Hebt gij ods reeds geschreven llan hier en eiser Telefunken SERY1G Legüingen op üypomesh ■üffisüü? ipefflë BANQUE DE courtüai le Yper Huis DETH00R Vet Kalk in brokken IEPER... NIET IN TE BEELDEN en TOCH WAAR!! Vergeet niet hoe meer spoed gij er bij zet, hoe meer uwe persoonlijke kans vergroot. OM te vernemen hoe GIJ U kosteloos een automobiel zoudt kunnen aanschaffen. Er is hier we! kwestie van een ernstig vocdeel. GARAGE DEVOS DEWANCKEL MARKTPRIJZEN YPER OMSTREKEN Oude Houtmarkt, 15 - YPER - - - Huis Lefebvre ëc Perignon GftONDK^EDlET VAN BEüGIE VOORDEELIGE VOORWAARDE^. In het GUqqp So^ett^ GÜijüel^en GROOTE MARKT, 19, TE IEPER Moerstraat, 19, Brugge. üeeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld word: uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. cus. E. P. Paulus; Brugge (Clara- <:r.): E. P. Urbanus, E. P. Roehus; Doornik: E. P. Eliseus, E. P. Ray- naldus Bergen: E. P. Seraphinus, E. P. Angelus; Yper: E. P. Ireneus, E. P. Emilius; Aalst: Z. E. P. Sa muel, E. P. Cyprianus; Edingen: Z. E. P. Venantius, Z. E. P. Vincen- tius: Verviers: E. P. Theodosius, E. P. Remade; Meersel: E. P. Fidelis, E. P. Germanus; Brugge (Boc*ve- riestr.): E. P. Martialis, Z. E. P. Robertus; Herenthals; E. P. Bavo. Z. E. P. Valerianus; Iseghem: E. P. Godfridus, E. P. Nicasius; Ciney: Z. E. P. Raphael, E. P. Elzear; Lom- msl, Werkplaatsen: Z. E. P. Daniel, E. P. Ignatius; Beernem (hospiti um): Z. E. P. Hilarion. OFFICIEELE VERDEELERS IN DEN BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN IN BELGIE Het Centraal Comiteit van den Bond der Kroostrijke Gezinnen heeft \crgaderd te Brussel, onder het Voor zitterschap van Senator Volckaert, ondervoorzitter, op Donderdag 30 Juli. Uit het verslag van zijn afge vaardigde voor de propaganda, M. Denis, blijkt dat de Bond op heden meer dan 145.000 leden telt, hoofden van een groot gezin die hun jaarlijk- sc-he bijdrage gekweten hebben. Die 145.000 leden vertegenwoordigen, met hun gezin, meer dan één mil- lioen Belgen. De toeneming der leden voor het loopendie jaar zal 15.000 le den overtreffen. Er bestaan thans meer dan 2200 plaatselijke af deelin gen. In Katanga werd ook een af- dezling opgericht. De 10e verjaring der stichting van den Bond zal gevierd worden door een groote betooging te Brussel, op 18 October aanstaande. De Bond gaat er zich thans bij zonder op toeleggen om onderstand te verzekeren aan de weduwen belast met talrijke kinderen. SPORTKRONIEK NA DE ALGEMEENE VERGADERING VAN DE K. B. V. B. Twee weken geleden heeft de Ko ninklijke Belgische Voetbalbond zijn algemeene vergadering gehouden te Brussel. Er werden eenige belangrij ke beslissingen genon^en, waaraan wij eenige woorden willen wijden. Men heeft weer eens gepoogd de zuivere liefhebberij te verdedigen tegen het indringen der café-bazen. Wie er nu getroffen wordt? Och kom ge raadt het nooit, 't zijn de scheids rechters! Ja de scheidsrechters! Het is hen streng verboden nog kof- fie-huizen of winkels van sportarti kelen open te houden, op straf niet meer te mogen fluiten of... geen kans meer te krijgen om nog uitgefloten te worden. Men gaat er in den bond op los, juist als zouden de scheids rechters zuiveruit voor hun vermaak fungeeren en of er scheidsrechters te veel warenVoor de spelers is de wet op het beroepspel nog ver- strengd, het schijnt of zij geen dochters van café-bazen meer zullen mogen huwen. Ik weet het wel, he kelen is gemakkelijker dan zelf te handelen, maar die al te strenge wet ten zijn nutteloos en maken al te veel afvalligen en misnoegden. Er werd ook besloten de betrek kingen met Duitschland, die