uan hier n elders. Crédit Anversois HET YPERSCHE VOLK Ypersche Kroniek. Katholieke Kring' BANK BEURS WISSEL HISTORISCHE PROCESSIE TE DOORNIJK Kerkelijk Nieuws S1 JOZEFS BEROEPSSCHOOL Nog het vreeselijk ongeluk te Zillebeke Doodelijk Auto-ongeval bij Dunkerke ZONDAG 23 OOGST 1931 Groote Footballmatchen Juniors C. S. Y. - Poperinghe C.S.Y. Ile - S.K. Roeselaere Réserve Yper. We vernemen dat op 29 Oogst aanstaande, een groot getal inwo ners van Oldham, onze stad komen be zoeken. Zij zullen alhier acht dagen ver blijven om heel de streek te kunnen af zien. Vlamertinghe. Ergeval. - De genaamde Cyriel Berlamont werkman in de leertouwerij Dorval Couttenye Maes, is van eene hoogte van 6 meters gevallen. Hij kloeg over inwendige pijnen, moest met de HH. Sacramenten bediend worden en werd dan ter verpleging naar het gast huis overgebracht. Elverdinghe. Eeremis. Op Zondag 23 Oogst zal E. H. Decat, va» de Kongregatie van Scheut, alhier in d« parochiale kerk zijne eeremis opdragen, om 10 1/2 ure. E. H. Lowie, van Bruggf die zich zoo ieverig met de missiewerken bezig houdt, zal onder de H. Mis de fees'' rede houden. - K Hooglede. Eeremis. Maaü' dag heeft E. H. Victor Segaert. hierind' N. V. Dixmidestraat, 18, YPER Zoiida^rust. LOURDES Wie herinnert zich niet den reusachti- gen bijval welke het stuk Lourdes ver leden jaar in de feestzaal van den Kafho- ken Kring behaalde Dat drama dat opgevoerd werd door de beroemde tooneelkunstenaars Louis De- vriendt en Poldi Sorel, heeft bij al de toeschouwers den besten indruk nagela ten. Ook is het met het grootste genoe gen dat wij onze lezers mededeelen dat zij de gelegenheid zullen hebben op Don derdag 29 October dezelfde tooneelkun stenaars in dezelfde zaal te zien optreden. Het nieuw stuk welke zij zullen opvoeren Wat God vereenigd heeft moet geens zins voor Lourdes onderdoen. Toeko mende week meer nieuws daarover. HET BESTUUR. 0 rijk. Dichtbij Dunkerque kwam de auto, door M. Vanderhelst gevoerd, in een gracht terecht. De drie in zittenden waren gekwetst. De won den van M. Vanderhelst waren on beduidend, doch Mad. Vanderhelst en M. Thorpe waren zoo erg gesteld dat zij naar de kliniek van Malo-les- Bains overgebracht moesten worden, alwaar M. Thorpe Maandag aan de gevolgen zijner wonden overleden is. De toestand van M. en Mad. Vander helst is zoo voldoende mogelijk. Het lijk van M. Thorpe werd Dinsdag naar Yper overgebracht. De plechti ge begrafenis had Donderdag 20 Oogst om 9 uur, in St Maartens- kerk plaats. Tal van Yperlingen, vrienden van den Heer Thorpe, als ook gansch de engelsche Kolonie, woonden die begrafenis bij. wit, dat de voorkeur had en bij zoo ver, dat Mercier in 1783 een nood kreet slaakte, met te beweren, dat Parijs amidon gebruikte om het haar te bepulveren genoeg om er mede 10.000 ongelukkigen te voeden. t Michelin heeft dittos verveerdigd om op de rig gels van den ijzer weg voort te bollen, 't Zijn gewone wie len van wagons, maar voorzien van opgeblazene banden; een auto van 20 peerde-kracht, met 24 personen, rolde van Chartres naar Parijs, met eene snelheid van 120 km. ter uur. 0 00 Van voor vele eeuwen waren de Chineezen sterrekundigen en voor zagen zeer stipt maan- en zoneclip sen. Hunne wetenschap ging nog- thans gepaard met dom bijgeloof. Tot vóór honderd jaar, wanneer de sterrekundige van 't hof een maan- eklips voorspelde, begon Keizer en hovelingen een strengen vasten. En als 't phenomeen aanvang nam, de Keizer begon te slaan op den trom mel en de mandarijnen, die naar het hof gekomen waren met boog en pijlen, begonnen te schieten in de richting van de maan. Dit om de draak! die aan 't worstelen was met de maan, te verjagen. 