Handelsbank NA OPSLORPING VAN ANDERE BANKEN TUINDAG 1931 VORMING Wat zij betrachten SPANJE WEET GE WAT de eerste Vlaamsche Bank boekt, 25 millioen Fr. Kapitaal 15 millioen Fr. Reserves 53' Jaar. - Nummer 33. 35 Centiemen. Zaterdag 15 Oogst 1931 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Stad Yper GEMEENTEFEESTEN N. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Bijhuizen ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 17. BRUSSEL, Wetstraat, 84, enz.' 253 Agentschappen en Kantoren in Oost- en West-Vlaanderen en Brabant. Ijct IJpaecljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 fr. 3 maanden 6 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden women. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZATERDAG 15 OOGST (O. L. Vr. Hemelvaart) Om 15 uur: Groote Velokoers, 11* jaar. Groote Prijs van Yper Om 20.30 uur: Concert, Groote Markt, door de Liberale Harmonie, Yper. Om 22 uur, Minneplein: Prachtig Vuur werk. ZONDAG 16 OOGST Om 15 uur: Prijskamp in 't Lijnvis- schen, ingericht in de Majoorgracht door De Majoorvisschers Om 17 uur, Groote Markt: Turnfeest door de Katholieke St Michielsturners van Yper. Bij het afnemen van examens, hetzij in bank- en nijverheidsin richtingen, instellingen van den Staat of... in de scholen zelf, werd in den laatsten tijd vastgesteld dat het peil van geleerdheid en be kwaamheid bij onze jonge mannen en meisjes heel wat lager staat dan dit, vóór den wereldoorlog, het ge val was voor jonge lieden van over- eenkomenden ouderdom. Over het algemeen zijn onze aspi rant-bedienden, onderwijzers, enz., bijzonder zwak in rekenkunde en opstellen. Zij schijnen slechts een zeer rudimentair begrip te hebben van menig vak waarvan een gron dige kennis nochtans, omwille van zijn belangrijkheid in het levens- bedrijf, van allergrootst nut is. Moet het euvel gewijd worden aan gebrek aan een degelijk onder legd leeraarskorps, of ligt de schuld hoofdzakelijk aan de leerlingen zelf? Wij meenen wel te mogen bewe ren dat deze laatste zich niet vol doende rekenschap geven van de plichten die op hen wegen, noch van de verantwoordelijkheid die hunne jeugd tegenover de toe komst aanneemt. Het is geenszins te verrechtvaardigen dat men de studie van stel- en meetkunde b. v. verwaarloost, onder het valsch voorwendsel dat de kennis van deze vakken toch geen nut oplevert in het latere leven. Evenzoo is het glad verkeerd te beweren dat va- derlandsche en gewijde geschiede nis van luttel tel zijn voor de intel- lectueele vorming van den mensch. Anderen weer komen aandraven met de nutteloosheid van de uitge breide kennis van aardrijkskunde, natuurwetenschap, enz. En naar gelang men bijzonderen smaak en aanleg heeft, afkeer of assimilatie moeilijkheden ondervindt voor het aanleeren van dit of dat vak, zal men zijn voor- of afkeer laten blij ken. Dit is zoo waar dat, indien wij zooveel de ouders als de leer lingen moesten gelooven, geen twee vakken op heel een leerpro gramma als volstrekt onmisbaar zouden hoeven beschouwd te wor den. Wij kunnen hier den waardefac- tor niet bepalen van ieder leervak, afzonderlijk genomen, maar denken toch te mogen aanvoeren dat, wan neer wij eens geroepen zullen zijn om zelfstandig te handelen en dat oogenblik kan wel eerder ko men dan men veronderstelt, da delijk en duidelijk zal blijken dat veel, ook en vooral het moeilijkste dat wij in de jeugdjaren niet had den mogen verwaarloozen, nuttig en zelfs noodzakelijk is. Om dan bij de studeerende jeugd den moed en den wil tot volharding aan te kweeken, dient deze jeugd, op de allereerste plaats zelf, ge vormd te worden. Wat is nu vorming? Dit is, om het in een paar woor den te omschrijven, de overwinning behalen op zich zelf. Den strijd aangaan, onverbiddelijk en onver poosd, tegen booze neigingen, moe deloosheid, lichtzinnigheid en zoo meer. Door zelfovertuiging er zich van bewust worden dat de mensch op aarde een rol heeft te vervullen, maar dan een rol die nuttig moet zijn en schoon. De mensch moet in de gekozen loopbaan niet werken als een ma chine, maar steeds zijn taak ver richten met beredeneering en lief de. Zeggen wij niet dat er baantjes en postjes zijn, zoo ellendig pro zaïsch, zoo laag bij den grond, zoo vuil en zoo grof, dat het absoluut onmogelijk is die karweitjes met toewijding uit te voeren. Er is een fransch spreekwoord dat deze veronderstelling op rake wijze logenstraft; er zijn in den levensomgang van alle dagen voor beelden te over die aantoonen dat geluk en een zekere