GRAFZERKEN 6IAFIEL0EIS !t uren 01tijd 25 tot 50 Gpafzep^en in gnogozijn in alle ppijzen. i i WYPELIER -TAFFIN N.V. René SCHMID T-A CKE Breuken Het oudste en bestkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats. <5ranö DSasav be la 1Rue au Beucre F* 'N L - BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER Ferdinand uiaiermeii-Riein DE ROODE PILLEN In de Puppen 21, JVIEEflEHSTEEfiWEG, 21, Alle marmer en nrduinuierhen (DARCDEREN SCHOUOIEN in magazijn. Groote keus van Kindepvoituaen i Chicorei in fijn poeder, semoule en graan. HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Hoogspannings-, Dicht- en Drijfkraehtinriehtingen. Dixmudestraat, 14, YPER. ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN VAN DEN BOOGAERDE E. oustric c° Afdeeling YPER Ferdinand Walerbley-Riem Telefoon 186 Telefoon 1861 KEUS VAN geplaatst binnen de Telefoon 463 Postcheck. 107.411 Si Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen BoteKstnaafc, 56, YPER Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - KLEIN 5SSSE GROOT Bouwstoffen en Kolen Zeer genadige prijzen. Spoedige en kosteloóze bestellingen ten huize. Ev. BAETE-TONNON VINS EN GROS Grande Distillerie Dijonnaise Succ. E. Wan den Boogaerde Koud Buffet Buffet froid De SPAARZAAMSTE in 't gebrnik, de BESTKOOPSTE en de BESTE. jjJjElectriqueS et d'Appareillage Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, YPER Moden-artikelen in 't Groot YPER Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Hector Til erman UITERST VERZORGD WERK. l YPER r 14, Boterstraat, 14 Vanaf 275 frank. Groote keus van Plooiwagens, Parken HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v. Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen. HUis HANDELSREGISTER 1 lO.'ï TELEFOON 161 VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerise Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. sas» GROOT (Allerhande) KLEIN Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocal C. S, Y. K. H. M. Y. E C.Y. - C.P.Y. Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av. Maréchal Foch, L1BOURNE (Gironde) Fondée en 1836 BRUXELLES D1JON Aperitifs - Liqueurs - Sirops de fruit Dépöt des produits de ces deux firmes chez Wl. CEULENAENE a Ypres rue Courte de Thourout, 22. NOENMALEN aan vaste cn matige py ij xen. DINERS d prix fixe - Prix moderés aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Gave renommée. Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4.000.OOG fr. hbiiikm ■- Effen en Gegolfde Cimentplaten - Draineerbuizen EIKEN en ACAJOU MOULUREN Telefoon 154. ALGEMEENE 61e(jtpifipotie Ondepnemingen genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen. trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoernis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6.00 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Het ypeps^he Ooll{ HUIS AIMË GRUWEZ Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper Qestel^ en plons op aanüpaog. Verkoop van allerhande electrische toestellen. 2 - 4, Boterstraat dicht bij de Halle Postcheck 37.177 MAAGZAKKING NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKING genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist A. DUMONCEAU BELGISCHE FIRMA Opgericht in 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES Tentoonstelling Luik en Antwerpen 1930 Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 327, Wellingstraat te Beernem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenhouten. landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom van 50 jaren nog genezen van zakbreuk. Mad. Begeman, Quai de Marimont, 146, Brussel, was na twee operaties van darm uitstorting aangetast, is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 jaa: genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-Mid delburg» (Vlaanderen), genezen van zak breuk. 31. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, Niel (bij Antwerpen) genezen van darmzakking- M. Bonte Frans, Stuivenberg te Oostcamp, genezen op 7 maanden van dubbel breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machiniste op den spoorweg, 52, Avendoorenstraat, Thienen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet zijn werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlossing bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of vaLscbe beloften, en mits matige prijs en aUe WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos h en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: YPER: de 1" Zaterdag der maand- Hotel du Nord 63, Statiestr- KORTRIJK, 2' en 4' Maandag, Hotel des Flandres Statie- Uitlegboekjes op vraag: Rue de la Me use- BrusseL

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4