[Crédit An versois WARDEN OOM Ypersche Kroniek. N. V. Dixmndeslraal, 18, YPliR list. Kerkelijk Nieuws NIJVERHEIDSSCHOOL Rouwberfcht. Madame DÉSIRÉ COENE geboren PELAGIE WILLEMYNS en zoon Heer CHARLES COENE Te Lecques (Provence) is een auto camion, beladen met vaten wijn, op eene kudde schapen gele penEen honderd dieren werden verpletterd en de camion schaverdijnende in het bloed et 't vet, sleerde van af de baan in een 10-meters-diepen af grond. De groote Mogol werd dezer dagen verkocht aan John Rockefeller; de groote mogol is een groote engelsche diamant en werd 2.000.000 fr. be taald. Hij verhuisde dus naar Ame rika en samen met den drager, reis den twee detectieven mede, d. i. bij zonder policiemannen, voor de reke ning der maatschappij, bij wie de diamant verzekerd was tegen dief stal. Waar weinig geloof is, is veel bijgeloof. Het tijdschrift Popular Science Monthlybeweert dat het volk der Vereenigde Staten jaarlijks 125.000.000 dolards betaalt aan 100 duizend waarzeggers en tooveraars. New-York betaalt daarvan 25 mil- lioen en Chicago 12.000.000. In New-York een sterrekijker doet eene raadpleging betalen van 25 tot 100 dollarden. Apache beteekent voor ons een ge vaarlijke schavuit. Maar de Apachen zijn zwervende roodhuiden, die hoog-vlakten van de V. S. en van den Mexique bewonen. Eene studentin van de hoogschool in Colombie was gaan reizen in die streken, om de taal en de gewoonten dezer laatste wilden te bestudeeren. Voor eenige dagen was zij heimlijk verdwenen en nu heeft men haar lijk ontdekt in de Canyon der Witte Ri vier. Canyon is eene zeer enge en zeer diepe vallei, waarvan de hellingen trapwijs-opklimmende platte gron den vertoonen. Zoo iets in 't klein was de loopgraf van den vaart Yper-Komen nabij den Verbranden Molen, met dit groot verschil dat de grond er van drijfzand was en geen rotse. Vingerdrukken. Daar er geen twee gelijkige vingers bestaan op den aardbol kon men zeer dikwijls met opname van vingerdrukken te weta komen wie gestolen of gemoord had. Amerikaners hebben een peerde ken ingespannen dat sneller loopt: Jaarlijks zijn er een 3000 kinders, die verloren geraken, 't zij gestolen, 't zij verdwaald. Een wetsvoorstel is bij het Congres ingediend, om de scholen te verplichten de vingeraf drukken te nemen van al de kinders. In de groote moederhuizen is on derschuiving van kinders (sub stitution) ook zeer wel mogelijk. Om dit gevaar beter te ontgaan, stelt men voor de voetdruk van moe der en kind te nemen en samen te bewaren. Ook in Amerika: Een stalen pijpe, 60 centimeters in doorsnede, met een lengte van 1600 kilometers, ge legd in vlakten en valleiën, doorbo rende heuvels en rivieren, om in Chicago de natuurlijke gaz te bren gen, die uitwazemt in de Amarilles van den Texas. Deze gaz zal goed- kooper wezien en geeft meer warmte dan de gaz op kunstmatige wijs be komen, met het stoken van steenko len. 300.000.000 kgr. staal zijn aange kocht voor het verveerdigen dier pij p en kosten 18 milliarden 100 millioen frank. In Praga (Tjeco-Slowakie) was het reeds verboden te rooken in de tramwagens. Nu is het zelfde ver bod uitgevaardigd