0 00 Te Pitthem staat het standbeeld van Verbiest, jesuite-missionaris in China, die daar hoog in aanzien leef de en de weerdigheid van mandarijn bekwam, omdat hij op juister wijze een eklipse had weten te voorspellen dan de sterrekundigen van 't hof. 0 In 1930 waren er maar 28 depar tementen in Frankrijk, waar de ge boorte-cijfer hooger stond, dan deze der sterfgevallen, o. m. Pas de Ca- ais 9675; Nord 7583; Mosel 4656; Bas-R!hin 2731... en die departemen ten zijn juist dezfe, waar de gods dienst nog best beoefend wordt. Ergo, dus... 0 00 Kurten, het monster van Dussel- dorf, onlangs gehalsrecht, deed vol gende verklaringen o. m.Dte jeugd jaren beslissen over 't lot van een mensch... jammer dat de familie geest weggestorven is voor velen en dat men niet openlijk de godlooche naars misprijze... de dag der eerste communie moet de schoonste zijn van 't leven en op dien morgen werd ik door mijn vader mishandeld... zwicht u van slechte lezingen; niets onreddert meer het gedacht, dan de verhalen van een gepeperden ro man... Niemand, die opgevoed werd zoo als ik, zoude eerbaar man blij ven. 00 OP 6 SEPTEMBER 1931 Op Zondag 6 September aanstaande zal de groote historische Processie van Door nijk haar 839 jaarlijkschen optocht doen. Men verwarre niet met den jubelstoet van 80 reliquieënkasten die op 21 Jnui laatstleden door de straten van Doornijk trok om het 14' eeuwfeest te vieren van den Heiligen Eleutherius, eersten bisschop van het aloude bisdom. De jaarlijksche processie van Septem ber is gansch verschillend in haar doel en in haar schikking alhoewel ze een even grooten kunstvollen en schilderach- tigen luister ten toon spreidt. Hier volgen eenige inlichtingen nopens die processie die acht eeuwen en half oud is. In 1092 woedde er te Doornijk een vreeselijke besmettelijke ziekte. Volgens een toenmaligen kroniekschrijver, Héri- man, abt van Sint Martin us, was het een schrikwekkende pest die gloeiend vuur of Sint An toni us' vuur geheeten werd. Door de zoo talrijke verwoestingen be wogen, besliste Radbod, bisschop van Doornijk, ertoe een algemeene boetpro cessie te doen. Deze had plaats op den dag der Kruis verheffing die volgde. De bisschop, de geestelijken, het volk namen er bloots voets deel aan. de reliquieën der heiligen dragende. Na die openbare gebeden hield de kwaal op. Die vrome betooging werd de volgende jaren hernieuwd tot op onze dagen, en zoo trekt heden nog de processie van Onze Lieve Vrouw der Zieken en van de Kruisverheffing door de straten van Doornijk. De processie werd spoedig alom bekend en de vreemdelingen kwamen ze in over groot getal bewonderen. De overheden, de dekens van de am bachten, de leden van de broederschap gezegd des Damoiseaux in rijk ge waad, alsook de leden van de andere broederschappen, de vier burgerlijke ge zelschappen, al de geestelijken van de stad, zoowel