bij het uitbreken van den oorlog afgespron gen waren, heraan te knoopen en een wedstrijd voor toekomende winter met dit land in te richten. Dit is een goeie wenk van wege den Bond. Het valt echter op dat het aantal landen- wedstrijden steeds toeneemt. Men vraagt toch te veel van onze spelers, die zuivere liefhebbers moeten zijn en reeds 26 Zondagen van de 52, welke 't jaar telt, aan de kampioen schappen moeten wijden. Waar de algemeene vergadering mis besliste was in het overbrengen van alle wederlandsche wedstrijden naar den Hevsel. Het was een grove missing bijzonder onder sportop- zicht, aan Antwerpen Belgie-Holland en aan Luik Belgie-Frankrijk te ont nemen. Het Walenland is achter bij Vlaanderen en Brussel op voetbalge- bied, maar juist daarom moet er propaganda worden gemaakt en daarvoor is een wedstrijd lijk Bel gie-Frankrijk uiterst goed geschikt. Antwerpen heeft altijd, hetzij op Beerschot, hetzij op Antwerp F. C., Tel. 55 YPER Tel. 55 Belgie-Holland ingericht, en het is een misslag geweest die match aan de sinjoren te ontnemen, onder voor- tvehdsel cjat de wedstrijd op den Heysel meer opbrengen zal. Dit valt immers erg te betwijfelen en vraagt eerst nog te worden bewezdn. De Bondsleiders moesten echter ingezien hebben dat het er op aankwam niet om de inkomsten die toch voldoen de zijn) te verhoogen, maar wel om die bij uitstek sportieve stad te be- loonen. Het Antwerpsche telt zooveel Eere-Afdeelingploegen als geheel het Overige van het land samende Antwerpsche Voetbalschool is de kundigste en de bloeiendste van Bel- gie en levert ook verreweg de beste en de meeste internationalen aan de belgische ploeg. Zie naar die schit terende sterren Larnoe, Thvs, Hoy- donckx, de Gebroeders Braine, Bas tin. Antwerpen verdient het tooneel te zijn van de belangrijkste gebeurte nissen van het belgisch voetbaljaar, en het is een betreurenswaardige daad geweest van de algemeene ver gadering, die match naar Brusel over te brengen. Laten wij hopen, dat toekomend jaar, het voetbalspel ten bate, Bel gie-Holland naar Antwerpen, en Bel gie-Frankrijk naar Luik terugkee- ren. Voor Brussel blijven er dan nog genoeg schoone wedstrijden over. Het is spijtig om aan te zien hoe deze herhaalde missingen de onte vredenheid steeds aangroeien doen en die prachtige inrichting die de K. B. V. B. daarstelt zulk groot na deel berokkenen, ten voordeele van enkele onbeduidende woekerende hondjes. 't Is spijtig, en nochtans kan er zoo gemakkelijk aan worden ver holpen. Hopen wij dat dit zoo rap mogelijk geschiedde. YPER. Bielstal. Dezer da gen bemerkte een foorkramer dat zijn knecht zoo flink uitgedoscht was en maakte er eene bemerking over. De jongen had den overjas en de handschoenen gekocht voor de som van 350 fr., zoo wist hij te vertellen. Doch wat later ondervraagd zijnde, bracht hij voor dat hij het pakje ge vonden had. Nu is alles klaar getrok ken. De kerel had inderdaad eene vondst ged'aan, doch het was in een auto staande aan den hoek der de Stuersstraat. De eigenaar, een heer van eene omliggende gemeente is zijn goed gaan herkennen en de gelukkige vinder, zekere Vooth Felix, van Ise ghem, 22 jaar oud, en oud-kostgan ger van Merxplas, zal zijne beloo ning niet verliezen. Of hij er mede boffen zal valt erg te vreezen. landbouwer G. Snaet, was in den voormiddag weggegaan, toen er binst zijne afwezigheid brand uitbrak in de stalling, dewelke met hooi opge stapeld lag, In esn oogwenk stond het heele gebouw in lichte laaie en aan blussc-hen viel niet te denken. De pompiers kwamen tsr plaats en kon den het overige der hoeve vrijwaren. ZILLEBEKE-bij-Yper. Dins