en opgelegd aan alwie een auto voert. De cigaret- ten zullen afslaan! Zijn er nog peerden in New-York? Ja, betrekkelijk weinig d. i. 22.156 allen gebruikt als trekpeerden en be zorgd door 406 peerdensmids. Men heeft ook nog 1729 zadelpeerden ge boekt, maar geen rijtuigpeerden meer. Deze zijn er zeldzamer dan de blauwe honden. ZIJN BORSTBEELD - ZIJN LEZERS - Warden Oom de Heer Edward Ver meulen van Hooglede geeft zijn twee en twintigste boek uit! Voor de twee en twintigste maal sticht hij overvloedig goed en zaait hij milde schoonheid in de zielen van duizende menschen! Deze groote gebeurtenis want zulke schrijvers zijn een zegen voor hun volk wordt 18 October a. s. gevierd te Rous- selare door het aanbieden van een borst beeld, het houden eener plechtige feest- vergadering en het verspreiden van prachtige gedenkuitgaven Daartoe wordt geld ingezameld, worden inschrijvingslijsten geopend in de bladen. Gewis, wij raden het, zal de waardee- rende vriendschap van vooraanstaande Vlamingen en Letterkundigen den nede- rigen goeden man verkwikken; maar. wij zijn er zeker van, niets zal hem meer ontroeren en opbeuren dan de liefde van het groote "lezende Vlaamsche publiek, de liefde van gansch zijn volk! Daarom is het dat wij: aan de duizende vaders die hem lazen en betere vaders wierden door zijn woord aan de duizende moeders die meê- weenden met de moeders zijner romans; aan de duizende zonen en dochters die wroeging voelden onder zijn zeden- striemen of met hem opgingen in een reiner en vromer leven; aan de duizende stads- en buiten- menschen van allen rang en stand die het brood nutten zijner in-gezonde en zóó bloed-eigen lezing; Vragen, DRINGEND VRAGEN, te wil len inschrijven, ALLEN, ALLEN, hoe gering de gifte ook wezen moge, om dank te zeggen aan hem die hun zoovele uren schonk van blijde geestontspanning en diep-ingaande zieleveredeling! De inschrijvingen te sturen a. Ued. b. aan 't Berek voor Warden Oom-Hulde, Statieplaats, 5, Rousselare of storten op beschikrekening bij de post: Nr 283.396, Davidsfonds, Rousselare BANK BEURS WISSEL De apotheek van M. VAN WAL- LEGHEM, Statiestraat, zal alleen open zijn op Zaterdag 15 Oogst (O. L. Vrouw Hemelvaart) op Zondag 16 Oogst 1931, zal alleen open zijn de apotheek van M. SNOECK, Groo te Markt. MISSIE Op Zondag 16 Oogst, te 5 uur, wordt in de Feestzaal van het Kol lege het bekend oorlogstuk DE LAATSTE TOCHT opgevoerd. Dit tooneelfeest wordt opgevat als een hulde, dfe de Katholieke Vlaamsche Studentenbond van Yper toebrengt aan een der schoonste kin deren van onze stad: den Eerwaar den Pater Raoul Verhaege, Witte Pater, Misionaris in Kongo. Na negen jaren lastig werk op Gods akker, is hij in zijn vaderland, midden zijn Familie en zijn eigen vlaamsche volk, eenige maanden ziek verlof komen nemen. We durven te hopen dat de Yper- lingen dien avond den Eerwaarden Pater Verhaege, hun stadgenoot, met hun sympathie zullen konten be groeten. BENOEMING Eerwaarde Heer Pol Sobry, lee- raar van de Rhetorika, aan het Klein Seminarie te Rousselaha, is benoemd tot Professor in de letterkunde aan de Hoogeschool te