wereldlijken als regulieren, namen deel aan processie die met groo ten luister optrok. Die processie bestaat dus reeds 839 jaar. Sedert eenige jaren heeft Doornijk aan dien alouden stoet zijn eigen aard terug geschonken en heeft hem een kunstvollen stempel gegeven, die zoo goed met die schoone stad overeenkomt. Heden telt de stoet meer dan 2.500 deelnemers, die vol gens de archiefstukken gekleed zijn. Het onderwerp der processie is de dank betuiging van het volk aan Onze Lieve Vrouw der Zieken, voorgesteld door een aloud beeld uit de XIV' eeuw, een mees terstuk van de Doornijksche beeldhouw- school, dat in het portaal van de Kathe draal staat. Het volk wordt voorgesteld door de negen parochies binnen de muren der stad, die de hulde brengen van den pa troon van de parochie, wiens leven voor gesteld wordt door een honderdtal groe pen. Al die groepen omringen antieke beel den en reliquieënkasten, terwijl de gees telijken hun kostbare gewaden dragen. Grootendeels zijn die stukken voor werpen uit museums, van onschatbare waarde, zooals het luisterrijk gewaad van Kanunnik Cottrel (XVI* eeuw), de reli- quieënkast van het ware Kruis, byzan- tijnsch juweel (VIII* eeuw), de reliquie- ënkast en de kaars gezegd des Damoi seaux (1572 in zilveren snij- en drijf werk, de reliquiëenkasten van Onze Lieve Vrouw (1205) en van den Heiligen Eleu therius (1247) enz.; al deze stukken wor den voor de omstandigheid uit den ver maarden schat van de Kathedraal ge nomen en uit den bijzonderen schat in iedere der oude kerken van Doornijk, die zooveel rijke herinneringen uit alle tijden bewaard hebben. Daarenboven, de processie is vol leven, want zij wordt opgeluisterd door koorge zang en geschal van Thebaansche trom petten. Treffend is de indruk van dien gods- dienstigen stoet die optrekt te midden van de bouwkundige omgeving der oude stad; en de menigte bedevaarders en toeristen die elk jaar uit alle kanten van het land en van Frankrijk komt toegestroomd, blijft onder den indruk van bewondering en opgetogenheid. De processie verlaat de Kathedraal om 10 ure stipt. Zij komt er terug binnen omstreeks 12 ure. In alle richtingen, zoowel voor het heengaan als voor het terugkeeren zullen spéciale treinen, trams en autobussen in omloop gebracht worden. In St PIETERSKERK Op Zondag 23 Augustus, te 8 1/2 uur, zielmis voor Engel Glorie. KAPEL der ZWARTE ZUSTERS Vrijdag 28 Augustus, feestdag van den H. Augustinus. Te 8 uur plechtige Hoog mis en 's avonds te 6 uur plechtig Lof. IEPER VRIJE BEROEPSSCHOOL UITSLAGEN Met het einde van het schooljaar 1930- 1931, op 14 Augustus laatst, bekwamen in de Vrije Beroepsschool, ter stede, de vol gende leergasten hun uitgangsdiploma: 1. AFDEELING PAS- EN MEKA- NIEKWERK. - Met voldoening: Paul Gantois van Pollinkhove; Leopold Van- steelandt van Geluveld; Urb&in Lefever van Poperinge; Emiel Denolf van Kem- mel: Gerard de Pontieu van Meenen; Ge rard Dierynck van Wijtschate; Cyriel De- bouvere van leper; Alben Del'haye van Beseiare; André Roers van Jonkershove; An toon Ameel van Brielen Marcel Blon- deau van Roos brugge. - Met onderschei ding: Jozei Declercq van Westouter; Va- lère Carrein van Poelkappelle; Adrien Lauwers van Reninge. - Met groote on derscheiding: André Pype van Zonnebe- ke; Michel Emaer van Wervik; Emiel Delahaye van leper. 