Hebt gij ons reeds geschreven Ihi Mir a Men. Telelïinken SEKVIC Leningen op Hypotheek Huis DETHOOR Vet l^alk in brokken RANQUE DE COURTRAI le Yper IEPER... NIET IN TE BEELDEN EN TOCH WAAR!!! Prijsuitdeelingen OM te vernemen hoe GIJ U kosteloos een automobiel zoudt kunnen aanschaffen. Vergeet niet hoe meer spoed gij er bij zethoe meer uwe persoonlijke kans vergroot. Er is hier wel kwestie van een ernstig voeudeel. GARAGE DEVOS DEWANCKEL Openbare Werken Rouwbericht. Mevrouw Irene VANDEN HENDE Madame DÉSIRÉ C0ENE Watervoorziening In het CLIqqp Sayette UÜjüel^en GR00TE MARKT, 19, TE IEPER YPER OMSTREKEN Oude Houtmarkt, 15 - - - YPER - - - Huis Lefebvre 8c Perignon Vaulx-Iez-Tournai Tel. Doornik 341 MARKTPRIJZEN GRONDKREDIET VAf4 BEÜGIE VOORDEELIGE VOORWAARDEN. Grondschuldbrieven op 5 en 10 jaar termijn. Voordeel'ge intrest. Moerstraat, 19, Brugge. Lteeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Hel toevertrouwd geld wordt uitsiuitclijk gebruikt voor hypothekaire leerlingen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. koot Uo3 geld in CHest^Oioondepen. M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. I Hauspie Henriette, 9 10; 2. Vander- beke Ravmonde, 7.5 10; 3. Lietaert Godelieve, 7.5 10. 4' Studiejaar, Capucienesir. 1. Dekeuwer Maria, 9 10; 2. Decrock Simonne, 8.5 103. Luyssen Alice, 8.5 10. 4' Studiejaar, Rijselstr. 1. De- zitter Elisabeth, 9 10; 2. Garrein Georgette en Vancamelbeke Maria, 9 10. Studiejaar, Rijselstr. 1. Bol- lingier Esther, 9.5 10; 2. Hoedt Irè- ne en Takacs Marguerite, 9 10. 5* Studiejaar, Gapucienestr. 1. Elle Godelieve, 8 10. 6' Studiejaar, Capucienestr. 1. Vandamme Marguerite, 9 10; 2. Verslype Ida, 9 10; 3. Hauspie M. Louise, 9 10. 6' Studiejaar, Rijselstr. 1. Matthys Aline, 8.5 10; 2. Leroy Martha en Hennebel Marg., 8 10. 7' Studiejaar. 1. Bollengier M.- Henriette, 9 10; 2. Soete M.-Thérè- se, 8.5 10; 3. Casier Rachel en Ther- sen Angeline, 8.5 10. 8' Studiejaar. 1. Flamey Eli sabeth, Desramault Agnes en Logie Elisabeth, 9/10. HUISHOUDKLAS. - Eerste jaar. 1. Flamey Eljsabeth, 9/10; 2. Derudder Yvonne, 9/10; 3. Bertier Agnes; 8.5/10. Tweede jaar. Een getuigschrift van bekwaamheid is bekomen ge weest door: 1. Caesemaeker Helene, 9 10; 2. Leuridan Jeanne, 8/10; 3. baton Anna, 7.5/10; 4. Quisthoudt Jeanne, 7.5/10. IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jacobsstr., 30. Zaterdag 8 Oogst, tc 8 uur. Zondag 9 Oogst, te 2, te 5 en tc 8 uur. Maandag 10 Oogst, te 8 uur. PROGRAMMA DOODENSPRONG (La bouclé de la mort) Verheven drama waarin benevens den stouten autorijder, personen uit een groot circus en een Amerikaansche millionnair voorkomen. Moderne film (Karol-Film, Berlin) in 9 deelen met als voornaamste artisten: MARY JOHNSON, WERNER, FUETTERER, ANTON EDTHOFER. DE WRAAK VAN DEN FAKIR (La vengeance du Fakir) Prachtige Film in 5 deelen. Leerfilmen. - Nieuwsberichten. DE VOLGENDE WEKEN: In Augustus, 3' week: Moederschap(Maternité) en De Ronde van Beïgie voor beroeps renners in 1931 4 deelen. 