Leuven. E. H. Debusschere, onderpastoor in St Niklaaskerk, is bestuurder be noemd van het Gesticht der H. Fa milie, Yper. EEREMIS Op Dinsdag 11 dezer, om 10 uur, heeft de E. P. P. Vandevyver, Bene- diktijner monnik uit het klooster van St André te Lophem, in St Ni- klaaskerk alhier zijn plechtige Eere- mis opgedragen. Her Y persche Volk wenscht de jonge Zendeling, die toekomende maand naar de missiën van Kongo vertrekt, een lang en vruchtbaar apostolaat. In St MAARTENSKERK Op 15 Augustus, feestdag van O. L. Vr. Hemelvaart, onder de plech tige Hoogmis te 10 uur, zal de drie stemmige mis van Van Hulse door het gemengd koor van St Maartens uitgevoerd worden. Op Vrijdag 21 Augustus is er c Biddag» of gedurige aanbidding: Te 9 uur Hoogmis en 's avonds te 61 uur plechtig Lof en Sermoen. In St PIETERSKERK Zondag 16 Oogst: Te 7 uur, mis den H. Rochus ter eere. Te 8 -V uur zielmis voor de Familie van Louis Logier en Clemence Windels. In St JACOBSKERK Zaterdag, op O. L. Vrouw Hemel vaart, doet de jaarlijksche proces sie haren ommegang ten 4 uur. KERK DER E.E. P.P. KARMELIETEN Negen Donderdagen ter eere der H. Theresia van het H. Kind Jezus. 's Morgens te 7 uur, mis met zang, oefeningen en zegen. 's Avonds te 7 I uur, lof door het volk gezongen, aanbevelingen en oefeningen. H. Treesje, schenk ons uwen Ro- zenzegen. SINT JOZEFSSCHOOL M eenensteenweg Vijf leerlingen, die deelnamen aan den wedstrijd voor den vierden graad zijn geslaagd: Six Marie-Loui se, Soenen Elisabeth, Verleure Su- zanna, Vandamme Laura, Peene Martha v Onze hertelijkste gelukwenschen aan leerlingen en meesteressen. Te dezer gelegenheid moeten we ook eervol vermelden de prachtige tentoonstelling die gedurende de eerste Tuindagweek in St Jozefs- school te zien was. Een schitterend bewijs wat een degelijk onderwijs onze meisjes daar ontvangen; die vele, schüone en kunstigbewerkte stoffen en voorwerpen, zonder tal, hebben ouders en bezoekers ten hoog ste voldaan. Een proficiat is meer dan ver diend. MARIASCHOOL der Rijselstraat. Vijf leerlingen, die voor de eer ste maal deel namen aan den wed strijd voor den vierden graad, zijn geslaagd: Dezitter Elisabeth, De- knudf Marie-Magdalena, Van Be- sien Elza, Catteeuw Christina en Maes Marie-José. ZONDAG 16 OOGST, te 17 ure op de Groote Markt GROOT TURNFEEST door de Kathol. St Michielsturners. Prgroamma 1. Oefeningen op het rek. 2. Vrije oefeningen door de 3e af- deeling leerlingen. 3. Tuigoefeningen met staafstok door de le afdeeling leerlingen. 4. Oefeningen op de barren. 5. Reeks vrije pyramieden. 6. Vrije oefeningen door de 2e af deeling leerlingen. 7. Tuigoefeningen met steunblok- ken door volwassenen. 8. Vrije oefeningen door volwasse nen. 9. Vrije oefeningen door de 1* af deeling leerlingen en volwasse nen. 10. Pyramieden op barren. Tijdens de feestelijkheden, ter ge legenheid van het overhandigen van den beker aan de boldersmaatschap pij van den Katholieken Kring, wer den door den Heer Frans Versavel, in den hof van den Katholieken Kring, twee luchtballen opgelaten. De eerste dier luchtballen viel te Moorslede neer. M. Frans komt be richt te ontvangen Jat de tweede