2. AFDEELING SCHRIJN- EN MEUBELWERK. - Met groote onder scheiding: André Reynaert van Geluveld. 3. AFDEELING COUPE EN CON FECTIE. - Met voldoening: Jerome Van- dekinderen van Wevelgem; Emeri De- caestecker van Wervik. - Met onderschei ding: Maurits Lemahieu van Proven; Ro bert Lemahleu van Proven; Gaston Buys- se van Beseiare; Albert Petillioen van Dikkebusch; Richard Lottigier van Wijt schate. - Met groote onderscheiding: Pascal Lamoot van Langemark; Arthur Merlevede van Watou. IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jacobsstr., 30. Zaterdag 22 Oogst, te 8 uur. Zondag 23 Oogst, te 2 u., te 5 u., te 8 u. Maandag 24 Oogst, te 8 uur. PROGRAMMA De wereldberoemde artist CHARLIE CHAPLIN in DE CIRK (Le Cirque) prachtig lachsucces in 7 deelen. Film uit het huis Artistes Associés KINDEREN VAN DEN STORM (Enfants de la Tempête) Roerend drama in 5 deelen, spelend op de zee en aan het geheimzinnige strand van Noorwegen. In de hoofdrollen ko men voor: Adolf Niska, Jenny Hasselquist, T. Bergstrom, Lissie Nistrom. Leerfilmen. - Nieuwsberichten. DE VOLGENDE WEKEN: 5* week: «Een millioen in een hoed» (Un million dans un chapeau) en Sim- ba In September, I* week: «Heldenzielen» (Cceurs héro- ïques) en Een heldhaftige (Un brave) cow-boyfilm. 2* week: De getemde feeks (La mé- gère apprivoisée), laatst verschenen film met DOUGLAS FAIRBANKS en MARY PICKFORD. PRIJZEN: Balcon 5 fr.; Beneden 3,50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Nieuw ste toestellen voor luchtverversching (Ma- relli-apparaten). Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Ver- frisschingen in den café te bekomen. TE IEPER Kostelooze Dagleergangen (alle werkdagen van 8 tot 18 u.) Voor alle ambacht van Hout- en IJzerbewerking: teekenen, meubel maken, schrijnwerken, timmeren, modelmaken, draaien, paswerk, me- kaniek, electriciteit, enz. (theoretisch en praktisch) Kostelooze Zondagleergangen (van 8 tot 13 u.) Voor alles wat den kleermakersstiel aangaat: maatnemen, pa troon tee kenen, snijden, confectie en aan passen. Begin van het schooljaar: Maandag 31 September. Inschrijvingen en inlichtingen bij den Bestuurder, Sint Jacobstraat, leper, best 's Zaterdags of 's Zon dags, voormiddags. NAAI- en KANTWERKSCHOOL We vernemen met genoegen dat, van 7 September af, twee nuttige beroepsklas sen zullen ingericht worden in de Ma- riaschoolder Zusters Lamotte. Een Naaiklas: 's namiddags van 1 tot 4 uur, voor leerlingen van 14 jaar voort. Daar zullen de leerlingen kniples- sen krijgen, t. t. z. leeren patronen maken, om zelf daarmede kleederen, ondergoed (Lingerie) enz., te kunnen vervaardigen. Daarbij wordt alle slag van borduurwerk aangeleerd, waarmede de kinders dan geld zullen verdienen. Er komt ook een Kantwerkschool tot stand's Avonds van 4 1 i tot 6 uur, voor leerlingen van 10 jaar voort. Al de soorten kant zullen er aangeleerd worden en terzelfdertijd kunnen de leerlingen geld verdienen. Tweemaal 's jaars zal er een klein exaam plaats hebben en hoe schooner gewerkt, hoe grooter prijs de leerlingen zullen hebben. Hoe aangenaam zal dit zijn voor de ouders als him kinderen naar huis zullen gaan met htm eerste gewon nen ranken! De leerlingen zullen ook mo gen