welstand door het nederigste werk, door het minst-geacht beroep te verwerven zijn. De vorming van den mensch is tweeërlei. Wij onderscheiden deze van de gedachte en deze van het gevoel. Evenmin als de mensch zich in alles mag laten leiden door een eersten indruk, mogen wij vrijen toom laten aan onze zenuwen die gebieden over ons gevoel. Karaktervastheid weze onze meesters. Immers, zij maakt onzen wil gezond en geeft heilzaam voed sel aan onze gedachten. Karaktervastheid verkrijgen wij door vrijwillig opgelegde tucht en methode. Waartoe helpt het dat wij anderen aanzetten tot het goe de voorbeeld, zoo wij zelf er de belichaming niet van zijn? Wat heeft het een Napoleon ge baat, dat hij een halve wereld door het zwaard overwon, wijl hij de heerschzucht in hem zelf niet wist te overmeesteren? Wij zien voorzeker te veel en te gemakkelijk vijanden en tegenstre vers in elkander. Wij ijveren te veel en te uitsluitend óm elkander de loef af te steken. Alles wat wij tot stand zullen brengen door een oogenschijnlijke overwinning be haald op den evennaaste, moet ten slotte op een nederlaag uitdraaien, omdat de levensstrijd nooit is uit gevochten, zoolang de zegepraal niet werd verkregen op het eigen ik Dat kunnen wij maar door een doelmatige, altijd-durende wer king aan onze vorming. Wij mogen in deze voor geen moeilijkheid te rugschrikken en voorzeker nooit toegeven aan oogenblikkelijke gril len. Zooals training, geleidelijk zwaarder wordende oefeningen den volledigen athleet vormen, moet zelf-contróle, altijd nauwer en strenger wordend, gepaard aan wilskracht ons karakter stalen, onze gedachten uitdiepen en ver ruimen, ons gevoelen inniger en reiner maken. Ik kan niet gelooven dat iemand die regelmatig 't 'Westland' leest, en klaar ziet, Vlaamsch Nationalist kan worden, of als hij het is, het kan blijven. Wie dit blad 2, 3 maal leest moet ten volle bewust worden van de kwade trouw van de opstellers en hij moet zich klaar rekenschap geven dat de leiders van het Nationalisme het vlaamsche volk op het dwaal spoor willen brengen. Wanneer men de verscheidene bij dragen doorloopt vindt men een be lachelijk grootsch doen, jacht naar humor, opgeblazen weezangen over boeien en slavernij, en wat een Ka tholiek allerpijnlijkst voorkomt, aan vallen tegen priesters en Bisschop pen. De inhoud van het blad is steeds dezelfde: aanwakkering tot opstand tegen diegenen die het Nationalisme verbieden, tegen de priesters die ge trouw blijven aan hun land en het durven toonen, tegen al wat orde is en gezag, en eene haatprediking te gen al wat Belgie vertegenwoordigt of ondersteunt. Wie kan er nog gehoor geven aan dit opstandelingsblad, als men ziet hoe het alles bespot en haat wat niet meestrijdt naar zijn doel: Groot- Nederland? Wie kan daar nog naar luisteren als men ziet hoe het zon der onderscheid op alles bijt en slaat, hoe het niets ontziet, noch laster noch leugentaal, hoe het in zijn blin den haat de geestelijken durft aan vallen? Gij die het 'Westland' leest, ziet ge niet in dat de Nationalisten die in hun blad het Kommunisme laken, hier bezig zijn den grond te bereiden waarop de roode Sovjetplant eens wortel zal schieten om boomi te wor den? Ziet ge niet in dat de Nationa listen met het verwerpen van orde en tucht met snelle schreden de we gen opgaan langswaar Marcx en Le- nine alle opstandelingen naar den af grond der revolutie zijn voorgegaan? Ziet gij niet* in dat die Vlaamische Milities welke overal worden inge richt, het wapen zullen zijn waar mee, niet de zelfstandigheid van Vlaanderen (die een onmogelijkheid is) zal bevochten worden, maar waarmee de burgeroorlog Vlaande ren zal verwoesten, Vlaanderen's priesters zal vervolgen, Vlaande ren's kerken zal verbranden. Of weet gij niet wat de partijgangers van Lenine en Alcala Zamora in Rusland en Spanje hebben gedaan? Of heeft de geschiedenis U niet ge leerd dat Burgeroorlog steeds ge paard gaat met godsdienst-vervol ging en onmenschelijk bloedvergie ten? Zie naar Frankrijk, Rusland, Mexiko, naar het zóó godsdienstige Spanje en denk na! Ziet ge niet in, gij die het West land gelooft, hoe dit blad, dat zich Roomsch-Katholiek noemt, de weg van Luther opgaat? Ziet ge niet in dat er zich een kuil opent waarin het Roomsch-Katholiek geloof van Vlaan deren dreigt te zullen verdwijnen ten bate van nieuwe scheurmakers? Ziet ge niet in dat de schrijvers van die gazet die toch zoo graag vooruit komen als Katholieken, door hunne aanvallen op Bisschoppen en pries ters meer doen ten