dag omstreeks 16 uren is aan den onbewaakten bareel van de lijn Kort- rijk-Yper een schrikkelijk ongeluk gebeurd. M. Meurent van Braine-l'Alleud was met zijn vrouw en zoontje, zijn verlof bij zijne schoonouders, M. en Mad. Duval, wonende EKerdinghe- straat te Yper, komen overbrengen. Zij namen die gelegenheid om al te zamen in auto de omstreken der stad te bezoeken. Dinsdag trokken zij al dus de Komensche kalsijde op. Had den in den auto plaats genomen: M. en Mad. Duval, M. en Mad. Meurent- Duval en hun 13 jarig zoontje. Aan den onbewaakten bareel op het grondgebied van Zillebeke gekomen, trokken zij de baan over zonder er cp te letten dat de trein Kortrijk- Yper, die omstreeks 16 uren in deze laatste stad toekomt, aangehold kwam. De auto werd midden op de baan door den trein gevat, geheel in splin ters geslagen en de inzittenden hier en daar langs de kanten van de baan geslingerd. Uit den trein, die erin gelukt was wat verder te stoppen, daagde onmiddelijk hulp op. Een priester die zich onder de reizigers bevond gaf de slachtoffers de abso lutie «in articulo mortis Den dok ter kwam ook toegesneld en bestatig- ds dat voor vier van de vijf inzitten de personen geen mensehelijke hulp meer kon baten. Het vijfde slachtoffer, Mad. Meu rent, heel erg gekwetst, werd op den trein gebracht, naar Yper overge bracht om van de statie bij middel van den auto van het Rood Kruis naar het gasthuis vervoerd te wor den. Haar toestand is licht verbeterd. Verleden jaar reeds werd aan de zen bareel, een autocar, engtelsche toeristen vervoerende, gevat en in den gracht geslingerd, doch zonder doodelijke gevolgen voor de inzitten den. EENE TWEEDE RAMP VERMEDEN TE ZILLEBEKE Dinsdag avond, rond 6 1 ure, pas nadat het tragisch ongeluk gebeurd was dat het leven kostte aan vij f per- j sonen, had te Zillebeke een tweede ongeval plaats dat erge gevolgen had kunnen hebben. Toen de autobus die dagelijks de Averklieden van Yper naar Toerkon- je vervoert, en waarin thans 50 per- .-onen zaten, op den. Zandberg te Zil lebeke kwam gereden, sprong plots een band van den autobus. De voer der behield, zijne koelbloedigheid en kon nog dadelijk stoppen, vooraleer de wagen omkantelde. De inzitten den kwamen er aldus met den schrik vanaf. .GHELUVELT. Brand. De BURGERSTAND VAN IEPER. van 6 tot 12 Oogst 1931. Geboorten. Paruys Gerard, Linden- dreef. Defever Liane, Diksmuidestw. Verburgh Jacqueline, Pennestr. De- ruddere Monique, G. de Stuersstr. Le- clercq Willy, St Janstr. Monkerhey André. Veemarkt. Ossieur Jeannine, Zonnebekesteenweg. Overlijdens. Vandeputte Amelie, 81 j., St Pieters kerkhof. Meunier Maria, 69 j., wed. De Meyer Theophiel, Kalf- vaart. Vandecasteele Norbert, 5 j., Zonnebekestw. Delhoute Maurice, 1 m., Veurnestw. Deraedt Nathalie, 62 j., wed. Bordeaux Petrus, Meenenstw. Huwelijken. Becarren Alfred, han delaar en De Cordier Lea, onderwijzeres. Moerman René, werkman en Vande Casteele Emma, dienstmeid. Ileursel Georgius, goudsmid en Angloo Geneviève, zonder beroep. POPERINGE, van 6 tot 13 Oogst 1931. fcleboorten. 285. D'hondt Georgette, d. v. Nestor en Vandenbussche Rachelle, Leenhoek. 286. Haeghebaert Gilbert, z v. Silvère en Vandenbussche Madeleine, Armentières. 287. Louwagie Raphael, z. v. Leon en Noppe Lydie, sektie C, 47. 288. Bruneel Roger, z. v. Alberic en Schoonaert Martha, Crombeke. 289. Noterdaeme Alfons, z. v. Julien en Cor- nette Julienne, Loo. 290. Degry Jacque line, d. v. Remi en Lesage Gabriella, Al- veringem. 291. Desaver Mariette, d. v. Joseph en Bafcop Germaine, Westvlete- ren. 292. Dewulf Norbert, z. v. Georges en Baron Maria, Bruggestr. 