gaan werken binst het verlof. Die lessen der Naaiklas en van het Kantwerk worden gegeven door een ge diplomeerde onderwijzeres van de Nor maalschool van Brugge. En met Methode, t. t. z. dat heel de klas ineens zal onderwezen worden; ter wijl men vroeger elke leerlinge afzonder lijk moest nemen. Aldus wordt er een groote vooruitgang verwezenlijkt op dat gebied: in één jaar tijds zullen onze kin ders schatten van kennis opgedaan heb ben, die ze later knunen toepassen, 't zij vóór hen zelf 't zij voor anderen. Alwie begeert die lessen te volgen, ge lieve haar naam te komen opgeven vóór 1 September in de Mariaschoo! Rij- selstraat. leper, en te bepalen wat ze ver kiezen: 't zij voor de naaiklas, 't zij voor de kant ofwel de twee. Belet wel dat de leasen kosteloos zijn. ENGELSCHE BEDEVAART C. S. Y. K. V. B. Dinsdag 1 September 1931 komen uit Dowaai, met voorbehouden trein, te Yper toe, rond 9 '-4 uur 's morgens omtrent 660 engelsche oud-strijders met hunne vrouwen, en naastbe- staanden van Gesneuvelden om hun ne lieve landgenooten met bloemen en gebeden te vereeren. Zij maken deel van het British Legion uit het zuid-oosten van En geland, en vroegen en bekwamen van verwelkomd te worden door M. den Burgemeester bij hunne aankomst, vóór de statie, waar zij Belgie's oud strijders willen vereeren door Bel gie's nationaal lied te doen spelen door hun mteereizend muziek. Na die korte plechtigheid, beslis ten zijn de hotels bij de statie het ontbijt te gaan nemen, en weer te vergaren vóór de statie ten 11.15 u., om stoetsgewijze, met muziek en vaandels aan 't hoofd, naar de Mee- nenpoort te gaan, om er eene herin- neringsdienst te houden, en daarna bij 't Ypersch oorlogsgedenkteeken een rouwkroon neer te leggen. Wij durven de bewoners der Co- laertplaats, Statiestraat, Stuersstr., Boterstr., Markt en Meenenstr,, waar langs de Engelschen voorbij trekken, aanraden hunne huiden te bevlaggen. Na geluncht te hebben zal de Be devaart per auto's het nu stil maar vroeger gevaarlijk Ypersch oorlogs front bezoeken en namelijk de lieve dooden van Tynecot te Passchendaele gaan vereeren. Bij hunne terugkomst, eten ze sa men in Lapierre's groote feestzaal, en vertrekken ten 8 uur 's avonds met hunnen trein weer naar Dowaai. BEGRAFENIS DER SLACHTOFFERS Niettegenstaande den droevigen toe stand waarin het nog in leven zijnde slachtoffer verkeert, toch heeft Mad. Meurant zelf al de schikkingen voor de lijkplechtigheden genomen. Deze hadden plaats in de kapel van het hospitaal, Vrij dag om 8 1/2 ure. De dienst werd gedaan door Z. E. H. Vermaut, Pastoor-Deken, omringd door de geestelijkheid en de vele tegenwooidigen die het kerkje tot prop- pens toe vervulden waren heelemaal on der den indruk van de schrikkelijke ge beurtenis en konden hunne tranen niet bedwingen. Voorop, naast het altaar stonden de doodskisten van den grootvader en de grootmoeder, daarachter deze van vader en zoon. Prachtige kronen werden neder- getegd door de familie, door het beheer van den Credit du Hainaut te La Lou- vière en door de bedienden van de filiaal der Bank te Eigenbrakel, waarvan M. Meurant beheerder was. Om 9 1/2 ure vertrokken de twee lijk koetsen naar het kerkhof om kort daarna de twee laatste lijken weg te halen. De toestand van de