nadeele van den Godsdienst en de ontkristelijking van Vlaanderen dan de godsdienst haters ooit hebben gedaan Gij die het Westlandleest, overweeg eens diep en ernstig, oor deel dan zelf en handel naar uw ge weten De spaansche omwentelaars kun nen van langs om klaarder inzien dat het republikeinsch regeeringsstelsel veel schooner was van ver, toen de koning heerschte, dan van bij. De voozitter van het voorloopig bewind, Alcala Zamora, moest het op klagen- den toon bekennen in de vergadering der Cortes. Hij verstaat niet, zei hij, hoe de extremistische partijen on der de diktatuur van Primo de Rivera geen vin roerden, terwijl zij thans, sedert de demokratische vrijheden hersteld zijn, geen oogenblik stil blijven en het land in rep en roer trachten te zetten. Het voorloopig bewind wordt echter gegeeseld met de roeden die het zelf voorbereid heeft. Zijn eerste werk was immers de onbeperkte vrijheid der drukpers af te kondigen, zoodat het daar aan kommunisten en anarchisten een uit stekend wapen in de hand speelde. Onmiddellijk kwamen tal van bladen en blaadjes te voorschijn, bstiteld De Aarde De Bom De Anarchist «De Arbeiderswereld enz., die de uitzinnigste stelsels uit eenzetten en uitsluitend doen aan opmakerij onder arbeiders en boe ren. Het is niet te verwonderen dat die propaganda weerklank vond in verscheidene gewesten, vooral in An- dalusië, waar sedert lang bijzonder moeilijke toestanden heerschten op de landgoederen en waar een oproe rige beweging uitbrak, die nog steeds niet gedempt schijnt te zijn. Verder wierd ook onverwijld een hevigen anti-klerikalen strijd inge zet, die leidde tot uitslagen die het logische uitvloeisel ervan waren, maar waaraan de leiders zich mis schien niet verwachtten, namelijk de plundering en verwoesting van honderden kloosters en kerken. De Derde Internationale, die steeds op loer is naar alle gelegenhe den om het roode evangelie te ver spreiden heeft natuurlijk hare beste zendelingen naar Spanje afgevaar digd en voorziet ze rijkelijk met geld en drukwerken. In vele steden, o.a. te Madrid, Barcelona, Alicante, Va lencia en elders zijn reeds stevige groepeeringen van de Kommunisti- sche Jeugd opgericht. Het Een- heidsyndikaatis zuiver bolsjewis tisch gezind en heeft in tal van pro- vintiën uitgebreide stakingen op touw gezet. In den dienst der telefo nen is de regeering heelemaal mach teloos gesteld en lukt er zelfs niet in de verbindingen met het buitenland te verzekeren. In het mijndistrikt van Rio Tinto zijn de gemoederen der arbeiders ook in gisting en moet de Burgerlijke Wacht de groeven be waken. In Catalonië groeit de verbit tering steeds aan en wij moeten ons afvragen hoe er een 'vergelijk zal kunnen tot stand komen tuschen de regeering van kolonel Macia, die, gesterkt door d'e uitslagen van de volksstemming, van geene vereeni- ging met Madrid meer wil weten, en de voorloopige regeering, die, steu nende op de meerderheid der Cortes, de spaansche eenheid wil in eere hou den. Het donderachtig weder van ver- ledene week heeft het zetduivelken doen fratsen spelen, o. m,. De Keizer van Abyssinie, die be weert af te stammen van Salomon en van de koningen van Sabba lees: en van de koningin van Sabba. Deze was eene vermaarde Keize rin van 't zwart land', die eene lange reis ondernam, om in Jerusalem te komen bestatigen indien het echt was wat men vertelde nopens de wijsheid en de rijkdom van Salomon. Al wie mee deed, (voor het win nen van den prijs van Rome), werd opgesloten d. i. moest in zijne cel verblijven, tot dat zijn werk opge daan wasVan de toen opgeslo ten: lees van de tien... Beeldhouwer De Vreeze uit Frank rijk: lees uit Kortrijk... In de Tentoonstelling van Vincen- nes wordt er den Zondag mis gelezen in het pavillioen der Missiën, ten 8 1/2, 9 1/2, 10 1/2, 11 1/2 en men schat op ongeveer 6000, de christe nen die daar hunnen zondagplicht vervullen. In de eerste mis zijn de katholieke kleurlingen tegenwoordig, die in de tentoonstelling verblijven. Het laatste hooge gebouw van New-York heeft 85 verdiepen en is 318 meters hoog. Daar het maar 0,50 m. hooger was dan het voorlaat ste, heeft men er nog, boven op, een metalen toren geplaatst van 62,50 m.Dus is de totale hoogte 381 m. Deze toren bevat 600.000 kgr. staal en daar hij moet kunnen dienen voor het gebeurlijk vasthechten van be stuurbaren luchtbal, moet hij 'kun nen weerstaan aan 45.000 kgr, trek kracht. Dat is wederom een feit meer waar dan waarschijnlijk!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 1