Handelsbank TUINDAG 1931 WEET GE WAT NA OPSLORPING VAN ANDERE BANKEN de eerste Vlaamsche Bank boekt, 25 millioen Fr. Kapitaal 15 millioen Fr. Reserves Zi 53' Jaar. - Nummer 32. 35 Centiemen. Zaterdag 3 Oogst 1931 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Stad Yper GEMEENTEFEESTEN Een Duitsch Pacifist over de Terug naar de Ongelukswet N. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Bijhuizen ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 17. BRUSSEL, Wetstraat, 84, enz.f 253 Agentschappen en Kantoren in Oost- en West-Viaanderen en Brabant. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 Ér. 3 maanden fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j.casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden women. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZONDAG 9 OOGST Om 11 uur: Concert op de Groote Markt door de Socialistische Harmonie, Yper. Om 15 uur, Zwemplaats, Groot Zwem feest, ingericht door den Yper Swim ming Club Zie bijzondere plakbrie ven. Om 17 uur: Prijskamp in 't Bollen, Dixmudesteenweg door de Maatschappij De Dappere Bolders Om 22 uur: Volksbal in de Halle. ZATERDAG 15 OOGST (O. L. Vr. Hemelvaart) Om 15 uur: Groote Velokoers, 11° jaar. u Groote Prijs van Yper Om 20.30 uur: Concert, Groote Markt, door de Liberale Harmonie, Yper. Om 22 uur, Minneplein: Prachtig Vuur werk. ZONDAG 16 OOGST Om 15 uur: Prijskamp in 't Lijnvis- srhen, ingericht in de Majoorgracht door De Majoorvisschers Om 17 uur, Groote Markt: Turnfeest door de Katholieke St Michielsturners van Yper. üandsveiïdediciincj De duitsche pacifist Dr Foerster heeft in de Zeitvolgende beden- I kingen geschreven over het antimi- litarism der Vlaamsch-Nationalis- ten, radikalen die zich graag pacifis ten heeten, omdat zij antimilitaristen zijn. Dr Foerster spelt hen de les als volgt: «Zijn de Vlaamsche Nationalis ten, vraagt hij, echte pacifisten?» De radicale Vlamingen noemen zich pacifist omdat zij antimilitarist (zijn. De voorgangers der beweging verbroederden onder den oorlog met tie Duitschers en de jongeren volgen de beweging. Zij willen niet meer hooren spreken van de moordenj en in Dinant en Leuven, van de duit- I sche verantwoordelijkheid, enz.; dit alles onder voorwendsel van pacifi- J catie der gemoederen. Daarom noemt j een duitsch pacifisten-blad ze over- tuigingskameradenIs die bena ming gegrond? Wij meenen van neen. Wij kennen de gevaren die het Pruisisch militarisme voor den vre de meebrengt en wij moeten erken nen dat de verdedigingsmaatregelen door Belgie genomen, volledig ge wettigd zijn. Het is mogelijk dat de aktivisti- I sche antimilitaristen de zaak van den vrede willen dienen. In dat geval moeten wij zeggen dat zij hun be drijvigheid in een slechte richting sturen, d. i. tegen een regeering die waarachtig beter is ingelicht, clan dezen die ze beknibbelen, over de in zichten en de mogelijkheden van het duitsche naoorlogsche militarisme. Zij saboteeren aldus de verdedi ging tegen den werkelijken vijand van den europeeschen vrede. Indien de activisten aan het be wind kwamen, zouden zij de verster kingen plat leggen en zich niet meer bekommeren om verdedigingsmidde len tegen een gebeurlijken duitschen aanval. Dat zou een sterke verzoe king zijn voor onze oorlogsmakers. Indien de Duitschers hadden kunnen denken dat de Belgen zich 2oo heldhaftig zouden verdedigd hebben en de waarde van hun tegen strevers niet onderschat hadden, zou de groote oorlog misschien niet uit gebroken zijn. Zegt het gewoon gezond verstand ons niet dat de groote Vredesapostel klaar ziet? Op 't laatst van den parlementai ren zittijd, die daags vóór 't verlof nog gekenmerkt werd door 't herop- flakkeren van den cartelgeest onder eanige leden der linkerzijde, hebben twee volksvertegenwoordigers van Brussel een wetsontwerp neergelegd dat voor doel heeft de gemeentelijke autonomie te krenken en de vrijheid van den huisvader op schoolgebied aan banden te leggen. Noch min noch meer. Die twee heeren M. Fischer, socialist, en M. Mundeleer, liberaal stellen eenvoudig voor dat aan de gemeenten het recht zou ontnomen worden onderwijzers te benoemen die niet in bezit zijn van een diploma, afgeleverd door een Normaalschool van den Staat. Zij verstaan ds vrijheid op een eigenaardige