4" week: De Cirk(Le Cirque) met CHARLIE CHAPLIN, en Kinderen van den storm (Enfants die la Tempête). 5" week: .Een millioen in een hoed» (Un million dans un chapeau) en Sim- ba In September, 1" week: ('Heldenzielen» (Coeurs héro- ïques) en Een heldhaftige (Uu brave) cow-boyfilm. 2® week: De getemde feeks (La mé- gère apprivoisóe), laatst verschenen film met DOUGLAS FAIRBANKS en MARY PICKFORD. PRIJZEN: Balcon 5 fr.Beneden 3,50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Nieuw ste toestellen voor luchtverversching (Ma- relli-apparaten)Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Ver- frisschingen in den café te bekomen. Tombola der Christene Arbeiders jeugd. De trekking heeft plaats op O. L. V. Hemelvaart, te 2 uur stipt in het Christen Volkshuis, St Jacobsstraat, 30, Yper. Er zal begonnen worden met de trekking van den prijs Nr 200; dan 199, 198, enz. om te eindigen met Nr 1. De uitslag zal bekend gemaakt worden in de plaatselijke katholieke weekbladen. De prijzen moeten afgehaald worden op vertoon van het winnende lot van af een half uur na de geëindigde trekking tot 31 SEPTEMBER op de uren dat het Se cretariaat open is. Met het begin van OC TOBER wordt een 2® trekking gehouden voor de niet afgehaalde prijzen. Iedereen heeft er dus belang bij zijn lotjes te be waren. Eenzelfde lot kan maar één prijs behalen. We herinneren aan de serie van de 200 mooie prijzen, waarvan Nr 1 een nieuw naaimachien en Nr 2 een prachtige nieu we velo is (merk Doly), deze mag verwis seld worden met een nieuwen vrouwvelo van hetzelfde merk, Nr 3 een prachtig koffieservies, enz. Nog enkele lotjes van 1 fr. zijn te ver krijgen in 't Christen Volkshuis te Yper en bij de bestuursleden der Kajotters en Kajotsters. De Ronde van Belgie voor Beroeps renners in 1931, wordt in een film van 4 deelen vertoond in den Cinema Colise um op Zaterdag 15 Oogst, Zondag 16 Oogst en Maandag 17 Oogst. SINT MICHIEUSSCHOOL, Elverdingestraat, 18. Prijsuitdeeling op Dinsdag 4 Augustus. PRIJZEN VAN UITMUNTENDHEID: 1* Studiejaar. 1. Cocle Jan; 2. Deroo Roger en Debuigne August. 2* Studiejaar. 1. Van Hullebus Gas ton; 2. Leleu Roger; 3. Stals Raoul. OFFICIEELE VERDEELERS Tel. 55 YPER Tel. 55 3' Studiejaar. 1. Herreman Roger; 2. Vandenabeele Gaston; 3. Desramault Roger. 4' Studiejaar. 1. Vallaeys Lucien; 2. Heughebaert Roger; 3. Titeca Lucien. 5' Studiejaar. 1. Lampaert Henri; 2. Braem Jozef; 3. Dewilde Gilbert. 6" Studiejaar. 1. Victoor Jozef; 2. Bertier Laurent; 3. Leleu Georges. VIERDE GRAAD. - 7' Studiejaar. 1. Dehaene Maurice; 2. Maes Antoon; 3. Beele Medard. 8' Studiejaar. 1. Deschuytter Jozef; 2. Flepts Antoon; 3. Delahaye Gerard. SINT AEOYSIUS' SCHOOL Schitterende uitslagen werden bekend gemaakt, Maandag in de Prijsuitdeeling. 1® Studiejaar. 1. Desramault Jozef; 2. Mortier Gerard; 3. Vanbesien Werner. 2" Studiejaar. I. Coussement Gus- taaf; 2. Gabriel Gaston; 3. Beele Roger. 