te Vianden, in het Groot Hertogdom Luxemburg, aangeland is. Proficiat Frans. IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jacobsstr., 30. Zaterdag 15 Oogst, te 5 l - en te 8 uur. Zondag 16 Oogst, te 2, te 5 en te 8 uur. Maandag 17 Oogst, te 8 uur. PROGRAMMA De meest bekende, aandoenlijke en ver edelende film onzer dagen: IMT" MOEDERSCHAP 101 Maternité) verheven drama in 9 deelen, spelend in het schilderachtige Auvergne, waarin de liefde en de zelfopoffering van het moe derhart treffend worden afgebeeld. In de hoofdrollen treden op: RACHEL DEVYRIS en de kleine JIMMY. DE RONDE VAN BELGIE VOOR BEROEPSRENNERS IN 1931 Film in 4 deelen. Leerfilmen. - Nieuwsberichten. DE VOLGENDE WEKEN: In Augustus, 4" week: De Cirk(Le Cirque) met CHARLIE CHAPLIN, en Kinderen van den storm(Enfants de la Tempête). 5* weekEen millioen in een hoed (Un million dans un chapeau) en Sim- ba In September, 1' week: «Heldenzielen» (Cosurs héro- ïques) en Een heldhaftige (Un brave) cow-boyfilm. 2" week: De getemde feeks (La mé- gère apprivoisée), laatst verschenen film met DOUGLAS FAIRBANKS en MARY PICKFORD. PRIJZEN: Balcon 5 fr.; Beneden 3,50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Nieuw ste toestellen voor luchtverversching (Ma- relli-apparaten). Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Ver- frisschingen in den café te bekomen. STAD YPER UITSLAG DER PRIJSKAMPEN VAN IIET SCHOOLJAAR 1930-1931 Voorbereidende Sectie 1" Leerjaar 19 Ingeschreven Leerlingen Uitmuntendheid (400 p.) 1. Vandenberghe M., Eermet.), 357 p.; 2. Landtsheere Albert, 320 p. (1' prijs) 3. Depuydt André, 309 p. 2° Leerjaar 13 Ingeschreven Leerlingen Uitmuntendheid (600 p.) 1. Casier André, (Eerm.). 498 p., 1" pr. 2. Dewilde Roger, 484 p. 3. Van Huffel Michel, 461 p. Sectie der Bouwkunde 29 Ingeschreven Leerlingen 3° Leerjaar 1" Bijzonder Jaar Theoretische Leergangen Uitmuntendheid (300 p.) 1. Delahaye Emiel, 285 p. 2. D'Haene Felix, 268 p. 3. Debouvere Cyriel, 236 p. Practische Leergangen Sectie der Metaalbewerkers 1. Delahaye Emiel, 1" prijs, Eermetaal. 2. Bolle Emiel, 2' prijs 2. Debouvere Cyriel, 2° prijs 4. D'Haene Felix, 3e prijs. Sectie der Schrijnwerkers 1. Gillebert Daniël, accessit. Sectie der Metsers 1. Boutlegier Antoine, 3" prijs. Teekenkunde 1. Van Campen André, 2prijs 2. Vandevivere Victor, 3" prijs 4' Leerjaar 2' Bijzonder Jaar Uitmuntendheid (300 p.) 1. Titeca Leon, 244 p. 2. Vandenberghe Georges, 240 p. 3. Verleure Evarist, 226 p. Practische Leergangen Sectie der Schrijnwerkers 1. Verleure Evarist, 1" prijs 2. Titeca Leon, 2' prijs. Sectie der Metaalbewerkers 1. Vandenberghe Georges, 1' prijs. 3" Bijzonder Leerjaar Sectie der Houtbewerkers 1. Beddeleem Leon, 1" prijs 2. Sapyn Wyllie, 2' prijs. Sectie der Metaalbewerkers 1. Desmedt Camiel, 1* prijs, eermetaal 2. Tegethoff Georges, 2' prijs. Sectie der Bouwkunde 1' Afdeeling: Casier Henri, 1' prijs, eermetaal; D'Hellem Gerard, 2' prijs. 2' Afdeeling: Verbeke Maurits, 1' prijs, eermetaal; Valcke Arthur, 2' prijs, eer metaal; Deplancke Julien. 3' prijs. Hoogere Afdeeling: Verhaeghe J.