manier. Aan onze 65 vrije normaalscho len zou dus feitelijk het recht ontno men worden een wettig diploma af te leverenen de huisvaders wiens kin deren hunnen weg willen maken in het lager onderwijs, zouden niet meer te kiezen hebben, aangezien de officieele Normaalschool een soort monopolium zou bezitten. Onze organieke wetgeving op het lager onderwijs heeft aan de aange nomen Normaalscholen het recht op Aflevering van bekwaamhefdstifcels toegekend, doch onder strenge en vrijheidsbeperkende voorwaarden zij moeten immers het officieel pro gramma volgen, zijn aan nauwkeu rig toezicht van den Staat onderwor pen, kunnen slechts diplomas afleve ren ondier dat zelfde toezicht ;van den Staat, die een afgeveerdigde doet zetelen in de Jury. De uitoefe ning van dat recht wordt bijgevolg met alle wenschelijke waarborgen omringd. Daaruit volgt dat de vrije normaalscholen het vertrouwen ge nieten van zeer veel familiën en ge meenten. De ontegensprekelijke pe dagogische weerde der elementen die zij voortbrengen is voor deze gestich ten de beste aanbeveling. Wij tellen in ons land 16 officieele normaalscholen met 1300 leerlingen, tegen 65 aangenomene, met 7300 studenten. Deze cijfers zeggen veel... ook voor de heeren Fischer en Mun deleer. Zoolang die toestand duurt, zullen de onderwijzers met katholie ke princiepen de groote meerderheid blijven, zal het lager onderwijs door deze princiepen beinvloed worden, zullen de klerikalen de jeugd in handen hebben... Zoo redeneeren die heeren. En ze willen tegen den stroom op, met den nijd in 't herte. De middels? Het komt er zoo nauw niet op aan. Zoo zijn wij getuige van een twee de proef om, door eene verstandhou ding tusschen beide kamergroepen van links het kartel te doen herleven de eerste proef bracht ons reeds de Wet op de lijkenverbranding met het doel het vrij onderwijs een geweldigen slag toe te brengen. Willen ze de ongelukswet van 1879 doen herleven? Het mag in elk geval wonder schij nen dat onder ons tweeledig regee- ringsstelsel een lid van de katholiek- liberale meerderheid, het pact ver brekende waarop het kabinet Renkin werd opgebouwd, de hand leent aan een socialist der oppositie, om een voorstel aan te bieden dat niet alleen het programma der sterkste groep van de Regeeringsmeerderheid in hoofdzaak tegenwerkt, maar ook in de strijd is met het programma der Regeering zelf op schoolgebied, door al de Ministers aangenomen: het be houd van het statu quo. Het ware ongehoord moest de vrij- heidskrenkende wetsontwerp Fi- scher-Mundeleer in aanmerking ge nomen worden. snauwt gij hem toe dat hij liegt, hij zal zich niet gram maken noch als vernederd aanzien, maar glimla chende u toeroepen: «Gij zijt slim mer dan ik Het moge gezegd wordenIs de duivel slimmer dan de Chinees, is dat hij ouder is De katholieke kathedraal van Phvdiv i'i Bulgarjë is afgebrand. Men kon het graf redden van prinses Maria-Ludovika, moeder van koning Boris, die de eerste gemalin was van Prins Ferdinand later tsar -- en de oudste zuster van Keizerin Zita van Oostenrijk. De laatste was de jongste van een huisgezin van 17 kinderen. Tot nu toe verzonden de Ierland- sche visschers hunne kriften, bij warm weder, ingepakt in waterplan ten. Maar die planten verheetten ge makkelijk en veel kriften haaf den dood in England. Nu verzendt men ze in bakken opgestopt met zaagmul en de diertjes komen gave en gezond ter bestemming. Quinquinas chors geeft een poe der, dat aller krachtigst is tegen de koortsen en wérd ontdekt en uit den Perou alhier overgebracht door pa ters Jesuiten. Dat geschiedde vóór 300 jaar en een^medisch Museum uit Londen viert nu die 300 jarigen ju bileum. Kardinaal Bourne, samen met de ambassadeurs van Perou, Spanje en Holland, zal de feestelijk heden inzetten gehouden ter eere van de Jesuiten-schorse Dit was de eerste naam van het medicament. Een witte, pater, missionaris in Congo, werd naar 15 jaar verblijf in de Colonie, ridder van een onzer afri- kaansche orden. Aan een vriend, die hem er over geluk wenschte, ant woordde hij ootmioediglijkDie de coratie bekomt men altijd met 15 jaar lang quinine te nemen De Bijbel spreekt ons van Noë, die wijngaard kweekte. Van uit Asië, waar Noë woonde, kwam de wijn gaard naar Griekenland en Italië én met de 1" eeuw