3® Studiejaar, Sectie A. 1. Vanhee Julien; 2. Baeyen Lucien en Valcke André. 3® Studiejaar, Sectie B. 1. Vereyck Maurits; 2. Boen Georges; 3. Deramoudt Albert. 4® Studiejaar. 1. Roetynck Julien; 2. Degryse Marcel; 3. Vandemaele Noël. 5® Studiejaar. 1. Michiel Roger; 2. Coekelbergs Gomaar; 3. Vanhee René. 6° Studiejaar. 1. Minnekeer Jozef; 2. Knockaert Marcel; 3. Vandenberghe Maurits. Vierde graad. 1. Degryse André; 2. Leroy André; 3. Coekelbergs Valeer Het Schatkistcomiteit gaf den 31 Juli II. zijne toestemming tot het breeder en beter maken van den ketsweg der vaart van Yper naar den Yzer, alsook tot den heropbouw der spoorwegbrug van Boe- singhe. De openbare aanbesteding der spoor wegbrug is gesteld op Vrijdag 7 Oogst 1931. K' De Beroepsrenners te Yper van 4 Oogst 1931 Overwinning van Hamei linck ORDE DER AANKOMSTEN Als we de laatste ronde aanvatten, gaan we mede met Raes en Van Slembroeck. We stormen verder op. Op 500 m. vinden we Deloor die vandaag heel goed rijdt hij moet hersteilen. Na hersteld te hebben gaat hij met Vervaecke Jul. de achtervol ging aan op de leiders. We moeten nu tot boven den Kemnielberg rijden vooraleer we de eerste in 't zicht krijgen. Ze zijn nog met drie. Telkens we een weinig berg opgaan neemt Desmet de leiding en Fred gaat in laatste positie hangen. Voor de laatste ronde trekken we door de hoppestad en hier evenals elders kan men om zoo te zeggen op de koppen loopen. Na Vlamertinge, gelukt Hamerlinck er in te ontsnappen, gaat in snelle vaart naar Yper toe waar hij, warm toegejuicht door duizende toeschouwers, alleen over de meet komt. 1. HAMERLINCK, 150 kin. in 4 u. 31 min. 57 sec.2. Desmet, op 55 sec. 3. Decroix Ern., op 2 1. 4. Van Slembroeck, op 3 min. 37 sec. 5. Deloor, op 5 min. 6. Vervaecke Julien, op 5 min. 27 sec. 7. Van Hevel Od., op 9 min. 17 sec. 8. Dyzers, op 2 1. 9. Vervaecke Fel., op 12 min. 45 sec. 10. Caus, op 16 min. 30 sec. 11. S-ockman, op 16 min. 43 sec. Aan de inrichters onze beste geluk- wenschen om de puike inrichting en het flink sukses. Men verzoekt ons het vroegtijdig af sterven aan te kondigen van echtgenoote van Heer GASTON GLISSOUX geboren te Yper, den 10 Januari 1901, en er overleden den 4 Oogst 1931, na eene korte en pijnlijke ziekte, voorzien van al de Gerechten van O. M. de Heilige Kerk. De Begrafenis, gevolgd van de teraar debestelling, heeft plaats gehad den Vrij dag 7 Oogst, om 11 ure, in de Parochiale Kerk van Sint-Niklaas. De personen die, door vergetelheid, geen doodbrief ontvangen hebben, zijn verzocht dit bericht als zulkdanig te be schouwen. Vrienden en Kennissen worden uitge- noodigd de Zielmis bij te wonen die zal gezongen worden op Zaterdag 15 Oogst om 7 1/2 uur, in St Jacobskerk foi ziele- lafenis van geboren PELAG1E WILLEMYNS en zoon Heer CHARLES COENE. Yper. Droevige gevolgen van een verkeersongeval. Zaterdag 25 Juli 11. kwam het gerij van een bewoner van Lnngemarck, terecht in de spiegelruit