuindag worden 6 vertooningen gegeven van den film De dief van Bagdad met Douglas Fair banks, van: Zaterdag te 8 uur; Zondag' 2 Oogst te 2 uur, te 5 uur en te 8 uur; Maandag te 5 uur en te 8 uur. Schoon Handwerk. Onze vlijtige schoolkinderen leeren toch zulk schoon handwerk maken! Handwerk van alle slag en soort. Twee tentoonstellingen zullen daar een nieuw bewijs van leveren. De eene wordt gehouden in de Sint- Jozefssehool (Meenensteenweg) op Zon dag, Maandag en Dinsdag van de Tuin- week, van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. De andere, in 't Gesticht der H. Fami lie (de Steursstraat)zal de handwerken laten zien, vervaardigd door de leerlingen der middelbare Beroepsschool en der la gere afdeeling. Die merkwaardige ten toonstelling is open van Zaterdag 1" tot Woensdag 5" Augustus, telkens van 8 tot 11 uur en van 2 tot 5 uur. De toegang tot beide tentoonstellingen is vrij en kosteloos. Aan belangstelling zal het voorzeker niet ontbreken. BOLDERSFEEST Zondag was het volop feest voor de Bolders. Zij vierden ter gelegenheid van het overhandigen van den beker aan de maatschappij van den Katho lieken Kring en tezelfdertijd werd het vaandel der Bascule ingehuldigd Om 2 J, uur vergaderden de bolders der verschillige maatschappijen aan het huis van den Heer Armand DONCK, Eere-Voorzitter van de Basculemannen, die na eene schoone gelegenheidsaanspraak het vaandel aan zijne maatschappij overhandig de. De heer Donck miek dan lof van den Heer Voorzitter der Bascule, Rodolphe Salomé, de ziel der maat schappij, vervolgens van dé spelen de leden in den kamp voor den Be ker, en eindelijk van al de Lustige Bolders. Hij herdacht insgelijks de afgestorvenen, namentlijk de H. H. Van Wonterghem Camiel, Vasseur Achiel en Dumortier Maurice. Hij had een dankwoord voor de meêvie- rende maatschappijen, alsmede voor de Franschen die eraan gehouden hadden dien dag naar hier te komen om met hunne Ypersche vrienden meê te feesten. Als blijk van genegen heid bood den heer A. Donck aan de Voorzitter van elke maatschappij en de Bolders van Tourcoing twee prachtige tellooren met de kenspreuk der Bascule. De Heer R. SALOMÉ bedankte Mijnheer DONCK voor zijne gene genheid ten opzichte zijner maat schappij en zijne gedurige kommer nis om den groei en bloei derzelve. De Heer H. VERVERKEN, Voor zitter van de boldersafdeeling van den Katholieken Kring, in naam van eenieder, miek de zijne de schoone woorden van M. Donck en wenschte de Basculemannen geluk d|ver hun prachtige nieuwe vlag. Na het drinken van een glas en het rooken eener cigaar trok de stoel naar de Bascule voorafgegaan dv» het muziek «Ypriana» dat, voora;. eer zich in gang te zetten den hee Eere-Voorzitter Armand Donck «i serenade bood. In de Bascule wachtte de tweed* plechtigheid. De heer Salomé R. na een sehoop en welgepaste rede, waar geneger. heid en vriendschap doorstraalde: bood den Beker aan den heer Voor. zitter van de Boldersafdeeling va; den Katholieken Kring die dit jaa- den titel van kampioen veroverde. Deze laatste ontroerd om den uk gesproken lof en om de hulde aar hem, aan den spelleider en aan zijn*] mannen gebracht dankte hertelijk et I wenschte dat de matchen voor der. beker van langs om meer belangstel I ling mochten verwerven en dat het I verzettige en kunstig bolspel meer er. I meer in eer mócht komen, in gees: van broederlijkheid en ware vriend, schap. Van de Bascule uit werd vervol I gens een bezoek gebracht aan dj maatschappijen van de Coöperatieve,J de Statie, het Postje om aan te lan-f den in den Katholieken Kring. On-j derweg werd nog een kleine serenade gebracht aan den Heer VERVER. KEN, Voorzitter van de Bolders.; maatschappij van den Katholiek-.-. Kring. In den Cercle stuurde de Heerl Voorzitter Ernest SEYS een warm welkom- en dankwoord aan allen. In den hof werden twee prachtige luchtballons opgestoken. Dit was hei werk van M. Frajns VERSAVEL, die sedert weken reeds dit gelukkig gedacht opgevat had en die er on vermoeid aan gewrocht had dagen opj dagen. Frans haalt er eere van. Een ieder stond in bewondering wan neer, onder het spelen van het Y-J persch lied, de eene na de ander! statig de lucht inging. Aan Vriend Frans een hertelijk woord van dank, alsmede nen hertelijken proficiat We zullen hem bij gelegenheid neg aanspreken. Er werd gefeest in da Hof, tot dat het donkerde. Het muziek Ypriana en de dee. nemende maatschappijen deden c Bascule nog uitgeleide tot hun kaal en zoo eindigde, in de best- stemming, het welgelukt feest. 't Zou aan mijne plicht te kort ko men indien ik geen dankwoord ovt had voor de muziekanten van Ypr, ana die zich nimmer vermoeid tor, den gedurende meer dan 6 uren, oa zeggens, zonder ophouden huur, schoonste arias uithaalden. En de vrienden van Tourcoia die niet weinig hebben bijgedrage: om het feest aangenaam en aantret kelijk te maken, (hoe zullen wij 4 genoeg kunnen danken voor hum deelname? Deze was ons toch zooko: telijk en we zullen er hun immer voo erkentelijk blijven, die zekerhe: geven wij hun. De mannen van den Katholieke Kring inzonder danken iedereen vee hunne tegenwoordigheid en verzet ren eenieder dat zij gevoelig wart aan al de blijken van genegenhe en vriendschap hun gegeven. Een die èr bij wai ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD van Maandag 27 Juli 1931, om 17 uur De Heeren Declercq, d'Huvette en Leuridan waren afwezig. Twee lange proces-verbalen ft den afgelezen en goedgekeurd, ook het lastenkohier en bestek >- het onderhoud van steenwegen n, St Jan en Zilebeke. De opcentiemen op de radios ft ten geind worden door de diensvolgens moet er eene kleine m voorzien worden voor iedere tj Dit wordt aangenomen alsook de centiemen op de belasting van tfq den, loonen en pensioenen. De aanbesteding van de her bouw der knechitenschool wo' goedgekeurd. Heer Jules Soete i-;| laagste aanbieder. Een gunstig 'j vies wordt uitgebracht over de a* I koop van weide en land, ook voorn Openbaren Onderstand. De herverpadhting van het ja'- recht wordt op een ongunstig aft' onthaald, daar de gemeentere reeds zoo dikwijls zich over dat! heeft uitgesproken. Eene wijziging aan de begre voor 1931 van den Openbaren Or-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2