293. Luys- sen Gerard, z. v. Marcel en Mannens Godelieve, Izenberge. 294. Glorie An gelus, z. v. Camille en Delva Julie, Oost- vleteren. 295. Vanryckegem Andréa, d. v. Leopold en Camerlynck Irma, Wa- tou. 296. Parmentier Robert, z. v. Leo en Candaele Madeleine, Krombeke Overlijdens. 168. Coene Leander, 82 j., echtg. v. Six Clemence, Gasthuis. 169. Vanderbeke Gustavus, 57 j., echtg. v. Haeghebaert Madeleine, Casselstr. 170. Delbeque Julien, 65 j., echtg. v. Hau- spie Celina, sektie A. 171. Orbie Flavie, 82 j., wed. v. Vandevelde Alois, St Mi- chielsgesticht. Huwelijken. 56. Druant Urbain, we ver en Simoen Helene, b. v. Pop. 57. Van Cayseele Daniël, betonwerker en Le noir Julia, z. b., b. v. Pop. 58. Bedde- leem Maurice, landb. en Merlevede Ma deleine, landb., b. v. Poperinge. Beloften. 81. Kesteman Gerard, land bouwer v Pop. en Devos Marie-Madeleine, z. b. v. Reningelst. 82. Vincart Walter, plafonneerder v Pop. met Sinaeve Gilva, fabriekwerkster te Geluveld. 83. Beun Nestor, bakkersgast en Moncarey Julien ne, z. b., b. v. Pop. 84. Gesquiere Me- dard, landwerker en Temperville Ivonne fabriekwerkster, b. v. Poperinge. 23; eieren 0.60-0.62; viggens 75-125; id. per kilo 4.00; strooi 23-26; hooi 340-380; ruw vlas 30-40; voederbeeten 25-35. Diksmuide, 10 Aug. Boter 19-22; eie ren 0.55. aardappelen 45-50; tarwe 100; rogge 78-80; haver 95-100; strooi 150-175; hooi 320-350 voederbeeten 300-320; gerst 105. Studie van de Notarissen VAN DER MEERSCH te Yper en BOUCQUEY te Poperinghe OP MAANDAG 17 AUGUSTUS 1931 om 3 u. zeer stipt namiddag, in het hotel Aux Trois Suisses Groote Markt te Yper, OPENBARE VERKOOPING van EEN SCHOON HANDELSHUIS ook dienstig tot Renteniershuis te Yper, Rijsselstraat, Nr 100, met poort in de Sinte Catherinestraat. Gebruikt zonder geschreven pacht te weten: door Mad. Vandewiele mits 100 fr. te maande, door Jufvr. Decordier mits 100 fr. te maande en door Jufvr. Joye mits 50 fr. te maande. Te bezichtigen den Dinsdag en Don derdag van 2 tot 4 uur namiddag. Yper, 8 Aug. Tarwe 82-84; koolzaad 230-234: klaverzaad 1575-1650; rogge 77- 79; boekweit 211-214; haver 75-77; brou wersgerst 110-114; voedergerst 80-83; erw ten 209-212; bloem 115-118; maïs 66-68; paardeboonen 102-104 gruis 67-69; zeme len 96-98; lijnmeel 122-124; lijnkoeken 108-111; aardappelen 60-65; boter 21.50- Het oudste vermaajrde ivereldmerk biedt al zijne toestellen aan, op stroom en accumulatoren, aan on gelooflijke prijzen, zonder mede dinging. Vraagt prospectussen of demonstra tie aan het UITSLUITEND AGENTSCHAP voor 1 ste kwaliteit voor landbouwers aan heel voordeelige prijzen Men vraagt Voortverlcoopers Naaml. Venn. VauIx-lez-Tourrsai Tel. Doornik 341 Naamlooze Vennootschap gesticht in 1835. op huizen, pachthoven, grond, enz., en voor het bouwen van huizen. Grondschuldbrieven op 5 en 10 jaar termijn. Voordeelige intrest. Voor alle inlichtingen wend U tot de «S Spreekwoordelijk zegt men: Zoo goedkoop als vóór den oorlog...» Welnu! Beziet volgende prijzen en vergelijkt zelf! Twee Fantasie-hemden, met cols, aan 30 fr. 't paar; Witte Sporthemden (volgens grootte) vanaf 12 fr.; Schoone bovenrokjes. met platte plooien. 19,50 fr.; Beste geplisseerde rokjes, in wit-blanw-groen, 29,50 fr.; Fijne Manszokken, zuiver wol (echte caehemir), 9,50 fr. enz. enz. TE VERKRIJGEN Zoekt niet elders, maar koopt ter trouw in voormeld Huis, het voor naamste en voordeeligste der streek. 1 OPGEPAST Vraagt enkel SAYETTE W1JVEKEN van IEPER. Laat U niet bedriegen of misleiden IxQQt ÜU3 geld in CJÜest=Qlaandepen. Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3