jonge moeder is ver slecht. Gelukkig heeft het slachtoffer niets gehoord van de begravingsplechtig heid, daar zij om zeggen aanhoudend slaapt. Men wanhoopt voortaan haar nog te redden. Zonder 16 dezer, was M. Alph. Vanderhelst, met zijne vrouw en een hunner vrienden, M. Thorpe, En- gelschman, insgelijks te Yper ver blijvende, in auto op reis in Frank op het Ypersch Stadium Te 10 ure Inkomprijs 1,50 fr. Te 3 ure Inkomprijs 3 fr. Abonneert u op lp* 'tw yjfjtsj i Meisje aangehouden. Marie Pier- rard, 23 jaar oud, afkomstig van Charle roi was naar Yper gekomen in gezel schap van twee invalieden. Het plezier reisje had maar een droevig verloop, want Maandag voormiddag waren de heeren verdwenen en lieten het meisje alleen. Zich alleen bevindende, wilde zij naaf Brussel, doch beschikte noch over geld noch over papieren. De policie heeft haar ingerekend en Dinsdag voor onbepaalden tijd naar het verbeteringshuis te Brugge gezonden. Gevang. Zondag kwam Vermeu len Maurice, vroeger wonende op de Ligywijk, thans in Frankrijk, boven Pa rijs, de herberg De Trompet binnen op de Groote Markt, toen de heer onder- kommissaris hem vroeg of hij vergeten had dat hij nog vijf maanden gevang te doen had. Zonder tegenstribbelen, is de jongeling, 26 jaar oud, naar het póiicie- bureel medegegaan om dan Maandag zijn nieuwen te huis te gaan betrekken. X ZANTVOORDE. Boerengilde - Vla*- gefeest. De ijverige bloeiende hoeren gilde zal op Zondag 30 Augustus haar nieuwe vlag inhuldigen en tevens ook hul de brengen aan 2 leden die om 40 jaren aan 't bestuur, het eereteeken van 1' klas bekwamen. Tfe dier gelegenheid belegt de hoerengilde een groot feest. Iedereen weet dat men op Zantvoorde een handje er van heeft om feesten in te richten, ook in alle wijken der parochie zijn de leden der hoerengilde hard aan 't werk om den stoet te bereiden, 't Zal wel zijn en 't is te verwticten dat, bij gunstig weder er een overgroote toeloop van volk zal zijn. Reeds een twintigtal boérengil- den van 't Arrondissement leper zonden hunne toetredingen. Een bijzondere oproep wordt ook gericht tot de leden der jeugdafdeelingen, die er zullen voor zorgen den stoet luister en geestdrift bij te zetten en komen kennis maken met de jeugdafdeeling van Zant voorde. We rekenen dus op de medewer king van al de hoerengilden en jeugd afdeelingen van 't omliggende. Allen naar Zantvoorde op 30 Augustus. Zondag geyen we programma en alge meene schikkingen. Jaures, de socialistische voorman, die vermoord werd juist vóór den oorlog, had, even als Willem II, wa ter uit de Jordaan doen afzenden, voor het doopsel zijner kindeben. Zijne weduwe is onlangs gestorven in Parijs en is gestorven als ernstige christin. Zijn zoon, vrijwilliger aan 17 jaar, sneuvelde in 1918 en Werd met eervolle woorden op het leger- rapport vermeld, door generaal Pé- tain. De Apotheek van M. WECKES- SER, Dixmudestraat, zal alleen open zijn op Zondag 23 Oogst 1931. KERK DER E.E. P.P. KARMELIETEN Negen Donderdagen ter eere der H. Theresia van het H. Kind Jezus. 's Morgens te 7 uur, mis met zang, oefeningen en zegen. 's Avonds te 7 uur, lof door het volk gezongen, aanbevelingen en oefeningen. H. Treesje, schenk ons uwen Ro- zenzegen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2