van Den Keizer de kleerwinkel van den Heer Glissoux-Vandenhende. Toen zulks gebeurde bevond Mad. Glissoux zich in den winkel. Ten gevolge van het ver schot alsdan opgedaan is Madame Glis soux-Vandenhende, die in belangwekken- den toestand verkeerde, in den nacht van 4 tot 5 Oogst overleden. Wij bieden de diepbedroefde familien Glissoux en Vandenhende onze rechtzin nigste deelneming aan. STAD YPER. UITBREIDING der POMPINRICHTING aan Dickebuschvijver. Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat er op Woensdag 16 September 1931, om 3 uur namiddag, ten stadhuize, openbaarlijk zal overgegaan worden tot het openen der studies ingezonden voor het leveren en opstellen van Een groep motopomp, samengesteld uit centrifugale pomp rechtstreeks gekoppeld met electro-motor een transformatiepost Spreekwoordelijk zegt men: «Zoo goedkoop a's vóór den oorlog...» Welnu! Beziet volgende prijzen en vergelijkt zelf! Twee Fantasie-hemden, met cols, aan 30 fr. 't paar; Witte Sporthemden (volgens grootte) vanaf 12 fr.; Schoone bovenrokjes, met platte plooien, 19,50 fr.; Beste geplisseerde rokjes, in wit-blauw-groen, 29.50 fr.: Fijne Manszokken. zuiver wol (eehte eachemir), 9.50 fr. enz. enz. TE VERKRIJGEN Zoekt niet elders, maar koopt ter trouw in voormeld Huis, het voor naamste en voordeeligste der streek. OPGEPAST Vraagt enkel SAYETTE WIJVEKEN van IEPEK. Laat U niet bedriegen of misleiden een watermeter, een aanwijzer der wa terhoogte de electrische verlichting en verders alle gereedschappen, metsel-, herstelling en schilderwerken breedvoe rig beschreven in het lastenkohier, dat ter inzage der belanghebbenden berust op het Gemeentesecretariaat. Prijs van het lastenkohier50 fr. De studies moeten ter post, onder aan- geteekenden omslag, besteld worden ten laatste den Dinsdag 15 September vóór 12 uur, aan het adres van den Heer Bur gemeester van Yper. Overlijdens. Callewaert Georgette, 8 j. 8 m.. Capucienenstr. Vandenhende Irene, 30 j„ echtg. Glissoux Gaston. Statiestraat. Het oudste vermaarde wereldmerk biedt al zijne toestellen aan, op stroom en accumulatoren, aan on gelooflijke prijzen, zonder mede dinging. Vraagt prospectussen of demonstra tie aan het UITSLUITEND AGENTSCHAP voor 1 ste kwaliteit voor landbouwers aan heel voordeelige prijzen Men vraagt Voortverkoopers Naaml. Venn. BURGERSTAND VAN YPER, van 30 Juli tot 5 Oogst 1931. Geboorten. Castrycke Jeannette, Hondstr. Vanspranghe Jacqueline, Sur- mont de Volsbsrghestr. Durnez Claude, en Jacques, Surmont de Volsberghestraat. Huwelijken. - Pottel Daniel, verlakker en Scrheel Bertha, huishoudster. De- scheiver Georgius, meubelmaker en Sanc torum Sarah, fabriekwerkster. Wacke- nier Andreas, graveerder te Resonnes, (Fr.) en Riem Antonia, z. b. Yper, 1 Aug. Tarwe 96-98; koolzaad 236-239; klaverzaad 1550-1650; rogge 77- 79; boekweit 212-215; haver 96-98; brou wersgerst 116-119; voedergerst 91-93; erw ten 212-215; bloem 125-127; maïs 67-69, paardeboonen 