onzer tijdrekening naar 't zuiden van Frankrijk, name lijk de Marseilliaansche kust. Met de IV0 eeuw vindt men hem tot bij Pa rijs, maar moeilijk is hij tot daar gerocht en moeilijk heeft hij in Frankrijk de volgende eeuwen door worsteld. Immers keizer Diocleti- aan, aanschouwende de wijngaard als noodlottig voor de graangewas sen, had bevel gegeven hem overal in Gallië uit te roeien. Naderhand door andere romeinsche legioenen ingebracht, werd hij later door den frankischen koning Chilperic zooda nig belast, dat het evenveel was als hem tot uitroeien te doemen. Later ook Karei IX, Hendrik III en Lode- wijk XV hebben kortzinnig op alle mogelijke manieren de wijngaard- teelt gedwarsboomd en niet tegen staande alles, beslaat hij hedendaags in Frankrijk ongeveer 2.000.000 hectaren en brengt gemiddeld 35 mil- lioen hectoliters wijn op per jaar. Hongarië, die de tweede wijnstreek is in Europa, heeft slechts 500.000 hectaren wijngaard. In Frankrijk telt men 1400 verschillige soorten wijnstokken. De Chinees aanziet liegen en be driegen als eene behendigheid. Be trapt gij hem op heeterdaad en Eskimo's der poolstreken eten mui zen zonder ze te vladen noch te kui- schen en na ze nauwielijks over het vuur gehouden te hebben. Wat ker- miskost is voor hen, 't zijn rotte eie ren, met angelique-stengels en veel olie. De inboorlingen van Guya na eten rauwe visch en bij voorkeur als hij begint te rotten. Wilden uit Australië verslinden rauwHa gedissen, serpenten, vlinders - en spinnen. Nopens goeste en kleuren, kan men weinig overeenkomen Het kraaien der hanen stoort grootelijks de rust der vreemdelin gen. Daarom is het verboden aan de inworisrs van Bagnoles-op-Orne zul ke vogels te kweeken. Dit bevel van den burgemeester van bovengemeld oord werd onwettig verklaart door hooger hand. De uitstralingen van den radio, met zeer kleine golflengte doorboren zelfs dikke beenderen, het ge 2 n an dere stralen, zooals X-stralen niet vermogen. Die uitstralingen kunnen door de hersenspan werken en alle deelen der hersenen be-invloeden. Mogelijks zal men ze gebruiken tot het uitroeien van inwendige kanker gezwellen, daar men reeds zeer vol doende uitslagen bekomen heeft op muizen door kankerkwaal aange tast. Zij zouden ook nuttig zijn te gen koortsen en malaria. De verjaardag van Forth viel sa men met de officieele verklaring, dat zijne fabrieken van Red-River zul len sluiten voor 6 maanden, ten min ste. Zoo zouden 75 tot 100 duizend werklieden zonder werk vallen... en Forth had reeds 30.000 werklieden afgedankt. ,'Moestpn de menschen meer de* buiten bewonen en met eene striepe land voortdoen, eerder dan allen te willen de stad bewonen en in fabrie ken een onderkomen vinden, het le ven ware eenvoudiger, aangenamer en veel zekerder. Volgens de Revue des deux Mondesin één departement van Zuid-Westlijk Frankrijk, 2600 «doe- ningskens zoo wat 70.000 hectaren vruchtbaren grond liggen vaag en worden niet bebouwd, omdat er geen bewoners meer zijn! Duitschers hebben locomotieven beproefd, vooruit gestuwd, niet per stoom en piston, maar met eene schroef der vliegmachienen en be kwamen boven de 200 km. snelheid. In Weenen zal men op den Donau booten te water laten, ook voorzien van dusdanige schroef en die met 60 passagiers en 5000 kgr. waren, den weg Weenen- Budapest zullen afleg gen, niet in 12 uren, zooals nu, maar in 4 1 uren én de prijs zal goedkoo- per wezen dan par expres-trein, al hoewel de snelheid even veel. In Groot Hertogdom Luxemburg mag men geen nieuwe rteklaambor- den meer optimmeren te velde, zon der toelating van den Staat. Dit om het natuurschoon niet te schenden. Bravo Ware slavernij bestaat er in Rus land, onder het regiem der Soviets, alhoewel anders betiteld. In Rusland zijn er 120.000 doofstommen en er is sprake ze te doen werken in de fabrieken met helsch gerucht. De Keizer van Abyssinie, Noord- Oost Afrika, de Negus, die beweert af te stammen van Salomor en van de Koningen van Sabba heeft laten weten aan de maatschappij, in Lon den bestaande1, tot uitroei-ing der slavernij, dat hij de slavernij verbo den heeft in zijn rijk: Abysinie telt hedendaags nog 2.000.000 slaVen. Onze volksvertegenwoordigers trek ken 42.000 fr. Een, van de nieu-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 1