-B, eermetaal. Hout- en Marmer Schilderklas 13 Ingeschreven Leerlingen Eerste Afdeeling 1. De vos Albert, 1' prijs, eermetaal 2. Six Adolphe, accessit 3. Deconninck Julien, accessit. Tweede Afdeeling 1. Hoflack Michel, 1' prijs, eermetaal 2. Cocle Albert, eermetaal 3 De Hollander Arsène, 2' prijs 4. Pauwels Julien, 3' prijs 5. Baelen Eric, accessit 6. Maes Julien 7. Decroix Joseph. Hoogere Afdeeling 1. Beirnaert Leon. 1' prijs, eermetaal 2. Baccarne Jules. 2' prijs 3. Coffyn André. 3' prijs. Praktische Leergang voor Hout- en Steenbewerktr, 10 Ingeschreven Leerlingen Modeleering Eerste Leerjaar 1. Declercq Lucien, 1' prijs 2. Verleure Albert, 2 'prijs Vollebout Gerard, 2' prijs. Hoogere Afdeeling 1. Rijekelynck Elie, 1' prijs, eermetaal. Bijzondere Afdeeling (Graphische Oefeningen) Eerste Leerjaar 1. Timmerman Gilbert, 2» prijs 2. Timmerman Roger, accessit. Tweede Leerjaar 1. Coffyn Fernand, 1' prijs, eermetaal. Hoogere Afdeeling 1. Pottel Leonard, 1' prijs, eermetaal. ZONDAG 16 OOGST Op het Ypersch Stadium GROOTE FOOTBALL MATCHES Om 10 uur: Inkomprijs 1 fr. C. S. YIIP Sp. - F. C. Poperingh' Om 3 uur: Inkomprijs 3 fr. C. S. Y. IP - A. S. Oostende (Rés., BERICHT Be Burgemeester der stad Ypei maakt bekend dat de landbouwer? woonachtig op het grondgebied Yper, dringend verzocht worden die juiste oppervlakte van hunne teelten van broodgranen (tarwe, spelt, rogge, masteluin) die ze dit jaar geoogst hebben, aan te geven ten stadhuize, op Zaterdag 22 Oogst 1931, om 10 uur voormiddag. Deze aangifte heeft betrek op ds gebeurlijke tegemoetkoming van we- ge de Staat voor de teelt van brood granen. Yper, den 12 Oogst 1931. De Burgemeester, H. Sobry. STERFGEVAL Op Zaterdag 8 Oogst is godvruch tig te Dottenys overleden, voorziei van de laatste Gerechten onzer Moei der de Heilige Kerk. Mevr. CYRIE-MARIE GLORIEUS weduwe ,van Heer Aimé Mullie, De plechtige begrafenis had op Woensdag 12 Oogst, te midden van eenen overgrooten toeloop van volk, te Dottenys plaats. Het Ypersche Volk biedt M. df Senator en Mevrouw Gilbert Mullie en Familie de verzekering aan zij ner rechtzinnige deelneming. Vrienden en Kennissen worden uitge- noodigd de Zielmis bij te wonen die za! gezongen worden op Zaterdag 15 Oogs om 7 1/2 uur, in St Jacobskerk toi ziele lafenis van Vrienden en Kennissen wordei vriendelijk verzocht de Zielmis ti willen bijwonen, welke op Zondüi 16 Oogst, om 9 uur, zal gtezonger worden in de kerk der Paters Karme lieten, tot zielelafenis van Heer en Vrouw FRANCOIS DE GRY ZE-DE PREI en van hunne dochter Marie-Louis( PROVINCIAAL KAPITTEL der E.E. P.P. Minderbroeders-Kapucijnen gehouden te Iseghem qp U Augusts Minister Provinciadl: Hoogeer^- P. Donatus van Welle. Definitoren: Z. E. P. Theobalds van Gulleghem, Z. E. P. Raphac van Oreye, Z. E. P. Robertus va: Cortemarck, Z. E. P. Daniel van He renthals. Custoden: Z. E. P. Fredegand- van Antwerpen, Z. E. P. Benven- tus van St Michiels bij Brugge. Secretaris Prov.: Z. E. P. Huf van Eerneghem. Antwerpen: Gardiaan: E. P. Le-' nardus, Vicaris: Z. E. P. Bon# facius; Brussel: E. P. Epheen, E- Andreas; Leuven: Z. E. P. Franc*-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2