112-115; gruis 70-72; zeme len 96-98 lijnzaadmeel 130-132; iijnzaad- koeken 117-119; aardapp-fien 00-65; boter 22.50-23.50; eieren 0.60-0.62 biggen 75-130, 4.00 den kilo; strooi 23-23; hooi 34-38; ruw vlas 30-40; voed;-b eten 25-35. Kortrijk, 3 Aug. - V.T.te tarwe 35--.00; rogge 70; haver 90-100; paardeboonen 120; gerst 80-85; tarweb'» \n 118; inlandsche zemelen 72- gor e zem ;';u 93. hooi 20, stroi 12-13; aardappelen 35-40; boter 21- 22; eieren 0.60-0.62; Turksche tarwe Plata 64: id. Cinquantino 78; vreemd lijnzaad 238; inlandsch lijnzaad 125; inlandsche iijnzaadkoeken 120; Amerikaansche id. 118; nitraat van Chili 130; ammoniak sulfaat 85; lijnzaadolie 270; vlas der Leie 60-130; wit vlas 800-2700; vlas op den grond geroot 600-725; ruw werk 40-110; oude suikerijboonen 90; nieuwe id. 95. Veurne, 5 Aug. Tarwe 90-100; rogge 75-80; haver 85-105; voedergerst 65; aard appelen 50; tarwestrooi 14; haverstrooi 15 gerststrooi 15; weidehooi 20; klaverhooi 25; luzernehooi 27.50; ruw vlas 50; boter 21-22 eieren 0.58; eieren van eenden 0.65. Roeselare, 4 Aug. Tarwe 88-93; rog ge 68; haver 85-95; maïs 61; boekweit 150; voedergerst 80; zomergerst 93-94; wintergerst 94-98; erwten 110; paarde boonen 145; lijnzaden 127.50; lijnmeel 122; vlas; oud 90; geakkerd 110; nieuw 1931, 4500-6000 per hectaar; aardappelen idealen 30; Geldersche muizen 30; klaver zaad 1500; tarwestrooi 16; rogge- en ha- verstrooi 15; weidehooi 20; klaverhooi 25; luzernehooi 27; suikerijboonen, beschik bare 90; nieuwe 95; tabak 6.50; koolzaad olie 450; lijnzaadolie 262.50; nitraten 130; ammoniak 90; cyanamide 100; kalksal- peter 124; Thomasslakken (scaries) 14/16 op wagon Charleroi 145; viggens 8.50 den kilo; eieren 0.55-0.60; boter 22. Studiën van de Notarissen VAN DER MEERSCH te Yper en SOUCQUEY te Poperin^h. OP MAANDAG 17 AUGUSTUS 1931 om 3 u. zeer stipt namiddag, in het hotel Aux Trois Suisses Groote Markt te Yper, OPENBARE VERKOOPING van EEN SCHOON HANDELSHUIS ook dienstig tot Renteniershuis te Yper, Rijsselstraat, Nr 100, met poort in de Sinte Catherinestraat. Gebruikt zonder geschreven pacht te we ten: door Mad. Vandewiele mits 100 fr. te maande, door Jufvr. Decordier mits 100 fr. te maande, en door Jufvr. Joye mits 50 fr, te maande. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uur namiddag. Studie van den Notaris RAEPSAET te Dottenijs. OPENBARE VERKOOPING van een BUSTE HOFSTEDE te COYGHEM (Plaats) groot 19 Ha. 19 a. 90 ca. Verdeeld in acht koopen. Gebruikt door Mad. C. Glorieux en Mad. wed. Debue, tot 25 December 1932. OVERSLAG: DONDERDAG 13 OOGST, om 3 uur zeer stipt namiddag, A la Chasse Royalete COYGHEM. Afïichen met plan te verkrijgen bij ge noemden Notaris Raepsaet, te Dottenijs. Tel. 82. I swasBHaBMnnaaM Naomlooze Vennootschap gesticht in 1835. -«o»- op huizen, pachthoven, grond, enz., en voor het bouwen van huizen. Voor alle inlichtingen wend U tot de l-Uiaxene Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3